Prop. 2021/22:245

Höjd skatt på alkohol och tobak

1

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 25 maj 2022

Magdalena Andersson

Max Elger (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition föreslår regeringen att skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak höjs med cirka 3 procent utöver omräkningen med hänsyn till förändringen i konsumentprisindex fr.o.m. den 1 januari 2023, och med ytterligare cirka 1 procent utöver omräkningen fr.o.m. den 1 januari 2024. Vidare föreslås att skatten på e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter höjs med cirka 1 procent fr.o.m. den 1 januari 2024.

I propositionen föreslår regeringen också att skatten på öl, vin, andra jästa drycker än vin eller öl samt mellanklassprodukter höjs med cirka 5 procent fr.o.m. den 1 januari 2023 och med ytterligare cirka 8 procent fr.o.m. den 1 januari 2024. Vidare föreslås att skatten på etylalkohol (sprit) höjs med cirka 1 procent fr.o.m. den 1 januari 2023 och med ytterligare cirka 1 procent fr.o.m. den 1 januari 2024.

Prop. 2021/22:245

2

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................. 4 2 Lagtext .............................................................................................. 5 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. ....................................... 5 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. ....................................... 7 2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt .......................................................................... 9 2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt ...................................................................... 12 2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter ................ 15 2.6 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter ................ 16 2.7 Förslag till lag om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter ............................. 17 2.8 Förslag till lag om ändring i lagen (2022:155) om tobaksskatt ........................................................................ 18 2.9 Förslag till lag om ändring i lagen (2022:156) om alkoholskatt ...................................................................... 21 2.10 Förslag till lag om ändring i lagen (2022:155) om tobaksskatt ........................................................................ 23 2.11 Förslag till lag om ändring i lagen (2022:156) om alkoholskatt ...................................................................... 26 3 Ärendet och dess beredning ............................................................ 29 4 Höjd tobaks- och nikotinskatt ......................................................... 29 4.1 Gällande rätt ..................................................................... 29 4.2 Tobaks- och nikotinskatterna höjs .................................... 30 5 Höjd alkoholskatt ............................................................................ 35 5.1 Gällande rätt ..................................................................... 35 5.2 Alkoholskatten höjs .......................................................... 36 6 Konsekvensanalys ........................................................................... 40 7 Författningskommentar ................................................................... 47 7.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. ..................................... 47 7.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. ..................................... 47 7.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt ........................................................................ 48 7.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt ...................................................................... 48

3

Prop. 2021/22:245

7.5 Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter ............... 49 7.6 Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter ............... 49 7.7 Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter ............................ 49 7.8 Förslaget till lag om ändring i lagen (2022:155) om tobaksskatt ....................................................................... 49 7.9 Förslaget till lag om ändring i lagen (2022:156) om alkoholskatt ..................................................................... 50 7.10 Förslaget till lag om ändring i lagen (2022:155) om tobaksskatt ....................................................................... 50 7.11 Förslaget till lag om ändring i lagen (2022:156) om alkoholskatt ..................................................................... 51

Bilaga 1 Sammanfattning av promemorian Höjd skatt på alkohol och tobak ............................................................ 52 Bilaga 2 Promemorians lagförslag ................................................. 53 Bilaga 3 Förteckning över remissinstanserna ................................ 77 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 25 maj 2022 .......... 78

Prop. 2021/22:245

4

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringens förslag:

1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

4. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

5. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.

6. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.

7. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

8. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:155) om tobaksskatt.

9. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:156) om alkoholskatt. 10. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:155) om tobaksskatt. 11. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:156) om alkoholskatt.

5

Prop. 2021/22:245

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 3 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

4 kap.

3 §1

Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande belopp.

tull

Skatt

spritdryck 4 kr/liter 262 kr/liter starkvin 2 kr/liter 81 kr/liter vin 1 kr/liter 36 kr/liter starköl 3 kr/liter 20 kr/liter cigaretter 34 öre/styck 196 öre/styck cigarrer 86 öre/styck 219 öre/styck röktobak 428 kr/kg 2 422 kr/kg övrig tobak 428 kr/kg 2 422 kr/kg snus 104 kr/kg 762 kr/kg högkoncentrerade e-vätskor

320 kr/liter 6 600 kr/liter

övriga e-vätskor 320 kr/liter 3 300 kr/liter andra nikotinhaltiga produkter

390 kr/kg 1 225 kr/kg

Föreslagen lydelse

4 kap.

3 §

Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande belopp.

tull

skatt

spritdryck 4 kr/liter 265 kr/liter starkvin 2 kr/liter 85 kr/liter vin 1 kr/liter 38 kr/liter starköl 3 kr/liter 21 kr/liter cigaretter 34 öre/styck 202 öre/styck cigarrer 86 öre/styck 226 öre/styck röktobak 428 kr/kg 2 495 kr/kg övrig tobak 428 kr/kg 2 495 kr/kg

1 Senaste lydelse 2021:427.

Prop. 2021/22:245

6

snus

104 kr/kg

785 kr/kg

högkoncentrerade e-vätskor

320 kr/liter 6 600 kr/liter

övriga e-vätskor 320 kr/liter 3 300 kr/liter andra nikotinhaltiga produkter

390 kr/kg 1 225 kr/kg

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

7

Prop. 2021/22:245

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 3 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt lagförslag 2.1

4 kap.

3 §

Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande belopp.

tull

skatt

spritdryck 4 kr/liter 265 kr/liter starkvin 2 kr/liter 85 kr/liter vin 1 kr/liter 38 kr/liter starköl 3 kr/liter 21 kr/liter cigaretter 34 öre/styck 202 öre/styck cigarrer 86 öre/styck 226 öre/styck röktobak 428 kr/kg 2 495 kr/kg övrig tobak 428 kr/kg 2 495 kr/kg snus 104 kr/kg 785 kr/kg högkoncentrerade e-vätskor

320 kr/liter 6 600 kr/liter

övriga e-vätskor 320 kr/liter 3 300 kr/liter andra nikotinhaltiga produkter

390 kr/kg 1 225 kr/kg

Föreslagen lydelse

4 kap.

3 §

Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande belopp.

tull

skatt

spritdryck 4 kr/liter 267 kr/liter starkvin 2 kr/liter 92 kr/liter vin 1 kr/liter 41 kr/liter starköl 3 kr/liter 23 kr/liter cigaretter 34 öre/styck 204 öre/styck cigarrer 86 öre/styck 228 öre/styck röktobak 428 kr/kg 2 520 kr/kg övrig tobak 428 kr/kg 2 520 kr/kg snus 104 kr/kg 793 kr/kg högkoncentrerade e-vätskor

320 kr/liter 6 666 kr/liter

övriga e-vätskor 320 kr/liter 3 333 kr/liter andra nikotinhaltiga produkter

390 kr/kg 1 237 kr/kg

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

Prop. 2021/22:245

8

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

9

Prop. 2021/22:245

2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Härigenom föreskrivs att 2, 8, 35, 35 a och 42 §§ lagen (1994:1563) om tobaksskatt ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §1

Skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 62 öre per styck och 1 procent av detaljhandelspriset. Tillverkaren eller hans representant eller, i fråga om cigaretter som importeras från tredjeland, importören ska senast den 31 januari varje år till Skatteverket lämna uppgifter om försäljningen av cigaretter i de olika priskategorierna för det föregående kalenderåret. Senast den 15 februari samma år som Skatteverket mottagit uppgifterna ska verket lämna dessa till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 78 öre per styck och 1 procent av detaljhandelspriset. Tillverkaren eller hans representant eller, i fråga om cigaretter som importeras från tredjeland, importören ska senast den 31 januari varje år till Skatteverket lämna uppgifter om försäljningen av cigaretter i de olika priskategorierna för det föregående kalenderåret. Senast den 15 februari samma år som Skatteverket mottagit uppgifterna ska verket lämna dessa till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger 8 centimeter men inte 11 centimeter anses som två cigaretter. Är cigaretten längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 3 centimeter som en cigarett.

För kalenderåret 2022 och efterföljande kalenderår ska den i första stycket angivna styckeskatten räknas om enligt 42 §.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska den i första stycket angivna styckeskatten räknas om enligt 42 §.

8 §2

Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 42 öre per styck. Skatt på röktobak tas ut med 1 971 kronor per kilogram.

För kalenderåret 2022 och efterföljande kalenderår ska de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 42 §.

Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 56 öre per styck. Skatt på röktobak tas ut med 2 166 kronor per kilogram.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 42 §.

1 Senaste lydelse 2021:425. 2 Senaste lydelse 2021:425.

Prop. 2021/22:245

10

35 §3

Skatt på snus tas ut med 462 kronor per kilogram och på tuggtobak med 510 kronor per kilogram.

För kalenderåret 2022 och efterföljande kalenderår ska de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 42 §.

Skatt på snus tas ut med 508 kronor per kilogram och på tuggtobak med 560 kronor per kilogram.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 42 §.

35 a §4

Skatt på övrig tobak tas ut med 1 971 kronor per kilogram.

Skatt på övrig tobak tas ut med 2 166 kronor per kilogram.

Med övrig tobak avses tobak som inte är en del av en levande planta och som inte är skattepliktig som cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus eller tuggtobak. Om sådan tobak ingår i en annan vara sker beskattningen utifrån varans totala vikt.

För kalenderåret 2022 och efterföljande kalenderår ska det i första stycket angivna skattebeloppet räknas om enligt 42 §.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska det i första stycket angivna skattebeloppet räknas om enligt 42 §.

42 §5

För kalenderåret 2022 och efterföljande kalenderår ska skatten för de tobaksvaror som anges i 2, 8, 35 och 35 a §§ tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i paragraferna angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2020. När det gäller skatt på cigaretter enligt 2 § ska omräkningen endast avse styckeskatten. Beloppen avrundas till hela kronor och ören.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skatten för de tobaksvaror som anges i 2, 8, 35 och 35 a §§ tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i paragraferna angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2022. När det gäller skatt på cigaretter enligt 2 § ska omräkningen endast avse styckeskatten. Beloppen avrundas till hela kronor och ören.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

3 Senaste lydelse 2021:425. 4 Senaste lydelse 2021:425. 5 Senaste lydelse 2021:425.

11

Prop. 2021/22:245

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Prop. 2021/22:245

12

2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Härigenom föreskrivs att 26 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §1

Skatt ska betalas för öl som hänförs till KN-nr 2203 om alkoholhalten överstiger 0,5 volymprocent.

Skatt ska även betalas för produkter innehållande en blandning av öl och icke-alkoholhaltig dryck hänförlig till KN-nr 2206 om alkoholhalten i blandningen överstiger 0,5 volymprocent.

Skatt tas ut per liter med 2,02 kronor för varje volymprocent alkohol.

Skatt tas ut per liter med 2,12 kronor för varje volymprocent alkohol.

För öl med en alkoholhalt om högst 2,8 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor.

3 §2

Skatt ska betalas för vin som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 om alkoholhalten uppkommit enbart genom jäsning och

1. alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent men uppgår till högst 15 volymprocent, eller

2. alkoholhalten överstiger 15 volymprocent men uppgår till högst 18 volymprocent och vinet producerats utan tillsatser.

Skatt tas ut per liter för drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent med 9,19 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med 13,58 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med 18,69 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med 26,18 kronor, och för

drycker med en alkoholhalt över 15 men inte över 18 volymprocent med 54,79 kronor.

Skatt tas ut per liter för drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent med 9,65 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med 14,26 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med 19,62 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med 27,49 kronor, och för

drycker med en alkoholhalt över 15 men inte över 18 volymprocent med 57,53 kronor.

För vin med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor.

1 Senaste lydelse 2016:1071. 2 Senaste lydelse 2016:1071.

13

Prop. 2021/22:245

4 §3

Skatt ska betalas för andra jästa drycker än vin eller öl som hänförs till KN-nr 2206 samt sådana drycker som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 men som inte omfattas av skatteplikt enligt 3 §, om alkoholhalten överstiger 1,2 men inte 10 volymprocent eller om alkoholhalten överstiger 10 men inte 15 volymprocent under förutsättning att alkoholhalten uteslutande har uppkommit genom jäsning.

Skatt tas ut per liter för drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent med 9,19 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med 13,58 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med 18,69 kronor, och för

drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med 26,18 kronor.

Skatt tas ut per liter för drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent med 9,65 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med 14,26 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med 19,62 kronor, och för

drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med 27,49 kronor.

För andra jästa drycker med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor.

5 §4

Skatt ska betalas för mellanklassprodukter med en alkoholhalt över 1,2 men inte över 22 volymprocent som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 men som inte beskattas enligt 2–4 §§.

Skatt tas ut per liter för drycker med en alkoholhalt om högst 15 volymprocent med 32,99 kronor, och för

drycker med en alkoholhalt över 15 volymprocent med 54,79 kronor.

Skatt tas ut per liter för drycker med en alkoholhalt om högst 15 volymprocent med 34,64 kronor, och för

drycker med en alkoholhalt över 15 volymprocent med 57,53 kronor.

6 §5

Skatt ska betalas för varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 med en alkoholhalt överstigande 1,2 volymprocent även om dessa ingår i en vara som hänförs till ett annat KN-kapitel. Skatt ska även betalas för drycker som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten överstiger 22 volymprocent.

Skatt tas ut med 516,59 kronor per liter ren alkohol.

Skatt tas ut med 521,76 kronor per liter ren alkohol.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

3 Senaste lydelse 2016:1071. 4 Senaste lydelse 2016:1071. 5 Senaste lydelse 2016:1071.

Prop. 2021/22:245

14

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

15

Prop. 2021/22:245

2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 5 a § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.

5 a §2

Saknas tillräckliga uppgifter för att fastställa skatten enligt 5 § första stycket får denna tas ut med

207 kronor/liter för spritdryck, 55 kronor/liter för starkvin, 27 kronor/liter för vin, 11 kronor/liter för starköl, 1 krona och 63 öre/styck för cigaretter.

209 kronor/liter för spritdryck, 58 kronor/liter för starkvin, 28 kronor/liter för vin, 12 kronor/liter för starköl, 1 krona och 68 öre/styck för cigaretter.

I denna bestämmelse förstås med spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 22 volymprocent,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:1510. 2 Senaste lydelse 2021:428.

Prop. 2021/22:245

16

2.6 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 5 a § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter1 ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt lagförslag 2.5 Föreslagen lydelse

3 kap.

5 a §

Saknas tillräckliga uppgifter för att fastställa skatten enligt 5 § första stycket får denna tas ut med

209 kronor/liter för spritdryck, 58 kronor/liter för starkvin, 28 kronor/liter för vin, 12 kronor/liter för starköl, 1 krona och 68 öre/styck för cigaretter.

211 kronor/liter för spritdryck, 62 kronor/liter för starkvin, 31 kronor/liter för vin, 12 kronor/liter för starköl, 1 krona och 70 öre/styck för cigaretter.

I denna bestämmelse förstås med spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 22 volymprocent,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:1510.

17

Prop. 2021/22:245

2.7 Förslag till lag om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

Härigenom föreskrivs att 3 och 4 §§ lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §1

Skatt tas ut för e-vätskor med 2 000 kronor per liter vätska.

Skatt tas ut för e-vätskor med 2 020 kronor per liter vätska.

För högkoncentrerade e-vätskor ska skatt i stället för vad som anges i första stycket tas ut med 4 000 kronor per liter vätska.

För högkoncentrerade e-vätskor ska skatt i stället för vad som anges i första stycket tas ut med 4 040 kronor per liter vätska.

4 §

Skatt tas ut för andra nikotinhaltiga produkter med 200 kronor per kilogram.

Skatt tas ut för andra nikotinhaltiga produkter med 202 kronor per kilogram.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2020:1018.

Prop. 2021/22:245

18

2.8 Förslag till lag om ändring i lagen (2022:155) om tobaksskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2022:155) om tobaksskatt

dels att punkt 13 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska utgå,

dels att 2 kap. 2, 5, 6 och 9–11 §§ ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt SFS 2022:155 Föreslagen lydelse

2 kap.

2 §

Skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 62 öre per styck och 1 procent av detaljhandelspriset.

Skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 78 öre per styck och 1 procent av detaljhandelspriset.

Med cigaretter avses

1. tobaksrullar som går att röka som de är och som inte är cigarrer eller cigariller enligt 5 § andra stycket,

2. tobaksrullar som genom enkel, icke-industriell hantering kan införas i cigarettpappersrör, eller

3. tobaksrullar som genom enkel, icke-industriell hantering kan rullas in i cigarettpapper.

Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger 8 centimeter men inte 11 centimeter anses som två cigaretter. Är cigaretten längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 3 centimeter som en cigarett.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska den i första stycket angivna styckeskatten räknas om enligt 11 §.

5 §

Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 42 öre per styck.

Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 56 öre per styck.

Med cigarrer och cigariller avses, om de kan rökas som de är och med hänsyn till sina egenskaper uteslutande är avsedda att rökas som de är,

1. tobaksrullar med ett yttre täckblad av naturtobak,

2. tobaksrullar fyllda med en riven blandning och med ett yttre täckblad som har cigarrers normala färg, gjort av homogeniserad tobak, om

a) det yttre täckbladet täcker produkten helt och i förekommande fall inkluderar filtret men, i fråga om cigarrer med munstycke, inte munstycket,

b) styckevikten utan filter eller munstycke är minst 2,3 gram och högst 10 gram, och

c) omkretsen är minst 34 millimeter på minst en tredjedel av längden. För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppet i första stycket räknas om enligt 11 §.

19

Prop. 2021/22:245

6 §

Skatt på röktobak tas ut med 1 971 kronor per kilogram.

Skatt på röktobak tas ut med 2 166 kronor per kilogram.

Med röktobak avses

1. tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor och som går att röka utan ytterligare industriell beredning,

2. tobaksavfall som går att röka, bjuds ut till detaljhandelsförsäljning och inte omfattas av 2 § andra stycket eller 5 § andra stycket.

Med tobaksavfall avses rester av tobaksblad och biprodukter från bearbetning av tobak eller framställning av tobaksprodukter.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppet i första stycket räknas om enligt 11 §.

9 §

Skatt ska betalas för snus och tuggtobak som hänförs till nr 2403 i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan i lydelsen enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2159. Skatt tas ut med 462 kronor per kilogram för snus och med 510 kronor per kilogram för tuggtobak.

Skatt ska betalas för snus och tuggtobak som hänförs till nr 2403 i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan i lydelsen enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2159. Skatt tas ut med 508 kronor per kilogram för snus och med 560 kronor per kilogram för tuggtobak.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppen i första stycket räknas om enligt 11 §.

10 §

Skatt på övrig tobak tas ut med 1 971 kronor per kilogram.

Skatt på övrig tobak tas ut med 2 166 kronor per kilogram.

Med övrig tobak avses tobak som inte är en del av en levande planta och som inte är skattepliktig som cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus eller tuggtobak. Om sådan tobak ingår i en annan vara sker beskattningen utifrån varans totala vikt.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppen i första stycket räknas om enligt 11 §.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppet i första stycket räknas om enligt 11 §.

11 §

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skatten för de tobaksvaror som anges i 2, 5, 6, 9 och 10 §§ tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i paragraferna angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skatten för de tobaksvaror som anges i 2, 5, 6, 9 och 10 §§ tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i paragraferna angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt

Prop. 2021/22:245

20

i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2020. När det gäller skatt på cigaretter enligt 2 § ska omräkningen bara avse styckeskatten. Beloppen avrundas till hela kronor och ören.

i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2022. När det gäller skatt på cigaretter enligt 2 § ska omräkningen bara avse styckeskatten. Beloppen avrundas till hela kronor och ören.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår.

21

Prop. 2021/22:245

2.9 Förslag till lag om ändring i lagen (2022:156) om alkoholskatt

Härigenom föreskrivs att 2 kap.26 §§ lagen (2022:156) om alkoholskatt ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt SFS 2022:156 Föreslagen lydelse

2 kap.

2 §

Skatt på öl tas ut per liter med 2,02 kronor för varje volymprocent alkohol.

Skatt på öl tas ut per liter med 2,12 kronor för varje volymprocent alkohol.

För öl med en alkoholhalt på högst 2,8 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor.

Med öl avses varor som hänförs till KN-nr 2203 om alkoholhalten överstiger 0,5 volymprocent samt varor som innehåller en blandning av öl och icke-alkoholhaltig dryck som hänförs till KN-nr 2206 om alkoholhalten i blandningen överstiger 0,5 volymprocent.

3 §

Skatt på vin tas ut per liter för – drycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 4,5 volymprocent med 9,19 kronor,

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 4,5 men inte 7 volymprocent med 13,58 kronor,

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 7 men inte 8,5 volymprocent med 18,69 kronor,

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 8,5 men inte 15 volymprocent med 26,18 kronor, och

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 18 volymprocent med 54,79 kronor.

Skatt på vin tas ut per liter för – drycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 4,5 volymprocent med 9,65 kronor,

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 4,5 men inte 7 volymprocent med 14,26 kronor,

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 7 men inte 8,5 volymprocent med 19,62 kronor,

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 8,5 men inte 15 volymprocent med 27,49 kronor, och

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 18 volymprocent med 57,53 kronor.

För vin med en alkoholhalt på högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor.

Med vin avses varor som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 om alkoholhalten uppkommit enbart genom jäsning och

1. alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent men inte 15 volymprocent, eller

2. alkoholhalten överstiger 15 volymprocent men inte 18 volymprocent och vinet producerats utan tillsatser.

Prop. 2021/22:245

22

4 §

Skatt på andra jästa drycker tas ut per liter för

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 4,5 volymprocent med 9,19 kronor,

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 4,5 men inte 7 volymprocent med 13,58 kronor,

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 7 men inte 8,5 volymprocent med 18,69 kronor, och

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 8,5 men inte 15 volymprocent med 26,18 kronor.

Skatt på andra jästa drycker tas ut per liter för

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 4,5 volymprocent med 9,65 kronor,

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 4,5 men inte 7 volymprocent med 14,26 kronor,

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 7 men inte 8,5 volymprocent med 19,62 kronor, och

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 8,5 men inte 15 volymprocent med 27,49 kronor.

För andra jästa drycker med en alkoholhalt på högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor.

Med andra jästa drycker avses varor som hänförs till KN-nr 2206 men som inte omfattas av skatteplikt enligt 2 § och drycker som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 men som inte omfattas av skatteplikt enligt 3 §, om

1. alkoholhalten överstiger 1,2 men inte 10 volymprocent, eller

2. alkoholhalten överstiger 10 men inte 15 volymprocent och alkoholhalten uteslutande har uppkommit genom jäsning.

5 §

Skatt på mellanklassprodukter tas ut per liter för

– drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 15 volymprocent med 32,99 kronor, och

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 15 volymprocent med 54,79 kronor.

Skatt på mellanklassprodukter tas ut per liter för

– drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 15 volymprocent med 34,64 kronor, och

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 15 volymprocent med 57,53 kronor.

Med mellanklassprodukter avses varor som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 men som inte beskattas enligt 2–4 §§ och vars alkoholhalt överstiger 1,2 men inte 22 volymprocent.

6 §

Skatt på etylalkohol tas ut med 516,59 kronor per liter ren alkohol.

Skatt på etylalkohol tas ut med 521,76 kronor per liter ren alkohol.

Med etylalkohol avses

1. varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 om alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent även om dessa ingår i en vara som hänförs till ett annat KN-kapitel, och

2. varor som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten överstiger 22 volymprocent.

23

Prop. 2021/22:245

2.10 Förslag till lag om ändring i lagen (2022:155) om tobaksskatt

Härigenom föreskrivs att 2 kap.2, 5, 6 och 911 §§ lagen (2022:155) om tobaksskatt ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt lagförslag 2.8 Föreslagen lydelse

2 kap.

2 §

Skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 78 öre per styck och 1 procent av detaljhandelspriset.

Skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 84 öre per styck och 1 procent av detaljhandelspriset.

Med cigaretter avses

1. tobaksrullar som går att röka som de är och som inte är cigarrer eller cigariller enligt 5 § andra stycket,

2. tobaksrullar som genom enkel, icke-industriell hantering kan införas i cigarettpappersrör, eller

3. tobaksrullar som genom enkel, icke-industriell hantering kan rullas in i cigarettpapper.

Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger 8 centimeter men inte 11 centimeter anses som två cigaretter. Är cigaretten längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 3 centimeter som en cigarett.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska den i första stycket angivna styckeskatten räknas om enligt 11 §.

För kalenderåret 2025 och efterföljande kalenderår ska den i första stycket angivna styckeskatten räknas om enligt 11 §.

5 §

Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 56 öre per styck.

Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 62 öre per styck.

Med cigarrer och cigariller avses, om de kan rökas som de är och med hänsyn till sina egenskaper uteslutande är avsedda att rökas som de är,

1. tobaksrullar med ett yttre täckblad av naturtobak,

2. tobaksrullar fyllda med en riven blandning och med ett yttre täckblad som har cigarrers normala färg, gjort av homogeniserad tobak, om

a) det yttre täckbladet täcker produkten helt och i förekommande fall inkluderar filtret men, i fråga om cigarrer med munstycke, inte munstycket,

b) styckevikten utan filter eller munstycke är minst 2,3 gram och högst 10 gram, och

c) omkretsen är minst 34 millimeter på minst en tredjedel av längden. För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppet i första stycket räknas om enligt 11 §.

För kalenderåret 2025 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppet i första stycket räknas om enligt 11 §.

Prop. 2021/22:245

24

6 §

Skatt på röktobak tas ut med 2 166 kronor per kilogram.

Skatt på röktobak tas ut med 2 241 kronor per kilogram.

Med röktobak avses

1. tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor och som går att röka utan ytterligare industriell beredning,

2. tobaksavfall som går att röka, bjuds ut till detaljhandelsförsäljning och inte omfattas av 2 § andra stycket eller 5 § andra stycket.

Med tobaksavfall avses rester av tobaksblad och biprodukter från bearbetning av tobak eller framställning av tobaksprodukter.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppet i första stycket räknas om enligt 11 §.

För kalenderåret 2025 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppet i första stycket räknas om enligt 11 §.

9 §

Skatt ska betalas för snus och tuggtobak som hänförs till nr 2403 i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan i lydelsen enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2159. Skatt tas ut med 508 kronor per kilogram för snus och med 560 kronor per kilogram för tuggtobak.

Skatt ska betalas för snus och tuggtobak som hänförs till nr 2403 i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan i lydelsen enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2159. Skatt tas ut med 526 kronor per kilogram för snus och med 579 kronor per kilogram för tuggtobak.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppen i första stycket räknas om enligt 11 §.

För kalenderåret 2025 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppen i första stycket räknas om enligt 11 §.

10 §

Skatt på övrig tobak tas ut med 2 166 kronor per kilogram.

Skatt på övrig tobak tas ut med 2 241 kronor per kilogram.

Med övrig tobak avses tobak som inte är en del av en levande planta och som inte är skattepliktig som cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus eller tuggtobak. Om sådan tobak ingår i en annan vara sker beskattningen utifrån varans totala vikt.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppet i första stycket räknas om enligt 11 §.

För kalenderåret 2025 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppet i första stycket räknas om enligt 11 §.

25

Prop. 2021/22:245

11 §

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skatten för de tobaksvaror som anges i 2, 5, 6, 9 och 10 §§ tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i paragraferna angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2022. När det gäller skatt på cigaretter enligt 2 § ska omräkningen bara avse styckeskatten. Beloppen avrundas till hela kronor och ören.

För kalenderåret 2025 och efterföljande kalenderår ska skatten för de tobaksvaror som anges i 2, 5, 6, 9 och 10 §§ tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i paragraferna angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2023. När det gäller skatt på cigaretter enligt 2 § ska omräkningen bara avse styckeskatten. Beloppen avrundas till hela kronor och ören.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Prop. 2021/22:245

26

2.11 Förslag till lag om ändring i lagen (2022:156) om alkoholskatt

Härigenom föreskrivs att 2 kap.26 §§ lagen (2022:156) om alkoholskatt ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt lagförslag 2.9 Föreslagen lydelse

2 kap.

2 §

Skatt på öl tas ut per liter med 2,12 kronor för varje volymprocent alkohol.

Skatt på öl tas ut per liter med 2,28 kronor för varje volymprocent alkohol.

För öl med en alkoholhalt på högst 2,8 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor.

Med öl avses varor som hänförs till KN-nr 2203 om alkoholhalten överstiger 0,5 volymprocent samt varor som innehåller en blandning av öl och icke-alkoholhaltig dryck som hänförs till KN-nr 2206 om alkoholhalten i blandningen överstiger 0,5 volymprocent.

3 §

Skatt på vin tas ut per liter för – drycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 4,5 volymprocent med 9,65 kronor,

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 4,5 men inte 7 volymprocent med 14,26 kronor,

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 7 men inte 8,5 volymprocent med 19,62 kronor,

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 8,5 men inte 15 volymprocent med 27,49 kronor, och

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 18 volymprocent med 57,53 kronor.

Skatt på vin tas ut per liter för – drycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 4,5 volymprocent med 10,38 kronor,

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 4,5 men inte 7 volymprocent med 15,34 kronor,

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 7 men inte 8,5 volymprocent med 21,12 kronor,

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 8,5 men inte 15 volymprocent med 29,58 kronor, och

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 18 volymprocent med 61,90 kronor.

För vin med en alkoholhalt på högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor.

Med vin avses varor som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 om alkoholhalten uppkommit enbart genom jäsning och

1. alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent men inte 15 volymprocent, eller

2. alkoholhalten överstiger 15 volymprocent men inte 18 volymprocent och vinet producerats utan tillsatser.

27

Prop. 2021/22:245

4 §

Skatt på andra jästa drycker tas ut per liter för

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 4,5 volymprocent med 9,65 kronor,

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 4,5 men inte 7 volymprocent med 14,26 kronor,

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 7 men inte 8,5 volymprocent med 19,62 kronor, och

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 8,5 men inte 15 volymprocent med 27,49 kronor.

Skatt på andra jästa drycker tas ut per liter för

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 4,5 volymprocent med 10,38 kronor,

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 4,5 men inte 7 volymprocent med 15,34 kronor,

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 7 men inte 8,5 volymprocent med 21,12 kronor, och

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 8,5 men inte 15 volymprocent med 29,58 kronor.

För andra jästa drycker med en alkoholhalt på högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor.

Med andra jästa drycker avses varor som hänförs till KN-nr 2206 men som inte omfattas av skatteplikt enligt 2 § och drycker som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 men som inte omfattas av skatteplikt enligt 3 §, om

1. alkoholhalten överstiger 1,2 men inte 10 volymprocent, eller

2. alkoholhalten överstiger 10 men inte 15 volymprocent och alkoholhalten uteslutande har uppkommit genom jäsning.

5 §

Skatt på mellanklassprodukter tas ut per liter för

– drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 15 volymprocent med 34,64 kronor, och

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 15 volymprocent med 57,53 kronor.

Skatt på mellanklassprodukter tas ut per liter för

– drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 15 volymprocent med 37,34 kronor, och

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 15 volymprocent med 61,90 kronor.

Med mellanklassprodukter avses varor som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 men som inte beskattas enligt 2–4 §§ och vars alkoholhalt överstiger 1,2 men inte 22 volymprocent.

6 §

Skatt på etylalkohol tas ut med 521,76 kronor per liter ren alkohol.

Skatt på etylalkohol tas ut med 526,97 kronor per liter ren alkohol.

Med etylalkohol avses

1. varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 om alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent även om dessa ingår i en vara som hänförs till ett annat KN-kapitel, och

2. varor som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten överstiger 22 volymprocent.

Prop. 2021/22:245

28

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

29

Prop. 2021/22:245

3 Ärendet och dess beredning

I budgetpropositionerna för 2021 (prop. 2020/21:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor, avsnitt 13.33 och 13.34) och 2022 (prop. 2021/22:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor, avsnitt 11.17 och 11.18) bedömde regeringen att det finns ett behov av att höja alkohol- respektive tobaks- och nikotinskatterna. Inom Finansdepartementet har därför promemorian Höjd skatt på alkohol och tobak tagits fram. En sammanfattning av promemorians förslag finns i bilaga 1. Promemorians lagförslag finns i bilaga 2. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. Remissvaren finns tillgängliga i Finansdepartementet (Fi2022/00247).

I denna proposition behandlas förslagen i promemorian.

Lagrådet

Lagförslagen är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Regeringen har därför inte inhämtat Lagrådets yttrande över förslagen.

4 Höjd tobaks- och nikotinskatt

4.1 Gällande rätt

Generella bestämmelser om förfarandet vid hantering och flyttning av punktskattepliktiga varor, bl.a. vissa tobaksvaror, finns i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG, nedan kallat punktskattedirektivet. Direktivet innehåller ett system för att flytta varor obeskattat mellan medlemsstaterna och reglerar bl.a. när och i vilken medlemsstat som beskattning ska ske.

Utöver punktskattedirektivet regleras beskattning inom EU av vissa tobaksvaror även av bestämmelserna i rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror (det s.k. tobaksskattedirektivet). Genom direktivet är beskattningen av cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak harmoniserad inom EU. Direktivet reglerar skattestrukturer, minimiskattesatser och definitioner av de skattepliktiga tobaksvarorna. Bestämmelserna i tobaksskattedirektivet är genomförda i svensk rätt genom lagen (1994:1563) om tobaksskatt, förkortad LTS, och förordningen (2010:177) om tobaksskatt.

I enlighet med tobaksskattedirektivet är skatten uppbyggd på delvis olika sätt för skilda slag av tobaksvaror. För cigaretter består skatten dels av en i lagen fastslagen skatt per cigarett, dels av en procentsats av detaljhandelspriset. För cigarrer och cigariller består skatten av ett belopp per styck och för röktobak består skatten av ett belopp per kilogram.

Utöver de tobaksvaror för vilka skatten är harmoniserad har Sverige även nationella skatter på snus, tuggtobak och övrig tobak enligt LTS samt

Prop. 2021/22:245

30

på e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter enligt lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Skatten för snus, tuggtobak, övrig tobak och andra nikotinhaltiga produkter tas ut med ett belopp per kilogram av varan. Skatt för e-vätskor tas ut med ett belopp per liter vätska.

Skatten för cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak räknas enligt 42 § LTS om varje år utifrån förändringen i konsumentprisindex (KPI), s.k. indexering. Syftet är att realvärdessäkra skattesatserna. När det gäller skatt på cigaretter ska omräkningen endast avse styckeskatten. Beloppen avrundas till hela kronor och ören. De omräknade beloppen anges varje år i en förordning.

För 2022 gäller följande skatter på tobaksvaror, e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter i Sverige. Skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 64 öre per styck och 1 procent av detaljhandelspriset. Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 44 öre per styck. Skatt på röktobak tas ut med 1 997 kronor per kilogram. Skatt på snus tas ut med 468 kronor per kilogram. Skatt på tuggtobak tas ut med 517 kronor per kilogram. Skatt på övrig tobak tas ut med 1 997 kronor per kilogram. Skatt på e-vätskor tas ut med 4 000 kronor per liter för högkoncentrerade e-vätskor och med 2 000 kronor per liter för övriga e-vätskor. Skatt på andra nikotinhaltiga produkter tas ut med 200 kronor per kilogram.

Den 19 december 2019 antog Europeiska unionens råd det nya direktivet, rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler om punktskatt, nedan kallat nya punktskattedirektivet. De övergripande bestämmelserna om förfarandet vid beskattning av de EUharmoniserade tobaksvarorna är överförda i stort sett oförändrade från punktskattedirektivet till nya punktskattedirektivet. Regeringen föreslog i propositionen Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar (prop. 2021/22:61) att nya punktskattedirektivet genomförs genom införandet av bl.a. en ny lag om tobaksskatt. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag (bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161). Den nya lagen (2022:155) om tobaksskatt träder i huvudsak i kraft den 13 februari 2023. Genom den nya lagen upphävs LTS från det datumet. Bestämmelserna om skattebelopp och omräkning av skatt i den nya lagen om tobaksskatt har utformats på sådant sätt att någon ändring i sak av skattebeloppens storlek inte sker vid ikraftträdandet.

4.2 Tobaks- och nikotinskatterna höjs

Regeringens förslag: Skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak höjs med cirka 3 procent utöver omräkningen med hänsyn till förändringen i KPI fr.o.m. den 1 januari 2023, och med ytterligare cirka 1 procent utöver omräkningen fr.o.m. den 1 januari 2024.

Skatten på e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter höjs med cirka 1 procent fr.o.m. den 1 januari 2024.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Förvaltningsrätten i Falun, Kammarrätten i

Sundsvall, Kommerskollegium, Konkurrensverket, Konsumentverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Naturvårdsverket,

31

Prop. 2021/22:245

Skatteverket, Socialstyrelsen, Tillväxtverket och Tullverket har inga synpunkter på förslagen i promemorian. Tullverket anger dock att de reella prishöjningarna kommer att vara förhållandevis små, varför förslagens effekt på smugglingen bedöms som liten.

A non smoking generation, British American Tobacco Sweden AB, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning på Stockholms universitet (SORAD), Folkhälsomyndigheten, Hjärt-lungfonden, IOGT-NTO, Tobaksfakta, Yrkesföreningar mot tobak, Sjuksköterskor mot tobak, Svensk sjuksköterskeförening, Sveriges Tandhygienistförening, Riksförbundet VISIR och Cancerfonden tillstyrker promemorians förslag.

SORAD för därtill fram att det av folkhälsoskäl är rimligt att de tobaksprodukter som orsakar mindre skada och ofta används som hjälp vid rökavvänjning beskattas lägre än mer skadliga produkter. Av samma skäl finns det anledning att vidare utreda vilken skada e-vätskor medför och hur dessa beskattas då flertalet studier indikerar att e-vätskor orsakar mindre skada än rökning. Folkhälsomyndigheten anser att det finns utrymme att höja skatten på tobaksprodukter ytterligare och att nedskräpningsavgifterna, som införs med anledning av att försöka minska vissa produkters inverkan på miljön, inte bör medföra att tobaksskatten hålls nere 2024. Myndigheten anser också att även snus och tuggtobak är skadligt för hälsan och eftersom prishöjningar är en av de mest effektiva förebyggande åtgärderna för att minska bruket får en hög prisbild på alla tobaksprodukter en god effekt på folkhälsan. Folkhälsomyndigheten anser vidare att skatten på e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter bör indexeras. Riksförbundet VISIR och Yrkesföreningar mot tobak anser också att det finns utrymme att höja skatten på tobaksprodukter ytterligare. De, liksom Sjuksköterskor mot tobak och Svensk sjuksköterskeförening, anser vidare att tobaksfritt snus bör beskattas lika mycket som vanligt snus. A non smoking generation, Hjärt-lungfonden och Tobaksfakta anser att skatten på cigaretter bör höjas väsentligt mer än det som föreslås i promemorian. A non smoking generation anser också att alla nikotinprodukter som inte är klassade som läkemedel ska beläggas med en hållbarhetsskatt eftersom alla former av tobak motverkar samtliga globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. British American Tobacco Sweden AB anser att relationen mellan skattesatserna på snus, tuggtobak och de EUharmoniserade tobaksprodukterna är bra men att skatten på e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter bör indexeras.

Convenience Stores Sweden, Haypp Group AB och Företagarna anser att skatten enbart ska höjas för produkter med dokumenterat skadliga effekter. Convenience Stores Sweden och Haypp Group AB föreslår därför att skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak höjs medan skatten på snus, tuggtobak, e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter lämnas oförändrad. JTI Sweden AB anser att skatten på snus kan höjas mer än skatten på cigaretter för att kompensera för det bortfall i intäkterna från skatt på cigaretter som följer av att konsumtionen av cigaretter stadigt minskar. Haypp Group AB och JTI Sweden AB anser också att skatten på e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter bör indexeras. Snuskommissionen anser att skatten på snus inte bör höjas lika mycket som skatten på mer skadliga produkter medan Swedish Match AB och Philip Morris AB anser att skatten på snus bör sänkas till samma nivå som för

Prop. 2021/22:245

32

tobaksfritt snus. Livsmedelsföretagen anser att förslagen inte bör genomföras i sin nuvarande form och att det i promemorian saknas en analys av förslagens konsekvenser när det gäller konsumtion och folkhälsa. Svenska snustillverkarföreningen anser att de statsfinansiella konsekvenserna av förslaget om höjd skatt på snus inte har analyserats i tillräcklig utsträckning.

Svenskt Näringsliv anser bl.a. att det finns skäl att uppmärksamma risken för smuggling och kriminalitet på grund av skattehöjningarna.

Skälen för regeringens förslag: Ett övergripande mål för samhället och regeringen är att främja folkhälsan. Pris- och beskattningsåtgärder lyfts i

Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll fram som viktiga och effektiva medel för att sänka tobakskonsumtionen, speciellt bland unga. Den totala tobakskonsumtionen tenderar att minska när priset på tobaksvaror ökar.

Senast tobaksskatten höjdes, bortsett från de årliga indexeringarna, var den 1 januari 2015. Sedan dess har flera av Sveriges grannländer höjt skatten, i vissa fall flera gånger. Enligt en rapport från 2020 av Europeiska kommissionen har den svenska tobaksskatten sedan 2010 närmat sig genomsnittet inom EU och i förhållande till invånarnas köpkraft har Sverige bland de lägsta cigarettpriserna i unionen. Regeringen anser därför att det finns skäl att höja tobaksskatten.

Vid förändringar i skatten på tobak måste hänsyn tas till eventuella effekter på den oregistrerade delen av tobakskonsumtionen (resandeinförsel och smuggling). En alltför stor prisökning kan leda till ökad resandeinförsel och smuggling. Det finns därför skäl att dela upp skattehöjningen över två tillfällen. Folkhälsomyndigheten, Riksförbundet

VISIR och Yrkesföreningar mot tobak anser att det finns utrymme att höja skatten på tobaksprodukter ytterligare. A non smoking generation, Hjärtlungfonden och Tobaksfakta anser att skatten på cigaretter bör höjas mer än vad som föreslås i promemorian. Regeringen bedömer dock att de föreslagna skattehöjningarna ligger på en sådan nivå att de utgör en adekvat avvägning mellan intresset att få ned konsumtionen och risken att få ökad oregistrerad konsumtion. En förändring i skatten på tobak måste också beakta andra åtgärder som påverkar slutpriset för konsumenter. En sådan åtgärd är de nedskräpningsavgifter som följer på det producentansvar för tobaksvaror med filter som kommer att införas de kommande åren. Den 1 november 2021 trädde vissa ändringar i miljöbalken i kraft (prop. 2020/21:198, bet. 2021/22:MJU4, rskr 2021/22:3) som gör det möjligt att meddela föreskrifter om att producenter ska betala avgifter för att täcka det allmännas kostnader för hantering av avfall som skräpats ned och information om nedskräpning, eller på annat sätt ansvara ekonomiskt för avfallshantering och information om hanteringen. Enligt förordningen (2021:1002) om nedskräpningsavgifter ska en producent av tobaksvaror med filter varje år till

Naturvårdsverket betala nedskräpningsavgifter, om producenten på den svenska marknaden släpper ut sådana varor. Nedskräpningsavgifter tas ut som en rörlig produktavgift och en fast årsavgift. En producent som på den svenska marknaden släpper ut tobaksvaror med filter ska fr.o.m. 2023 för varje kalenderår betala en årsavgift med 3 000 kronor. En sådan producent ska fr.o.m. 2024 också betala en produktavgift, vars storlek ännu inte har beslutats, i enlighet med föreskrifter som kommer att meddelas av Natur-

33

Prop. 2021/22:245

vårdsverket. Regeringen anser, till skillnad från Folkhälsomyndigheten, att det därför finns skäl att göra en mindre höjning av tobaksskatten år 2024.

A non smoking generation föreslår att alla nikotinprodukter som inte är klassade som läkemedel beläggs med en hållbarhetsskatt. Frågan om ytterligare en skatt på nikotinprodukter är dock inte aktuell inom detta lagstiftningsärende.

En fråga som måste beaktas är om skatten bör höjas lika mycket för samtliga tobaksprodukter eller om några bör höjas mer eller mindre. Flera remissinstanser argumenterar för att tobaks- och nikotinprodukter bör beskattas i relation till produkternas farlighet. Därför anser Convenience

Stores Sweden och Haypp Group AB att skatten endast ska höjas för cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak medan skatten på snus, tuggtobak, e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter inte bör höjas. Swedish Match AB och Philip Morris AB anser i stället att skatten på snus bör sänkas till samma nivå som tobaksfritt snus. Andra instanser, bl.a.

Yrkesföreningar mot tobak, anser att tobaksfritt snus ska beskattas lika mycket som snus. JTI Sweden AB föreslår, med hänsyn till statsfinansiella skäl, att skatten på snus kan höjas mer än skatten på cigaretter. Regeringen gör följande bedömning. Tobaks- och nikotinskatterna är i dag uppbyggda så att produkter beskattas utifrån farlighet. Produkter som bedöms vara hälsofarliga beskattas och produkter som bedöms vara mer hälsofarliga har en högre skatt. När det gäller skatten på de EU-harmoniserade tobaksprodukterna (cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak) finns det inte några skäl att ändra relationen mellan dem. Skatten på röktobak är avsedd att motsvara skatten på cigaretter, vilket gör att de bör höjas i samma takt. Den nationella skatten på övrig tobak är vidare avsedd att motsvara skatten på röktobak, vilket innebär att även den bör höjas i samma takt. De nationella skatterna på snus och tuggtobak har dock ingen direkt koppling till de EU-harmoniserade skatterna. Båda dessa produkter beskattas sedan tidigare betydligt lägre än cigaretter eller röktobak. Det har motiverats med att produkterna generellt sett anses vara mindre skadliga än cigaretter, men att även snusning, vilket påtalas av bl.a. Folkhälsomyndigheten, ökar risken för ohälsa och sjukdom. De lägre skattesatserna innebär att en lika stor procentuell höjning för alla tobaksprodukter medför att höjningen i kronor och ören blir lägre för snus och tuggtobak. Det kan även noteras att de ovan nämnda nedskräpningsavgifterna inte påverkar snus eller tuggtobak. Det kan alltså finnas ett större utrymme för att höja skatterna för dessa produkter 2024. Regeringen anser dock att relationen mellan skattesatserna på å ena sidan snus och tuggtobak och å andra sidan de EU-harmoniserade tobaksprodukterna och övrig tobak inte bör förändras. Tobaksskatten bör därför höjas med samma procentsats för samtliga tobaksprodukter.

När det gäller skatten på vissa nikotinhaltiga produkter kan några av de produkter som omfattas av skatten användas som ersättning för tobaksprodukter. De innehåller dessutom nikotin, vilket är beroendeframkallande. Detta talar enligt regeringen för att skatten på vissa nikotinhaltiga produkter borde justeras i takt med tobaksbeskattningen. Det har inte skett några generella höjningar av skatterna i lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter sedan lagen trädde i kraft den 1 juli 2018. Skatterna indexeras inte heller. Den 1 januari 2021 infördes dock en skatt

Prop. 2021/22:245

34

på högkoncentrerade e-vätskor som var högre än skatten på övriga evätskor. Det innebar i praktiken att vissa produkter beskattades högre än tidigare. Detta anser regeringen talar för att i nuläget inte genomföra några större höjningar av skatterna. Regeringen gör därför bedömningen att det är en lämplig avvägning att 2024 – men inte 2023 – höja skatterna på evätskor och andra nikotinhaltiga produkter. På så sätt säkerställs att skatten på dessa produkter i stora drag följer utvecklingen av skatten på tobak samtidigt som hänsyn tas till de nyligen gjorda ändringarna. SORAD hänvisar till att studier indikerar att e-vätskor orsakar mindre skada än rökning och föreslår därför att det görs en utvärdering av vilken skada evätskor medför och hur dessa produkter ska beskattas. Regeringen konstaterar dock att e-vätskor i dag beskattas lägre än cigaretter och att detta huvudsakligen motiveras av att cigaretter är mer hälsofarliga än evätskor.

Folkhälsomyndigheten, Haypp Group AB och JTI Sweden AB föreslår att skatten på e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter indexeras. En indexering av skattebeloppen i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter omfattas inte av detta lagstiftningsärende och föreslås därför inte av regeringen i denna proposition.

De synpunkter som remissinstanserna lämnat på promemorians konsekvensanalys behandlas i avsnitt 6.

Med beaktande av det sagda föreslår regeringen att tobaksskatten och skatten på vissa nikotinhaltiga produkter höjs enligt följande. För 2023 höjs skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak med cirka 3 procent utöver omräkningen med hänsyn till förändringen i KPI. Skatten på e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter lämnas oförändrad. För 2024 höjs skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak med cirka 1 procent utöver omräkningen. Skatten på e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter höjs med cirka 1 procent.

Förslagen avser höjningar av tobaksskatten utöver den årliga omräkningen med hänsyn till förändringen av KPI. De föreslagna skattesatserna har även justerats för att beakta den förväntade utvecklingen av KPI. Sedan promemorians förslag remitterades finns nya prognoser över den framtida utvecklingen av KPI, varför de skattebelopp som nu föreslås har justerats med hänsyn till de nya prognoserna. Skattebeloppen har även avrundats till hela ören för cigaretter och hela kronor för övriga produkter. Sammantaget innebär detta att höjningen inte blir exakt 3 respektive 1 procent, utan kan variera något mellan produkterna.

Den särskilda skatt som i vissa fall tas ut vid privat import av cigaretter, cigarrer, röktobak, övrig tobak, snus, högkoncentrerade e-vätskor, övriga e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter från tredjeland enligt 4 kap. 3 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. justeras på motsvarande sätt. Detsamma gäller den skatt på cigaretter som tas ut enligt 3 kap. 5 a § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 respektive den 1 januari 2024.

De föreslagna höjningarna motsvarar de höjningar som tidigare har aviserats av regeringen. I budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor avsnitt 13.34)

35

Prop. 2021/22:245

bedömde regeringen att tobaksskatten bör höjas fr.o.m. den 1 januari 2023 och angav att den avsåg att återkomma med ett förslag om detta. Den aviserade höjningen bedömdes öka skatteintäkterna med 0,41 miljarder kronor netto 2023. I budgetpropositionen för 2022 (prop. 2021/22:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor avsnitt 11.18) bedömde regeringen att det finns ett visst behov av en väl avvägd ytterligare höjning av tobaksskatten. Regeringen ansåg följaktligen att tobaksskatten bör höjas ytterligare, men att denna höjning bör ske fr.o.m. den 1 januari 2024. Förslaget bedömdes öka skatteintäkterna med 0,15 miljarder kronor netto 2024.

Lagförslag

Förslagen innebär ändringar i 4 kap. 3 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m., 2, 8, 35, 35 a och 42 §§ lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 3 kap. 5 a § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, 3 och 4 §§ lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter och punkt 13 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna samt 2 kap.2, 5, 6 och 911 §§ lagen (2022:155) om tobaksskatt.

5 Höjd alkoholskatt

5.1 Gällande rätt

Generella bestämmelser om förfarandet vid hantering och flyttning av punktskattepliktiga varor, bl.a. vissa alkoholprodukter, finns i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG, nedan kallat punktskattedirektivet. Direktivet innehåller ett system för att flytta varor obeskattat mellan medlemsstaterna och reglerar bl.a. när och i vilken medlemsstat som beskattning ska ske.

Utöver punktskattedirektivet regleras beskattning inom EU av öl, vin, andra jästa drycker än vin och öl, mellanklassprodukter och etylalkohol (sprit) även av bestämmelserna i två ytterligare direktiv: rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker och rådets direktiv 92/84/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker. Direktiven reglerar skattestrukturer, minimiskattesatser och definitioner av de skattepliktiga alkoholprodukterna. Bestämmelserna i alkoholskattedirektiven är genomförda i svensk rätt genom lagen (1994:1564) om alkoholskatt, förkortad LAS, och förordningen (2010:173) om alkoholskatt.

I enlighet med alkoholskattedirektiven är skatten uppbyggd på delvis olika sätt för olika typer av alkoholdrycker. För öl och etylalkohol är skatten direkt kopplad till alkoholinnehållet. Övriga drycker är indelade i intervall utifrån alkoholinnehåll. Intervall med högre alkoholinnehåll har högre skatt än intervall med lägre alkoholinnehåll, men inom varje intervall är skatten lika.

Prop. 2021/22:245

36

Enligt 2 § LAS ska skatt på öl tas ut per liter med 2,02 kronor för varje volymprocent alkohol. För öl med en alkoholhalt om högst 2,8 volymprocent tas ingen skatt ut.

Enligt 3 § LAS ska skatt på vin tas ut med 9,19 kronor per liter för drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent, med 13,58 kronor per liter för drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent, med 18,69 kronor per liter för drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent, med 26,18 kronor per liter för drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent och med 54,79 kronor per liter för drycker med en alkoholhalt över 15 men inte över 18 volymprocent. För vin med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas ingen skatt ut.

Enligt 4 § LAS ska skatt på andra jästa drycker än vin och öl (t.ex. cider) tas ut på motsvarande sätt som skatt på vin, med undantag för produkter med en alkoholhalt över 15 volymprocent, vilka ses som mellanklassprodukter.

Enligt 5 § LAS ska skatt på mellanklassprodukter (t.ex. madeira, portvin, sherry och vermouth) tas ut med 32,99 kronor per liter för drycker med en alkoholhalt om högst 15 volymprocent och med 54,79 kronor per liter för drycker med en alkoholhalt över 15 volymprocent.

Enligt 6 § LAS ska skatt på etylalkohol tas ut med 516,59 kronor per liter ren alkohol.

Den 19 december 2019 antog Europeiska unionens råd det nya direktivet, rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler om punktskatt, nedan kallat nya punktskattedirektivet. De övergripande bestämmelserna om förfarandet vid beskattning av alkoholvaror är överförda i stort sett oförändrade från punktskattedirektivet till nya punktskattedirektivet. Regeringen föreslog i propositionen Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar (prop. 2021/22:61) att nya punktskattedirektivet genomförs genom införandet av bl.a. en ny lag om alkoholskatt. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag (bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161). Den nya lagen (2022:156) om alkoholskatt träder i huvudsak i kraft den 13 februari 2023. Genom den nya lagen upphävs LAS från det datumet.

5.2 Alkoholskatten höjs

Regeringens förslag: Skatten på öl, vin, andra jästa drycker än vin eller öl samt mellanklassprodukter höjs med cirka 5 procent fr.o.m. den 1 januari 2023 och med ytterligare cirka 8 procent fr.o.m. den 1 januari 2024

Skatten på etylalkohol (sprit) höjs med cirka 1 procent fr.o.m. den 1 januari 2023 och med ytterligare cirka 1 procent fr.o.m. den 1 januari 2024.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Förvaltningsrätten i Falun, Kammarrätten i

Sundsvall, Kommerskollegium, Konkurrensverket, Konsumentverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Naturvårdsverket, Skatteverket, Socialstyrelsen, Tillväxtverket och Tullverket har inga

37

Prop. 2021/22:245

synpunkter på förslagen i promemorian. Tullverket anger dock att de reella prishöjningarna kommer att vara förhållandevis små, varför förslagens effekt på smugglingen bedöms som liten.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning på Stockholms universitet (SORAD), Folkhälsomyndigheten, IOGT-NTO, Systembolaget AB, Ungdomens nykterhetsförbund, Svensk sjuksköterskeförening och Cancerfonden tillstyrker förslagen i promemorian.

IOGT-NTO, Cancerfonden och Ungdomens

nykterhetsförbund anser dessutom att skatten på alkohol kan höjas ytterligare. Ungdomens nykterhetsförbund anser även att höjningen av skatten bör kompletteras med andra förebyggande åtgärder. Folkhälsomyndigheten anser att skatten på sprit kan höjas lika mycket som övriga alkoholsorter utan risk för att den oregistrerade anskaffningen ökar. Vidare anser IOGT-NTO, Cancerfonden, Ungdomens nykterhetsförbund och Folkhälsomyndigheten att alkoholskatten bör indexeras. IOGT-NTO instämmer dessutom, liksom Systembolaget AB, i promemorians bedömning att sambandet mellan pris på och konsumtion av alkohol medför att efterfrågan på alkoholprodukter tenderar att minska när priset på alkohol ökar. SORAD framhåller att det finns ett starkt forskningsstöd för att prishöjningar på alkohol inverkar positivt på folkhälsan genom minskad alkoholkonsumtion i befolkningen. SORAD framhåller också att privatinförsel och smuggling av alkohol i dagsläget är så pass låg att det inte finns skäl att tro att prishöjningen medför omfattande ökningar i den oregistrerade alkoholkonsumtionen.

Sprit- och Vinleverantörsföreningen (SVL), Företagarna och Sveriges Bryggerier anser att alkoholskatten inte bör höjas. Vidare anser Sveriges

Bryggerier att promemorian saknar en analys av de föreslagna skatteökningarnas påverkan på konsumtion, inköpsmönster, smuggling och skatteintäkter. Sveriges Bryggerier ifrågasätter också skatten som ekonomiskt styrmedel för folkhälsan. Svenskarnas alkoholkonsumtion har sedan 2004 minskat trots att priset i stort varit oförändrat. Det beror snarare på ändrade attityder och konsumtionsmönster än skatteökningar.

Livsmedelsföretagen anser att förslagen inte bör genomföras i sin nuvarande form och att det i promemorian saknas en analys av förslagens konsekvenser när det gäller konsumtion och folkhälsa. Samtliga nu nämnda remissinstanser, liksom Svenskt Näringsliv, anser att de föreslagna skattehöjningarna ökar risken för smuggling. Sveriges oberoende småbryggerier anser att skatten på öl från små bryggerier bör sänkas och att regeringen omgående bör tillsätta en alkoholskatteutredning. Visita anser att skatten på alkohol inte bör höjas vid försäljning på serveringsställen och om en sådan differentiering inte kan göras med hänsyn till de unionsrättsliga statsstödsreglerna bör skatten inte höjas alls.

Skälen för regeringens förslag: Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska de medicinska och sociala skadorna av alkohol (prop. 2010/11:47, bet. 2010/11:SoU8, rskr. 2010/11:203). Den bygger på kunskapen om att minskad total konsumtion av alkohol leder till minskade alkoholskador i befolkningen.

Sambandet mellan pris på och konsumtion av alkohol medför att efterfrågan på alkoholprodukter tenderar att minska när priset på alkohol

Prop. 2021/22:245

38

ökar, vilket också framhålls av SORAD, Systembolaget AB och IOGT-

NTO. Alkoholskatten är därför ett effektivt alkoholpolitiskt instrument.

Höjd skatt på alkohol bidrar till att uppnå alkoholpolitikens mål och därmed också till att främja en god folkhälsa. Dessa slutsatser vinner också stöd i en studie som nyligen genomförts av forskare hos bl.a. Världshälsoorganisationens Europaregion (Neufeld, M., Rovira, P., Ferreira-Borges, C., Kilian, C., Sassi, F., Veryga, A. and Rehm, J., 2022. Impact of introducing a minimum alcohol tax share in retail prices on alcohol-attributable mortality in the WHO European Region: A modelling study. The Lancet Regional Health – Europe).

SVL, Företagarna, Sveriges Bryggerier, Sveriges oberoende småbryggerier och Visita anser att alkoholskatten inte bör höjas. IOGT-

NTO och Cancerfonden anser att det finns utrymme att höja alkoholskatten ytterligare. Alkoholskatten höjdes senast den 1 januari 2017. Till skillnad från vad som gäller för tobaksskatten finns det inga regler om indexering för alkoholskatt. Det innebär att det reala priset på alkohol tenderar att sjunka om skatten lämnas oförändrad. Sedan 2017 har både real BNP och det allmänna prisläget ökat, vilket minskat skattens styrande effekt. Regeringen anser därför att det finns skäl att höja alkoholskatten. Visita föreslår att försäljningen av alkohol på serveringsställen undantas från skattehöjningen och Sveriges oberoende småbryggerier anser att skatten på öl från små bryggerier bör sänkas. Den svenska alkoholbeskattningen har sedan länge varit uppbyggd på så sätt att skatten så långt det är möjligt är kopplad till en varas alkoholinnehåll, eftersom det är avgörande för dess hälsoeffekter. En alkoholdryck producerad av en liten producent eller serverad på ett serveringsställe har i princip samma negativa hälsoeffekt som motsvarande dryck producerad av en större producent eller konsumerad på annan plats. De ändringar som Visita och Sveriges oberoende småbryggerier föreslår skulle därför helt gå ifrån systematiken i beskattningen. Regeringen anser inte att det finns skäl att genomföra några sådana förändringar. IOGT-NTO, Cancerfonden,

Ungdomens nykterhetsförbund och Folkhälsomyndigheten anser att alkoholskatten bör indexeras. Frågan om indexering av alkoholskatten ligger utanför detta lagstiftningsärende. Regeringens förslag om förändringar av skatten på alkohol omfattar därför inte någon indexering av skatten. Även det som Sveriges oberoende småbryggerier för fram om att regeringen bör tillsätta en alkoholskatteutredning ligger utanför detta lagstiftningsärende.

Företagarna, Livsmedelsföretagen, Sveriges Bryggerier, Svenskt Näringsliv och SVL har uttryckt oro för att höjd alkoholskatt ska leda till ökad smuggling och resandeinförsel. Tullverket har angett att effekten av promemorians förslag på smugglingen bedöms vara liten och SORAD anser att det inte finns skäl att tro att prishöjningen medför omfattande ökningar i den oregistrerade alkoholkonsumtionen. Vid förändringar i skatten på alkohol måste hänsyn tas till eventuella effekter på den oregistrerade delen av alkoholkonsumtion (resandeinförsel, smuggling, internethandel och hemtillverkning). En för stor skattehöjning kan riskera att öka den oregistrerade alkoholkonsumtionen. Vid väl avvägda skattehöjningar kan detta dock undvikas. De tre senaste skattehöjningarna har inte lett till någon varaktig ökning av smuggling eller resandeinförsel. För att motverka en ökning av den oregistrerade konsumtionen bedömer

39

Prop. 2021/22:245

regeringen att det finns skäl att dela upp skattehöjningen över två tillfällen. Folkhälsomyndigheten anser att det finns utrymme att höja skatten på sprit lika mycket som andra alkoholsorter utan risk för att den oregistrerade anskaffningen av sprit ökar. Den oregistrerade konsumtionen av sprit tenderar dock att öka mer vid prishöjningar än vad som är fallet för andra alkoholprodukter. Regeringen anser därför att en viss försiktighet är påkallad då fråga är om höjning av skatten på sprit. Det finns därför skäl att höja skatten på sprit mindre än övriga alkoholsorter. Regeringen bedömer sammantaget att de föreslagna skattehöjningarna ligger på en sådan nivå att de utgör en adekvat avvägning mellan intresset att få ned konsumtionen och risken att få ökad oregistrerad konsumtion. Regeringen anser vidare att detta synsätt får stöd av de bedömningar som SORAD och Tullverket gör om att de föreslagna höjningarna är av sådant slag att de kommer att få liten eller ingen effekt på smugglingen av alkohol.

De synpunkter som remissinstanserna lämnat på promemorians konsekvensanalys behandlas i avsnitt 6.

Med beaktande av det sagda föreslår regeringen att alkoholskatten höjs enligt följande. För 2023 höjs skatten på öl, vin, andra jästa drycker än vin eller öl samt mellanklassprodukter med cirka 5 procent och på etylalkohol med cirka 1 procent. För 2024 höjs skatten på öl, vin, andra jästa drycker än vin eller öl och mellanklassprodukter med cirka 8 procent och på etylalkohol med cirka 1 procent.

Den särskilda skatt som i vissa fall tas ut vid privat import av alkohol från tredjeland enligt 4 kap. 3 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. justeras på motsvarande sätt. Detsamma gäller den skatt på alkohol som tas ut enligt 3 kap. 5 a § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 respektive den 1 januari 2024.

De föreslagna höjningarna motsvarar de höjningar som tidigare har aviserats av regeringen. I budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor avsnitt 13.33) bedömde regeringen att alkoholskatten bör höjas fr.o.m. den 1 januari 2023 och angav att den avsåg att återkomma med ett förslag om detta. Den aviserade höjningen bedömdes öka skatteintäkterna med 0,55 miljarder kronor netto 2023. Regeringen bedömde i budgetpropositionen för 2022 (prop. 2021/22:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor avsnitt 11.17) att det på längre sikt finns både behov av och utrymme för en ytterligare väl avvägd höjning av alkoholskatten. Regeringen ansåg att alkoholskatten bör höjas ytterligare fr.o.m. den 1 januari 2024. Förslaget bedömdes öka skatteintäkterna med 0,87 miljarder kronor netto 2024.

Lagförslag

Förslagen innebär ändringar i 4 kap. 3 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m., 26 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt, 3 kap. 5 a § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter samt 2 kap.26 §§ lagen (2022:156) om alkoholskatt.

Prop. 2021/22:245

40

6 Konsekvensanalys

I detta avsnitt redogörs för förslagens effekter i den omfattning som bedöms lämpligt i det aktuella lagstiftningsärendet och med beaktande av förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. De offentligfinansiella effekterna till följd av de ändrade skattereglerna har aviserats tidigare och beräknats i enlighet med Finansdepartementets beräkningskonventioner i ikraftträdandeårens priser och volymer.

Regelrådet anser att konsekvensanalysen i promemorian uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet anser dock att redovisningen av företagens storlek och om det funnits anledning att ta särskild hänsyn till små företag vid reglernas utformning hade kunnat utvecklas.

Syfte och alternativa lösningar

Tobaks- och nikotinskatterna höjs

Den totala tobakskonsumtionen tenderar att minska när priset på tobaksvaror ökar. Höjd skatt på tobak bidrar därför till att främja en god folkhälsa. Alternativet att lämna skattenivåerna oförändrade skulle innebära en svagare styrning i detta avseende.

Förslaget bedöms vara förenligt med EU-rätten. Skattenivåerna är, inom vissa ramar, en nationell angelägenhet.

Alkoholskatten höjs

Höjd skatt på alkohol tenderar att minska efterfrågan på och därmed konsumtionen av alkohol. En minskad alkoholkonsumtion bidrar till att uppnå den svenska alkoholpolitikens mål att främja folkhälsan genom att minska de medicinska och sociala skadorna av alkoholen. Alternativet att lämna skattenivåerna oförändrade skulle innebära en svagare styrning i detta avseende, särskilt som alkoholskatten inte är knuten till en årlig indexomräkning.

Förslaget bedöms vara förenligt med EU-rätten. Skattenivåerna är, inom vissa ramar, en nationell angelägenhet.

Offentligfinansiella effekter

Tobaks- och nikotinskatterna höjs

De offentligfinansiella effekterna som redogörs för nedan är desamma som redovisades i samband med aviseringarna av förslagen i budgetpropositionerna för 2021 och 2022. I de offentligfinansiella effekterna ingår inte den årliga omräkningen av skattebeloppen för tobak med hänsyn till förändringen i konsumentprisindex (KPI).

Svenska Snustillverkarföreningen anser att de statsfinansiella konsekvenserna av höjd skatt på snus inte är tillräckligt analyserade. Swedish Match AB anser att konsekvensbeskrivningen i promemorian är motsägelsefull eftersom den anger att konsumtionen kommer att minska samtidigt som konsumtionsminskningen inte ingår i beräkningen av effekterna på statens intäkter. I den remitterade promemorian redogjordes för de offentligfinansiella effekterna av förslaget om höjd skatt på snus.

41

Prop. 2021/22:245

Beräkningarna grundar sig på de modeller som tagits fram inom Finansdepartementet och som redogörs för i den rapport,

Beräkningskonventioner, som departementet publicerar varje år. I rapporten finns en närmare redogörelse över skatteintäkterna fördelade på olika produkter och hur beräkningarna görs vid skatteförändringar. Inför förslagen i denna proposition om höjd skatt på bl.a. snus har regeringen på samma sätt gjort analyser av förslagens offentligfinansiella effekter, vilka redovisas i detta avsnitt.

Förslaget om höjd skatt på tobak fr.o.m. den 1 januari 2023 beräknas öka skatteintäkterna med 0,34 miljarder kronor brutto och 0,41 miljarder kronor netto 2023. Därefter beräknas skatteintäkterna öka med 0,37 miljarder kronor årligen. Förslaget om höjd skatt på tobak fr.o.m. den 1 januari 2024 beräknas öka skatteintäkterna med 0,12 miljarder kronor brutto och 0,15 miljarder kronor netto 2024. Därefter beräknas skatteintäkterna öka med 0,14 miljarder kronor årligen. I höjningen 2024 ingår även en höjning av skatten på e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter.

I tabell 6.1 redogörs för de offentligfinansiella effekterna 2023 för olika tobaksprodukter. I tabell 6.2 redogörs för motsvarande effekter för år 2024.

Tabell 6.1 Offentligfinansiella effekter för olika tobaksprodukter vid höjd tobaksskatt 2023

Miljarder kronor, fasta priser

Bruttoeffekt

2023

Nettoeffekt

2023

Varaktig

effekt

Cigaretter

0,23

0,28 0,25

Snus

0,10

0,13 0,11

Röktobak, cigariller, cigarrer, tuggtobak och övrig tobak

0,01

0,01 0,01

Totalt

0,34

0,41 0,37

Anm. Kolumnerna summerar inte alltid till följd av avrundning.

Tabell 6.2 Offentligfinansiella effekter för olika tobaks- och nikotinprodukter vid höjda skatter 2024

Miljarder kronor, fasta priser

Bruttoeffekt

2024

Nettoeffekt

2024

Varaktig

effekt

Cigaretter

0,08

0,10 0,09

Snus

0,04

0,04 0,04

Röktobak, cigariller, cigarrer, tuggtobak, övrig tobak, e-cigaretter och andra nikotinhaltiga produkter

0,01

0,01 0,01

Totalt

0,12

0,15 0,14

Anm. Kolumnerna summerar inte alltid till följd av avrundning.

I tabell 6.3 redogörs för skattesatserna för de olika tobaks- och nikotinprodukterna för 2023 och 2024. Skattesatserna påverkas, utöver

Prop. 2021/22:245

42

den föreslagna höjningen, även av omräkningen med hänsyn till förändringen i KPI. För såväl 2023 som 2024 beräknas skatteförändringarna till följd av förändringen i KPI utifrån prognoser om framtida KPI-förändring. Sedan promemorians förslag remitterades finns nya prognoser över den framtida utvecklingen av KPI. De skattebelopp som nu föreslås har därför justerats med hänsyn till dessa prognoser. Även skatteförändringarna för e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter redovisas i tabellen. Skatten på dessa omräknas dock inte med hänsyn till förändringen i KPI.

Tabell 6.3 Skatt för respektive tobaks- och nikotinprodukt vid höjd skatt samt till följd av förändringar i KPI 2023 och 2024

Skatt efter de föreslagna förändringarna

Tobak

Nuvarande

skatt

Skatt efter

KPI-

omräkning

2023

Skatt efter KPI-omräkning

och höjning

2023

Skatt efter

KPI-

omräkning

2024

Skatt efter

KPI-

omräkning

och höjning

2024

Cigaretter, styckeskatt, kr/st

1,64 1,73

1,78 1,82

1,84

Cigariller och cigarrer, kr/st

1,44 1,52

1,56 1,60

1,62

Röktobak och övrig tobak, kr/kg

1 997 2 105

2 166 2 220

2 241

Snus, kr/kg

468 494

508

521

526

Tuggtobak, kr/kg

517 545

560

574

579

E-vätskor, kr/l

2 000

2 020

Högkoncentrerade e-vätskor, kr/l

4 000

4 040

Andra nikotinhaltiga produkter, kr/kg

200

202

Alkoholskatten höjs

De offentligfinansiella effekterna som redogörs för nedan är desamma som redovisades i samband med aviseringarna av förslagen i budgetpropositionerna för 2021 och 2022.

Förslaget om höjd skatt 2023 på öl, vin, andra jästa drycker än vin eller öl, mellanklassprodukter och etylalkohol (sprit) beräknas öka skatteintäkterna med 0,48 miljarder kronor brutto och 0,55 miljarder kronor netto 2023. Därefter beräknas skatteintäkterna öka med 0,49 miljarder kronor årligen.

Förslaget om höjd skatt 2024 på öl, vin, andra jästa drycker, mellanklassprodukter och sprit beräknas öka skatteintäkterna med 0,76 miljarder kronor brutto och 0,87 miljoner kronor netto 2024. Därefter beräknas skatteintäkterna öka med 0,77 miljarder kronor årligen.

I tabell 6.4 redogörs för de offentligfinansiella effekterna 2023 för de olika alkoholslagen. I tabell 6.5 redogörs för motsvarande effekter för år 2024.

43

Prop. 2021/22:245

Tabell 6.4 Offentligfinansiella effekter för respektive alkoholslag vid höjd alkoholskatt 2023

Miljarder kronor, fasta priser

Bruttoeffekt 2023 Nettoeffekt 2023 Varaktig effekt

Öl

0,19

0,22

0,19

Vin och andra jästa drycker

0,26

0,30

0,26

Mellanklassprodukter 0,01

0,01

0,01

Etylalkohol (sprit) 0,02

0,02

0,02

Totalt

0,48

0,55

0,49

Anm. Kolumnerna summerar inte alltid till följd av avrundning.

Tabell 6.5 Offentligfinansiella effekter för respektive alkoholslag vid höjd alkoholskatt 2024

Miljarder kronor, fasta priser

Bruttoeffekt 2024 Nettoeffekt 2024

Varaktig effekt

Öl

0,30

0,34

0,30

Vin och andra jästa drycker 0,43

0,49

0,43

Mellanklassprodukter

0,01

0,01

0,01

Etylalkohol (sprit)

0,02

0,03

0,02

Totalt

0,76

0,87

0,77

Anm. Kolumnerna summerar inte alltid till följd av avrundning.

I tabell 6.6 redogörs för skattesatserna för de olika alkoholslagen till följd av de föreslagna höjningarna 2023 och 2024.

Tabell 6.6 Skatt för respektive alkoholslag vid höjd alkoholskatt 2023 och 2024

Alkohol

Nuvarande

skatt

Skatt 2023

Skatt 2024

Öl, kr per volymprocent och liter över 2,8 volymprocent

2,02 2,12 2,28

Vin och andra jästa drycker, kr per liter

Över 2,25 men högst 4,5 volymprocent

9,19 9,65 10,38

Över 4,5 men högst 7,0 volymprocent

13,58 14,26 15,34

Över 7,0 men högst 8,5 volymprocent

18,69 19,62 21,12

Över 8,5 men högst 15,0 volymprocent

26,18 27,49 29,58

Över 15,0 men högst 18,0 volymprocent

(endast vin)

54,79 57,53 61,90

Mellanklassprodukter, kr per liter

Över 1,2 men högst 15,0 volymprocent

32,99 34,64 37,27

Över 15,0 men högst 22,0 volymprocent

54,79 57,53 61,90

Etylalkohol (sprit), kr per liter ren alkohol

516,59 521,76 526,97

Prop. 2021/22:245

44

Effekter för företag och enskilda

Tobaks- och nikotinskatterna höjs

Företagen påverkas på olika sätt av höjd tobaksskatt. Företag som betalar tobaksskatt kan påverkas genom en något ökad administrativ börda. I praktiken är det främst företag som är registrerade som lagerhållare, varumottagare och upplagshavare som betalar tobaksskatt. Vid årsskiftet 2019/2020 uppgick dessa till cirka 70 stycken. Vid förändrade skattesatser bedöms dock inte den administrativa bördan öka nämnvärt för dessa företag.

Ett ökat skatteuttag på tobak kan påverka företag som handlar med tobak negativt genom minskad efterfrågan, i den mån skattekostnaden övervältras på priset. Om skattekostnaden inte fullt ut övervältras på priset kan företagen även påverkas genom minskad vinstmarginal för dessa produkter.

Företag som handlar med tobak är främst internetbutiker och lokala tobaksförsäljare. Statistiska centralbyråns företagsdatabas (FDB) är ett register över samtliga företag, myndigheter, organisationer och deras arbetsställen. I företagsdatabasen är företagen uppdelade enligt standarden för svensk näringsgrensindelning, så kallade SNI-koder. Under SNI-koden 47.260 (Specialiserad butikshandel med tobaksvaror) redovisas antalet företag uppdelat på antal anställda som bedriver kioskhandel med framförallt tobak. År 2020 fanns det cirka 950 företag som uppgav att de bedrivit denna typ av verksamhet och var registrerade för mervärdesskatt, F-skatt eller som arbetsgivare. Av dessa hade 48 procent inga anställda, 42 procent hade 1–4 anställda, 8 procent hade 5–9 anställda och 2 procent hade 10–19 anställda. Den absoluta majoriteten av de berörda företagen som säljer till privatkonsumenter är således mikroföretag med färre än 10 anställda (enligt Europeiska kommissionens definition av små företag).

Regelrådet anser att konsekvensanalysen saknar en tillräcklig redogörelse för om särskild hänsyn behöver tas till små företag. Som framgår ovan är majoriteten av de berörda företagen små. Ändringarna innebär att priset på tobaksprodukter kommer att öka, vilket bedöms påverka konsumtionen. Regeringen bedömer att en något minskad konsumtion inte påverkar enskilda företag i någon större utsträckning, varför särskild hänsyn vid bedömningen av konsekvenserna av förslaget inte behöver tas till små företag.

För konsumenterna bedöms förslaget innebära att priset på tobaksprodukter ökar. Höjd skatt på tobak 2023 samt omräkning till följd av KPI-utvecklingen bedöms öka priset för ett paket cigaretter från exempelvis 71 kronor till 74,5 kronor. Priset på en dosa snus bedöms öka från exempelvis 50 kronor till 51,2 kronor 2023.

Höjd skatt på tobak 2024 samt omräkning av skatten till följd av KPIutvecklingen bedöms öka priset för motsvarande paket cigaretter från 74,5 kronor till 76 kronor. Priset på motsvarande dosa snus bedöms öka från 51,2 kronor till 51,7 kronor.

Alkoholskatten höjs

De företag som berörs av höjda alkoholskatter är de som handlar med alkohol och de som betalar alkoholskatt. Skattskyldiga för alkoholskatt är de företag som är registrerade som upplagshavare, varumottagare och

45

Prop. 2021/22:245

distansförsäljare. Totalt uppgick dessa företag till omkring 2 300 år 2020. Förändrade alkoholskatter kan innebära en något ökad administrativ börda för dessa företag.

Regelrådet anser att redovisningen av företagens storlek och om särskild hänsyn behöver tas till små företag hade kunnat utvecklas. Det har varit svårt att få uppgifter om storleken på de 2 300 företag som bedöms beröras av ändringarna. Ändringarna bedöms, liksom för tobak, innebära att priset på alkoholprodukter ökar, vilket bedöms påverka konsumtionen.

Regeringen bedömer att en något minskad konsumtion inte påverkar enskilda företag i någon större utsträckning, varför särskild hänsyn vid bedömningen av konsekvenserna av förslaget inte behöver tas till små företag.

Ett ökat skatteuttag på alkohol kan påverka företag som handlar med alkohol negativt genom minskad efterfrågan, i den mån skattekostnaden övervältras på priset. Om skattekostnaden inte fullt ut övervältras på priset kan företagen även påverkas genom minskad vinstmarginal för dessa produkter.

För konsumenter innebär förslaget att priserna på alkohol ökar. I tabell 6.7 redovisas prisökningarna vid ett antagande om full övervältring på priserna för några exempelprodukter inom de olika alkoholslagen vid 2023 och 2024 års skattehöjningar. Endast effekten av skattehöjningarna inkluderas i prisökningarna, ingen hänsyn tas till andra eventuella prisförändringar.

Tabell 6.7 Pris på alkoholprodukter vid höjd alkoholskatt 2023 och 2024

Kronor, fasta priser

Pris december

2021

Pris efter skattehöjning

2023

Pris efter skattehöjning

2024

Öl (burk på 50 cl, 5,3 %)

15,9

16,3

16,8

Vin (flaska på 75 cl, 13 %)

72

73,3

75,2

Sprit (flaska på 35 cl, 37,5 %)

110

111

112

Bag-in-box vin (3l, 14%)

199

204

212

De prisökningar som följer av skattehöjningarna bedöms inte vara på en sådan nivå att de får påverkan på t.ex. turistnäringen. Därmed får inte heller förslaget några regionala effekter.

Sprit- och Vinleverantörsföreningen anser att det, utöver de föreslagna skattehöjningarna, finns faktorer som under de närmsta två åren kommer att medföra prishöjningar på alkoholprodukter och som regeringen borde beakta i sina beräkningar. För att isolera effekten av själva skattehöjningarna och vad de innebär för bl.a. priserna fokuserar konsekvensanalysen på regeringens förslag och utgår från fasta priser.

Konsekvensanalysen grundar sig på den metodik som tagits fram inom

Prop. 2021/22:245

46

Finansdepartementet och som redogörs för i den årliga rapporten

Beräkningskonventioner.

Effekter för myndigheter och domstolar

Tobaks-, nikotin- och alkoholskatterna höjs

För Skatteverket bedöms höjningarna av tobaks-, nikotin- och alkoholskatterna medföra att information och underlag behöver uppdateras inför ikraftträdandetidpunkterna. Några särskilda informationsinsatser utöver detta bedöms inte behövas. Skatteverkets åtgärder ingår i den anpassningen som årligen görs på grund av ny eller förändrad lagstiftning och ska hanteras inom befintliga ekonomiska ramar. Detsamma gäller för Tullverket. Förslaget bedöms inte medföra några ökade kostnader för andra myndigheter. Förslaget bedöms inte heller påverka antalet mål i domstolarna. De bör inte heller på annat sätt påverka arbetsbelastningen i de allmänna förvaltningsdomstolarna eller i de allmänna domstolarna.

Effekter för ekonomisk jämställdhet

Tobaks- och nikotinskatterna höjs

I Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysnings rapport Tobaksvanor i Sverige 2003–2019 framgår att andelen män som använder någon form av tobak (röker och/eller snusar) är högre än andelen kvinnor. Under 2019 hade 34 procent av männen använt tobak under den senaste månaden mot 19 procent av kvinnorna. Höjd tobaksskatt påverkar därmed män i större utsträckning än kvinnor.

Alkoholskatten höjs

I Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysnings rapport Självrapporterade alkoholvanor i Sverige 2004–2019 framgår att kvinnors årskonsumtion av alkohol 2019 uppgick till drygt hälften av männens. Höjd alkoholskatt påverkar därmed män i större utsträckning än kvinnor.

Övriga effekter

Tobaks- och nikotinskatterna höjs

Förslaget bedöms inte få påverkan på sysselsättningen, miljön, integrationen eller det kommunala självstyret.

Brottsligheten, i form av smuggling och olaglig handel med tobak, kan komma att öka något då priserna på tobak ökar. Nivån på skattehöjningarna har dock bestämts med detta i åtanke (se avsnitt 4.2). Med väl avvägda skattehöjningar kan påverkan på smugglingen hållas på en försumbar nivå.

Alkoholskatten höjs

Förslaget bedöms inte få påverkan på sysselsättningen, miljön, integrationen eller det kommunala självstyret.

När det gäller brottsligheten skulle smuggling och olaglig handel med alkohol kunna öka något då priserna på alkohol ökar som en följd av skattehöjningen. En flaska sprit (som är det enklaste att smuggla på grund

47

Prop. 2021/22:245

av dess ringa vikt och storlek i förhållande till t.ex. ett flak öl) som i dag kostar 110 kronor på Systembolaget väntas t.ex. endast öka i pris till 112 kronor efter 2023 och 2024 års skattehöjningar. Effekten på smuggling av förslaget bedöms därför som mycket liten.

Vid ett högre pris på alkohol tenderar inte bara den totala konsumtionen att minska utan även konsumtionen hos den grupp av personer som konsumerar större mängder alkohol. Generellt har socioekonomiskt sårbara grupper en förhöjd risk att drabbas av alkoholrelaterade skador. I Sverige är alkoholrelaterad dödlighet ungefär tre gånger högre i gruppen med lägst utbildning jämfört med gruppen med högst utbildning. En minskad konsumtion i dessa utsatta grupper kan således innebära en mer jämlik hälsa.

Livsmedelsföretagen anser att det i promemorian saknas en analys av förslagets konsekvenser när det gäller konsumtion och folkhälsa. Även Sveriges Bryggerier anser att promemorian saknar en analys av de föreslagna skatteökningarnas påverkan på konsumtion, inköpsmönster, smuggling och skatteintäkter. Regeringen beaktar vid utformningen av förslaget den påverkan på bl.a. folkhälsa, smuggling och ökad resandeinförsel som höjda skatter medför. Effekterna av förslaget i dessa avseenden redovisas bl.a. under skälen för regeringens förslag. Förslagets påverkan på skatteintäkterna framgår ovan och redovisades också i den remitterade promemorian.

7 Författningskommentar

7.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

4 kap.

3 §

I paragrafen anges de belopp med vilka tull och skatt enligt 1 § ska tas ut för spritdryck, starkvin, vin, starköl, cigaretter, cigarrer, röktobak, övrig tobak, snus, högkoncentrerade e-vätskor, övriga e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter. Övervägandena finns i avsnitt 4.2 och 5.2.

Ändringarna innebär att skatten på spritdryck, starkvin, vin, starköl, cigaretter, cigarrer, röktobak, övrig tobak och snus höjs.

7.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

4 kap.

3 §

I paragrafen anges de belopp med vilka tull och skatt enligt 1 § ska tas ut för spritdryck, starkvin, vin, starköl, cigaretter, cigarrer, röktobak, övrig

Prop. 2021/22:245

48

tobak, snus, högkoncentrerade e-vätskor, övriga e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter. Övervägandena finns i avsnitt 4.2 och 5.2.

Ändringarna innebär att skatten på spritdryck, starkvin, vin, starköl, cigaretter, cigarrer, röktobak, övrig tobak, snus, högkoncentrerade evätskor, övriga e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter höjs.

7.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

2, 8, 35 och 35 a §§

I paragraferna anges skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak. Övervägandena finns i avsnitt 4.2.

Ändringarna i paragrafernas första stycke innebär att skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak höjs.

Ändringarna i paragrafernas sista stycke innebär att för kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska de i första styckena angivna skatterna räknas om enligt 42 §.

42 §

I paragrafen regleras hur skatten på cigarretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak ska räknas om dvs. omräkningen av skattebeloppen för de tobaksvaror som avses i 2, 8, 35 och 35 a §§. Övervägandena finns i avsnitt 4.2.

Ändringen i första stycket innebär att för kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skatten för de tobaksvaror som anges i 2, 8, 35 och 35 a §§ tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i paragraferna angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2022. För skatt på cigaretter enligt 2 § ska omräkningen endast avse styckeskatten. Beloppen avrundas till hela kronor och ören.

7.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

2–6 §§

I paragraferna anges skatten på öl, vin, andra jästa drycker än vin eller öl, mellanklassprodukter och etylalkohol. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Ändringarna innebär att skatten på öl, vin, andra jästa drycker än vin eller öl, mellanklassprodukter och etylalkohol höjs.

49

Prop. 2021/22:245

7.5 Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

3 kap.

5 a §

I paragrafen anges de belopp med vilka skatt får tas ut på spritdryck, starkvin, vin, starköl och cigaretter om skatten inte kan fastställas enligt 5 § första stycket. Övervägandena finns i avsnitt 4.2 och 5.2.

Ändringen innebär att skatten på spritdryck, starkvin, vin, starköl och cigaretter höjs.

7.6 Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

3 kap.

5 a §

I paragrafen anges de belopp med vilka skatt får tas ut på spritdryck, starkvin, vin, starköl och cigaretter om skatten inte kan fastställas enligt 5 § första stycket. Övervägandena finns i avsnitt 4.2 och 5.2.

Ändringen innebär att skatten på spritdryck, starkvin, vin, starköl och cigaretter höjs.

7.7 Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

3 och 4 §§

I paragraferna anges skatten på e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter. Övervägandena finns i avsnitt 4.2.

Ändringarna innebär att skatten på högkoncentrerade e-vätskor och övriga e-vätskor samt på andra nikotinhaltiga produkter höjs.

7.8 Förslaget till lag om ändring i lagen (2022:155) om tobaksskatt

2 kap. 2, 5, 6 och 9 §§

I paragraferna anges skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus och tuggtobak. Övervägandena finns i avsnitt 4.2.

De aktuella paragraferna i lagen (2022:155) om tobaksskatt träder i kraft den 13 februari 2023. Ändringarna innebär att skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus och tuggtobak höjs.

10 §

Prop. 2021/22:245

50

I paragrafen anges skatten på övrig tobak. Övervägandena finns i avsnitt 4.2.

Ändringen i första stycket innebär att skatten på övrig tobak höjs. I tredje stycket görs en mindre språklig ändring.

11 §

I paragrafen regleras hur skatten på cigarretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak ska räknas om, dvs. omräkningen av skattebeloppen för de tobaksvaror som avses i 2, 5, 6, 9 och 10 §§. Övervägandena finns i avsnitt 4.2.

Ändringarna i första stycket innebär att för kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skatten för de tobaksvaror som anges i 2, 5, 6, 9 och 10 §§ tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i paragraferna angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2022. När det gäller skatt på cigaretter enligt 2 § ska omräkningen bara avse styckeskatten. Beloppen avrundas till hela kronor och ören.

7.9 Förslaget till lag om ändring i lagen (2022:156) om alkoholskatt

2 kap. 2–6 §§

I paragraferna anges skatten på öl, vin, andra jästa drycker, mellanklassprodukter och etylalkohol. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

De aktuella paragraferna i lagen (2022:156) om alkoholskatt träder i kraft den 13 februari 2023. Ändringarna innebär att skatten på öl, vin, andra jästa drycker, mellanklassprodukter och etylalkohol höjs.

7.10 Förslaget till lag om ändring i lagen (2022:155) om tobaksskatt

2 kap. 2, 5, 6 och 9 §§

I paragraferna anges skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus och tuggtobak. Övervägandena finns i avsnitt 4.2.

Ändringarna innebär att skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus och tuggtobak höjs.

I sista stycket i paragraferna ändras också hänvisningen till kalenderår. Ändringen innebär att för kalenderåret 2025 och efterföljande kalenderår ska den styckeskatt som anges i 2 § första stycket och de skattebelopp som anges i första stycket i 5–6 och 9 §§ räknas om enligt 11 §.

10 §

I paragrafen anges skatten på övrig tobak. Övervägandena finns i avsnitt 4.2.

51

Prop. 2021/22:245

Ändringen i första stycket innebär att skatten på övrig tobak höjs. Ändringen i tredje stycket innebär att för kalenderåret 2025 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppet i första stycket räknas om enligt 11 §.

11 §

I paragrafen regleras hur skatten på cigarretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak ska räknas om, dvs. omräkningen av skattebeloppen för de tobaksvaror som avses i 2, 5, 6, 9 och 10 §§. Övervägandena finns i avsnitt 4.2.

Ändringarna i första stycket innebär att för kalenderåret 2025 och efterföljande kalenderår ska skatten för de tobaksvaror som anges i 2, 5, 6, 9 och 10 §§ tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i paragraferna angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2023. När det gäller skatt på cigaretter enligt 2 § ska omräkningen bara avse styckeskatten. Beloppen avrundas till hela kronor och ören.

7.11 Förslaget till lag om ändring i lagen (2022:156) om alkoholskatt

2 kap. 2–6 §§

I paragraferna anges skatten på öl, vin, andra jästa drycker, mellanklassprodukter och etylalkohol. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Ändringarna innebär att skatten på öl, vin, andra jästa drycker, mellanklassprodukter och etylalkohol höjs.

Prop. 2021/22:245 Bilaga 1

52

Sammanfattning av promemorian Höjd skatt på alkohol och tobak

I promemorian Höjd skatt på alkohol och tobak föreslås att skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak höjs med 3 procent utöver omräkningen med hänsyn till förändringen i konsumentprisindex fr.o.m. den 1 januari 2023, och med ytterligare 1 procent utöver omräkningen fr.o.m. den 1 januari 2024. Vidare föreslås att skatten på e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter höjs med 1 procent fr.o.m. den 1 januari 2024.

I promemorian föreslås också att skatten på öl, vin, andra jästa drycker än vin eller öl samt mellanklassprodukter höjs med 5 procent fr.o.m. den 1 januari 2023 och med ytterligare 7,6 procent fr.o.m. den 1 januari 2024. Vidare föreslås att skatten på etylalkohol (sprit) höjs med 1 procent fr.o.m. den 1 januari 2023 och med ytterligare 1 procent fr.o.m. den 1 januari 2024.

53

Prop. 2021/22:245 Bilaga 2

Promemorians lagförslag

1. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 3 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

4 kap.

3 §1

Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande belopp.

tull

Skatt

spritdryck 4 kr/liter 262 kr/liter starkvin 2 kr/liter 81 kr/liter vin 1 kr/liter 36 kr/liter starköl 3 kr/liter 20 kr/liter cigaretter 34 öre/styck 196 öre/styck cigarrer 86 öre/styck 219 öre/styck röktobak 428 kr/kg 2 422 kr/kg övrig tobak 428 kr/kg 2 422 kr/kg snus 104 kr/kg 762 kr/kg högkoncentrerade e-vätskor

320 kr/liter 6 600 kr/liter

övriga e-vätskor 320 kr/liter 3 300 kr/liter andra nikotinhaltiga produkter

390 kr/kg 1 225 kr/kg

Föreslagen lydelse

4 kap.

3 §

Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande belopp.

tull

skatt

spritdryck 4 kr/liter 265 kr/liter starkvin 2 kr/liter 85 kr/liter vin 1 kr/liter 38 kr/liter starköl 3 kr/liter 21 kr/liter cigaretter 34 öre/styck 202 öre/styck cigarrer 86 öre/styck 226 öre/styck röktobak 428 kr/kg 2 495 kr/kg övrig tobak 428 kr/kg 2 495 kr/kg snus 104 kr/kg 785 kr/kg högkoncentrerade e-vätskor

320 kr/liter 6 600 kr/liter

1 Senaste lydelse 2021:427.

Prop. 2021/22:245 Bilaga 2

54

övriga e-vätskor 320 kr/liter 3 300 kr/liter andra nikotinhaltiga produkter

390 kr/kg 1 225 kr/kg

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

55

Prop. 2021/22:245 Bilaga 2

2. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 3 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt lagförslag 1

4 kap.

3 §

Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande belopp.

tull

skatt

spritdryck 4 kr/liter 265 kr/liter starkvin 2 kr/liter 85 kr/liter vin 1 kr/liter 38 kr/liter starköl 3 kr/liter 21 kr/liter cigaretter 34 öre/styck 202 öre/styck cigarrer 86 öre/styck 226 öre/styck röktobak 428 kr/kg 2 495 kr/kg övrig tobak 428 kr/kg 2 495 kr/kg snus 104 kr/kg 785 kr/kg högkoncentrerade e-vätskor

320 kr/liter 6 600 kr/liter

övriga e-vätskor 320 kr/liter 3 300 kr/liter andra nikotinhaltiga produkter

390 kr/kg 1 225 kr/kg

Föreslagen lydelse

4 kap.

3 §

Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande belopp.

tull

skatt

spritdryck 4 kr/liter 267 kr/liter starkvin 2 kr/liter 92 kr/liter vin 1 kr/liter 41 kr/liter starköl 3 kr/liter 23 kr/liter cigaretter 34 öre/styck 204 öre/styck cigarrer 86 öre/styck 228 öre/styck röktobak 428 kr/kg 2 520 kr/kg övrig tobak 428 kr/kg 2 520 kr/kg snus 104 kr/kg 793 kr/kg högkoncentrerade e-vätskor

320 kr/liter 6 666 kr/liter

övriga e-vätskor 320 kr/liter 3 333 kr/liter andra nikotinhaltiga produkter

390 kr/kg 1 237 kr/kg

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

Prop. 2021/22:245 Bilaga 2

56

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

57

Prop. 2021/22:245 Bilaga 2

3. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Härigenom föreskrivs att 2, 8, 35, 35 a och 42 §§ lagen (1994:1563) om tobaksskatt ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §1

Skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 62 öre per styck och 1 procent av detaljhandelspriset. Tillverkaren eller hans representant eller, i fråga om cigaretter som importeras från tredjeland, importören ska senast den 31 januari varje år till Skatteverket lämna uppgifter om försäljningen av cigaretter i de olika priskategorierna för det föregående kalenderåret. Senast den 15 februari samma år som Skatteverket mottagit uppgifterna ska verket lämna dessa till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 72 öre per styck och 1 procent av detaljhandelspriset. Tillverkaren eller hans representant eller, i fråga om cigaretter som importeras från tredjeland, importören ska senast den 31 januari varje år till Skatteverket lämna uppgifter om försäljningen av cigaretter i de olika priskategorierna för det föregående kalenderåret. Senast den 15 februari samma år som Skatteverket mottagit uppgifterna ska verket lämna dessa till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger 8 centimeter men inte 11 centimeter anses som två cigaretter. Är cigaretten längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 3 centimeter som en cigarett.

För kalenderåret 2022 och efterföljande kalenderår ska den i första stycket angivna styckeskatten räknas om enligt 42 §.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska den i första stycket angivna styckeskatten räknas om enligt 42 §.

8 §2

Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 42 öre per styck. Skatt på röktobak tas ut med 1 971 kronor per kilogram.

För kalenderåret 2022 och efterföljande kalenderår ska de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 42 §.

Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 51 öre per styck. Skatt på röktobak tas ut med 2 093 kronor per kilogram.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 42 §.

1 Senaste lydelse 2021:425. 2 Senaste lydelse 2021:425.

Prop. 2021/22:245 Bilaga 2

58

35 §3

Skatt på snus tas ut med 462 kronor per kilogram och på tuggtobak med 510 kronor per kilogram.

För kalenderåret 2022 och efterföljande kalenderår ska de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 42 §.

Skatt på snus tas ut med 491 kronor per kilogram och på tuggtobak med 541 kronor per kilogram.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 42 §.

35 a §4

Skatt på övrig tobak tas ut med 1 971 kronor per kilogram.

Skatt på övrig tobak tas ut med 2 093 kronor per kilogram.

Med övrig tobak avses tobak som inte är en del av en levande planta och som inte är skattepliktig som cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus eller tuggtobak. Om sådan tobak ingår i en annan vara sker beskattningen utifrån varans totala vikt.

För kalenderåret 2022 och efterföljande kalenderår ska det i första stycket angivna skattebeloppet räknas om enligt 42 §.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska det i första stycket angivna skattebeloppet räknas om enligt 42 §.

42 §5

För kalenderåret 2022 och efterföljande kalenderår ska skatten för de tobaksvaror som anges i 2, 8, 35 och 35 a §§ tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i paragraferna angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2020. När det gäller skatt på cigaretter enligt 2 § ska omräkningen endast avse styckeskatten. Beloppen avrundas till hela kronor och ören.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skatten för de tobaksvaror som anges i 2, 8, 35 och 35 a §§ tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i paragraferna angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2022. När det gäller skatt på cigaretter enligt 2 § ska omräkningen endast avse styckeskatten. Beloppen avrundas till hela kronor och ören.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår.

3 Senaste lydelse 2021:425. 4 Senaste lydelse 2021:425. 5 Senaste lydelse 2021:425.

59

Prop. 2021/22:245 Bilaga 2

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Prop. 2021/22:245 Bilaga 2

60

4. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Härigenom föreskrivs att 26 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §1

Skatt ska betalas för öl som hänförs till KN-nr 2203 om alkoholhalten överstiger 0,5 volymprocent.

Skatt ska även betalas för produkter innehållande en blandning av öl och icke-alkoholhaltig dryck hänförlig till KN-nr 2206 om alkoholhalten i blandningen överstiger 0,5 volymprocent.

Skatt tas ut per liter med 2,02 kronor för varje volymprocent alkohol.

Skatt tas ut per liter med 2,12 kronor för varje volymprocent alkohol.

För öl med en alkoholhalt om högst 2,8 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor.

3 §2

Skatt ska betalas för vin som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 om alkoholhalten uppkommit enbart genom jäsning och

1. alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent men uppgår till högst 15 volymprocent, eller

2. alkoholhalten överstiger 15 volymprocent men uppgår till högst 18 volymprocent och vinet producerats utan tillsatser.

Skatt tas ut per liter för drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent med 9,19 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med 13,58 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med 18,69 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med 26,18 kronor, och för

drycker med en alkoholhalt över 15 men inte över 18 volymprocent med 54,79 kronor.

Skatt tas ut per liter för drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent med 9,65 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med 14,26 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med 19,62 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med 27,49 kronor, och för

drycker med en alkoholhalt över 15 men inte över 18 volymprocent med 57,53 kronor.

För vin med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor.

1 Senaste lydelse 2016:1071. 2 Senaste lydelse 2016:1071.

61

Prop. 2021/22:245 Bilaga 2

4 §3

Skatt ska betalas för andra jästa drycker än vin eller öl som hänförs till KN-nr 2206 samt sådana drycker som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 men som inte omfattas av skatteplikt enligt 3 §, om alkoholhalten överstiger 1,2 men inte 10 volymprocent eller om alkoholhalten överstiger 10 men inte 15 volymprocent under förutsättning att alkoholhalten uteslutande har uppkommit genom jäsning.

Skatt tas ut per liter för drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent med 9,19 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med 13,58 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med 18,69 kronor, och för

drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med 26,18 kronor.

Skatt tas ut per liter för drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent med 9,65 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med 14,26 kronor,

drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med 19,62 kronor, och för

drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med 27,49 kronor.

För andra jästa drycker med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor.

5 §4

Skatt ska betalas för mellanklassprodukter med en alkoholhalt över 1,2 men inte över 22 volymprocent som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 men som inte beskattas enligt 2–4 §§.

Skatt tas ut per liter för drycker med en alkoholhalt om högst 15 volymprocent med 32,99 kronor, och för

drycker med en alkoholhalt över 15 volymprocent med 54,79 kronor.

Skatt tas ut per liter för drycker med en alkoholhalt om högst 15 volymprocent med 34,64 kronor, och för

drycker med en alkoholhalt över 15 volymprocent med 57,53 kronor.

6 §5

Skatt ska betalas för varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 med en alkoholhalt överstigande 1,2 volymprocent även om dessa ingår i en vara som hänförs till ett annat KN-kapitel. Skatt ska även betalas för drycker som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten överstiger 22 volymprocent.

Skatt tas ut med 516,59 kronor per liter ren alkohol.

Skatt tas ut med 521,76 kronor per liter ren alkohol.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

3 Senaste lydelse 2016:1071. 4 Senaste lydelse 2016:1071. 5 Senaste lydelse 2016:1071.

Prop. 2021/22:245 Bilaga 2

62

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

63

Prop. 2021/22:245 Bilaga 2

5. Förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 5 a § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.

5 a §1

Saknas tillräckliga uppgifter för att fastställa skatten enligt 5 § första stycket får denna tas ut med

207 kronor/liter för spritdryck, 55 kronor/liter för starkvin, 27 kronor/liter för vin, 11 kronor/liter för starköl, 1 krona och 63 öre/styck för cigaretter.

209 kronor/liter för spritdryck, 58 kronor/liter för starkvin, 28 kronor/liter för vin, 12 kronor/liter för starköl, 1 krona och 68 öre/styck för cigaretter.

I denna bestämmelse förstås med spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 22 volymprocent,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2021:428.

Prop. 2021/22:245 Bilaga 2

64

6. Förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 5 a § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt lagförslag 5 Föreslagen lydelse

3 kap.

5 a §

Saknas tillräckliga uppgifter för att fastställa skatten enligt 5 § första stycket får denna tas ut med

209 kronor/liter för spritdryck, 58 kronor/liter för starkvin, 28 kronor/liter för vin, 12 kronor/liter för starköl, 1 krona och 68 öre/styck för cigaretter.

211 kronor/liter för spritdryck, 62 kronor/liter för starkvin, 31 kronor/liter för vin, 12 kronor/liter för starköl, 1 krona och 70 öre/styck för cigaretter.

I denna bestämmelse förstås med spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 22 volymprocent,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

65

Prop. 2021/22:245 Bilaga 2

7. Förslag till lag om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

Härigenom föreskrivs att 3 och 4 §§ lagen (2018:696) om vissa nikotinhaltiga produkter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §1

Skatt tas ut för e-vätskor med 2 000 kronor per liter vätska.

Skatt tas ut för e-vätskor med 2 020 kronor per liter vätska.

För högkoncentrerade e-vätskor ska skatt i stället för vad som anges i första stycket tas ut med 4 000 kronor per liter vätska.

För högkoncentrerade e-vätskor ska skatt i stället för vad som anges i första stycket tas ut med 4 040 kronor per liter vätska.

4 §

Skatt tas ut för andra nikotinhaltiga produkter med 200 kronor per kilogram.

Skatt tas ut för andra nikotinhaltiga produkter med 202 kronor per kilogram.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2020:1018.

Prop. 2021/22:245 Bilaga 2

66

8. Förslag till lag om ändring i lagen (2022:000) om tobaksskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2022:000) om tobaksskatt

dels att punkt 13 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska utgå,

dels att 2 kap. 2, 5, 6 och 9–11 §§ ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt prop. 2021/22:61 Föreslagen lydelse

2 kap.

2 §

Skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 62 öre per styck och 1 procent av detaljhandelspriset.

Skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 72 öre per styck och 1 procent av detaljhandelspriset.

Med cigaretter avses

1. tobaksrullar som går att röka som de är och som inte är cigarrer eller cigariller enligt 5 § andra stycket,

2. tobaksrullar som genom enkel, icke-industriell hantering kan införas i cigarettpappersrör, eller

3. tobaksrullar som genom enkel, icke-industriell hantering kan rullas in i cigarettpapper.

Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger 8 centimeter men inte 11 centimeter anses som två cigaretter. Är cigaretten längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 3 centimeter som en cigarett.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska den i första stycket angivna styckeskatten räknas om enligt 11 §.

5 §

Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 42 öre per styck.

Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 51 öre per styck.

Med cigarrer och cigariller avses, om de kan rökas som de är och med hänsyn till sina egenskaper uteslutande är avsedda att rökas som de är,

1. tobaksrullar med ett yttre täckblad av naturtobak,

2. tobaksrullar fyllda med en riven blandning och med ett yttre täckblad som har cigarrers normala färg, gjort av homogeniserad tobak, om

a) det yttre täckbladet täcker produkten helt och i förekommande fall inkluderar filtret men, i fråga om cigarrer med munstycke, inte munstycket,

b) styckevikten utan filter eller munstycke är minst 2,3 gram och högst 10 gram, och

c) omkretsen är minst 34 millimeter på minst en tredjedel av längden. För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppet i första stycket räknas om enligt 11 §.

67

Prop. 2021/22:245 Bilaga 2

6 §

Skatt på röktobak tas ut med 1 971 kronor per kilogram.

Skatt på röktobak tas ut med 2 093 kronor per kilogram.

Med röktobak avses

1. tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor och som går att röka utan ytterligare industriell beredning,

2. tobaksavfall som går att röka, bjuds ut till detaljhandelsförsäljning och inte omfattas av 2 § andra stycket eller 5 § andra stycket.

Med tobaksavfall avses rester av tobaksblad och biprodukter från bearbetning av tobak eller framställning av tobaksprodukter.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppet i första stycket räknas om enligt 11 §.

9 §

Skatt ska betalas för snus och tuggtobak som hänförs till nr 2403 i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan i lydelsen enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2159. Skatt tas ut med 462 kronor per kilogram för snus och med 510 kronor per kilogram för tuggtobak.

Skatt ska betalas för snus och tuggtobak som hänförs till nr 2403 i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan i lydelsen enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2159. Skatt tas ut med 491 kronor per kilogram för snus och med 541 kronor per kilogram för tuggtobak.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppen i första stycket räknas om enligt 11 §.

10 §

Skatt på övrig tobak tas ut med 1 971 kronor per kilogram.

Skatt på övrig tobak tas ut med 2 093 kronor per kilogram.

Med övrig tobak avses tobak som inte är en del av en levande planta och som inte är skattepliktig som cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus eller tuggtobak. Om sådan tobak ingår i en annan vara sker beskattningen utifrån varans totala vikt.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppen i första stycket räknas om enligt 11 §.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppet i första stycket räknas om enligt 11 §.

11 §

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skatten för de tobaksvaror som anges i 2, 5, 6, 9 och 10 §§ tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i paragraferna angivna skattebeloppen multiplicerade med det

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skatten för de tobaksvaror som anges i 2, 5, 6, 9 och 10 §§ tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i paragraferna angivna skattebeloppen multiplicerade med det

Prop. 2021/22:245 Bilaga 2

68

jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2020. När det gäller skatt på cigaretter enligt 2 § ska omräkningen bara avse styckeskatten. Beloppen avrundas till hela kronor och ören.

jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2022. När det gäller skatt på cigaretter enligt 2 § ska omräkningen bara avse styckeskatten. Beloppen avrundas till hela kronor och ören.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår.

69

Prop. 2021/22:245 Bilaga 2

9. Förslag till lag om ändring i lagen (2022:000) om alkoholskatt

Härigenom föreskrivs att 2 kap.26 §§ lagen (2022:000) om alkoholskatt ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt prop. 2021/22:61 Föreslagen lydelse

2 kap.

2 §

Skatt på öl tas ut per liter med 2,02 kronor för varje volymprocent alkohol.

Skatt på öl tas ut per liter med 2,12 kronor för varje volymprocent alkohol.

För öl med en alkoholhalt på högst 2,8 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor.

Med öl avses varor som hänförs till KN-nr 2203 om alkoholhalten överstiger 0,5 volymprocent samt varor som innehåller en blandning av öl och icke-alkoholhaltig dryck som hänförs till KN-nr 2206 om alkoholhalten i blandningen överstiger 0,5 volymprocent.

3 §

Skatt på vin tas ut per liter för – drycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 4,5 volymprocent med 9,19 kronor,

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 4,5 men inte 7 volymprocent med 13,58 kronor,

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 7 men inte 8,5 volymprocent med 18,69 kronor,

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 8,5 men inte 15 volymprocent med 26,18 kronor, och

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 18 volymprocent med 54,79 kronor.

Skatt på vin tas ut per liter för – drycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 4,5 volymprocent med 9,65 kronor, – drycker med en alkoholhalt som överstiger 4,5 men inte 7 volymprocent med 14,26 kronor, – drycker med en alkoholhalt som överstiger 7 men inte 8,5 volymprocent med 19,62 kronor, – drycker med en alkoholhalt som överstiger 8,5 men inte 15 volymprocent med 27,49 kronor, och – drycker med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 18 volymprocent med 57,53 kronor.

För vin med en alkoholhalt på högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor.

Med vin avses varor som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 om alkoholhalten uppkommit enbart genom jäsning och

1. alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent men inte 15 volymprocent, eller

2. alkoholhalten överstiger 15 volymprocent men inte 18 volymprocent och vinet producerats utan tillsatser.

Prop. 2021/22:245 Bilaga 2

70

4 §

Skatt på andra jästa drycker tas ut per liter för

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 4,5 volymprocent med 9,19 kronor,

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 4,5 men inte 7 volymprocent med 13,58 kronor,

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 7 men inte 8,5 volymprocent med 18,69 kronor, och

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 8,5 men inte 15 volymprocent med 26,18 kronor.

Skatt på andra jästa drycker tas ut per liter för

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 4,5 volymprocent med 9,65 kronor,

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 4,5 men inte 7 volymprocent med 14,26 kronor,

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 7 men inte 8,5 volymprocent med 19,62 kronor, och

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 8,5 men inte 15 volymprocent med 27,49 kronor.

För andra jästa drycker med en alkoholhalt på högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor.

Med andra jästa drycker avses varor som hänförs till KN-nr 2206 men som inte omfattas av skatteplikt enligt 2 § och drycker som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 men som inte omfattas av skatteplikt enligt 3 §, om

1. alkoholhalten överstiger 1,2 men inte 10 volymprocent, eller

2. alkoholhalten överstiger 10 men inte 15 volymprocent och alkoholhalten uteslutande har uppkommit genom jäsning.

5 §

Skatt på mellanklassprodukter tas ut per liter för

– drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 15 volymprocent med 32,99 kronor, och

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 15 volymprocent med 54,79 kronor.

Skatt på mellanklassprodukter tas ut per liter för

– drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 15 volymprocent med 34,64 kronor, och

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 15 volymprocent med 57,53 kronor.

Med mellanklassprodukter avses varor som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 men som inte beskattas enligt 2–4 §§ och vars alkoholhalt överstiger 1,2 men inte 22 volymprocent.

6 §

Skatt på etylalkohol tas ut med 516,59 kronor per liter ren alkohol.

Skatt på etylalkohol tas ut med 521,76 kronor per liter ren alkohol.

Med etylalkohol avses

1. varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 om alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent även om dessa ingår i en vara som hänförs till ett annat KN-kapitel, och

2. varor som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten överstiger 22 volymprocent.

71

Prop. 2021/22:245 Bilaga 2

10. Förslag till lag om ändring i lagen (2022:000) om tobaksskatt

Härigenom föreskrivs att 2 kap.2, 5, 6 och 911 §§ lagen (2022:000) om tobaksskatt ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt lagförslag 8 Föreslagen lydelse

2 kap.

2 §

Skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 1,72 öre per styck och 1 procent av detaljhandelspriset.

Skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 1,78 öre per styck och 1 procent av detaljhandelspriset.

Med cigaretter avses

1. tobaksrullar som går att röka som de är och som inte är cigarrer eller cigariller enligt 5 § andra stycket,

2. tobaksrullar som genom enkel, icke-industriell hantering kan införas i cigarettpappersrör, eller

3. tobaksrullar som genom enkel, icke-industriell hantering kan rullas in i cigarettpapper.

Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger 8 centimeter men inte 11 centimeter anses som två cigaretter. Är cigaretten längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 3 centimeter som en cigarett.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska den i första stycket angivna styckeskatten räknas om enligt 11 §.

För kalenderåret 2025 och efterföljande kalenderår ska den i första stycket angivna styckeskatten räknas om enligt 11 §.

5 §

Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 1,51 öre per styck.

Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 1,56 öre per styck.

Med cigarrer och cigariller avses, om de kan rökas som de är och med hänsyn till sina egenskaper uteslutande är avsedda att rökas som de är,

1. tobaksrullar med ett yttre täckblad av naturtobak,

2. tobaksrullar fyllda med en riven blandning och med ett yttre täckblad som har cigarrers normala färg, gjort av homogeniserad tobak, om

a) det yttre täckbladet täcker produkten helt och i förekommande fall inkluderar filtret men, i fråga om cigarrer med munstycke, inte munstycket,

b) styckevikten utan filter eller munstycke är minst 2,3 gram och högst 10 gram, och

c) omkretsen är minst 34 millimeter på minst en tredjedel av längden. För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppet i första stycket räknas om enligt 11 §.

För kalenderåret 2025 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppet i första stycket räknas om enligt 11 §.

Prop. 2021/22:245 Bilaga 2

72

6 §

Skatt på röktobak tas ut med 2 093 kronor per kilogram.

Skatt på röktobak tas ut med 2 160 kronor per kilogram.

Med röktobak avses

1. tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor och som går att röka utan ytterligare industriell beredning,

2. tobaksavfall som går att röka, bjuds ut till detaljhandelsförsäljning och inte omfattas av 2 § andra stycket eller 5 § andra stycket.

Med tobaksavfall avses rester av tobaksblad och biprodukter från bearbetning av tobak eller framställning av tobaksprodukter.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppet i första stycket räknas om enligt 11 §.

För kalenderåret 2025 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppet i första stycket räknas om enligt 11 §.

9 §

Skatt ska betalas för snus och tuggtobak som hänförs till nr 2403 i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan i lydelsen enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2159. Skatt tas ut med 491 kronor per kilogram för snus och med 541 kronor per kilogram för tuggtobak.

Skatt ska betalas för snus och tuggtobak som hänförs till nr 2403 i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan i lydelsen enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2159. Skatt tas ut med 507 kronor per kilogram för snus och med 558 kronor per kilogram för tuggtobak.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppen i första stycket räknas om enligt 11 §.

För kalenderåret 2025 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppen i första stycket räknas om enligt 11 §.

10 §

Skatt på övrig tobak tas ut med 2 093 kronor per kilogram.

Skatt på övrig tobak tas ut med 2 160 kronor per kilogram.

Med övrig tobak avses tobak som inte är en del av en levande planta och som inte är skattepliktig som cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus eller tuggtobak. Om sådan tobak ingår i en annan vara sker beskattningen utifrån varans totala vikt.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppet i första stycket räknas om enligt 11 §.

För kalenderåret 2025 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppet i första stycket räknas om enligt 11 §.

73

Prop. 2021/22:245 Bilaga 2

11 §

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skatten för de tobaksvaror som anges i 2, 5, 6, 9 och 10 §§ tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i paragraferna angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2022. När det gäller skatt på cigaretter enligt 2 § ska omräkningen bara avse styckeskatten. Beloppen avrundas till hela kronor och ören.

För kalenderåret 2025 och efterföljande kalenderår ska skatten för de tobaksvaror som anges i 2, 5, 6, 9 och 10 §§ tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i paragraferna angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2023. När det gäller skatt på cigaretter enligt 2 § ska omräkningen bara avse styckeskatten. Beloppen avrundas till hela kronor och ören.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Prop. 2021/22:245 Bilaga 2

74

11. Förslag till lag om ändring i lagen (2022:000) om alkoholskatt

Härigenom föreskrivs att 2 kap.26 §§ lagen (2022:000) om alkoholskatt ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt lagförslag 9 Föreslagen lydelse

2 kap.

2 §

Skatt på öl tas ut per liter med 2,12 kronor för varje volymprocent alkohol.

Skatt på öl tas ut per liter med 2,28 kronor för varje volymprocent alkohol.

För öl med en alkoholhalt på högst 2,8 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor.

Med öl avses varor som hänförs till KN-nr 2203 om alkoholhalten överstiger 0,5 volymprocent samt varor som innehåller en blandning av öl och icke-alkoholhaltig dryck som hänförs till KN-nr 2206 om alkoholhalten i blandningen överstiger 0,5 volymprocent.

3 §

Skatt på vin tas ut per liter för – drycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 4,5 volymprocent med 9,65 kronor, – drycker med en alkoholhalt som överstiger 4,5 men inte 7 volymprocent med 14,26 kronor, – drycker med en alkoholhalt som överstiger 7 men inte 8,5 volymprocent med 19,62 kronor, – drycker med en alkoholhalt som överstiger 8,5 men inte 15 volymprocent med 27,49 kronor, och – drycker med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 18 volymprocent med 57,53 kronor.

Skatt på vin tas ut per liter för – drycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 4,5 volymprocent med 10,38 kronor, – drycker med en alkoholhalt som överstiger 4,5 men inte 7 volymprocent med 15,34 kronor, – drycker med en alkoholhalt som överstiger 7 men inte 8,5 volymprocent med 21,12 kronor, – drycker med en alkoholhalt som överstiger 8,5 men inte 15 volymprocent med 29,58 kronor, och – drycker med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 18 volymprocent med 61,90 kronor.

För vin med en alkoholhalt på högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor.

Med vin avses varor som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 om alkoholhalten uppkommit enbart genom jäsning och

1. alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent men inte 15 volymprocent, eller

2. alkoholhalten överstiger 15 volymprocent men inte 18 volymprocent och vinet producerats utan tillsatser.

75

Prop. 2021/22:245 Bilaga 2

4 §

Skatt på andra jästa drycker tas ut per liter för

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 4,5 volymprocent med 9,65 kronor,

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 4,5 men inte 7 volymprocent med 14,26 kronor,

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 7 men inte 8,5 volymprocent med 19,62 kronor, och

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 8,5 men inte 15 volymprocent med 27,49 kronor.

Skatt på andra jästa drycker tas ut per liter för

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 4,5 volymprocent med 10,38 kronor,

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 4,5 men inte 7 volymprocent med 15,34 kronor,

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 7 men inte 8,5 volymprocent med 21,12 kronor, och

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 8,5 men inte 15 volymprocent med 29,58 kronor.

För andra jästa drycker med en alkoholhalt på högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor.

Med andra jästa drycker avses varor som hänförs till KN-nr 2206 men som inte omfattas av skatteplikt enligt 2 § och drycker som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 men som inte omfattas av skatteplikt enligt 3 §, om

1. alkoholhalten överstiger 1,2 men inte 10 volymprocent, eller

2. alkoholhalten överstiger 10 men inte 15 volymprocent och alkoholhalten uteslutande har uppkommit genom jäsning.

5 §

Skatt på mellanklassprodukter tas ut per liter för

– drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 15 volymprocent med 34,64 kronor, och

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 15 volymprocent med 57,53 kronor.

Skatt på mellanklassprodukter tas ut per liter för

– drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 15 volymprocent med 37,34 kronor, och

– drycker med en alkoholhalt som överstiger 15 volymprocent med 61,90 kronor.

Med mellanklassprodukter avses varor som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 men som inte beskattas enligt 2–4 §§ och vars alkoholhalt överstiger 1,2 men inte 22 volymprocent.

6 §

Skatt på etylalkohol tas ut med 521,76 kronor per liter ren alkohol.

Skatt på etylalkohol tas ut med 526,97 kronor per liter ren alkohol.

Med etylalkohol avses

1. varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 om alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent även om dessa ingår i en vara som hänförs till ett annat KN-kapitel, och

2. varor som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten överstiger 22 volymprocent.

Prop. 2021/22:245 Bilaga 2

76

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

77

Prop. 2021/22:245 Bilaga 3

Förteckning över remissinstanserna

Efter remiss har yttranden över promemorian Höjd skatt på alkohol och tobak kommit in från A non smoking generation, British American Tobacco Sweden AB, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning på Stockholms universitet, Convenience Stores Sweden, Folkhälsomyndigheten, Förvaltningsrätten i Falun, Hjärt-lungfonden, IOGT-NTO, JTI Sweden AB, Kammarrätten i Sundsvall, Kommerskollegium, Konkurrensverket, Konsumentverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Naturvårdsverket, Philip Morris AB, Regelrådet, Skatteverket, Socialstyrelsen, Sprit- och Vinleverantörsföreningen, Svenskt Näringsliv, Sveriges Bryggerier, Sveriges oberoende småbryggerier, Swedish Match AB, Systembolaget AB, Tillväxtverket, Tobaksfakta, Tullverket, Ungdomens Nykterhetsförbund, Visita och Yrkesföreningar mot tobak.

Följande remissinstanser har inte svarat: Alkoholpolitiskt forum, Läkare mot tobak, Svensk Dagligvaruhandel och Svenska Tobaksleverantörsföreningen.

Utöver instanserna på remisslistan har yttranden kommit in från Cancerfonden, Företagarna, Haypp Group AB, Livsmedelsföretagen, Riksförbundet VISIR, Sjuksköterskor mot tobak, Snuskommissionen, Svensk sjuksköterskeförening, Svenska snustillverkarföreningen och Sveriges Tandhygienistförening.

Prop. 2021/22:245

78

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 25 maj 2022

Närvarande: statsminister Andersson, ordförande, och statsråden Hallengren, Shekarabi, Ygeman, Ekström, Eneroth, Dahlgren, Ernkrans, Hallberg, Nordmark, Sätherberg, Thorwaldsson, Gustafsdotter, Axelsson Kihlblom, Elger, Danielsson, Karkiainen

Föredragande: statsrådet Elger

Regeringen beslutar proposition Höjd skatt på alkohol och tobak