RPSFS 2002:1

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning av parkeringsvakter, m.m.

1

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning av parkeringsvakter, m.m.;

beslutade den 19 februari 2002.

Rikspolisstyrelsen föreskriver, efter samråd med Vägverket, följande med stöd av 2 och 3 §§ förordningen ( 1987:26 ) om parkeringsvakter i kommuner och meddelar följande allmänna råd.

1 kap. Allmänt om utbildning

1 § 1 § Utbildningen av parkeringsvakter skall syfta till att ge dessa

nödvändiga kunskaper om trafiklagstiftningen och i övrigt göra dem väl lämpade att fullgöra sina arbetsuppgifter .

2 § 2 § Utbildningen av parkeringsvakter skall bedrivas i form av

grundutbildning och fortbildning.

3 § 3 § En person som förordnas till parkeringsvakt enligt 6 § lagen ( 1987:24 )

om kommunal parkeringsövervakning m.m. skall ha genomgått en sådan utbildning som anges i 2 kap. 1 § med godkänt resultat.

2 kap. Grundutbildning

1 § 1 § Grundutbildning av parkeringsvakter skall ske i enlighet med

utbildningsplanen i bilaga 1 .

Allmänna råd

Utbildningen bör i tillämpliga delar anpassas till förhållandena på den ort där parkeringsvakten skall tjänstgöra .

2 § 2 § Ett intyg över godkänd grundutbildning skall utfärdas av den som

genomfört utbildningen.

3 kap. Fortbildning

1 § 1 § Fortbildning av parkeringsvakter skall ske fortlöpande.

2 § 2 § Fortbildningen skall syfta till att vidmakthålla och utveckla de

kunskaper och färdigheter som parkeringsvakterna tidigare har fått.

RPSFS 2002:1 FAP 759-1

Utkom från trycket den 21 mars 2002

1

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning av parkeringsvakter, m.m.;

beslutade den 19 februari 2002.

Rikspolisstyrelsen föreskriver, efter samråd med Vägverket, följande med stöd av 2 och 3 §§ förordningen ( 1987:26 ) om parkeringsvakter i kommuner och meddelar följande allmänna råd.

1 kap. Allmänt om utbildning

1 § 1 § Utbildningen av parkeringsvakter skall syfta till att ge dessa

nödvändiga kunskaper om trafiklagstiftningen och i övrigt göra dem väl lämpade att fullgöra sina arbetsuppgifter .

2 § 2 § Utbildningen av parkeringsvakter skall bedrivas i form av

grundutbildning och fortbildning.

3 § 3 § En person som förordnas till parkeringsvakt enligt 6 § lagen ( 1987:24 )

om kommunal parkeringsövervakning m.m. skall ha genomgått en sådan utbildning som anges i 2 kap. 1 § med godkänt resultat.

2 kap. Grundutbildning

1 § 1 § Grundutbildning av parkeringsvakter skall ske i enlighet med

utbildningsplanen i bilaga 1 .

Allmänna råd

Utbildningen bör i tillämpliga delar anpassas till förhållandena på den ort där parkeringsvakten skall tjänstgöra .

2 § 2 § Ett intyg över godkänd grundutbildning skall utfärdas av den som

genomfört utbildningen.

3 kap. Fortbildning

1 § 1 § Fortbildning av parkeringsvakter skall ske fortlöpande.

2 § 2 § Fortbildningen skall syfta till att vidmakthålla och utveckla de

kunskaper och färdigheter som parkeringsvakterna tidigare har fått.

RPSFS 2002:1 FAP 759-1

Utkom från trycket den 21 mars 2002

2

RPSFS 2002:1

3 § 3 § Fortbildningen skall innehålla de moment som finns i utbildnings-

planen, bilaga 1, men anpassas till det syfte som anges i 2 §.

4 §

En parkeringsvakt som under mer än ett år inte har utfört

parkeringsövervakning skall genomgå fortbildning innan sådan tjänstgöring återupptas.

5 § 5 § Ett intyg över godkänd fortbildning skall utfärdas av den som

genomfört utbildningen.

4 kap. Vidareutbildning

Allmänna råd

Parkeringsvakter som skall förordnas att ge anvisningar enligt 4 § förordningen ( 1987:26 ) om parkeringsvakter i kommuner bör genomgå vidareutbildning enligt utbildningsplanen i bilaga 2 .

Pa rkeringsvakter som skall tas i anspråk för att biträda poliser enligt 7 § lagen ( 1987:24 ) om kommunal parkeringsövervakning m.m. bör genomgå sådan vidareutbildning som beslutas och genomförs av polismyndigheten.

Ett intyg över godkänd vidareutbildning enligt första och andra styckena bör utfärdas av den som genomfört utbildningen.

5 kap. Tjänstetecken

1 § 1 § Tjänstetecken för parkeringsvakter utgörs av emblem. Emblemens

utförande och placering framgår av bilaga 3 .

2 § 2 § Om en väktare har förordnats till parkeringsvakt skall hans eller hennes

uniform vara försedd med ett emblem enligt bilaga 4 .

6 kap. Undantag

1 § 1 § Rikspolisstyrelsen får medge undantag från dessa föreskrifter.

2

RPSFS 2002:1

3 § 3 § Fortbildningen skall innehålla de moment som finns i utbildnings-

planen, bilaga 1, men anpassas till det syfte som anges i 2 §.

4 §

En parkeringsvakt som under mer än ett år inte har utfört

parkeringsövervakning skall genomgå fortbildning innan sådan tjänstgöring återupptas.

5 § 5 § Ett intyg över godkänd fortbildning skall utfärdas av den som

genomfört utbildningen.

4 kap. Vidareutbildning

Allmänna råd

Parkeringsvakter som skall förordnas att ge anvisningar enligt 4 § förordningen ( 1987:26 ) om parkeringsvakter i kommuner bör genomgå vidareutbildning enligt utbildningsplanen i bilaga 2 .

Pa rkeringsvakter som skall tas i anspråk för att biträda poliser enligt 7 § lagen ( 1987:24 ) om kommunal parkeringsövervakning m.m. bör genomgå sådan vidareutbildning som beslutas och genomförs av polismyndigheten.

Ett intyg över godkänd vidareutbildning enligt första och andra styckena bör utfärdas av den som genomfört utbildningen.

5 kap. Tjänstetecken

1 § 1 § Tjänstetecken för parkeringsvakter utgörs av emblem. Emblemens

utförande och placering framgår av bilaga 3 .

2 § 2 § Om en väktare har förordnats till parkeringsvakt skall hans eller hennes

uniform vara försedd med ett emblem enligt bilaga 4 .

6 kap. Undantag

1 § 1 § Rikspolisstyrelsen får medge undantag från dessa föreskrifter.

3

RPSFS 2002:1

Denna författning träder i kraft den 1 april 2002 då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning av parkeringsvakter (RPSFS 1997:6 FAP 759-1) och Rikspolisstyrelsens föreskrifter om tjänstetecken för parkeringsvakt (RPSFS 1987:17 FAP 759-2) skall upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

STEN HECKSCHER

Ken Petersson (Polishögskolan)

3

RPSFS 2002:1

Denna författning träder i kraft den 1 april 2002 då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning av parkeringsvakter (RPSFS 1997:6 FAP 759-1) och Rikspolisstyrelsens föreskrifter om tjänstetecken för parkeringsvakt (RPSFS 1987:17 FAP 759-2) skall upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

STEN HECKSCHER

Ken Petersson (Polishögskolan)

4

Bilaga 1

Grundutbildning för parkeringsvakter

Ämne Yrkesetik

Mål

Deltagarna skall efter utbildningen ha fått en god yrkesetisk grund att utgå ifrån i sitt arbete. Deltagarna skall även i viss mån kunna förutse och identifiera de moraliska dilemman som en parkeringsvakt kan ställas inför vid tjänsteutövning.

Innehåll

- Värderingar, människosyn och bemötande - Yrkes- och allmänetik

Genomförande Diskussioner och rollspel. Analys av situationer som

bygger på verkliga händelser. Ämnet bör ledas av en utbildad etikhandledare.

Ämne Juridik

Deltagarna skall efter utbildningen ha sådana juridiska kunskaper att de på ett fullgott sätt kan tillämpa de regler som styr en parkeringsvakts arbete.

- Trafikförordning ( 1998:1276 ) - Vägmärkesförordning ( 1978:1001 ) - Lag ( 1987:24 ) om kommunal parkeringsövervakning - Förordning ( 1987:26 ) om parkeringsvakter i kommuner - Lag ( 1957:259 ) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m. - Lag ( 1976:206 ) om felparkeringsavgift - Förordning ( 1976:1128 ) om felparkeringsavgift - Lag ( 2001:558 ) om vägtrafikregister - Lag ( 2001:559 ) om vägtrafikdefinitioner - Lag ( 1982:129 ) om flyttning av fordon i vissa fall - Förordning ( 1982:198 ) om flyttning av fordon i vissa fall - Lag ( 1984:318 ) om kontrollavgift vid olovlig parkering - Förordning ( 1984:321 ) om kontrollavgift vid olovlig parkering - Lokala trafikföreskrifter - Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om felparkeringsavgift (RPSFS 2000:44, FAP 695-1) - Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om

4

RPSFS 2002:1

Bilaga 1

Grundutbildning för parkeringsvakter

Ämne Yrkesetik

Mål

Deltagarna skall efter utbildningen ha fått en god yrkesetisk grund att utgå ifrån i sitt arbete. Deltagarna skall även i viss mån kunna förutse och identifiera de moraliska dilemman som en parkeringsvakt kan ställas inför vid tjänsteutövning.

Innehåll

- Värderingar, människosyn och bemötande - Yrkes- och allmänetik

Genomförande Diskussioner och rollspel. Analys av situationer som

bygger på verkliga händelser. Ämnet bör ledas av en utbildad etikhandledare.

Ämne Juridik

Mål

Deltagarna skall efter utbildningen ha sådana juridiska kunskaper att de på ett fullgott sätt kan tillämpa de regler som styr en parkeringsvakts arbete.

Innehåll

- Trafikförordning ( 1998:1276 ) - Vägmärkesförordning ( 1978:1001 ) - Lag ( 1987:24 ) om kommunal parkeringsövervakning - Förordning ( 1987:26 ) om parkeringsvakter i kommuner - Lag ( 1957:259 ) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m. - Lag ( 1976:206 ) om felparkeringsavgift - Förordning ( 1976:1128 ) om felparkeringsavgift - Lag ( 2001:558 ) om vägtrafikregister - Lag ( 2001:559 ) om vägtrafikdefinitioner - Lag ( 1982:129 ) om flyttning av fordon i vissa fall - Förordning ( 1982:198 ) om flyttning av fordon i vissa fall - Lag ( 1984:318 ) om kontrollavgift vid olovlig parkering - Förordning ( 1984:321 ) om kontrollavgift vid olovlig parkering - Lokala trafikföreskrifter - Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om felparkeringsavgift (RPSFS 2000:44, FAP 695-1) - Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om

5

utbildning av parkeringsvakter, m.m. (RPSFS 2002:1, FAP 759-1) -Vägverkets föreskrifter om utfärdande av parkeringsanmärkning m.m. (VVFS 2000:182)

Genomförande Problembaserad inlärning med utgångspunkt från

verklighetsbaserade händelser. Undervisningen skall ledas av en person med minst tio poäng i juridik eller motsvarande, t.ex. genomgånget polisprogram vid Polishögskolan.

Ämne Akutsjukvård

Efter genomgången utbildning skall deltagarna kunna ge första hjälpen.

- LABC (livshotande läge, andning, blödning och chock) - Hjärt- och lungräddning

Genomförande Teori och praktiska övningar. Ämnet skall ledas av en

legitimerad sjuksköterska eller annan person med motsvarande kunskap i ämnet.

Ämne Olaga diskriminering och mänskliga beteenden

Deltagarna skall efter utbildningen ha kunskap om vad som avses med olaga diskriminering och de värderingar som denna lagstiftning bygger på. De skall också ha fått kunskaper om olika mänskliga beteenden.

- 16 kap. 9 § brottsbalken m.m.

Genomförande Utifrån rättsfall skall brottet olaga diskriminering

analyseras. Skillnader i tänkesätt och beteende som kan ha sin grund i människors trosbekännelse, nationella eller etniska ursprung belyses.

Ämne Konflikthantering med kommunikation

Målet är att ge deltagarna grundläggande kunskaper i konflikthantering och kommunikation.

- Konflikthantering och annan yrkespsykologi - Kris och stresshantering - Självskydd

5

RPSFS 2002:1

utbildning av parkeringsvakter, m.m. (RPSFS 2002:1, FAP 759-1) -Vägverkets föreskrifter om utfärdande av parkeringsanmärkning m.m. (VVFS 2000:182)

Genomförande Problembaserad inlärning med utgångspunkt från

verklighetsbaserade händelser. Undervisningen skall ledas av en person med minst tio poäng i juridik eller motsvarande, t.ex. genomgånget polisprogram vid Polishögskolan.

Ämne Akutsjukvård

Mål

Efter genomgången utbildning skall deltagarna kunna ge första hjälpen.

Innehåll

- LABC (livshotande läge, andning, blödning och chock) - Hjärt- och lungräddning

Genomförande Teori och praktiska övningar. Ämnet skall ledas av en

legitimerad sjuksköterska eller annan person med motsvarande kunskap i ämnet.

Ämne Olaga diskriminering och mänskliga beteenden

Mål

Deltagarna skall efter utbildningen ha kunskap om vad som avses med olaga diskriminering och de värderingar som denna lagstiftning bygger på. De skall också ha fått kunskaper om olika mänskliga beteenden.

Innehåll

- 16 kap. 9 § brottsbalken m.m.

Genomförande Utifrån rättsfall skall brottet olaga diskriminering

analyseras. Skillnader i tänkesätt och beteende som kan ha sin grund i människors trosbekännelse, nationella eller etniska ursprung belyses.

Ämne Konflikthantering med kommunikation

Mål

Målet är att ge deltagarna grundläggande kunskaper i konflikthantering och kommunikation.

Innehåll

- Konflikthantering och annan yrkespsykologi - Kris och stresshantering - Självskydd

6

Genomförande Rollspel, instruktion och teori. Momentet skall ledas av

en instruktör som med godkänt resultat genomgått Rikspolisstyrelsens instruktörsutbildning i ämnet konflikthantering med kommunikation och självskydd.

Ämne Problemorienterat arbete / förebyggande arbete

Deltagarna skall förstå och kunna tillämpa ett problemorienterat förhållningssätt i arbetet som parkeringsvakt.

- Problemorienterad arbetsmetod

Genomförande Gruppdiskussioner om hur ordningsstörningar och andra

problem som har anknytning till parkeringsvaktens arbetsområde kan förebyggas.

Ämne Myndigheters roller

Deltagarna skall efter utbildningen ha fått en grundläggande kunskap om rättsväsendet i allmänhet och om Polisens, Vägverkets och kommunernas organisationer, roller och samverkansformer i parkeringsärenden i synnerhet.

- Polisens organisation och roll - Vägverkets organisation och roll - Kommunens organisation och roll - Gången av ett felparkeringsärede - Rättväsendets hantering av parkeringsärenden - Att vara vittne

Genomförande Föreläsningar och diskussioner .

Ämne Rapportering

Deltagarna skall efter utbildningen vara väl förtrogna med rapporteringsrutiner och metoder samt ha färdigheter i att utföra dem på ett korrekt sätt. Deltagarna skall dessutom ha förståelse för anledningar till bestridande och utredningsproblematiken.

Rapporteringsrutiner och metoder.

Genomförande Föreläsning, instruktion och problemlösning av verkliga

fallbeskrivningar.

6

RPSFS 2002:1

Genomförande Rollspel, instruktion och teori. Momentet skall ledas av

en instruktör som med godkänt resultat genomgått Rikspolisstyrelsens instruktörsutbildning i ämnet konflikthantering med kommunikation och självskydd.

Ämne Problemorienterat arbete / förebyggande arbete

Mål

Deltagarna skall förstå och kunna tillämpa ett problemorienterat förhållningssätt i arbetet som parkeringsvakt.

Innehåll

- Problemorienterad arbetsmetod

Genomförande Gruppdiskussioner om hur ordningsstörningar och andra

problem som har anknytning till parkeringsvaktens arbetsområde kan förebyggas.

Ämne Myndigheters roller

Mål

Deltagarna skall efter utbildningen ha fått en grundläggande kunskap om rättsväsendet i allmänhet och om Polisens, Vägverkets och kommunernas organisationer, roller och samverkansformer i parkeringsärenden i synnerhet.

Innehåll

- Polisens organisation och roll - Vägverkets organisation och roll - Kommunens organisation och roll - Gången av ett felparkeringsärede - Rättväsendets hantering av parkeringsärenden - Att vara vittne

Genomförande Föreläsningar och diskussioner .

Ämne Rapportering

Mål

Deltagarna skall efter utbildningen vara väl förtrogna med rapporteringsrutiner och metoder samt ha färdigheter i att utföra dem på ett korrekt sätt. Deltagarna skall dessutom ha förståelse för anledningar till bestridande och utredningsproblematiken.

Innehåll

Rapporteringsrutiner och metoder.

Genomförande Föreläsning, instruktion och problemlösning av verkliga

fallbeskrivningar.

7

Ämne Praktik med handledning

Deltagaren skall efter fullgjord praktik kunna omsätta de teoretiska kunskaperna till de arbetsuppgifter som ankommer på parkeringsvakt i kommunal parkeringsövervakning.

Praktisk handledning i övervakning av efterlevnanden av föreskrifter om parkering och stannande.

Genomförande Praktiken leds av en erfaren och lämplig parkeringsvakt.

Ämne Kunskapsprov

Genomförande Deltagarna skall för att bli godkända klara såväl ett

skriftligt som ett praktiskt prov. Det praktiska provet bör utformas som ett rollspel där deltagarna på ett lämpligt sätt skall lösa verklighetsbaserade händelser.

Beräknad tidsåtgång för grundutbildning

18 dagar

7

RPSFS 2002:1

Ämne Praktik med handledning

Mål

Deltagaren skall efter fullgjord praktik kunna omsätta de teoretiska kunskaperna till de arbetsuppgifter som ankommer på parkeringsvakt i kommunal parkeringsövervakning.

Innehåll

Praktisk handledning i övervakning av efterlevnanden av föreskrifter om parkering och stannande.

Genomförande Praktiken leds av en erfaren och lämplig parkeringsvakt.

Ämne Kunskapsprov

Genomförande Deltagarna skall för att bli godkända klara såväl ett

skriftligt som ett praktiskt prov. Det praktiska provet bör utformas som ett rollspel där deltagarna på ett lämpligt sätt skall lösa verklighetsbaserade händelser.

Beräknad tidsåtgång för grundutbildning

18 dagar

8

Bilaga 2

Vidareutbildning för parkeringsvakter

Deltagarna bör efter utbildningen ha förståelse för och känna till trafiklagstiftningen som gäller fordons vikt och dimensionsbestämmelser, vägars bärighetsklasser och föreskrifter därom samt villkor för transporter efter beslut om undantag från generella bestämmelser.

- Trafikförordning ( 1998:1276 ) - Vägmärkesförordning ( 1978:1001 ) - Länskungörelse med sammanställning över vägar med lokala trafikföreskrifter.

Genomförande Föreläsningar, problembaserad inlärning och

seminariediskussioner med utgångspunkt från verklighetsbaserade händelser.

Ämne Trafiksäkerhet och bevakning av tunga, breda och

långa transporter

Deltagaren bör ha efter utbildningen ha goda kunskaper och färdigheter i att ge anvisningar för trafiken i syfte att garantera trafiksäkerheten vid bevakningen av tunga, långa och breda transporter.

- Metoder - Förutsättningar - Kontroll av villkoren enligt tillstånd - Anvisningar för trafiken - Personligt uppträdande - Risker vid arbete på väg och hur dessa kan förebyggas

Genomförande Föreläsning, instruktion, problemlösning av verkliga

fallbeskrivningar och praktiska övningar. Momenten bör ledas av polis.

Genomförande Deltagarna bör för att bli godkända klara ett skriftligt

kunskapsprov bl. a. i form av verklighetsbaserade fallbeskrivningar.

8

RPSFS 2002:1

Bilaga 2

Vidareutbildning för parkeringsvakter

Ämne Juridik

Mål

Deltagarna bör efter utbildningen ha förståelse för och känna till trafiklagstiftningen som gäller fordons vikt och dimensionsbestämmelser, vägars bärighetsklasser och föreskrifter därom samt villkor för transporter efter beslut om undantag från generella bestämmelser.

Innehåll

- Trafikförordning ( 1998:1276 ) - Vägmärkesförordning ( 1978:1001 ) - Länskungörelse med sammanställning över vägar med lokala trafikföreskrifter.

Genomförande Föreläsningar, problembaserad inlärning och

seminariediskussioner med utgångspunkt från verklighetsbaserade händelser.

Ämne Trafiksäkerhet och bevakning av tunga, breda och

långa transporter

Mål

Deltagaren bör ha efter utbildningen ha goda kunskaper och färdigheter i att ge anvisningar för trafiken i syfte att garantera trafiksäkerheten vid bevakningen av tunga, långa och breda transporter.

Innehåll

- Metoder - Förutsättningar - Kontroll av villkoren enligt tillstånd - Anvisningar för trafiken - Personligt uppträdande - Risker vid arbete på väg och hur dessa kan förebyggas

Genomförande Föreläsning, instruktion, problemlösning av verkliga

fallbeskrivningar och praktiska övningar. Momenten bör ledas av polis.

Ämne Kunskapsprov

Genomförande Deltagarna bör för att bli godkända klara ett skriftligt

kunskapsprov bl. a. i form av verklighetsbaserade fallbeskrivningar.

9

Beräknad tidsåtgång för vidareutbildning

4 dagar

9

RPSFS 2002:1

Beräknad tidsåtgång för vidareutbildning

4 dagar

10

Bilaga 3

Tjänstetecken för parkeringsvakter

Typ Placering

Emblem, broderat

Emblemet består av symbol (enligt bild) och texten PARKERINGSVAKT. Emblemet skall vara broderat i gult silke på en platta av svart kläde.

På kavaj och kappa. Fastsytt på vänster sida i brösthöjd.

Emblem, vävt

Samma som broderat emblem men vävt i gult och svart bomullsgarn.

På skjorta och skyddsbeklädnad. Fastsytt på vänster sida i brösthöjd.

Emblem, dekal

Samma som broderat emblem men utfört som dekal med screentryck i gul och svart färg.

På regnkappa. Fastsvetsat på bröstets vänstra sida i bröstfickshöjd.

10

RPSFS 2002:1

Bilaga 3

Tjänstetecken för parkeringsvakter

Typ Placering

Emblem, broderat

Emblemet består av symbol (enligt bild) och texten PARKERINGSVAKT. Emblemet skall vara broderat i gult silke på en platta av svart kläde.

På kavaj och kappa. Fastsytt på vänster sida i brösthöjd.

Emblem, vävt

Samma som broderat emblem men vävt i gult och svart bomullsgarn.

På skjorta och skyddsbeklädnad. Fastsytt på vänster sida i brösthöjd.

Emblem, dekal

Samma som broderat emblem men utfört som dekal med screentryck i gul och svart färg.

På regnkappa. Fastsvetsat på bröstets vänstra sida i bröstfickshöjd.

11

Bilaga 4

Tjänstetecken för väktare hos ett auktoriserat bevakningsföretag som förordnats som parkeringsvakt

Emblem, metall

Emblemet består av symbol (enligt bild) och texten PARKERINGSVAKT. Emblemet skall vara utfört i metall på svart botten med gul text och bård samt försedd med fästanordning.

Emblemet skall bäras synligt på väster sida i brösthöjd.

11

RPSFS 2002:1

Bilaga 4

Tjänstetecken för väktare hos ett auktoriserat bevakningsföretag som förordnats som parkeringsvakt

Typ Placering

Emblem, metall

Emblemet består av symbol (enligt bild) och texten PARKERINGSVAKT. Emblemet skall vara utfört i metall på svart botten med gul text och bård samt försedd med fästanordning.

Emblemet skall bäras synligt på väster sida i brösthöjd.