SKVFS 2008:3

Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Inkomstdeklaration

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2008:3

Inkomsttaxering

Utkom från trycket

den 25 mars 2008

1

Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten

Inkomstdeklaration;

beslutade den 17 mars 2008.

Skatteverket föreskriver med stöd av 16 § andra stycket och 24 §

förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets

beskattningsverksamhet samt 3 kap. 3 § och 12 kap. 4 § förordningen

(2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter följande.

Definitioner

1 § I dessa föreskrifter avses med uttrycket:

beskattningsdatabasen: detsamma som i 2 kap. 1 § lagen

(2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattnings-

verksamhet,

direktåtkomst: detsamma som i 2 kap. 9 § första stycket lagen om

behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

e-legitimation: sådan e-legitimation som anges i avsnitt 1.4, 1.5 och

5.9 i Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning

för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska

underskrifter (e-nämnden 04:02) i dess lydelse den 9 juni 2004 samt i

bilaga 1 till nämnda vägledning,

elektroniskt dokument: detsamma som i 10 kap. 26 § andra stycket

skattebetalningslagen (1997:483),

e-tjänsten Inkomstdeklaration: den elektroniska tjänsten Elektro-

nisk Inkomstdeklaration som finns på Skatteverkets webbplats

www.skatteverket.se,

inkomstdeklaration: sådan allmän självdeklaration som avses i 2

kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgif-

ter,

registrerad: den person som uppgifterna i beskattningsdatabasen

avser,

skriva under: förse med underskrift,

underskrift: detsamma som i bilaga 1 till Nämndens för elektronisk

förvaltning grundläggande vägledning för myndigheternas användning

av e-legitimationer och elektroniska underskrifter i dess lydelse den 9

juni 2004.

Säkerhetskoder

2 § De personliga säkerhetskoder som anges i 3 § ska för varje re-

gistrerad förtryckas på specifikationen till inkomstdeklaration utom i

de fall som anges i 5, 6 eller 7 §.

SKVFS 2008:3

2

3 § Säkerhetskoderna ska bestå av två olika teckenkombinationer.

Säkerhetskoden Din kod för identifiering ska tillsammans med den

registrerades personnummer användas för att få direktåtkomst till

sådana uppgifter som avses i 11 § 1–3 om den registrerade använder

e-tjänsten Inkomstdeklaration. Säkerhetskoden Din kod för underskrift

ska användas när inkomstdeklarationen godkänns av den registrerade

och lämnas till Skatteverket när den registrerade använder e-tjänsten

Inkomstdeklaration.

4 § Nya säkerhetskoder ska inte tilldelas den registrerade efter det att

förtryckning av inkomstdeklarationen ägt rum. En inkomstdeklaration

med tillhörande specifikation som skrivs ut hos Skatteverket efter för-

tryckning ska inte innehålla några säkerhetskoder.

5 § Vid förtryckning av inkomstdeklarationer ska säkerhetskoder

inte förtryckas om det kommit in sådana kontrolluppgifter som avses i

6 kap. 1 §, 7 kap. 1 och 4 §§, 8 kap. 5 § andra stycket, 10 kap. 6 § tred-

je stycket och 7 § samt 11 kap.2 och 3 §§ lagen (2001:1227) om själv-

deklarationer och kontrolluppgifter. Detsamma gäller om det kommit

in kontrolluppgift som avses i 9 kap. 1 § samma lag om kontrollupp-

giften gäller sådan person som avses i 14 kap. 8 § 3 nämnda lag.

6 § Vad gäller kontrolluppgift enligt 6 kap. 1 § lagen (2001:1227)

om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska vad som sägs i 5 §

gälla endast om kostnadsersättning enligt kontrolluppgiften överstiger

1 000 kr. Om uppgiftslämnare har lämnat uppgifter enligt 5 kap. 5 §

förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

om avdrag för sådana pensionsavgifter som avses i 12 kap. 34 § in-

komstskattelagen (1999:1229) eller uppgifter om avdrag enligt 12 kap.

1 § samma lag för mätnings- och granskningsavgifter ska säkerhetskod

inte heller förtryckas om avdragen överstiger 5 000 kr. Detsamma gäl-

ler om kostnadsersättning tillsammans med nämnda avdrag överstiger

5 000 kr.

7 § Säkerhetskoder ska inte heller förtryckas om det kommit in upp-

gift om att den registrerade

1. under inkomståret har förvärvat ett sådant småhus som avses i

2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) eller förvärvat eller

avyttrat ett sådant småhus genom arv, testamente, bodelning eller

gåva m.m. och fastighetsskatten enligt 3 § första stycket a lagen

(1984:1052) om statlig fastighetsskatt är 1,0 procent eller enligt 3 §

andra stycket samma lag är 0,5 procent av taxeringsvärdet,

2. vid avstämning av egenavgifter enligt 12 kap. 36 § inkomst-

skattelagen (1999:1229) för inkomståret får ett negativt belopp som är

större än sådana inkomster som avses i 3 kap.48 §§ lagen (2000:980)

om socialavgifter eller får ett positivt belopp och sådana inkomster

som avses i sistnämnda bestämmelser saknas,

3. under inkomståret har haft sådan kapitalvinst eller kapitalförlust

enligt 45 kap. 1 § inkomstskattelagen som ska redovisas i inkomst-

slaget kapital,

SKVFS 2008:3

3

4. ska redovisa uppskovsavdrag enligt 47 kap. 7 § 3 eller enligt 8

eller 9 § inkomstskattelagen för inkomståret, eller

5. under inkomståret har haft inkomster och utgifter av näringsverk-

samhet enligt 13 kap. 1 § inkomstskattelagen.

Direktåtkomst

8 § En registrerad får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 11 §

om denne använder e-tjänsten Inkomstdeklaration och legitimerar sig

med en e-legitimation eller med sådana säkerhetskoder som anges i

3 §.

9 § En registrerad fysisk person som legitimerar sig med en e-

legitimation får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 11 § om

han använder e-tjänsten Inkomstdeklaration.

Vad som sägs i första stycket gäller endast den

1. som enligt 2 § har säkerhetskoder förtryckta i specifikationen till

sin inkomstdeklaration, eller

2. för vilken säkerhetskoder inte ska förtryckas enligt 6 § och 7 §.

10 § En registrerad fysisk person och ett registrerat dödsbo som legi-

timerar sig med en sådan förtryckt säkerhetskod för identifiering som

avses i 3 § andra meningen får ha direktåtkomst till uppgifter som av-

ses i 11 § om den registrerade använder e-tjänsten Inkomstdeklaration.

Vad som sägs i första stycket gäller inte om den registrerade fått

förtryckta säkerhetskoder enligt 2 § och det efter förtryckningen

kommit in kontrolluppgifter m.m. enligt 5, 6 eller 7 §.

11 § Direktåtkomst enligt 8 – 10 §§ får avse

1. förtryckta uppgifter i en sådan blankett för inkomstdeklaration

som avses i 4 kap. 2 § första stycket lagen (2001:1227) om självdek-

larationer och kontrolluppgifter,

2. förtryckta uppgifter om innehållet i inkomna kontrolluppgifter

enligt 6 kap. 1 §, 10 kap. 1 § samt 11 kap. 2 §, 3 §, 4 § första stycket,

5 § första stycket, 6 § första stycket och 7 § första stycket, 8 § första

stycket lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

3. inkomna kontrolluppgifter enligt 8 kap. 1 §, 7 § och 9 kap. 1 § la-

gen om självdeklarationer och kontrolluppgifter, förutom uppgifter om

tillgångar och skulder i nämnda kontrolluppgifter,

4. förtryckta preliminära uppgifter om skatter och avgifter som räk-

nas fram med hjälp av uppgifterna i 1 och 2,

5. uppgifter om den registrerades egna tillägg och ändringar i sådan

blankett som avses i 1,

6. förtryckta uppgifter om innehållet i inkomna kontrolluppgifter

enligt 7 kap. 1 § och 4 § första stycket lagen om självdeklarationer och

kontrolluppgifter,

7. förtryckta uppgifter om innehållet i inkomna kontrolluppgifter

enligt 10 kap. 7 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

om antalet kontrolluppgifter inte är fler än 100,

SKVFS 2008:3

4

8. uppgifter om skattemässiga balansposter som är hänförliga till in-

komstslaget näringsverksamhet och som legat till grund för föregående

års taxeringsbeslut enligt 4 kap. 1 § taxeringslagen (1990:324),

9. uppgifter om avyttringar av bostadsrätter enligt förtryckta upp-

gifter från inkomna kontrolluppgifter enligt 11 kap. 2 § lagen om

självdeklarationer och kontrolluppgifter samt uppgifter om avyttring

av fastighet enligt 45 kap.inkomstskattelagen (1999:1229), om antalet

avyttringar inte är fler än åtta,

10. uppgifter om skogsavdrag enligt 21 kap. 4 § och substansminsk-

ningsavdrag enligt 20 kap. 20 § inkomstskattelagen,

11. uppgifter om utdelning, vinst och förlust avseende okvalificera-

de andelar i onoterade företag enligt 24 kap.inkomstskattelagen,

12. uppgifter om vinst och förlust vid försäljning av näringsfastig-

het enligt 45 kap. 1 § inkomstskattelagen,

13. uppgifter om vinst och förlust vid försäljning av näringsbostads-

rätt enligt 46 kap. 1 § inkomstskattelagen,

14. uppgifter om uppskovsavdrag enligt 47 kap. 7 § fjärde stycket, 8

eller 9 § inkomstskattelagen för inkomståret, om antalet uppskov inte

är fler än fyra,

15. uppgifter om ränta, vinst och förlust avseende kvalificerade an-

delar i fåmansföretag samt kvalificerade övriga delägarrätter enligt 47

kap. inkomstskattelagen,

16. uppgifter om andelsbyte enligt 48 a kap. 1 § inkomstskattelag-

en, om aktien som uppskovet är hänförligt till har avyttrats,

17. uppgifter om vinst och förlust avseende andelsbyte för kvalifi-

cerade andelar enligt 48 a kap. och 57 kap.inkomstskattelagen,

18. uppgifter om vinst och förlust vid avyttring av andel i handels-

bolag enligt 50 kap. 1 § sistnämnda lag,

19. uppgifter om vinst och förlust vid avyttring av andel i handels-

bolag enligt 51 kap.inkomstskattelagen,

20. uppgifter om vinst och förlust vid försäljning av övriga tillgång-

ar enligt 52 kap.inkomstskattelagen.

Inkomstdeklaration i form av ett elektroniskt

dokument

12 § En inkomstdeklaration får lämnas i form av ett elektroniskt do-

kument under de förutsättningar som anges i 13–15 §§.

E-legitimation

13 § En inkomstdeklaration får lämnas i form av ett elektroniskt do-

kument genom e-tjänsten Inkomstdeklaration om den registrerade legi-

timerar sig och skriver under deklarationen med en e-legitimation.

En inkomstdeklaration får lämnas enligt vad som sägs i första

stycket om den registrerade godkänner, gör tillägg eller ändrar uppgif-

ter som avses i 11 §.

SKVFS 2008:3

5

Förtryckta säkerhetskoder via Internet

14 § En inkomstdeklaration får lämnas i form av ett elektroniskt do-

kument genom e-tjänsten Inkomstdeklaration om den registrerade legi-

timerar sig med en sådan säkerhetskod som avses i 3 § andra mening-

en och godkänner deklarationen med en sådan säkerhetskod för under-

skrift som avses i 3 § sista meningen.

En inkomstdeklaration får lämnas enligt vad som sägs i första

stycket om den registrerade

1. godkänner sådana uppgifter som avses i 11 § 1, 2 eller 3,

2. godkänner nya, ändrade eller borttagna kontrolluppgifter som av-

ses i 11 § 2, eller

3. gör ändring beträffande avdrag för sådana resekostnader som av-

ses i 12 kap. 2 § tredje stycket inkomstskattelagen (1999:1229).

Vad som sägs i andra stycket gäller inte om den registrerade fått

förtryckta säkerhetskoder enligt 2 § och det efter förtryckningen kom-

mit in kontrolluppgifter m.m. enligt 5, 6 eller 7 §.

Förtryckta säkerhetskoder via telefon

15 § En inkomstdeklaration får lämnas i form av ett elektroniskt do-

kument genom särskild telefontjänst som Skatteverket tillhandahåller

för detta ändamål om de förutsättningar som anges i 14 § första stycket

är uppfyllda.

En inkomstdeklaration får lämnas i form av ett elektroniskt doku-

ment genom Skatteverkets tjänst för textmeddelanden via mobiltelefon

som är kopplad till en svensk operatör om den registrerade legitimerar

sig med personnummer och säkerhetskoden Din kod för underskrift

som avses i 3 § sista meningen.

En inkomstdeklaration får lämnas enligt vad som sägs i första

stycket om den registrerade godkänner sådana förtryckta uppgifter i

inkomstdeklaration som avses i 11 § 1 eller 2.

Vad som sägs i tredje stycket gäller inte om den registrerade fått

förtryckta säkerhetskoder enligt 2 § och det efter förtryckningen kom-

mit in kontrolluppgifter m.m. enligt 5, 6 eller 7 §.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 26 mars 2008. Genom föreskrif-

terna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:1) om e-tjäns-

ten Inkomstdeklaration.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Stina Ögren

(Rättsavdelningen, enhet 1)