SOU 1998:103

Bemäktiga individerna - Om domstolarna, lagen och de individuella rättigheterna i Sverige

Referenser

Anell, Anders (1996) ”Makten över vården” i Valfrihet och jämlik-

het i vården, redigerad av Anders Anell & Per Rosén.

Stockholm: SNS. Anell, Anders & Per Rosén (1996) Valfrihet och jämlikhet i vården.

Stockholm: SNS. Antman, Peter (1994) ”Inte utan jämlikhet” i Peter Antman och

Karl-Petter Thorwaldsson, Hur förena jämlikhet med individens

frihet. Stockholm: Utbildningsförlaget Brevskolan.

Berkowitz, Edward (1987) Disabled Policy: America’s Program for

the Handicapped. Cambridge: Cambridge University Press.

Carroll, Eero, Torkel Kjellman & Svante Skoglund (red.) (1995) In

Search of a New Social Democracy. Stockholm: SSU

Child, Marquis (1936) Sweden: The Middle Way. New Haven: Yale

University Press. Eckerdal, Gunnar (1998) ”Patientinflytande ur läkarens synvinkel –

inte alltid så lätt,” Sprida 463. Elvander, Nils (1998) ”Domstolsprövning förstärker demokratin” i

Svenska Dagbladet (Brännpunkt), 22/5.

Eneroth, Tomas & Jan Olsson (1993) Egenmakt och social ekonomi.

Stockholm: SSU och KOOPI. Epp, Charles R. (1998) The Rights Revolution. Chicago: The

University of Chicago Press. Greider, Göran & Tor Wennerberg (1995) ”‘Förnyarna’ inom s i

otakt med opinionen,” Svenska Dagbladet (”Brännpunkt”), 25/11.

Kelley, Donald (1978) ”The Metaphysics of Law: An Essay on the

Very Young Marx” in The American Historical Review, vol 83, no 2. Klemme Nielsen, Morten (1995) ”Lagskyddad rätt till patient-

status” i Läkartidningen 94, no 34: 2799-2801. Koblik, Steven (1973) Från fattigdom till överflöd. Stockholm:

Wahlström & Widstrand. Leenen, Henk (1995) ”The Study of the Principles of Patients’

Rights in Europe” i The Promotion of the Rights of patients in

Europe published by WHO.

Lindberg, Lars (1996) Den amerikanska lösningen. Stockholm:

HSO. Linde, Leif (1995) ”Offentliga sektorn är för stark,” Dagens

Nyheter (DN Debatt), 08/11.

Mayerson, Arlene B. (1994) The History of the ADA: ”Of the

People, by the People, for the People.” Berkeley: Disability Rights

Education & Defense Fund. Melnick, R. Shep (1989) ”The Courts, Congress, and

Programmatic Rights” in Richard Harris & Sidney Milkis (eds.), Remaking American Politics. Boulder: Westview Press. Nordström, Niklas (1995) ”Egenmakt är ett vänsterprojekt,”

Dagens Nyheter (DN Debatt), 13/7.

Nycander, Svante (1998) ”Kafkalikt domstolsväsen skapade

Clintons sexaffär,” i Dagens Nyheter (Tredje sidan), 29/9. Nycander, Svante (1999) ”Juridik till döds,” i Dagens Nyheter

(Kultur/debatt), 2/2. Petersson, Olof & Anders Westholm & Göran Blomberg (1989)

Medborgarnas makt. Stockholm: Carlsson.

Petersson, Olof & Jörgen Hermansson, Michele Micheletti, Jan

Teorell & Anders Westholm (1998) Demokrati och medborgar-

skap. Stockholm: SNS.

Ratzka, Adolf (1998) ”I kläm mellan laissez faire och den sociala

ingenjörskonsten” i Socialpolitik, no 2.

Rosén, Per (1996) ”Frihet, jämlikhet, kunskap – patientinflytandets

villkor” i Valfrihet och jämlikhet i vården, redigerad av Anders Anell & Per Rosén. Stockholm: SNS. Rothstein, Bo (1994) Vad bör staten göra? Stockholm: SNS. Rueschemeyer, Dietrich (1973) Lawyers and Their Society: A

Comparative Study of the Legal Profession in Germany and the United States. Cambridge: Harvard University Press.

Rynning, Elisabeth (1997) ”Patientens rättsliga ställning – en

probleminventering” i Patienten har rätt, Delbetänkande av HSU 2000. Stockholm: Socialdepartementet. Saltman, Richard (1992) Patientmakt i vården. Stockholm: SNS. Shapiro, Joseph (1993) No Pity: People with Disabilities Forging a

New Civil Rights Movement. New York: Times Books.

SSU (1995) När viljan finns: Egenmakt, en exempelsamling.

Stockholm: SSU. Thorwaldsson, Karl-Petter (1994) ”Att bryta vanmakten” i Peter

Antman och Karl-Petter Thorwaldsson, Hur förena jämlikhet

med individens frihet. Stockholm: Utbildningsförlaget

Brevskolan. Trägårdh, Lars och Michael X Delli Carpini (1999) ”Täpp till

demokratins svarta hål,” Dagens Nyheter (Kultur/debatt), 12/2 1999. Trägårdh, Lars och Michael X Delli Carpini (1998) ”Med lagen i

ryggen,” Dagens Nyheter (Tredje sidan), 2/12 1998. Trägårdh, Lars (1997) ”Statist Individualism: On the Culturality of

the Nordic Welfare State” i Øystein Sørensen och Bo Stråth,

The Cultural Construction of Norden. Oslo: Scandinavian

University Press. Trägårdh, Lars (1996) ”Egenmaktens betingelser i Sverige” i

Valfrihet och jämlikhet i vården, redigerad av Anders Anell &

Per Rosén. Stockholm: SNS. Trägårdh, Lars (1995) Civilt samhälle kontra offentlig sektor.

Stockholm: SNS.

Trägårdh, Lars & Henrik Berggren (1994) ”Ge papporna halva

tiden!” i Dagens Nyheter (DN Debatt), 29/12. von Otter, Casten & Richard Saltman (1990), Valfrihet som

styrmedel. Stockholm: Arbetslivscentrum.

Westerhäll, Lotta (1994) Patienträttigheter. Stockholm: Nerenius &

Santéns Förlag. Wolfe, Alan (1997) ”Ska handikappade ha särskilda rättigheter?” i

Moderna Tider, Nr. 76.

Zaremba, Maciej (1992) Minken i folkhemmet. Stockholm: Timbro. Zetterberg, Hans (1995) ”Civila samhället, demokratin och väl-

färdsstaten” i Lars Trägårdh, (red), Civilt samhälle kontra

offentlig sektor. Stockholm: SNS.

.

Demokratiutredningens skriftserie

Redaktör Erik Amnå

1 . Demokratins räckvidd. Dokumentation från ett seminarium (SOU 1998:55)

2 . En god affär i Motala. Journalisternas avslöjanden och läsarnas etik (SOU 1998:63)

3. Att rösta med händerna. Om stormöten, folkomröstningar och direktdemokrati i Schweiz (SOU 1998:85)

4. Gör barn till medborgare! Om barn och demokrati under 1900-talet (SOU 1998:97)

5. Det unga medborgarskapet. Dokumentation från ett seminarium (SOU 1998:101)

6. Lekmannastyre i experternas tid. Dokumentation från ett seminarium (SOU 1998:102)

7. Demokrati på europeisk nivå? (SOU 1998:124)

8. Läsarna och demokratin. Ett brev till det läsande

Sverige (SOU 1998:134)

9. Lokala Demokratiexperiment

.

Exempel och analyser

(SOU 1998:155)

10. På Marginalen

.

En intervjubok från Socialtjänst-

utredningen (SOU 1998:161)

11. A l l a s frihet. Demokratin möter marknaden. Tre ronder (SOU 1998:164)

12. E U – e t t d e m o k r a t i p r o j e k t ? Dokumentation från ett seminarium (SOU 1998:145)

13. I n v a n d r a r s k a p o c h m e d b o r g a r s k a p .

Dokumentation från ett seminarium (SOU 1999:8)

14. A t t s l a k t a e t t f å r i G u d s n a m n . Om religionsfrihet och demokrati (SOU 1999:9)

15. E t i k o c h d e m o k r a t i s k s t a t s k o n s t . (SOU 1999:13)

16. E l e k t r o n i s k d e m o k r a t i . (SOU 1999:12)

17. D e n s k yd d a d e p r o v i n s e n . En essä om demokratins värde och värdighet (SOU 1999:22)

18. L o b b n i n g (SOU 1998:146)

19. D e m o k r a t i n i d e n o f f e n t l i g a s e k t o r n s f ö r ä n d r i n g . Dokumentation från ett seminarium (SOU 1999:40)

20. B e m ä k t i g a i n d i v i d e r n a . Om domstolarna, lagen och de individuella rättigheterna i Sverige (SOU 1998:103)

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: fritzes.order@liber.se Internet: www.fritzes.se