Lag (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1845-11-20
Ändring införd
SFS 1845:50 s.1 i lydelse enligt SFS 2024:38
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-13

1 §  Vill den, som tillhandlar sig lösören och tillåter, att desamma få i säljarens vård kvarbliva, att vad han tillhandlat sig skall fredas från utmätning för säljarens skuld och i händelse av dennes konkurs från boets tillgångar avskiljas, upprätte skriftlig avhandling om köpet med förteckning å de köpta persedlarna och vittnens underskrift. Han skall inom en vecka därefter i ortstidning inom den ort, där säljaren bor, låta införa kungörelse om avhandlingen med uppgift om säljarens och köparens namn och yrken, dagen då köpeavhandlingen blivit uppgjord samt köpeskillingens belopp. Avhandlingen jämte bevis om att kungörelsen införts i ortstidning skall inom åtta dagar från den dag då kungörelsen skedde ges in för registrering till Kronofogdemyndigheten. Lag (2006:674).

2 §  Vid överklagande av kronofogdemyndighetens beslut tillämpas 18 kap.utsökningsbalken. Lag (1996:249).

3 §  Om en köpehandling är upprättad och behandlad på det sätt som föreskrivs i 1 §, är den sålda egendomen inte skyddad från utmätning eller från att räknas till konkursboet, om utmätning görs inom trettio dagar efter det att handlingen gavs in till Kronofogdemyndigheten, eller om säljaren försätts i konkurs efter en ansökan inom samma tid. Detsamma gäller, när en ansökan om företagsrekonstruktion har gjorts inom nämnda tid och konkurs följt på en konkursansökan, som har gjorts under företagsrekonstruktionen eller inom tre veckor från det att rätten beslutat att företagsrekonstruktionen ska upphöra. Om det efter trettio dagar görs jäv mot en köpehandling som är upprättad och behandlad på det sätt som föreskrivs i 1 §, och jävet görs vid utmätningstillfället, är fordringsägaren, om han eller hon vill fullfölja jävet, skyldig att inom en månad därefter väcka talan mot såväl säljaren som köparen vid tingsrätten i den ort där egendomen finns. Om fordringsägaren inte gör det, har han eller hon förlorat sin talan. Godset ska genast beläggas med kvarstad och sökanden ska, om han eller hon vill att åtgärden ska bestå, inom fjorton dagar efter utmätningsförrättningen hos Kronofogdemyndigheten ställa full borgen för den kostnad och skada som kan orsakas av kvarstaden. Om säljarens egendom var avträdd till konkurs, ska det som föreskrivs om återvinning av lös egendom till konkursbo i 4 kap.19 och 20 §§konkurslagen (1987:672) tillämpas.

[S2]Det som i första stycket anges om konkurs gäller på motsvarande sätt en fastställd rekonstruktionsplan enligt lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion. I fråga om talan med anledning av en planförhandling tillämpas 5 kap.2 och 3 §§ den lagen. Lag (2022:970).

3 a § Har upphävts genom lag (2003:532).

4 §  Utan hinder därav, att med köpehandling om lös egendom blivit så förfaret, som här ovan sagt är, äge rätten efter omständigheterna pröva avhandlingens giltighet. Lag (1970:442).

/Träder i kraft I: den dag som regeringen bestämmer/

5 §  I 9 § lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker finns en särskild bestämmelse om verkan av en registrering av en internationell säkerhetsrätt i rullande järnvägsmateriel. Lag (2018:473).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Ändring, SFS 1907:36 s.45

  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§

Ändring, SFS 1921:243

  Omfattning
  ändr. 3 §

Ändring, SFS 1946:840

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4 §§

Ändring, SFS 1947:470

  Omfattning
  ändr. 1-3 §§

Ändring, SFS 1963:256

  Omfattning
  ändr. 3 § 3 p

Ändring, SFS 1966:457

  Omfattning
  ny 3 a §

Ändring, SFS 1966:648

  Omfattning
  ändr. tid för ikrafttr. av 1966:457

Ändring, SFS 1970:442

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971. Har kungörande i kyrka om lösöreköp skett före lagens ikraftträdande, gäller äldre bestämmelser beträffande det köpet.
  Förarbeten
  Prop. 1970:13
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4 §§

Ändring, SFS 1970:853

Lag (1977:673) om ändring i förordningen (1845:50 s.1) i avseende på handel om lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Lag (1981:800) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Lag (1984:657) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Lag (1987:691) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Lag (1988:386) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Lag (1996:249) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. Beträffande köpeavhandling som visats upp för kronofogdemyndigheten före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:193, Prop. 1995/96:115, Bet. 1995/96:JuU17
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:767) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.
  2. Har god man förordnats enligt ackordslagen (1970:847) före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:279, Prop. 1995/96:5, Bet. 1995/96:LU11
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1996-09-01

Lag (1997:361) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:251, Prop. 1996/97:116, Bet. 1996/97:SkU19
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (2003:532) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Förarbeten
Rskr. 2002/03:222, Prop. 2002/03:49, Bet. 2002/03:LU17
Omfattning
upph. 3 a §; ändr. 3 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2006:674) om ändring i lagen (1945:50 s1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. Äldre föreskrifter i 1 § om behörig kronofogdemyndighet gäller fortfarande för registrering som skett före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2018:473) om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter säljarens vård kvarbliva

Förarbeten
Prop. 2017/18:117, Bet. 2017/18:CU30
Omfattning
ny 5 §
Ikraftträder
2024-03-08

Lag (2022:970) om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ett offentligt ackord som kommer till stånd enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:375, Prop. 2021/22:215, Bet. 2021/22:CU22
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2022-08-01

Förordning (2024:38) om ikraftträdande av lagen (2018:473) om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Omfattning
ikrafttr. av 2018:473