Inaktuell version

Lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt

Version: 2000:596

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1904-09-30
Ändring införd
SFS 1904 i lydelse enligt SFS 2000:596
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Äro två eller flera samfällt ägare av fastighet eller lös sak, eller tillhör aktie, obligation eller skuldebrev två eller flera samfällt, tillkomme envar av dem viss lott i godset. Lotterna vare för lika räknad, där ej annat förhållande kan visas.

2 §  För förfogande över det samfällda godset i dess helhet eller för vidtagande av åtgärd i godsets förvaltning erfordras samtliga delägares samtycke; dock må åtgärd, som för godsets bevarande tarvas och ej tål uppskov, utan hinder därav att någon delägare i följd av sjukdom, frånvaro eller annan orsak är ut stånd att i åtgärden deltaga, av övriga vidtagas.

3 §  Kunna delägarna ej enas rörande godsets förvaltning eller nyttjande, äge på ansökan av delägare rätten förordna, att godset under viss tid skall omhänderhavas av god man, som av rätten utses. Till god man må ock delägare förordnas.

4 §  Den, som enligt 3 § blivit utsedd till god man, åligger att godset till delägarnes samfällda bästa förvalta. Vill han godset bortlega, äge makt därtill, dock ej för längre tid än förordnandet avser. Där fråga är om fast egenom, äge han bortlega egendomen till den fardag, som infaller näst efter det sagda tid gått till ända, eller, om viss minsta tid för upplåtelsen är bestämd enligt lag, för sådan tid.

[S2]Behållen avkastning av godset varde av gode mannen för varje år mellan ägarna fördelad. Lag (1970:1005).

5 §  Varda före utgången av den tid, gode mannens förordnande avser, delägarne ense att återtaga förvaltningen av godset, och göra de därom anmälan hos rätten, eller varder hos rätten upplyst, att godset blivit för gemensam räkning försålt eller att någon delägare löst de andra ut eller att gemenskapen annorledes upphört, varde gode mannen av rätten entledigad.

6 §  Envar delägare i samfällt gods, varom i 1 § sägs, äge, där ej annorledes är mellan honom och övriga delägare avtalat, hos rätten söka, att godset för gemensam räkning utbjudes till försäljning å offentlig auktion; dock må förordnande om utbjudande ej meddelas, där annan delägare visar synnerliga skäl för anstånd.

7 §  Är samfälld fastighet sådan, att tillämpning av förskrifterna om klyvning kan ifrågakomma, och har delägare i fastigheten gjort ansökan om fastighetens försäljning; vill annan delägare att gemenskapen skall upplösas genom klyvning, give det tillkänna, innan ansökningen varder av första domstol avgjord. Upplyses, att klyvning blivit i laga ordning sökt, låte rätten frågan om försäljning vila, till dess sig visat, huruvida på den ansökan klyvning kommer till stånd; är ej ansökan om klyvning gjord, give rätten nödig tid därtill. Kommer någon i högre rätt och visar, att klyvning blivit sökt, må fastigheten ändock gå till försäljning, evad klyvningen kommer till stånd eller icke. (Lag (1971:1051).

8 §  Förordnar rätten, att gods skall utbjudas till försäljning å offentlig auktion, nämne rätten en god man att ombesörja auktionen och fördela köpeskillingen samt, där fråga är om fastighet, utfärda köpebrev.

9 §  I samband med ett förordnande om offentlig auktion skall rätten också, om det yrkas av någon delägare, bestämma ett pris under vilket godset inte får försäljas. Är det fråga om försäljning av en fastighet, i vilken en omyndig har del eller som till någon del omfattas av ett förvaltarskap enligt föräldrabalken, skall ett sådant pris bestämmas, även om det inte yrkas av någon.

[S2]I övrigt skall försäljningsvillkoren bestämmas av gode mannen. Lag (1988:1263).

10 §  Auktion, varom i denna lag är fråga, skall, efter det laga kraft åkommit rättens beslut om auktion, hållas så snart ske kan; dock att, där någon delägare är i konkurstillstånd försatt, gode mannen ej äger makt att godset försälja, s

Ändringar

Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt

Ändring, SFS 1907:83 s.3

  Omfattning
  ändr. 12, 19 §§

Ändring, SFS 1926:333

  Omfattning
  ändr. 7 §

Ändring, SFS 1951:291

  Omfattning
  ändr. 19 §

Ändring, SFS 1953:420

  Omfattning
  ny 20 §

Ändring, SFS 1960:133

  Omfattning
  ändr. 19 §

Ändring, SFS 1970:1005

Ändring, SFS 1971:1051

Ändring, SFS 1973:1153

Lag (1987:472) om ändring i lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt

Lag (1987:796) om ändring i lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt

Lag (1988:1263) om ändring i lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:124
  Omfattning
  ändr. 9, 12, 19 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1989:32) om ändring i lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:9
  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1989:255) om ändring i lagen (1989:32) om ändring i lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt

  Omfattning
  ändr. 19 § i 1989:32
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1990:1384) om ändring i lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt

Lag (1994:1437) om ändring i lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:29, Prop. 1993/94:251, Bet. 1994/95:LU3
  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (2000:596) om ändring i lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:253, Prop. 1999/2000:73, Bet. 1999/2000:MJU17
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2010:26) om ändring i lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt

Förarbeten
Rskr. 2009/10:176, Prop. 2009/10:21, Bet. 2009/10:CU3
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2010-03-01