Lag (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
1946-12-20
Ändring införd
SFS 1946:817 i lydelse enligt SFS 2022:623
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-11-01

1 §  I mål eller ärende vid en svensk domstol får domstolen besluta att bevis ska tas upp vid en utländsk domstol. Sådan bevisupptagning får avse syn, skriftligt bevis eller förhör med vittne, sakkunnig, part under sanningsförsäkran, målsägande eller den som avses i 36 kap. 1 § andra eller tredje styckena rättegångsbalken.

[S2]Denna lag tillämpas inte om lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1783 av den 25 november 2020 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur eller lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder är tillämplig. Lag (2022:623).

Prop. 2016/17:218: Denna lag tillämpas inte om lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål, rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur eller lagen (2017:000) om en europeisk utredningsorder är tillämplig.

Paragrafen ...

Prop. 2021/22:142: tas upp vid en utländsk domstol. Sådan bevisupptagning får avse syn, skriftligt bevis eller förhör med vittne, sakkunnig, part under sanningsförsäkran, målsägande eller den som avses i 36 kap. 1 § andra eller tredje styckena rättegångsbalken.

Denna lag tillämpas inte om lagen (200:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1783 av den 25 ...

 • NJA 1991 s. 512:I två brottmål om ansvar för grov narkotikabrottslighet har den huvudsakliga bevisningen mot de tilltalade bestått av uppgifter som har lämnats vid polisförhör utomlands (I och II) samt av uppgifter lämnade vid domstolsförhandling utomlands (II). Fråga om förutsättningarna för att lägga detta bevismaterial till grund för en fällande dom. Vid prövningen har beaktats avgöranden av Europadomstolen. 35 kap 14 § RB, 1 § lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol.
 • NJA 1993 s. 213:HD har ansett sig förhindrad att pröva en begäran av riksåklagaren om bevisupptagning i främmande stat enligt art 3 p 1 i den europeiska konventionen d 20 april 1959 om inbördes rättshjälp i brottmål, när det inte i domstolen var anhängigt något mål eller ärende angående ansvar för brott i de avseenden som berördes i riksåklagarens begäran. I § lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol.
 • NJA 1990 s. 273:Fråga huruvida beslut om förhör Vid belgisk domstol med medmisstänkt Var förenligt med lagen (1946:817) om bevisupptagning Vid utländsk domstol.

2 §  Enskild part som begärt bevisupptagning eller som eljest enligt lag har att utgiva kostnaden därför åligge att inom tid som honom av rätten förelägges antingen till rätten avlämna skriftlig förbindelse av två vederhäftiga, inom riket bosatta personer, vilka en för båda och båda för en borga såsom för egen skuld för den kostnad åtgärden kan medföra, eller ock erlägga det belopp vartill rätten finner kostnaden kunna skäligen beräknas. Försummas det och har bevisupptagningen begärts av part, vare frågan därom förfallen.

[S2]Vad nu sagts skall ej äga tillämpning, då kostnad för bevisupptagning skall utgivas av staten såsom part eller annars skall utgå av allmänna medel. Lag (1996:1627).

3 §  Då rätten beslutat bevisupptagning vid utländsk domstol samt, i fall som avses i 2 §, vad där är föreskrivet blivit fullgjort, utfärde rätten framställning till den utländska domstolen om bevisupptagningen enligt bestämmelser som regeringen meddelar.

[S2]Framställning om bevisupptagning skall av rätten tillställas Justitiedepartementet för vidare åtgärd. Framställning enligt den i Haag den 18 mars 1970 dagtecknade konventionen om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur får i stället översändas till myndighet i den främmande staten som utsetts att mottaga sådan framställning (centralorganet). Där enligt regeringens förordnande omedelbar skriftväxling med den utländska domstolen må äga rum, översändes framställning om bevisupptagning till den domstolen. Lag (2000:566).

4 §  Närmare bestämmelser om gäldande av kostnad för bevisupptagning som avses i denna lag meddelas av Konungen.

Ändringar

Lag (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol

Ändring, SFS 1973:122

Ändring, SFS 1974:754

Ändring, SFS 1975:297

  Omfattning
  ikrafttr. av 1974:754

Lag (1985:943) om ändring i lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:7
  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1986-01-01

Lag (1995:1228) om ändring i lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:20, Prop. 1995/96:4, Bet. 1995/96:JuU3
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:1627) om ändring i lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:55, Prop. 1996/97:9, Bet. 1996/97:JuU3
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1997-12-01

Lag (2000:566) om ändring i lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:216, Prop. 1999/2000:61, Bet. 1999/2000:JuU19
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2000-10-01

Lag (2003:482) om ändring i lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol

Förarbeten
Rskr. 2002/03:168, Prop. 2002/03:76, Bet. 2002/03:JuU14
Omfattning
ändr 1 §
CELEX-nr
32001R1206
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2017:1002) om ändring i lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol

Förarbeten
Rskr. 2017/18:28, Prop. 2016/17:218, Bet. 2017/18:JuU4
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2017-12-01

Lag (2022:623) om ändring i lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol

Förarbeten
Rskr. 2021/22:305, Prop. 2021/22:142, Bet. 2021/22:JuU36
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2022-07-01