Upphävd författning

Lag (1949:722) om pantlånerörelse

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1949-12-29
Ändring införd
SFS 1949:722 i lydelse enligt SFS 1992:545
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Behörighet att idka pantlånerörelse m.m.

1 §  Lånerörelse, i vilken lösören mottages såsom pant (pantlånerörelse), må icke utövas utan tillstånd av länsstyrelsen.

[S2]Tillstånd må meddelas endast om behov av rörelsen anses föreligga och skall företrädesvis lämnas antingen kommun eller ock bolag eller ekonomisk förening som har till syfte att driva rörelsen på villkor, fördelaktiga för låntagarna, och utan rätt för delägare eller annan att njuta del i vinst.

[S3]Enskild person må beviljas tillstånd endast om han gjort sig känd för redbarhet och ordentlighet och i övrigt anses lämplig.

[S4]Tillstånd meddelas för viss tid, högst tio år.

2 §  Ansökning om tillstånd att idka pantlånerörelse göres hos länsstyrelsen i det län, där rörelsen skall bedrivas. Ansökningen skall innehålla uppgift om ort och lokal för rörelsen samt om de låneavgifter och övriga lånevillkor som sökanden ämnar tillämpa.

[S2]Länsstyrelsen har att inhämta yttrande över ansökningen av kommunens beslutande myndighet och av polismyndigheten i orten.

3 §  Där pantlånerörelse bedrives av kommun, bolag eller ekonomisk förening, skall för rörelsen finnas anställd särskild föreståndare, vilken är ansvarig för rörelsens behöriga utövande.

[S2]Utövas rörelsen av bolag eller ekonomisk förening, skall föreståndaren vara godkänd av länsstyrelsen. Godkännande må meddelas endast den, som uppfyller de i 1 § tredje stycket stadgade villkoren.

[S3]Avgår av länsstyrelsen godkänd föreståndare, må rörelsens utövare, under förutsättning att ansökan om godkännande av ny föreståndare ofördröjligen göres, i avbidan på beslut härom utse person, som uppfyller villkoren i 1 § tredje stycket, att tills vidare vara ansvarig föreståndare i den avgångnes ställe.

4 §  Har enskild person som utövar pantlånerörelse avlidit, må rörelsen för dödsboets räkning fortsättas under återstående tillståndstid. Rörelsen må likväl utövas endast genom ansvarig föreståndare, som i 3 § omförmäles; för tiden till dess föreståndare godkänts av länsstyrelsen skall vad i tredje stycket nämnda paragraf stadgas äga motsvarande tillämpning.

5 §  Tillstånd att idka pantlånerörelse samt godkännande av föreståndare må återkallas när anmärkningar mot rörelsens skötsel eller mot vederbörandes lämplighet därtill föranleda.

Huvudgrunder för pantlånerörelses bedrivande

6 §  Vid meddelande av tillstånd till pantlånerörelse skall länsstyrelsen fastställa låneavgifter. Länsstyrelsen skall därjämte angiva den lokal, som må användas, meddela erforderliga bestämmelser om pants vård och förvaring samt lämna de ordningsföreskrifter med avseende å rörelsen, som kunna anses påkallade.

[S2]Finner länsstyrelsen på grund av ändrade förhållanden eller av annan anledning erforderligt att gällande låneavgifter jämkas eller att ändring eljest vidtages av givna föreskrifter eller att nya föreskrifter meddelas, skall länsstyrelsen meddela förordnande därom.

7 §  Låneavgiften skall utgå med viss procent för år av lånebeloppet.

[S2]Utövare av pantlånerörelse må ej taga eller betinga sig vederlag för lån annorledes än i form av låneavgift, ej heller fordra eller mottaga skuldförbindelse å lånebeloppet.

8 §  Vid pantsättning skall låntagaren tillställas särskilt bevis om pantsättningen /k/ (pantsedel) /-k/. Pantsedel skall vara försedd med det nummer, under vilket lånet införts i den i 18 § omförmälda bok, samt innehålla uppgift om dagen för pantsättningen, lånets förfallodag, lånesumman, låneavgiften, det procenttal efter vilket avgiften utgår och övriga lånevillkor ävensom om pantens eller panternas art samt antal, mått eller vikt.

9 §  Panterna skola hållas försäkrade mot brand- och vattenskada samt stöld till betryggande belopp.

10 §  Lån i pantlånerörelse må, ändå att annat avtalats, icke anses förfallet till betalning tidigare än fyra månader efter dess utlämnande.

[S2]Oavsett avtalad lånetid är låntagare berättigad att, närhelst han så önskar intill dess åtgärder för pantens försäljning vidtagits, inlösa panten.

11 §  Har ett lån förfallit till betalning, får panten försäljas.

[S2]Åtgärder för försäljning får dock ej utan särskild begäran från låntagaren vidtas tidigare än två månader efter lånets förfallodag. Försäljningen får inte ske på annat sätt än på offentlig auktion på den ort, där pantsättningen ägt rum, eller, då panten är ett värdepapper som är noterat vid en svensk eller utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad, genom värdepappersinstitut till gällande börs- eller marknadspris.

[S3]Försäljning på auktion skall minst åtta dagar i förväg kungöras i tidning inom orten med angivande även av lånets förfallodag eller, om flera panter skall försäljas, under vilken eller vilka månader förfallotiderna inträffat. Lag (1992:545).

12 §  Om köpeskillingen vid pantförsäljning efter avdrag för lånesumman, låneavgiften och försäljningskostnaden ger ett överskott på minst femtio kronor, skall pantsättaren snarast möjligt på egen bekostnad underrättas om detta genom rekommenderat brev. Lag (1985:985).

13 §  Från bestämmelserna i 7 § andra stycket, 9 §, 10 § första stycket och 11 § andra stycket må länsstyrelsen, då särskilda skäl därtill äro, medgiva undantag.

14 §  Pantlånerörelse står under tillsyn av länsstyrelsen, som har att genom inspektion eller på annat lämpligt sätt övervaka att rörelsen bedrives i överensstämmelse med denna lag och de av länsstyrelsen med stöd av 6 § meddelade föreskrifterna.

[S2]Utövare av pantlånerörelse vare skyldig att tillhandahålla länsstyrelsen erforderliga uppgifter om rörelsen samt att låta länsstyrelsen få del av rörelsens bokföring ävensom tillträde till lokalerna.

15 §  I pantlånerörelses lokal skola denna lag samt tillståndsbeviset för rörelsen och de särskilda föreskrifter, som lämnats av länsstyrelsen, finnas tillgängliga för allmänheten.

Kontrollföreskrifter m.m.

16 §  Pant må mottagas endast från den, som är känd för pantlånerörelsens utövare eller hans personal eller ock kan legitimera sig på ett tillfredsställande sätt.

17 §  Ej må pant mottagas från den, som är synbarligen berörd av starka drycker eller ej fyllt aderton år.

[S2]Såsom pant må icke mottagas föremål, vilket kan antagas vara smittofarligt eller behäftat med ohyra, ej heller i något fall säng- eller barnkläder.

18 §  Över pantlånerörelse skall föras bok /k/ (pantbok), /-k/ av vilken i löpande nummerföljd kan inhämtas upplysning om varje utlämnat lån, dagen för pantsättningen, villkoren för lånet, pantens eller panternas art och antal, mått eller vikt ävensom i förekommande fall fabrikat och tillverkningsnummer eller annat särskilt kännemärke, vidare om dag då panten löses. Därjämte skola antecknas pantsättares och pantlösares för- och tillnamn, yrke och bostad samt arten av och numret å legitimationshandling, som må hava företetts. Pantbok må, därest så finnes lämpligt, föras i särskilda avdelningar. Pantbok skall vara inbunden och försedd med fortlöpande sidtal.

[S2]Där länsstyrelsen det medgiver, må anteckningarna göras i annan ordning än i bok; om dylika anteckningar skall i tillämpliga delar gälla vad om pantbok är stadgat.

[S3]Varje pant skall förses med samma nummer som dess nummer i pantboken.

19 §  Efter anmälan av polismyndighet att gods förekommit eller olovligen frånhänts ägaren vare enskild person som utövar pantlånerörelse eller föreståndare för sådan rörelse pliktig att ofördröjligen undersöka om godset finnes i hans besittning och om han innehar någon anteckning om detsamma. Vinnes upplysning om godset, skall polismyndigheten så fort ske kan underrättas därom.

[S2]Erhåller den, som utövar eller förestår pantlånerörelse, annorledes än nu sagts kännedom om att den, som för pantsättning utbjuder gods, olovligen åtkommit detsamma eller av annan anledning icke äger rätt att pantsätta det, eller får han skälig anledning till misstanke därom, vare han skyldig att genast underrätta polismyndigheten i orten.

[S3]Skriftliga meddelanden från polismyndigheten rörande gods skola under en tid av ett år förvaras ordnade i tidsföljd eller i annan ordning som anvisas av polismyndigheten.

20 §  Polismyndigheten i orten äger ålägga utövare av pantlånerörelse att till polismyndigheten anmäla mottagande av föremål av visst eller vissa slag.

21 §  Utövare av pantlånerörelse vare skyldig låta polismyndighet undersöka rörelsens lokaler samt granska pantboken.

22 §  Då med avseende å rörelsen föreligger anledning till anmärkning, skall polismyndigheten göra anmälan därom till länsstyrelsen samt föreslå de åtgärder, som kunna vara erforderliga. Åtalas enskild person som utövar pantlånerörelse eller föreståndare för sådan rörelse för brott, som omförmäles i 8--11 eller 14 kap.brottsbalken, eller för förseelse mot denna lag, skall åklagaren så snart ske kan underrätta länsstyrelsen om åtalet samt om utgången av målet. Lag (1964:204).

23 §  Nedlägges pantlånerörelse eller avgår föreståndare, skall rörelsens utövare ofördröjligen göra anmälan därom till länsstyrelsen.

Straffbestämmelser m.m.

24 §  1 mom. Den som idkar pantlånerörelse utan att vara berättigad till det enligt föreskrifterna i denna lag, döms till böter.

[S2]Till samma ansvar vare den förfallen

 1. 1) som utövar rörelse, som i 3 eller 4 § avses, annorledes än genom behörig föreståndare, eller
 2. 2) som bryter mot de av länsstyrelsen med stöd av 6 § meddelade föreskrifterna eller mot bestämmelserna i 7 §, 9 §, 11 § andra eller tredje stycket, 14 § andra stycket, 17 §, 19 § första eller andra stycket eller 21 §. Lag (1991:269).

[S3]*/k/ 2 mom. */-k/ För förseelse mot 8, 12, 15, 16 eller 18 §, 19 § tredje stycket, 20 eller 23 § döms till penningböter. Lag (1991:269).

25 §  Utövare av pantlånerörelse så ock föreståndare ansvarar för förseelse mot denna förordning, som begås av person, anställd i rörelsen, liksom vore förseelsen begången av honom själv, därest ej omständigheterna göra sannolikt att förseelsen skett utan hans vetskap och vilja.

26 § har upphävts genom lag (1964:204).

27 §  Polismyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos länsstyrelsen genom besvär. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen genom besvär.

[S2]Polismyndighetens och länsstyrelsens beslut skall gälla omedelbart, om ej annat föreskrivs. Lag (1985:576).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1949:722) om pantlånerörelse

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1950.
  Genom lagen upphävas förordningen den 28 maj 1918 (nr 387) angående idkande av pantlånerörelse och lagen den 22 juni 1911 (nr 53 s. 2) om vissa aktiebolag, som driva lånerörelse.
  Pantlånerörelse, som vid denna lags ikraftträdande med vederbörligt tillstånd utövas, må under iakttagande av de i denna lag meddelade bestämmelserna fortsättas under en tid av tio år efter nämnda tidpunkt, utan att nytt tillstånd erfordras. För sådan rörelse skall länsstyrelsen så snart ske kan meddela föreskrifter, som i 6 § omförmälas. Söker utövare av sådan rörelse före utgången av sagda period nytt tillstånd för tiden därefter, må sådan ansökning kunna beviljas utan hinder av företrädesrätt som omförmäles i 1 §.
  Å låneförhållande, som uppkommit före denna lags ikraftträdande, äga äldre bestämmelser tillämpning.

Ändring, SFS 1964:204

  Omfattning
  upph. 26 §; ändr. 22 §

Ändring, SFS 1971:1159

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.
  Förarbeten
  Prop. 1971:176
  Omfattning
  ändr. 27 §

Lag (1985:576) om ändring i lagen (1949:722) om pantlånerörelse

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:157
  Omfattning
  ändr. 11, 27 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Lag (1985:985) om ändring i lagen (1949:722) om pantlånerörelse

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986. Har panten tagits emot före ikraftträdandet, tillämpas dock äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:210
  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Lag (1991:269) om ändring i lagen (1949:722) om pantlånerörelse

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:68
  Omfattning
  ändr. 24 § 1, 2 mom
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:983) om ändring i lagen (1949:722) om pantlånerörelse

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.
  2. Vad som i 11 § sägs om värdepappersinstitut skall också gälla sådan fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748).
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:142
  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1991-08-01

Lag (1992:545) om ändring i lagen (1949:722) om pantlånerörelse

Förarbeten
Prop. 1991/92:113
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
1993-01-01

Ändring, SFS 1995:1000

  Omfattning
  upph.