Upphävd författning

Kungörelse (1960:198) med anledning av Sveriges tillträde till den i Stockholms den 4 januari 1960 undertecknade konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen;

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1960-05-13
Ändring införd
SFS 1960:198
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilaga B ändrad enligt SFS1991:1399. Bilaga E ändrad enligt SFS1990:736. Bilaga H ändrad enligt SFS1991:1740. Bilagorna finns inte med här. Konventionstexten finns inte med här.
Kungl. Maj:t har funnit gott tillkännagiva, att den i Stockholm den 4 januari 1960 undertecknade konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen med stöd av riksdagens beslut ratificerats av Sverige den 1 april 1960. Sedan konventionen ratificerats jämväl av Danmark, Norge, Portugal, Schweiz, Storbritannien och Österrike har densamma i enlighet med bestämmelserna i artikel 40 i konventionen trätt i kraft den 3 maj 1960. Konventionen har i svensk text den lydelse som härvid fogad bilaga, i vilken jämväl den engelska texten medtagits, utvisar.
Kungl. Maj:t föreskriver, att konventionen skall införas i tullverkets författningssamling.
Det åligger generaltullstyrelsen att i samråd med kommerskollegium och, då anledning förekommer, statens jordbruksnämnd utfärda de föreskrifter, vilka föranledas av beslut, som fattas av det i artikel 32 i konventionen omförmälda rådet och av Kungl. Maj:t för ändamålet överlämnas till generaltullstyrelsen. Föreskrifterna skola fortlöpande införas i tullverkets författningssamling.
Regeringen ger till känna att bilaga B till konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA-konventionen) en ligt beslut av frihandelssammanslutningens råd har den ändrade lydelse som framgår av bilaga 2 till frihandelsförordningen (1987:1185). Förordning (1991:1399).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1960:198) med anledning av Sveriges tillträde till den i Stockholm den 4 januari 1960 undertecknade konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen

Förarbeten
Prop. 1958:25

Ändring, SFS 1960:724

  Omfattning
  ändr. bil. B, D

Ändring, SFS 1961:82

  Omfattning
  ändr. bil. C

Ändring, SFS 1961:273

  Omfattning
  ändr. art. 3, bil. G

Ändring, SFS 1962:27

  Omfattning
  ändr. art. 3, bil. D

Ändring, SFS 1962:530

  Omfattning
  ändr. art. 13

Ändring, SFS 1963:609

  Omfattning
  ändr. art. 3, 10, 14, bil. D, E

Ändring, SFS 1964:134

  Omfattning
  ändr. bil. D

Ändring, SFS 1964:565

  Omfattning
  ändr. bil. D, E

Ändring, SFS 1964:812

  Omfattning
  ändr. bil. D

Ändring, SFS 1966:637

  Omfattning
  ändr. art. 7, bil. B

Ändring, SFS 1967:56

  Omfattning
  ändr. bil. D

Ändring, SFS 1967:549

  Omfattning
  ändr. bil. B, D

Ändring, SFS 1968:10

  Omfattning
  ändr. bil. B

Ändring, SFS 1968:468

  Omfattning
  ändr. bil. B, D

Ändring, SFS 1969:597

  Omfattning
  ändr. bil. B

Ändring, SFS 1970:17

  Omfattning
  ändr. art. 32

Ändring, SFS 1970:902

  Omfattning
  ändr. art. 20

Ändring, SFS 1971:1243

  Omfattning
  ändr. bil. A, B, D, E

Ändring, SFS 1972:838

  Omfattning
  ändr. art. 32 m.m.

Ändring, SFS 1973:76

  Omfattning
  upph. 1960:724, 1962:27, 1962:530, 1964:134, 1964:565, 1964:812, 1967:56, 1968:10

Ändring, SFS 1973:90

  Omfattning
  ändr. art. 4, 21, bil. B, D

Ändring, SFS 1973:91

  Omfattning
  ändr. art. 7

Ändring, SFS 1973:753

  Omfattning
  ändr. bil. B

Ändring, SFS 1973:1142

  Omfattning
  ändr. bil. B

Ändring, SFS 1974:654

  Omfattning
  ändr. bil. B

Ändring, SFS 1974:1001

  Omfattning
  ändr. bil. B

Ändring, SFS 1975:1336

  Omfattning
  ändr. bil. B

Förordning (1976:3) om ändring i EFTA-konventionen

  Omfattning
  ändr. bil. B

Förordning (1976:496) om ändring i EFTA-konventionen

  Omfattning
  ändr. bil. B

Förordning (1976:761) om ändring i EFTA-konventionen

  Omfattning
  ändr. bil. G

Förordning (1976:782) om ändring i EFTA-konventionen

  Omfattning
  ändr. bil. B

Förordning (1977:1195) om ändring i EFTA-konventionen

  Omfattning
  ändr. bil. B

Förordning (1978:940)om ändring i EFTA-konventionen

  Omfattning
  ändr. bil. B, D

Förordning (1980:704) om ändring i EFTA-konventionen

  Omfattning
  ändr. bil. B

Tillkännagivande (1980:1081) av ändring i EFTA-konventionen

  Omfattning
  ändr. bil. B

Tillkännagivande (1981:890) av ändring i EFTA-konventionen

  Omfattning
  ändr. bil. B

Tillkännagivande (1981:1045) av ändring i EFTA-konventionen

  Omfattning
  ändr. bil. B

Tillkännagivande (1983:72) av ändring i EFTA-konventionen

Tillkännagivande (1983:107) av ändring i EFTA-konventionen

  Omfattning
  ändr. bil. B

Tillkännagivande (1983:320) av ändring i EFTA-konventionen

  Omfattning
  ändr. bil. B

Tillkännagivande (1985:22) av ändring i EFTA-konventionen

  Omfattning
  ändr. bil. B

Tillkännagivande (1985:36) av ändring i EFTA-konventionen

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:66
  Omfattning
  ändr. mom 6 ter a) i bil. G; nytt mom 6 quater i bil. G

Tillkännagivande (1985:688) av ändring i EFTA-konventionen

  Omfattning
  ändr. bil. B

Tillkännagivande (1986:156) om ändring i EFTA-konventionen

  Omfattning
  ändr. bil. B

Tillkännagivande (1986:726) om ändring i EFTA-konventionen

  Omfattning
  ändr. bil. B

Tillkännagivande (1987:478) av ändring i EFTA-konventionen

  Omfattning
  ändr. bil. B

Tillkännagivande (1987:826) av ändring i EFTA-konventionen

  Omfattning
  ändr. bil. B

Tillkännagivande (1988:568) av ändring i EFTA-konventionen

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:119
  Omfattning
  ändr. art. 21 1 (b) p, art. 26 p 1, art. 38; nya art. 12 bis, bil. H
  Ikraftträder
  1988-07-01

Tillkännagivande (1988:1577) av ändring i EFTA-konventionen

  Omfattning
  ändr. bil. B

Tillkännagivande (1989:788) av ändring i EFTA-konventionen

  Omfattning
  ändr. bil. B

Tillkännagivande (1990:736) av ändring i EFTA-konventionen

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:123
  Omfattning
  upph. art. 27, 28; ändr. art. 26, 38, bil. E

Tillkännagivande (1990:737) av ändring i EFTA-konventionen

  Omfattning
  ändr. bil. B

Tillkännagivande (1990:879) av ändring i EFTA-konventionen

  Omfattning
  ändr. bil. B

Tillkännagivande (1991:1399) av ändring i EFTA-konventionen

  Omfattning
  ändr. bil. B

Tillkännagivande (1991:1740) av ändring i EFTA-konventionen

  Omfattning
  ändr. bil. H

Tillkännagivande (1992:47) av ändring i EFTA-konventionen

  Omfattning
  ändr. bil. B

Tillkännagivande (1992:1016) av ändring i EFTA-konventionen

  Omfattning
  ändr. bil. B

Tillkännagivande (1992:233) av ändring i EFTA-konventionen

  Omfattning
  ändr. bil. B

Förordning (1994:1607) om upphävande av vissa tullförordningar

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om varor som anmälts eller borde ha anmälts till förtullning innan denna förordning trätt i kraft samt i fråga om kontroll av ursprungsintyg som utfärdats före dagen för Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  3. Tillstånd varigenom någon har blivit "godkänd exportör" inom ramen för avtal om frihandel med annat land gäller fortfarande, dock längst ett år efter dagen för anslutningen. Närmare villkor för den fortsatta giltigheten finns i bilaga VI till fördraget den 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen, se lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen och tillkännagivandet (1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  4. Förekommer det i en lag eller i en annan författning hänvisning till en författning som upphävts genom denna förordning skall hänvisningen i stället gälla EG: s bestämmelser eller svenska tullförfattningar.
  Omfattning
  upph.