Upphävd författning

Lag (1973:18) om disciplinstraff för krigsmän

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1973-01-26
Ändring införd
SFS 1973:18
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-05-01

1 §  Disciplinstraff för krigsmän är, enligt vad som föreskrives i 32 kap.brottsbalken, fritidsstraff och disciplinbot.

2 §  Disciplinstraff åläggs, utom för brott mot bestämmelse vari sådant straff är utsatt, i stället för böter, när fråga är om brott av krigsman enligt 20-22 kap.brottsbalken eller om annat av krigsman förövat brott av sådan beskaffenhet att straff för brottet kan åläggas i disciplinmål. Böter får dock ådömas i stället för disciplinstraff, om böter är en lämpligare påföljd än disciplinstraff med hänsyn till den brottsliges tjänstgöringsförhållanden och brottets art. I fråga om brott som avses i 21 kap. 16 § brottsbalken ådöms böterna omedelbart i pengar, högst ettusen kronor. Lag (1980:1136).

3 §  Har krigsman begått annat brott än sådant som avses i 2 § och skall målet handläggas som militärt mål, får disciplinstraff åläggas i stället för böter, om disciplinstraff är en lämpligare påföljd med hänsyn till den brottsliges tjänstgöringsförhållanden och brottets art.

4 §  Verkställighet av fritidsstraff får uppskjutas eller avbrytas om det är påkallat med hänsyn till tjänsten eller den straffskyldiges hälsa eller då annat särskilt skäl föreligger. Dag då avbrottet sker skall tillgodoräknas den straffskyldige som verkställighetstid, om hans fritid den dagen börjat vid avbrottet.

[S2]Kan fritidsstraff eller del av sådant straff ej verkställas på grund av ändring i den straffskyldiges förläggning, skall sådan ändring i straffet göras som påkallas därav. Ändringen får inte leda till att straffet blir strängare.

[S3]Föreligger hinder för verkställighet av fritidsstraff på grund av att den straffskyldiges tjänstgöringsskyldighet upphört eller kan i fall som avses i andra stycket ändring i straffet ej ske, skall i stället för varje dag då verkställighet ej kan äga rum, löneavdrag ske med belopp som anges i 5 § första stycket. Kan löneavdrag ej göras, skall den straffskyldige betala motsvarande belopp. Om sådant belopp gäller 5 § tredje stycket.

 • NJA 1983 s. 262:Fråga om val av påföljd (disciplinstraff eller böter) i militärt brottmål när den brottslige, som ådömts disciplinstraff, fullföljt talan och hunnit avsluta sin tjänstgöring vid försvarsmakten innan HovR:n avgjort målet.

5 §  Löneavdrag vid disciplinbot göres med visst belopp för dag som regeringen bestämmer. Kan löneavdrag ej ske, skall den brottslige åläggas att för varje dag betala ett belopp i pengar, som är skäligt med hänsyn till löneavdraget för löntagare i motsvarande ställning.

[S2]Verkställighet av löneavdrag får fördelas på flera avlöningstillfällen.

[S3]Kan disciplinbot som ålagt i form av löneavdrag ej verkställas, skall i stället motsvarande belopp betalas. Sådant belopp och disciplinbot som ålagts i pengar tillfaller kronan. Oguldet belopp får ej förvandlas till fängelse. I övrigt gäller om verkställigheten vad som är föreskrivet om bötesstraff. Lag (1976:517).

 • NJA 1983 s. 262:Fråga om val av påföljd (disciplinstraff eller böter) i militärt brottmål när den brottslige, som ådömts disciplinstraff, fullföljt talan och hunnit avsluta sin tjänstgöring vid försvarsmakten innan HovR:n avgjort målet.

6 §  Om det är påkallat för den brottsliges tillrättaförande eller av hänsyn till disciplinen och ordningen inom försvarsmakten, får disciplinbot åläggas vid sidan av fritidsstraff. Lag (1976:517).

7 §  Disciplinstraff som gemensamt straff för flera brott ålägges med iakttagande av de gränser som anges i 32 kap. 6 § brottsbalken.

8 §  Disciplinstraff får, om ej annat nedan sägs, användas som gemensamt straff för flera brott endast när disciplinstraff kan följa på vart och ett av brotten.

[S2]Gemensamt straff för brott som förskyller disciplinstraff och brott som förskyller böter skall bestämmas i böter, om ej svårare straff ådömes. När särskilda skäl föreligger, får dock i stället dömas till disciplinstraff. Högsta och lägsta gemensamma straff i böter eller fängelse beräknas, om disciplinstraff är utsatt för något av brotten, som om böter eller, i fråga om brott som anges i 2 § sista punkten, böter omedelbart i pengar varit stadgade för detta brott i stället för disciplinstraff.

[S3]Skall någon dömas för flera brott får, om särskilda skäl föreligger, för brott varpå kan följa disciplinstraff sådant straff ådömas jämte påföljd av annan art för brottsligheten i övrigt.

9 §  Förekommer på en gång till verkställighet flera domar eller beslut varigenom någon ålagts särskilda fritidsstraff, sammanlägges straffen med varandra. Sammanlagda strafftiden får dock icke överstiga tjugofem dagar.

[S2]Från den sammanlagda strafftiden skall avräknas vad den straffskyldige kan ha undergått av straffen eller något av dem.

10 §  Förekommer på en gång till verkställighet dom eller beslut om fritidsstraff och dom om fängelse på kortare tid än två år skall i stället för verkställighet av fritidsstraffet löneavdrag ske eller den straffskyldige åläggas att betala visst belopp i pengar. Därvid skall 4 § tredje stycket äga tillämpning. Lag (1981:225).

11 §  Dom eller beslut om disciplinstraff skall befordras till verkställighet, om den straffskyldige tjänstgör vid viss avdelning, av befattningshavare som har bestraffningsrätt i disciplinmål vid avdelningen och i annat fall av bestraffningsberättigad befattningshavare som med hänsyn till den straffskyldiges vistelseort är närmast därtill.

[S2]Om ändring av fritidsstraff enligt 4 § andra eller tredje stycket eller 10 § samt om sammanläggning av fritidsstraff förordnar den som har att befordra straffbeslutet till verkställighet.

12 §  Har fritidsstraff ålagts någon och blir han i målet slutligen dömd till sådant straff eller till fängelse på viss tid, skall från det nya straffet avräknas vad han undergått av förstnämnda straff, varvid en dags fritidsstraff anses svara mot en halv dags fängelse. Uppkommer brutet dagtal, skall vad som avräknas jämkas till närmast högre hela tal.

13 §  Om den som ålagts fritidsstraff blir i målet i stället slutligen dömd till disciplinbot eller böter, får domstolen förordna att det senast ådömda straffet helt eller till viss del skall anses verkställt genom vad den dömde undergått av fritidsstraffet. Lag (1976:517).

14 §  Blir den som ålagts fritidsstraff i målet i stället slutligen dömd till disciplinbot eller böter och har enligt 4 § tredje stycket eller 10 § löneavdrag verkställts eller den straffskyldige betalt visst belopp i pengar, skall vad som innehållits eller betalts avräknas från vad den dömde enligt det senast meddelade straffbeslutet skall utge eller, i den mån det ej kan ske, återbetalas.

[S2]Blir den som ålagts fritidsstraff i målet i stället slutligen dömd till annan påföljd än som avses i 12 §, 13 § eller första stycket av denna paragraf eller befriad från påföljd eller frikänd från ansvar, skall belopp som innehållits eller erlagts enligt 4 § tredje stycket eller 10 § återbetalas. Vad nu sagts skall, när den som ålagts fritidsstraff i målet slutligen dömes till fritidsstraff på kortare tid, äga motsvarande tillämpning såvitt avser tid varmed straffet förkortats.

[S3]Ändras dom eller beslut om disciplinbot efter det att straffet helt eller delvis verkställts, skall belopp som innehållits eller erlagts enligt 5 § återbetalas i den mån det ej kan avräknas från disciplinbot eller böter som skall utges enligt det senast meddelade straffbeslutet. Lag (1979:691).

15 §  Har med stöd av 27 kap. 2 § elle 28 kap. 2 § brottsbalken disciplinstraff ådömts jämte villkorlig dom eller skyddstillsyn, skall nöjdförklaring som avges enligt 38 kap. 1 § brottsbalken avse jämväl disciplinstraffet.

16 §  Disciplinstraff bortfaller i den mån straffet ej verkställts inom tre år efter det att straffbeslutet vann laga kraft.

17 §  För förseelse av beskaffenhet att straff därför kan åläggas i disciplinmål skall tillrättavisning användas i stället för disciplinstraff, om tillrättavisning är lämpligare än sådant straff.

[S2]Som tillrättavisning användes

[S3]varning;

[S4]åläggande för visst antal gånger, högst fyra, eller för viss bestämd tid, högst sju dagar, att utom vanlig ordning utföra handräckningsarbete eller annan särskild uppgift (extratjänst);

[S5]för den som är förlagd inom kasernområde, läger eller motsvarande område förbud att under betämd tid, högst sju dagar, på fritid vistas utom sådant område eller del därav som är upplåten åt viss avdelning (utegångsförbud);

[S6]för den som är förlagd ombord på fartyg förbud att under bestämd tid, högst sju dagar, eller under visst antal särskilda dagar, högst fyra, på fritid lämna fartyget (landgångsförbud).

[S7]Mer än ett slag av tillrättavisning får ej åläggas för samma förseelse eller på en gång. Extratjänst får ej användas så att det genom överansträngning eller av annan orsak kan uppkomma men för de felandes hälsa eller tjänstbarhet.

18 §  Närmare föreskrifter rörande verkställighet av disciplinstraff och tillrättavisning meddelas av regeringen. Lag (1976:517).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1973:18) om disciplinstraff för krigsmän

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973, då lagen (1948:449) om disciplinstraff för krigsmän skall upphöra att gälla.
Den gamla lagen tillämpas dock i fråga om verkställighet av disciplinstraff som ålagts någon före nya lagens ikraftträdande.
Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som ersatts genom bestämmelse i denna lag, skall i stället den nya bestämmelsen tillämpas.
Förarbeten
Prop. 1972:138

Lag (1976:517) om ändring i lagen (1973:18) om disciplinstraff för krigsmän

Förordning (1976:912) om ikraftträdande av lagen (1976:517) om ändring i lagen (1973:18) om disciplinstraff för krigsmän

  Omfattning
  ikrafttr. av 1976:517

Lag (1979:691) om ändring i lagen (1973:18) om disciplin- straff för krigsmän

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om den som före ikraftträdandet har dömts till skyddstillsyn och skall undergå behandling som avses i 28 kap. 3 § brottsbalken.
  Förarbeten
  Prop. 1978/79:212
  Omfattning
  ändr. 10, 14 §§

Lag (1980:1136) om ändring i lagen (1973:18) om disciplin- straff för krigsmän

Förordning (1981:88) om ikraftträdande av lagen (1980:1136) om ändring i lagen (1973:18) om disciplin- straff för krigsmän

  Omfattning
  ikrafttr. av 1980:1136

Lag (1981:225) om ändring i lagen (1973:18) om disciplin- straff för krigsmän

Ändring, SFS 1986:644

  Omfattning
  upph.