Upphävd författning

Lag (1973:431) om utredning angående brott mot utländsk tullag

Departement
Finansdepartementet S7
Utfärdad
1973-06-05
Ändring införd
SFS 1973:431 i lydelse enligt SFS 2000:1238
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I den mån det påkallas av överenskommelse mellan Sverige och främmande stat om ömsesidigt bistånd för att förhindra, utreda och beivra brott mot tullag, får regeringen föreskriva att genom svensk tullmyndighet bistånd skall lämnas behörig myndighet i den främmande staten med utredning rörande brott mot tullag i den staten. Vid sådan utredning och vid bistånd enligt förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan de förra och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen skall 2-4 §§ gälla.

[S2]Med tullag förstås i denna lag sådana bestämmelser i lag eller annan författning om införsel, utförsel eller transitering, som avser tullar eller andra allmänna avgifter eller rör förbud, inskränkningar eller kontrollåtgärder beträffande varu- eller valutatrafiken. Lag (1998:207).

Prop. 1997/98:11: Ä ndringen är en följd av att EG- förordningen nr 1468/81 om ömsesidigt bistånd ersatts av en ny förordning (EG) nr 515/97 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen.

2 §  Bestämmelserna i 1, 4-9, 13 och 16 §§ lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden, bestämmelserna om förundersökning och tvångsmedel i lagen (2000:1225) om straff för smuggling, bestämmelserna i 23, 27 och 28 kap.rättegångsbalken samt bestämmelserna i 5 kap. 1 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål äger motsvarande tillämpning. Bestämmelse, vars tillämpning förutsätter att misstanke föreligger mot någon, får dock ej tillämpas. Tvångsmedel får ej användas i syfte att möjliggöra förverkande av egendom. Vad som i ovan nämnda bestämmelser i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden sägs om Riksskatteverket skall härvid i stället avse Tullverket. Lag (2000:1238).

3 §  Vid tillämpning av bestämmelse om tvångsmedel skall fängelse motsvaras av frihetsstraff enligt den andra statens lag.

[S2]Beslag får läggas på skriftligt meddelande mellan närstående, som avses i 36 kap. 3 § rättegångsbalken, endast när fråga är om brott för vilket ej är föreskrivet lindrigare straff än frihetsstraff i lägst två år.

[S3]Beslag består en månad från den dag det verkställdes, om ej rätten bestämmer annat.

4 §  Laga domstol i frågor som rör förundersökning och tvångsmedel är rätten i den ort där utredningen påbörjades.

5 §  Om det påkallas av överenskommelse som avses i 1 § får regeringen föreskriva, att med brott mot tullag skall jämställas sådan överträdelse av tullag för vilken påföljd kan ådömas av administrativ myndighet, om dennas beslut kan underkastas prövning av domstol. Lag (1994:1555)

6 §  Bestämmelserna i 1--5 §§ gäller också vid överenskommelse med mellanfolklig organisation. Lag (1992:1364).

Ändringar

Lag (1973:431) om utredning angående brott mot utländsk tullag

Förarbeten
Prop. 1973:117

Lag (1990:316) om ändring i lagen (1973:431) om utredning angående brott mot utländsk tullag

Lag (1991:436) om ändring i lagen (1973:431) om utredning angående brott mot utländsk tullag

Lag (1992:1364) om ändring i lagen (1973:431) om utredning angående brott mot utländsk tullag

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:170, Bet. 1992/93:EU1
  Omfattning
  ny 6 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1992:1364

Lag (1994:1555) om ändring i lagen (1973:431) om utredning angående brott mot utländsk tullag

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:96, Prop. 1994/95:34, Bet. 1994/95:SkU8
  Omfattning
  ändr. 1, 5 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1997:1062) om ändring i lagen (1973:431) om utredning angående brott mot utländsk tullag

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:74, Prop. 1997/98:11, Bet. 1997/98:SkU8
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:207) om ändring i lagen (1973:431) om utredning angående brott mot utländsk tullag

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:196, Prop. 1997/98:132, Bet. 1997/98:SkU22
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (1999:405) om ändring i lagen (1973:431) om utredning angående brott mot utländsk tullag

Förarbeten
Rskr. 1998/99:242, Prop. 1998/99:79, Bet. 1998/99:SkU19
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2000:575) om ändring i lagen (1973:431) om utredning angående brott mot utländsk tullag

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:216, Prop. 1999/2000:61, Bet. 1999/2000:JuU19
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2000-10-01

Ändring, SFS 2000:1219

Omfattning
upph.

Lag (2000:1238) om ändring i lagen (1973:431) om utredning angående brott mot utländsk tullag

Förarbeten
Rskr. 2000/01:28, Prop. 1999/2000:124, Bet. 2000/01:JuU2
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-01-01