Upphävd författning

Förordning (1986:600) med instruktion för kammarkollegiet

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1986-06-11
Ändring införd
SFS 1986:600 i lydelse enligt SFS 1987:779
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på kammarkollegiet.

Uppgifter

2 §  Kammarkollegiet är central förvaltningsmyndighet för frågor om statlig och kyrklig egendom, rikets indelning och den prästerliga organisationen.

[S2]Kollegiet svarar för medels- och fondförvaltning samt bevakar i vissa ärenden statens rätt och allmänna intressen.

3 §  Det åligger kollegiet särskilt att

 1. företräda staten i ärenden om ersättning enligt 18 kap. 4 § eller 19 kap. 19 §jordabalken, 19 kap. 5 § fastighetsbildningslagen (1970:988), 9 § lagen (1973:98) om inskrivningsregister, 370 eller 371 § sjölagen (1891:35 s. 1) eller 5 kap.1 eller 2 § lagen (1984:649) om företagshypotek,

[S2]föra talan mot beslut som avses i 19 kap. 17 § jordabalken, 19 kap. 5 § andra stycket fastighetsbildningslagen, 8 § lagen om inskrivningsregister, 39 § sjölagen eller 4 kap. 25 § lagen om företagshypotek

[S3]samt fullgöra de uppgifter som enligt 20 kap. 13 § jordabalken ankommer på kollegiet,

 1. föra talan för det allmänna i mål vid finsk-svenska gränsälvskommissionen samt i vattenmål och vid förrättningar enligt vattenlagen (1983:291) samt bevaka det allmännas intressen vid förberedelse enligt 11 kap.7--11 §§vattenlagen,
 2. företräda allmänt vattenområde, i den mån det inte ankommer på någon annan myndighet,
 3. handlägga frågor om rennäringen, i den mån det inte ankommer på någon annan myndighet,
 4. företräda staten i mål om ersättning eller inlösen enligt naturvårdslagen (1964:822) eller om ersättning enligt lagen (1985:139) om ersättning för intrång i enskild fiskerätt,
 5. pröva frågor enligt permutationslagen (1972:205),
 6. bevaka allmänna arvsfondens rätt till egendom som tillfallit fonden samt företräda fonden i mål enligt lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden,
 7. vara granskningsmyndighet enligt lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt samt lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter,
 8. pröva frågor om befrielse från eller nedsättning av arvsskatt eller gåvoskatt för undvikande av eller lindring i dubbelbeskattning,
 9. pröva frågor enligt förordningen (1979:293) om befrielse från eller återbetalning av viss stämpelskatt,
 10. vara bevakningsmyndighet i fråga om vissa av statens fordringar enligt avskrivningskungörelsen (1965:921),
 11. svara för uppbörd av statens inkomster och betala dess utgifter, om något annat inte följer av särskilda föreskrifter,
 12. förvalta de statliga lån och aktier samt fonder eller fonderade medel som anförtrotts kollegiet,
 13. handlägga frågor om ersättning enligt kungörelsen (1956:296) om ersättning av statsmedel i vissa fall vid ingripanden i hälsovårdens intresse,
 14. avgöra ärenden om kronans jordebok och lotsjordeboken, jordnatur, hemmans mantal, skattläggning av fast egendom samt rättigheter och skyldigheter som åtföljer fast egendom på grund av dess särskilda natur,
 15. på begäran av statlig eller kyrklig myndighet göra utredningar rörande fastighetsrättsliga förhållanden,
 16. se till att fastigheter under stadgad åborätt och statens fasta egendom i övrigt vars vård och tillsyn inte ankommer på någon annan inte disponeras mot givna föreskrifter, bevaka rätten till egendomen och föra talan för denna samt avgöra ärenden om nyttjanderättsupplåtelser, i den mån det inte ankommer på någon annan,
 17. fastställa skatteköpeskilling,
 18. avgöra besvärsmål om stadgad åborätt,
 19. avgöra besvärsmål i fråga om rättighet och företrädesrätt till skatteköp samt att utfärda överlåtelsehandling (skattebrev) på nybygge,
 20. se till att kyrklig egendom inte disponeras mot givna föreskrifter samt därvid i frågor, som inte avser uppsikten över egendomens ekonomiska förvaltning, bevaka rätten till egendomen och föra talan för denna, särskilt i saker av större betydelse,
 21. handha de uppgifter som tillkommer kollegiet enligt lagen (1970:939) om fövaltning av kyrklig jord och lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader samt de bestämmelser som meddelas med stöd av dessa lagar,
 22. fastställa lägsta köpeskilling enligt kungörelsen (1937:540) angående försäljning av vissa kyrkolägenheter i Skåne, Halland och Blekinge,
 23. avgöra besvärsmål i fråga om inlösen av landgille som avses i förordningen (1937:591) angående upphörande av det från viss jord i Skåne, Halland och Blekinge utgående landgille,
 24. avgöra ärenden enligt förordningen (1984:979) med bemyndigande för domkapitlen och kammarkollegiet att besluta i ärenden om samfällighetsbildning och enligt förordningen (1965:729) med vissa bestämmelser om anställning som präst,
 25. fullgöra kansligöromål åt fideikommissnämnden, kyrkofondens styrelse och styrelsen för statens fond för mögelskador samt efter överenskommelse och i mån av resurser tillhandahålla administrativa tjänster åt andra statliga myndigheter,
 26. företräda staten i andra ärenden som regeringen, justitiekanslern eller, efter regeringens bestämmande, någon annan myndighet har uppdragit åt kollegiet att handlägga.

4 §  Kollegiet förhandlar för statens räkning med den som kräver ersättning enligt de lagrum som anges i 3 § 1. Kollegiet får besluta om sådan ersättning, i den mån inte annat följer av tredje stycket.

[S2]Kollegiets beslut i dessa ersättningsärenden får inte överklagas.

[S3]Uppkommer en fråga om åtagande för staten att betala ersättning med belopp som överstiger 100 000 kronor, skall kollegiet hänskjuta ärendet till regeringen.

5 §  Det åligger vidare kollegiet att

 1. på den plats som regeringen godkänner, under fyra olika lås förvara och vårda rikets regalier och dyrbarheter i enlighet med förteckningar som uppgjorts,
 2. förvara förteckningar över staten tillhörig lös egendom, som finns i de kungliga slotten och hovstallet,
 3. förvara åtkomsthandlingar till statens fasta egendom, som står under kollegiets förvaltning,
 4. föra liggare över rikets indelning.

6 §  Kollegiet handlägger gemensamt med riksarkivet frågor om lokaler för kammararkivet, om fastställande av planer för ordnandet av arkivalierna i arkivet, om överflyttning av arkivalier från kammararkivet till andra arkiv och om utgallring av arkivalier från kammararkivet.

[S2]Är myndigheterna av olika mening i ett ärende enligt första stycket, skall ärendet överlämnas till regeringen.

Organisation

7 §  Chef för kollegiet är en generaldirektör.

8 §  Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m. skall tillämpas på kollegiet.

9 §  Inom kollegiet finns fyra enheter: rättsavdelningen, fondbyrån, administrativa byrån och redovisningscentralen.

[S2]Varje enhet förestås av en chef. Chef för rättsavdelningen är en avdelningschef. En av enhetscheferna är generaldirektörens ställföreträdare.

[S3]Inom rättsavdelningen, fondbyrån och administrativa byrån finns sektioner.

[S4]Varje sektion förestås av en chef. Chef för en av sektionerna inom rättsavdelningen är avdelningschefen.

10 §  Hos kollegiet finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får kollegiet anlita utomstående för särskilda uppdrag.

11 §  Vid kollegiet finns som rådgivande organ ett expertråd för medelsplaceringsfrågor. För expertrådets verksamhet meddelar kollegiet särskilda bestämmelser.

Finansiering

11 a §  Fondbyråns verksamhet skall finansieras genom avgifter, nämligen

 • för verksamheten med statliga lån och aktier så, att kollegiets kostnader täcks,
 • för placeringsverksamheten och fondförvaltningen i övrigt till högst 0,5 procent årligen beräknat efter marknadsvärdet på tillgångarna i dessa fonder,
 • för uppdragsverksamheten i övrigt genom särskilda avgifter.

[S2]Avgifterna fastställs av kollegiet efter samråd med riksrevisionsverket. Förordning (1987:779).

Ärendenas handläggning

12 §  Generaldirektören och enhetscheferna beslutar i frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning. Förordning (1986:969).

13 §  I andra frågor än som avses i 12 § beslutar generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av annan tjänsteman hos kollegiet enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

14 §  När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

[S2]När både generaldirektören och hans ställföreträdare har förhinder, utövas generaldirektörens tjänst av den tjänsteman som generaldirektören bestämmer.

[S3]I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som kollegiet har meddelat eller grunder som det tillämpar.

15 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 13 § andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Generaldirektören får ta över beredningen och föredragningen av ett ärende.

[S3]Enhetschefen har rätt att närvara, när ett ärende som hör till hans enhet föredras av någon annan. Motsvarande rätt tillkommer sektionscheferna.

16 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

17 § har upphävts genom förordning (1986:969).

18 §  Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

19 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättning m.m.

20 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Övriga tjänster i lägst N 26 tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av kollegiet.

[S4]Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören.

Bisysslor

21 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av kollegiet även i fråga om tjänster som regeringen tillsätter, dock inte i fråga om generaldirektören.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:600) med instruktion för kammarkollegiet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986, då förordningen (1982:1037) med instruktion för kammarkollegiet skall upphöra att gälla.
  Bestämmelsen i 4 § andra stycket tillämpas dock inte på beslut som kollegiet har meddelat före ikraftträdandet. *REGI
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:969) om ändring i förordningen (1986:600) med instruktion för kammarkollegiet

  Omfattning
  upph. 17 §; ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:779) om ändring i förordningen (1986:600) med instruktion för kammarkollegiet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1987. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 1987.
Omfattning
nya 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraftträder
1987-08-01

Ändring, SFS 1988:913

  Omfattning
  upph.