Lag (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1974-11-29
Ändring införd
SFS 1974:1066 i lydelse enligt SFS 2014:1438
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna lag gäller, om inte annat följer av lag eller annan författning, egendom som

 1. tillfallit staten på grund av förverkande,
 2. tillfallit staten enligt lagen (1938:121) om hittegods,
 3. tagits i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.,
 4. omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen (1984:387),
 5. omfattas av 27 kap. 8 a § andra stycket rättegångsbalken, eller
 6. omfattas av 17 § andra stycket lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd. Lag (2014:1438).

Prop. 2013/14:256: Ändringen innebär att det i paragrafen införs en ny punkt som innebär att lagen också är tillämplig på egendom som har omhändertagits med stöd av lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd men som inte har hämtats ut när omhändertagandet har upphört.

Övervägandena finns i avsnitt 5.6.

Prop. 2003/04:159: Ändringen innebär att det i paragrafen införs en ny punkt som anger att lagen också är tillämplig på egendom som omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen.

2 §  Egendom som har tagits i förvar med stöd av lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m. ska förvaras hos Polismyndigheten i minst sex månader efter det att beslut meddelats om att egendomen ska vara tagen i förvar. Denna frist ska i fall som avses i 2 § tredje stycket samma lag räknas från dagen för åklagarens beslut, även om detta prövats av domstol, och i övriga fall räknas från den dag då beslutet om att egendomen ska vara tagen i förvar vann laga kraft.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller inte i fall som avses i 3 och 4 §§.

[S3]Har det under den i första stycket angivna tiden inte kunnat utredas vem som har rätt till egendomen, ska Polismyndigheten på lämpligt sätt låta kungöra förhållandet med uppgift om egendomen och om de omständigheter under vilka den anträffats. I kungörelsen ska det även anges inom vilken tid, som inte får understiga en månad, den som vill göra anspråk på egendomen ska ge sig till känna. Framställs inte anspråk inom denna tid, eller avstår den som har rätt till egendomen från denna, ska egendomen hanteras på det sätt som anges i denna lag. Lag (2014:608).

2 a §  Egendom som omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen (1984:387) ska finnas tillgänglig hos Polismyndigheten för avhämtning i minst en månad efter det att en sådan underrättelse som anges i 24 d § polislagen har delgetts. Om egendomen inte hämtas ut inom denna tid, ska egendomen hanteras på det sätt som anges i denna lag.

[S2]Om egendomens värde sannolikt uppgår till mer än en fjärdedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken som gällde då underrättelsen delgavs, tillämpas bestämmelserna i denna lag först efter det att tre månader har förflutit sedan Polismyndigheten genom kungörelse uppmanat ägaren eller annan rättsinnehavare att göra anspråk på egendomen. Lag (2014:608).

Prop. 2003/04:159: Paragrafen är ny och reglerar hur polisen inledningsvis skall agera när egendom som med stöd av 24 a § polislagen tillfälligt har omhändertagits och inte hämtats ut efter det att omhändertagandet har upphört.

Egendomen skall finnas tillgänglig för avhämtning hos polismyndigheten i minst en månader efter det att sådan underrättelse som anges i 24 ...

2 b §  Egendom som ska lämnas ut enligt 27 kap. 8 a § första stycket rättegångsbalken ska i minst en månad efter delgivning av en sådan underrättelse som avses i 27 kap. 8 b § första stycket rättegångsbalken finnas tillgänglig för avhämtning hos den myndighet som förvarar den. Om egendomen inte hämtas ut inom denna tid, ska det förfaras med den på det sätt som anges i denna lag.

[S2]Egendom som inte kan lämnas ut till någon enligt 27 kap. 8 a § första stycket rättegångsbalken ska i minst tre månader efter det att beslaget hävdes finnas tillgänglig hos den myndighet som förvarar den. Därefter ska det förfaras med den på det sätt som anges i denna lag. Om egendomens värde sannolikt överstiger en fjärdedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken som gällde då beslaget gjordes, tillämpas dock denna lag först efter det att tre månader har förflutit sedan den myndighet som förvarar egendomen genom kungörelse uppmanat ägaren eller annan rättsinnehavare att göra anspråk på den. Lag (2010:1219).

2 c §  Egendom som omfattas av 17 § andra stycket lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd ska finnas tillgänglig hos Polismyndigheten eller Tullverket för avhämtning i minst en månad efter delgivning av en sådan underrättelse som avses i 18 § den lagen eller, om sådan underrättelse inte ska lämnas, efter det att en underrättelse som anges i 11 § samma lag har delgivits. Om egendomen inte hämtas ut inom den tiden, ska egendomen hanteras på det sätt som anges i denna lag. Lag (2014:1438).

Prop. 2013/14:256: Paragrafen är ny och reglerar hur länge egendom som har omhändertagits med stöd av lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd, men inte hämtats ut efter det att omhändertagandet har upphört, ska finnas tillgänglig hos Polismyndigheten eller Tullverket. När det gäller omhändertaganden som får bestå i högst 24 timmar ska egendomen finnas tillgänglig i minst en månad efter delgivning av sådan underrättelse som anges i 11 § lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd. Även när det gäller ...

3 §  Har egendom tagits i förvar med stöd av lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m., därför att ägaren eller annan som har rätt till egendomen ej gör anspråk på den, skall med egendomen förfaras på sätt som anges i denna lag.

4 §  Myndighet som omhänderhar egendom som avses i denna lag får omedel bart låta försälja den om

 1. den ej kan vårdas utan fara för förstöring,
 2. vården av den är förenad med alltför stora kostnader, eller
 3. särskilda skäl eljest föreligger.

5 §  Egendom som kan befaras komma till brottslig användning eller eljest är olämplig för försäljning skall oskadliggöras.

6 §  Egendom som inte har sålts enligt 4 § eller oskadliggjorts enligt 5 § skall säljas genom den förvarande myndighetens försorg. Kan egendomen inte säljas får den förstöras. Lag (2005:295).

Prop. 2004/05:135: Ändringen, som motiveras i avsnitt 12, innebär att försäljning av egendom, i de fall som nämns i bestämmelsen, skall ske genom den förvarande myndighetens försorg. Detta kan ske genom att myndigheten själv ombesörjer försäljningen. Inget hindrar dock myndigheten från att anlita någon annan att sköta försäljningen. I övrigt har endast språkliga justeringar gjorts i bestämmelsen. ...

7 §  Gör ägaren eller någon annan rättsinnehavare anspråk på egendom som tagits i förvar med stöd av lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m., egendom som omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen (1984:387), egendom som omfattas av 27 kap. 8 a § andra stycket rättegångsbalken eller egendom som omfattas av 17 § andra stycket lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd ska den lämnas ut till rättsinnehavaren efter beslut av den myndighet som förvarar egendomen, om egendomen inte redan har sålts eller förstörts.

[S2]Har egendomen reparerats eller på annat sätt förbättrats, är den som gör anspråk på egendomen enligt första stycket skyldig att betala kostnaden för förbättringen innan egendomen lämnas ut. Betalas inte förbättringskostnaden inom en månad efter det att särskild uppmaning delgivits rättsinnehavaren, får egendomen säljas i den ordning som anges i denna lag. Lag (2014:1438).

Prop. 2013/14:256: Genom ändringen i första stycket införs en rätt för en ägare eller annan som har rätt till egendom som omhändertagits med stöd av 2 § lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd att få egendomen utlämnad till sig efter beslut av den myndighet som förvarar egendomen, om egendomen inte redan har sålts eller förstörts.

Övervägandena finns i avsnitt 5.6.

Prop. 2003/04:159: Genom ändringen i första stycket införs en rätt för ägare eller annan som har rätt till egendom som omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen att få egendomen utlämnad till sig efter beslut av polismyndigheten, om egendomen inte redan har sålts eller förstörts.

8 §  Försäljning av egendom som tagits i förvar med stöd av lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m., egendom som omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen (1984:387), egendom som omfattas av 27 kap. 8 a § andra stycket rättegångsbalken eller egendom som omfattas av 17 § andra stycket lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd sker för statens räkning.

[S2]Har egendomen sålts, har ägaren eller någon annan rättsinnehavare rätt till ersättning. Ersättning betalas inte med högre belopp än som har influtit vid försäljningen. I de fall som avses i 7 § andra stycket ska kostnaden för förbättringen avräknas från ersättningen.

[S3]Ansökan om ersättning prövas av den myndighet som beslutat om försäljningen. Lag (2014:1438).

Prop. 2013/14:256: I första stycket anges att försäljning av egendom som tagits i förvar med stöd av uppräknade lagar sker för statens räkning. I uppräkningen har lagts till den nya lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd.

Övervägandena finns i avsnitt 5.6.

Prop. 2003/04:159: Ändringen innebär att försäljning av egendom som omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen sker för statens räkning. Om någon sedan egen-

domen har sålts visar sig ha ett rättmätigt anspråk på den, har han eller hon rätt till ersättning.

9 §  Beslut som avses i 7 § första stycket och 8 § tredje stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2009:1172).

10 §  I fråga om pengar skall i stället för vad som sägs om försäljning i denna lag gälla att beloppet redovisas till staten enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2004:1030).

Prop. 2003/04:159: En redaktionell ändring har gjorts av författningstexten innebärande att statsverket byts ut mot staten.

11 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om

 1. sättet för kungörande enligt 22 b §§,
 2. myndighets förfarande med egendom som avses i denna lag. Lag (2009:1172).

Prop. 2003/04:159: Genom ändringen ges Rikspolisstyrelsen rätt att meddela föreskrifter när det gäller sättet för kungörelse enligt 2 a §. Att Rikspolisstyrelsen också får meddela föreskrifter för polismyndighets förfarande med egendom som omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen följer av att sådan egendom omfattas av 1 §.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Lag (1979:535) om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Lag (1995:1700) om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.
Förarbeten
Rskr. 1995/96:55, Prop. 1995/96:22, Bet. 1995/96:JuU7
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
1996-05-01

Lag (2004:1030) om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Förarbeten
Rskr. 2004/05:5, Prop. 2003/04:159, Bet. 2004/05:JuU3
Omfattning
ändr. 1, 7, 8, 10, 11 §§; ny 2 a §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:295) om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Förarbeten
Rskr. 2004/05:237, Prop. 2004/05:135, Bet. 2004/05:JuU31
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2009:1172) om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
 2. Har ett beslag hävts före ikraftträdandet ska i fall som avses i 2 b § andra stycket första meningen tiden som egendomen ska finnas tillgänglig räknas från ikraftträdandet av denna lag.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:34, Prop. 2008/09:227, Bet. 2009/10:JuU5
Omfattning
ändr. 1, 7, 8, 9, 11 §§; ny 2 b §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:1219) om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 2 a, 2 b §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2014:608) om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 2, 2 a, 8 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:1438) om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Förarbeten
Rskr. 2014/15:25, Prop. 2013/14:256, Bet. 2014/15:TU3
Omfattning
ändr. 1, 7, 8 §§; ny 2 c §
Ikraftträder
2015-03-01