Upphävd författning

Lag (1974:990) om den skattemässiga behandlingen med anledning av övergång från aktiebolag till annan företagsform, m.m.

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1974-12-20
Ändring införd
SFS 1974:990 i lydelse enligt SFS 1983:988
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Har aktiebolag, vars aktiekapital icke uppgått till 50 000 kronor, trätt i likvidation under tiden den 1 januari 1975-den 31 december 1981 eller upplösts enligt punkt 4 eller 5 av övergångsbestämmelserna till lagen (1973:303) om ändring i lagen (1944:705) om aktiebolag, skall denna lag gälla vid taxering till kommunal och statlig inkomstskatt samt till utskiftningsskatt. Lag (1977:321).

2 §  Aktiebolag, som avses i 1 §, skall icke erlätta kommunal eller statlig inkomstskatt på grund av att verksamheten övertagits av enskild näringsidkare, handelsbolag eller delägare i enkelt bolag (övertagaren) under förutsättning att

  1. aktiebolaget vid övertagandet drivit rörelse, jordbruk eller skogsbruk,
  2. övertagaren fortsatt verksamheten i den eller de förvärvskällor som övertagits vid utgången av det beskattningsår under vilket övertagandet skett,
  3. som värde av samtliga vid övertagandet ingående tillgångar och skulder av övertagaren tages upp motsvarande värde av utgående tillgångar och skulder i den balansräkning som aktiebolaget upprättat med anledning av övertagandet,
  4. aktiebolaget upprättat bokslut med anledning av övertagandet.

[S2]Som förutsättning för skattebefrielse enligt första stycket gäller vidare att samma person eller personer som den 1 januari 1975 äger eller på därmed jämförligt sätt innehar - och såvitt gäller fåmansbolag direkt eller genom förmedling av annan - aktierna i aktiebolaget vid utgången av det beskattningsår under vilket övertagandet sker äger den från bolaget övertagna verksamheten eller äger eller innehar andelarna i det handelsbolag som övertagit verksamheten. I fråga om fåmansbolag krävs ytterligare att delägare äger eller på angivet sätt innehar ungefärligen lika stor andel vid nämnda båda tillfällen. Skiljaktighet i ägareförhållandena som betingas av arv, testamente eller bodelning utgör icke hinder för skattebefrielse.

3 §  Har aktiebolaget gjort avsättning till investeringsfond enligt lagen (1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning eller enligt förordningen (1947:174) om investeringsfonder eller till arbetsmiljöfond enligt lagen (1974:325) om avsättning till arbetsmiljöfond eller till särskild investeringsfond enligt lagen (1974:988) om avsättning till särskild investeringsfond, skall fonden återföras till beskattning hos aktiebolaget för det beskattningsår under vilket beslutet om likvidation fattats eller ansökan om avregistrering gjorts enligt punkt 5 av övergångsbestämmelserna till lagen (1973:303) om ändring i lagen (1944:705) om aktiebolag. Fond hos aktiebolag, som upplöses enligt punkt 4 av nämnda övergångsbestämmelser, skall återföras till beskattning det år för vilket taxering i första instans sker år 1982. I fråga om medel, som avsatts enligt lagen (1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning, gäller 19 § andra stycket nämnda lag och i fråga om medel, som avsatts enligt förordningen (1947:174) om investeringsfonder, gäller 10 § andra stycket nämnda förordning. Ränta eller tillägg skall icke utgå vid återföring enligt detta stycke.

[S2]Länsstyrelsen skall, på framställning av aktiebolaget eller övertagaren, förordna om återbetalning av vad som återstår på konto i riksbanken av medel, som aktiebolaget inbetalat. Lag (1977:321).

4 §  Har aktiebolaget gjort avsättning enligt förordningen (1959:168) om särskilda investeringsfonder för förlorade inventarier och lagertillgångar, förordningen (1954:40) om särskild investeringsfond för avyttrat fartyg m.m., förordningen (1967:96) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avsättning till särskild nyanskaffningsfond m.m. eller förordningen (1967:752) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avsättning till fond för återanskaffning av fastighet, får sådan fond övertagas. Finns garantiförbindelse skall den ändras till att avse övertagaren. Fondens medel anses avsatta hos övertagaren under det år då avsättningen skett hos aktiebolaget. Ränta skall icke utgå vid övertagande enligt denna paragraf.

5 §  Vid taxering till utskiftningsskatt enligt förordningen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags tillgångar av aktiebolag, som avses i 1 §, skall från utskiftat belopp utöver tillskjutet belopp avräknas 75 000 kronor.

[S2]För aktiebolag som driver rörelse, jordbruk eller skogsbruk gäller bestämmelserna i första stycket endast om villkoren för befrielse från inkomstskatt i 2 § är uppfyllda.

6 §  Vid beräkning av inkomst av förvärvskälla, vari från aktiebolag övertagen verksamhet avseende rörelse, jordbruk eller skogsbruk ingår, gällande följande.

[S2]Utgående lager får av övertagaren upptagas till samma värde som skulle ha godtagits för aktiebolaget, om verksamheten icke övertagits.

[S3]Övertagaren får åtnjuta de värdeminskningsavdrag eller avdrag för substansminskning som skulle ha tillkommit aktiebolaget, om verksamheten icke övertagits. Om aktiebolaget beräknat avdrag för värdeminskning enligt upprättad avskrivningsplan, skall även efter övertagandet avdrag beräknas enligt planen, såvida ej övertagaren åtnjuter eller berättigas att åtnjuta räkenskapsenlig avskrivning eller restvärdeavskrivning.

[S4]I den mån aktiebolaget fått fördela utgifter under flera beskattningsår och avdrag vid övertagandet av verksamheten kvarstår outnyttjat, får övertagaren tillgodoräkna sig resterande avdrag.

[S5]Har aktiebolaget enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. under rubriken Avsatt till pensioner i sin balansräkning redovisat pensionsskuld, skall övertagaren upptaga disponibla pensionsmedel som intäkt under det beskattningsår, då övertagandet av verksamheten sker. Intäkten får även fördelas mellan detta beskattningsår och de fyra närmast följande beskattningsåren på det sätt som övertagaren önskar.

[S6]Har från aktiebolaget övertagits betalningsansvar för framtida utgifter, för vilka avsättning gjorts i aktiebolagets räkenskaper, skall avsättningen återföras till beskattning hos övertagaren. Därvid prövas frågan om förnyad avsättning enligt de bestämmelser som skulle ha gällt för aktiebolaget, om detta i stället fortsatt verksamheten.

[S7]Utöver i fall som avses i tredje--sjätte styckena skall övertagaren träda i aktiebolagets ställe på så sätt att denne skall redovisa skattepliktig intäkt och avdragsgill kostnad som eljest varit hänförlig till aktiebolaget och får även åberopa förhållande som avser verksamheten i aktiebolaget och som kan ha haft betydelse för bolagets inkomsttaxering. På aktiebolaget belöpande skatter och avgifter skall medföra rätt till avdrag för övertagaren i den omfattning som skulle ha gällt för aktiebolaget. Därvid skall skatten eller avgiften hänföras till förvärvskälla, som övertagits från aktiebolaget. På motsvarande sätt skall restituerad, avkortad eller avskriven skatt eller avgift som avser bolaget utgöra skattepliktig intäkt för övertagaren.

7 §  Skattepliktig realisationsvinst eller avdragsgill realisationsförlust skall ej anses uppkomma genom sådan likvidation eller tvångsupplösning som sägs i 1 §. Avyttrar övertagaren egendom, som övertagits på sätt nyss sagts, skall frågan om skattepliktig realisationsvinst eller avdragsgill realisationsförlust bedömas som om övertagaren förvärvat egendomen genom det fång varigenom aktiebolaget förvärvat egendomen.

8 §  Övertagaren äger samma rätt till förlustavdrag enligt lagen (1960:63) om förlustavdrag eller för avdrag för underskott enligt 46 § 1 mom.tredje stycketkommunalskattelagen (1928:370), som skulle ha tillkommit aktiebolaget, om verksamheten icke övertagits. Avdraget får därvid icke överstiga inkomsten av den förvärvskälla vari den från aktiebolaget övertagna verksamheten ingår. Lag (1983:988).

9 §  Övertagaren är jämte aktiebolaget betalningsskyldig för sådana aktiebolagets skatter och avgifter som anges i 1 § lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

10 §  Till deklaration, i vilken övertagen verksamhet första gången redovisas, skall fogas bestyrkt avskrift av aktiebolagets sista balansräkning. Har aktiebolagets bokföring avslutats mot balanskonto som avviker från balansräkningen skall även bifogas bestyrkt avskrift av kontot. Även i övrigt skall i deklarationen lämnas uppgifter som har eller kan få betydelse för tillämpningen av denna lag.

[S2]I allmän självdeklaration för aktiebolag, vari verksamheten sista gången redovisas, skall uppgifter lämnas om vilka personer som var aktieägare i bolaget den 1 januari 1974, den 1 januari 1975 samt vid utgången av det sista räkenskapsåret.

11 §  Har i samband med övertagande av aktiebolagets verksamhet vidtagits åtgärd som kan antas ha skett i syfte att vinna obehörig förmån i beskattningsavseende äga bestämmelserna i denna lag icke tillämpning.

Ändringar

Lag (1974:990) om den skattemässiga behandlingen med anledning av övergång från aktiebolag till annan företagsform, m.m.

Ändring, SFS 1975:1258

Lag (1977:321) om ändring i lagen (1974:990) om den skattemässiga behandlingen med anledning av övergång från aktiebolag till annan företagsform, m.m.

Lag (1983:988) om ändring i lagen (1974:990) om den skattemässiga behandlingen med anledning av övergång från aktiebolag till annan företagsform, m.m.

Ändring, SFS 1999:1230

Omfattning
upph.