Upphävd författning

Lag (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1971-12-17
Ändring införd
SFS 1971:1072
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Förmånsrätt enligt 11 § förmånsrättslagen (1970:979) följer med fordran på skatt och tull samt, om så särskilt föreskrivs, annan avgift till det allmänna som inte betecknas som skatt.

[S2]Lagen tillämpas inte om det följer av särskild föreskrift eller i fråga om skattetillägg, dröjsmålsavgift, förseningsavgift eller liknande avgift. Lag (1997:517).

 • NJA 1986 s. 764:Med tullverkets fordran enligt särskilda tullräkningar mot speditör, som i egenskap av ombud för importörer åtagit sig betalningsansvar för "tullskyldig", har inte ansetts följa förmånsrätt enligt 11 § förmånsrättslagen (1970:979) med stöd av vare sig 1 § eller 2 § lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m m.
Ändrad: SFS 1978:895 (med förslag till lag om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, m.m.), 1996:684 (None), 1984:855 (om viss fiöljdlagstiftning till lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare samt om vissa bestämmelse beräkning av pensionsgrundande inkomst, m.m.), 1994:209 (om ny mervärdesskattelag), 1997:517 (Ett nytt system för skattebetalningar, m.m. kap. 1-11), 1992:630 (om ett nytt avgiftssystem vid försenade skattebetalningar m.m. ), 1993:847 (om skatt på dieselolja m.m.), 1996:1352 (Beskattning av sjömän), 1992:1481 (om åtgärder för att stabilesera den svenska ekonomin), 1990:590 (om reformerad mervärdeskatt m.m.), 1975:1249 (Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979) m.m.), 1982:693 (om lag om skatt på vissa kassettband), 1984:170 (om nya förfaranderegier för punktskatter och prisreglerings avgifter), 1987:1197 (om följdändringar till ny tullagstiftning m.m.), 1977:308 (om alkoholpolitiken), 1994:1788 (Nya lagar om tobaksskatt och alkoholskatt, m.m.), 1991:701 (om särskijd löneskatt på pensionskostnader, m.m.), 1990:1436 (om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt, m.m.), 1982:1203 (om vissa ekonomisk-politiska åtgarder m.m.), 1986:1229 (om en tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, m.m.), 1992:73 (om koncessionsavgift på televisonens område m.m.), 1995:1670 (None), 1981:1158 (om ändrade avdragsregler för egenavgifter, m.m.), 1983:1106 (om ändring i beskattningen av realisationsvinster på börsaktier, m.m.), 1975:1266 (om ändring i uppbördslagen (1953:272), m.m.), 1984:602 (om totalisatorskatt, m.m.), 1984:856 (om vissa ekonomisk-poiitiska åtgärder, m.m.), 1972:572 (Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i förordningen (1958:295) om sjömansskatt, m.m.), 1978:75 (om försäljningsskatt på motorfordon, m.m.), 1974:229 (Kungl. Maj:is proposition angående stödådåtgärder på fiskets område, m.m.), 1991:1485 (om lotteriskatt m.m.), 1972:822 (Kungl. Maj:ts proposition med förslag tm förordning om skatt på spel, m.m.), 1995:332 (Ändringar i lagen (1994:1704) om lageravgift på socker och ris ), 1978:146 (med förslag till lag om skatt på vissa resor, m.m.), 1988:1569 (om miljöskatt pA inrikes flygtrafik), 1994:1713 (Lageravgift på socker och ris), 1995:622 (Ändringar av vissa förfaranderegler m.m. för punktskatter), 1988:331 (om ny vägtrafikskattelagstiftning), 1974:872 (Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i vägtrafikskatteförordningen (1973:601), m.m.), 1973:606 (KungI. Maj:ts proposition om ändringar i vägtrafikbeskattningen m.m.), 1983:221 (om tillfällig vinstskatt)

2 §  Förmånsrätt föreligger även i fall då annan än den skatt- eller avgiftsskyldige är betalningsskyldig för skatten eller avgiften.

 • NJA 1986 s. 764:Med tullverkets fordran enligt särskilda tullräkningar mot speditör, som i egenskap av ombud för importörer åtagit sig betalningsansvar för "tullskyldig", har inte ansetts följa förmånsrätt enligt 11 § förmånsrättslagen (1970:979) med stöd av vare sig 1 § eller 2 § lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m m.

3 §  Fordran på slutlig skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483) har förmånsrätt endast om den tidrymd till vilken skatten är att hänföra har gått till ända innan beslutet om konkurs meddelas. Fordran på socialavgifter som betalas av arbetsgivare enligt skattebetalningslagen har förmånsrätt i den mån avgifterna belöper på lön eller annan ersättning som har utgetts före beslutet om konkurs. Lag (1997:517).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

Förarbeten
Prop. 1971:142

Ändring, SFS 1972:572

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Äldre lydelse av 1 § gäller fortfarande beträffande konkurs på grund av ansökan, som gjorts före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1972:114
  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1972:822

Ändring, SFS 1973:39

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1973:606

Ändring, SFS 1974:229

Ändring, SFS 1974:872

Ändring, SFS 1975:1249

Ändring, SFS 1975:1266

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. Äldre lydelse av 1 § gäller fortfarande beträffande konkurs på grund av ansökan, som gjorts före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1975/76:70
  Omfattning
  ändr. 1 §

Lag (1977:308) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

Lag (1978:75) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

Lag (1978:146) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

Lag (1978:895) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

Lag (1981:1158) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. Den äldre lydelsen av 1 § gäller fortfarande i fråga om skatter och avgifter som belöper på tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1981/82:10
  Omfattning
  ändr. 1 §

Lag (1982:197) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

Lag (1982:693) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

Lag (1982:1203) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

Lag (1983:221) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag då lagen enligt uppgift på den kommit ut från trycket i Svensk författningssamling. Den äldre lydelsen av 1 § gäller fortfarande i fråga om skatter och avgifter som belöper på tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1982/83:102
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1983-05-17

Lag (1983:1106) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

Lag (1984:170) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

Lag (1984:602) om ändring i lagen (1984:170) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

Lag (1984:855) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:22
  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1984:856) om ändring i lagen (1984:855) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:45
  Omfattning
  ändr. 1 §, ikrafttr.best. i 1984:855
  Ikraftträder
  1984-12-01

Lag (1986:1229) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

Lag (1987:1197) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

Lag (1988:331) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

Lag (1988:1569) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

Lag (1990:590) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

Lag (1990:1436) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m

Lag (1991:701) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

Lag (1991:1485) om ändring i lagen (1991:701) om ändring lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

Lag (1992:73) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

Lag (1992:630) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder ikraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om restavgift.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:93
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1481) om ändring i lagen (1992:630) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:50, Bet. 1992/93:FiU1
  Omfattning
  ändr. 1 § i 1992:630

Lag (1993:847) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:370, Prop. 1992/93:124, Bet. 1992/93:SkU34
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-10-01

Lag (1994:209) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Den äldre lydelsen av 1 § gäller dock fortfarande i fråga om mervärdesskatt som belöper på tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:170, Prop. 1993/94:99, Bet. 1993/94:SkU29
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1713) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:127, Prop. 1994/95:43, Bet. 1994/95:JoU11
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-12-31

Lag (1994:1788) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:160, Prop. 1994/95:56, Bet. 1994/95:SkU17
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:332) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:228, Prop. 1994/95:146, Bet. 1994/95:JoU17
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:622) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:321, Prop. 1994/95:213, Bet. 1994/95:SkU29
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:1670) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. I fråga om avgift som belöper på tid före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:122, Prop. 1995/96:87, Bet. 1995/96:SkU18
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:684) om ändring i lagen (1995:1670) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:277, Prop. 1995/96:170, Bet. 1995/96:JuU23
  Omfattning
  ändr. 1 §, ikrafttr.best. till 1995:1670

Lag (1996:1352) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:66, Prop. 1995/96:227, Bet. 1996/97:SkU3
  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:517) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 november 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om fordringar på
  1. slutlig skatt enligt uppbördslagen (1953:272),
  2. avgifter enligt lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare, och
  3. avgiftstillägg för utgiftsåret 1997 och tidigare år. Lag (1997:1033).
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1997:1033) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:71, Prop. 1997/98:33, Bet. 1997/98:SkU9
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1997:517
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (2003:536) om upphävande av lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Den upphävda lagen gäller dock i de fall 11 § förmånsrättslagen (1970:979), i sin lydelse enligt lagen (1975:1248) om ändring i nämnda lag, tillämpas.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:222, Prop. 2002/03:49, Bet. 2002/03:LU17
Omfattning
upph.
Ikraftträder
2004-01-01