Upphävd författning

Lag (1976:339) om saluvagnsskatt

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1976-05-26
Ändring införd
SFS 1976:339 i lydelse enligt SFS 2003:686
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Saluvagnsskatt skall betalas till staten enligt denna lag för bil, motorcykel, traktor, motorredskap eller släpvagn, som får brukas med stöd av saluvagnslicens enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister.

[S2]När saluvagnslicens har meddelats påförs saluvagnsskatt. Beskattningsmyndighet är Skatteverket. Lag (2003:686).

2 §  Skattskyldig är den för vilken saluvagnslicensen gäller.

3 §  Saluvagnsskatt utgår för helt kalenderår räknat med

[S2]715 kronor för bil,

[S3]125 kronor för motorcykel,

[S4]200 kronor för traktor, motorredskap eller släpvagn.

[S5]Saluvagnsskatt erlägges för det antal fordon av varje slag som den skattskyldige önskar använda med stöd av licensen.

[S6]Skatt anges i helt krontal, så att öretal borfaller. Lag (1984:258).

4 §  Saluvagnsskatt utgår för kalenderår eller den del därav som återstår när skatteplikt inträder.

[S2]Föreligger skatteplikt under del av kalendermånad, utgår saluvagnsskatt för hela månaden.

5 §  Upphör skatteplikt under tid för vilken skatt erlagts, återbetalas efter ansökan överskjutande belopp till den skattskyldige, sedan utlämnad saluvagnsskylt återställts.

7 § har upphävts genom lag (1995:1202).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1976:339) om saluvagnsskatt

Lag (1978:122) om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt

Lag (1981:845) om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt

Lag (1984:258) om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. De nya bestämmelserna tillämpas redan före ikraftträdandet i fråga om saluvagnsskatt för år 1985.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:178
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1988:329) om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre bestämmelser om överklagande gäller i fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:159
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1992:634) om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om restavgift.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:93
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1647) om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:67, Bet. 1992/93:TU6
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:901) om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:448, Prop. 1992/93:198, Bet. 1992/93:SkU27
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1995:1202) om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Vid överklagande av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:12, Prop. 1995/96:24, Bet. 1995/96:SkU4
  Omfattning
  upph. 7 §; ändr. 1, 6 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1998:241) om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:218, Prop. 1997/98:134, Bet. 1997/98:SkU24
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1999-01-01

Lag (2001:563) om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt

Förarbeten
Prop. 2000/01:95, Bet. 2000/01:TU15
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2003:686) om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-01-01

Ändring, SFS 2006:227

Omfattning
upph.