lagen.nu

Lag (1975:417) om sambruksföreningar

Departement
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1975-05-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:110
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-11-01

Allmänna bestämmelser

1 § Ekonomisk förening med ändamål att driva jordbruk eller trädgårdsnäring för medlemmarnas gemensamma räkning kan registreras som sambruksförening.

Sambruksförening får driva även annan verksamhet än sådan som avses i första stycket, om denna andra verksamhet har samband med föreningens ändamål.

2 § För en sambruksförenings förpliktelser svarar endast föreningens tillgångar. I tillgångarna inräknas insatser och avgifter som har förfallit till betalning, även om de ännu inte har betalts. Lag (1987:671).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1987:671

Bildandet av en sambruksförening

3 § För att sambruksförening skall få registreras fordras att föreningen har minst tre medlemmar och att den har antagit stadgar och utsett styrelse och revisorer.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1987:671

4 § Sambruksförenings stadgar skall ange

 • 1. föreningens firma,
 • 2. ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art,
 • 3. den ort inom riket där föreningens styrelse skall ha sitt säte,
 • 4. den insats med vilken varje medlem skall deltaga i föreningen och hur insatserna skall göras,
 • 5. om regelbundna eller på särskilt beslut om uttaxering beroende avgifter till föreningen skall förekomma, avgifternas belopp eller det högsta belopp vartill de får bestämmas,
 • 6. antalet styrelseledamöter och revisorer, tiden för deras uppdrag och, om suppleanter skall finnas, motsvarande uppgifter beträffande dem,
 • 7. föreningens räkenskapsår,
 • 8. hur ofta ordinarie föreningsstämma skall hållas och tiden för sådan stämma,
 • 9. det sätt på vilket kallelse till föreningsstämma skall ske och andra meddelanden till medlemmarna skall tillställas dem samt den tid före stämma då föreskrivna kallelseåtgärder senast skall vara vidtagna,
 • 10. de värderingsgrunder som skall tillämpas när förening skall inlösa medlems andel,
 • 11. de grunder enligt vilka föreningen skall förfoga över uppkommen vinst och hur det skall förfaras med föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning.

Bestämmelserna i första stycket 6 gäller inte arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda. Lag (1987:1253).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1987:1253

5 § Bestämmelserna i 1 kap. 2 § andra stycket samt 2 kap. 3 och 4 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar. Lag (1987:671).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1987:671

5 a § Bestämmelsen i 1 kap. 7 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar. Lag (2008:93).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:93

Föreningens medlemmar m.m.

6 § Bestämmelserna i 3 kap. 1 § första stycket, 2 och 3 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar. Vid tillämpningen av bestämmelserna skall dock hänvisningen i 3 kap. 3 § till 4 kap. 1 och 2 §§ avse 9 § denna lag.

Fråga om antagande av medlem prövas av föreningsstämma, om ej annat har bestämts i stadgarna. Lag (1987:671).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1987:671

7 § Medlem får uppsäga sig till utträde ur föreningen. I stadgarna kan intagas förbehåll att uppsägning ej får ske förrän viss tid efter inträdet.

Bestämmelserna i 3 kap. 4 § andra stycket och 5 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar. Lag (1987:671).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1987:671

8 § Styrelsen ska föra en medlemsförteckning. Förteckningen ska ha till ändamål att ge föreningen, medlemmarna och andra underlag för att bedöma medlemsförhållandena i föreningen.

Medlemsförteckningen ska innehålla uppgift om

 • 1. varje medlems namn och postadress,
 • 2. tidpunkten för medlemmens inträde i föreningen,
 • 3. det antal medlemsinsatser som medlemmen deltar med i föreningen, och
 • 4. det sammanlagda beloppet inbetalda medlemsinsatser enligt den senast fastställda balansräkningen.

Medlemsförteckningen kan bestå av betryggande lösblads- eller kortsystem. Den kan också föras med automatiserad behandling eller på annat liknande sätt.

Medlemsförteckningen ska hållas tillgänglig hos föreningen för var och en som vill ta del av den. Om förteckningen förs med automatiserad behandling, ska föreningen ge var och en som begär det tillfälle att hos föreningen ta del av en aktuell utskrift eller annan aktuell framställning av förteckningen. Lag (2016:110).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:110, 1987:671

8 a § Medlemsförteckningen ska upprättas så snart föreningen har bildats.

När en ny medlem har gått in i föreningen, ska uppgifter enligt 8 § andra stycket 1–3 utan dröjsmål antecknas i medlemsförteckningen.

Om en medlem eller någon annan behörig person anmäler att ett förhållande som har angetts i medlemsförteckningen har ändrats, ska ändringen utan dröjsmål antecknas i förteckningen. Vid en medlems avgång ska också tidpunkten för avgången antecknas. Lag (2016:110).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:110

8 b § Bestämmelserna om medlemsförteckning i 3 kap. 8–10 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar. Lag (2016:110).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:110

Lösen av andelar

9 § När medlem har avgått ur föreningen, är föreningen skyldig att sex månader därefter lösa hans andel.

Bestämmelserna i 4 kap. 1 § tredje stycket och 2 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar. Därvid skall vad som sägs där om insats i stället avse lösenbelopp för medlems andel.

Innehåller förenings stadgar inskränkning i avgående medlems rätt enligt första stycket eller 4 kap. 1 § tredje stycket lagen om ekonomiska föreningar, skall detta gälla utom i fall som avses i 7 kap. 15 § tredje stycket samma lag. Lag (1987:671).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1987:671

9 a § Bestämmelserna om återbetalning av medlemsinsatser i 4 kap. 4–7 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar. Det som sägs där om insats ska i stället avse lösenbelopp för medlems andel. Lag (2016:110).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:110

10 § I stadgarna kan intagas förbehåll att föreningen skall ha rätt att lösa andel som övergår till ny ägare. Finnes sådant förbehåll skall i stadgarna anges inom vilken tid lösningsrätten skall göras gällande hos förvärvaren samt inom vilken tid ersättningen skall betalas. Lag (1987:671).

11 § Tvist om rätt att inträda som medlem i förening samt om rätt till lösen av andel och om lösenbeloppets storlek prövas av tre skiljemän enligt lagen (1929:145) om skiljemän, om ej annat har bestämts i stadgarna.

Kostnaderna för skiljeförfarandet skall bäras av föreningen, om ej skiljemännen av särskilda skäl ålägger föreningens motpart att helt eller delvis svara för dessa kostnader. Lag (1987:671).

Föreningens ledning

12 § Bestämmelserna i 6 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar med följande undantag.

 • 1. Styrelsen består av en eller flera ledamöter.
 • 2. Styrelsen får ej tillsättas i annan ordning än genom val på föreningsstämma.
 • 3. Bestämmelserna om verkställande direktör gäller inte.

Bestämmelserna i första stycket 2 gäller inte arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda. Lag (1987:1253).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1987:1253, 1987:671

Föreningsstämman

13 § Bestämmelserna om föreningsstämman i 7 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar med följande undantag:

 • 1. Avsteg får inte göras i stadgarna från bestämmelsen i 7 kap. 3 § första stycket om att varje medlem har en röst.
 • 2. Föreningsstämmans befogenheter får inte överlämnas åt särskilt valda fullmäktige.
 • 3. Hänvisningen i 7 kap. 35 § till 4 kap. 1 § ska i stället avse 9 § denna lag. Lag (2016:110).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1987:671, 2016:110

Revision och särskild granskning samt redovisning

14 § Bestämmelserna i 8 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar. Bestämmelser om bokföring och annan redovisning finns i bokföringslagen (1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554). Lag (2006:866).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:1087, 2006:866

Värdeöverföringar från föreningen, m.m.

15 § Bestämmelserna om värdeöverföringar från föreningen samt vinstutdelning och viss annan användning av föreningens egendom i 9 och 10 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar. Hänvisningen i 9 kap. 1 § andra stycket lagen om ekonomiska föreningar till bestämmelserna om återbetalning av medlemsinsats i 4 kap. samma lag ska dock i stället avse bestämmelserna om lösen av andelar i 9 och 9 a §§ denna lag. Lag (2016:110).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1980:1110, 2016:110

Likvidation och upplösning

16 § Bestämmelserna i 11 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar. Vad som föreskrivs i 11 kap. 3 § för det fall att antalet föreningsmedlemmar har nedgått under det i 2 kap. 1 § föreskrivna lägsta antalet skall i sambruksförening tillämpas, om antalet medlemmar har nedgått under tre och tillräckligt antal medlemmar ej har inträtt inom ett år samt Bolagsverket ej heller funnit särskilda skäl att medge att föreningens verksamhet ändå får fortsätta. Lag (2004:250).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:870, 2004:250

Skadestånd m.m.

17 § Bestämmelserna i 13 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar. Lag (1987:671).

Föreningens firma

18 § Sambruksförenings firma skall innehålla ordet "sambruksförening".

Sambruksförenings firma får ej innehålla ordet "bolag" eller annat ord som kan föranleda till antagande att firman innehas av ett bolag.

Firman skall tydligt skilja sig från andra hos Bolagsverket förut registrerade och ännu bestående föreningsfirmor med säte i samma län. För registrering av sambruksförenings firma gäller i övrigt bestämmelserna i firmalagen (1974:156).

Annan än sambruksförening får ej i sin firma eller annars vid beteckning av rörelsen använda ordet "sambruksförening".

Bestämmelserna i 14 kap. 2 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar. Lag (2004:250).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1992:1453, 2004:250

Registrering m.m.

19 § Bestämmelserna i 15 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar. Ett beslut om sådan ändring av stadgarna att styrelsens säte skall flyttas från ett län till ett annat får dock inte registreras, om sambruksföreningens firma på grund av bestämmelserna i 18 § tredje stycket denna lag inte får föras in i Bolagsverkets register.

Inskrivning av uppgifter angående sambruksföreningar skall ske i en särskild avdelning av det föreningsregister som avses i 15 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar.

Bolagsverkets beslut enligt 16 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2004:250).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

Straff och vite

20 § Bestämmelserna om straff och vite i 16 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar. Hänvisningarna i 16 kap. 1 § till 3 kap. 6 och 7 §§ och 14 kap. 3 § ska då avse 8 och 8 a §§ respektive 18 § fjärde stycket denna lag. Lag (2016:110).

Ändringar/Förarbeten (4)

21 § Har upphävts genom lag (1987:671).
22 § Har upphävts genom lag (1987:671).
23 § Har upphävts genom lag (1987:671).
24 § Har upphävts genom lag (1987:671).
25 § Har upphävts genom lag (1987:671).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1975:417

Departement
Näringsdepartementet RS L
Förarbeten
Prop. 1975:70, JoU 1975:15, rskr 1975:182
SFS-nummer
1975:417
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976, då lagen (1948:218) om sambruksföreningar upphör att gälla. Den gamla lagen skall dock fortfarande tillämpas på sambruksförening som är registrerad enligt den lagen.
 • 2. På föreningssammanträde enligt den gamla lagen kan i den ordning som anges i 47 § första stycket nämnda lag beslutas att föreningen skall ombildas till sambruksförening enligt den nya lagen. Beslutas sådan ombildning, skall styrelse utses och nya stadgar antagas.

När sambruksförening som har ombildats enligt första stycket registrerats, skall den anses ha övertagit den tidigare föreningens samtliga tillgångar och förpliktelser.

 • 3. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

Lag (1980:1110) om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

Förarbeten
Prop. 1979/80:144, LU 1980/81:4, rskr 1980/81:39
Omfattning
ändr. 15 §
SFS-nummer
1980:1110
Rubrik
Lag (1980:1110) om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

Lag (1987:671) om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

Förarbeten
Prop. 1986/87:7, LU 1986/87:20, rskr 1986/87:172
Ikraft
1988-01-01
Omfattning
upph. 21-25 §§, rubr. närmast före 7, 8, 21-25 §§;ändr. 2, 5-20 §§, rubr. närmast före 3, 13-20 §§;nya rubr. närmast före 6, 9, 12 §§;omtryck
SFS-nummer
1987:671
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.
 • 2. Registrering och verkställande av ett beslut av föreningsstämman som har fattats före utgången av december 1987 samt talan mot ett sådant beslut skall ske enligt äldre bestämmelser.
 • 3. En likvidation skall genomföras enligt äldre bestämmelser, om likvidator har utsetts före utgången av december 1987.
 • 4. Redan från och med dagen för utfärdandet av denna lag får föreningsstämman med tillämpning av bestämmelserna om majoritetskrav i 7 kap. 14 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar besluta sådana ändringar i stadgarna som behövs för att stadgarna skall stämma överens med denna lag. Beslutet skall gälla från och med den 1 januari 1988.
 • 5. Om en sambruksförenings stadgar efter utgången av december 1987 strider mot denna lag, skall styrelsen utan dröjsmål lägga fram förslag till föreningsstämman om ändring av stadgarna till överensstämmelse med den nya lagen.
Rubrik
Lag (1987:671) om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

Lag (1987:1253) om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

Förarbeten
Prop. 1987/88:10, AU 1987/88:10, rskr 1987/88:103
Omfattning
ändr. 4, 12 §§
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:1253
Rubrik
Lag (1987:1253) om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

Lag (1992:1453) om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

Förarbeten
Prop. 1992/93:27, bet. 1992/93:LU10, rskr 1992/93:75
Ikraft
1993-01-01
Omfattning
ändr. 18, 19 §§
SFS-nummer
1992:1453
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
 • 2. En länsstyrelse kan även efter ikraftträdandet vara registreringsmyndighet, dock längst fram till den 1 januari 1995. Regeringen bestämmer vid vilken tidpunkt varje länsstyrelses föreningsregister skall överföras till Patent- och registreringsverket. Fram till den tidpunkt då sådan överföring sker gäller 18 och 19 §§ i sin äldre lydelse.
Rubrik
Lag (1992:1453) om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

Lag (1995:37) om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

Förarbeten
Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ikraft
1995-04-01
Omfattning
ändr. 19 §
SFS-nummer
1995:37
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1995:37) om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

Lag (1999:1087) om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ikraft
2000-01-01
Omfattning
ändr. 14 §
SFS-nummer
1999:1087
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.

Rubrik
Lag (1999:1087) om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

Lag (2003:870) om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:147, bet. 2003/04:LU4, rskr. 2003/04:28
Ikraft
2004-01-01
Omfattning
ändr. 16, 19 §§
SFS-nummer
2003:870
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 • 2. I fråga om ärenden enligt 16 § som har inletts före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.
Rubrik
Lag (2003:870) om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

Lag (2004:250) om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172
Omfattning
ändr. 16, 18, 19 §§
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:250
Rubrik
Lag (2004:250) om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

Lag (2006:866) om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330
Ikraft
2007-01-01
Omfattning
ändr. 14 §
SFS-nummer
2006:866
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
 • 2. Den som har utsetts till revisor i en sambruksförening före ikraftträdandet och som enligt den nya lydelsen av 8 kap. 5 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar inte längre ensam kan vara revisor i föreningen får ändå kvarstå som revisor till utgången av den första föreningsstämma som hålls efter utgången av år 2008.
Rubrik
Lag (2006:866) om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

Lag (2008:93) om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138
Omfattning
ändr. 20 §;ny 5 a §
Ikraft
2008-04-01
SFS-nummer
2008:93
Rubrik
Lag (2008:93) om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

Lag (2013:430) om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:430
Rubrik
Lag (2013:430) om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

Lag (2016:110) om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130
Ikraft
2016-07-01
Omfattning
ändr. 8, 13, 15, 20 §§, rubr. närmast före 15 §;nya 8 a, 8 b och 9 a §§
SFS-nummer
2016:110
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
 • 2. Bestämmelsen i 8 § andra stycket 2 om att medlemsförteckningen ska innehålla uppgift om tidpunkten för medlemmens inträde i föreningen tillämpas inte om medlemmen har förts in i medlemsförteckningen före ikraftträdandet.
 • 3. Vid registrering och verkställande av ett föreningsstämmobeslut som har fattats före lagens ikraftträdande samt vid talan mot ett sådant beslut gäller äldre bestämmelser.
 • 4. Äldre bestämmelser gäller i fråga om värdeöverföring från föreningen och avsättning till reservfond, om beräkningen ska grunda sig på en årsredovisning som har upprättats före ikraftträdandet.
 • 5. Äldre bestämmelser om dispens gäller om en förening före lagens ikraftträdande har ansökt om tillstånd att få sätta ner reservfonden för annat ändamål än täckning av förlust.
Rubrik
Lag (2016:110) om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation