Inaktuell version

Arbetsmiljöförordning (1977:1166)

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1977-12-19
Ändring införd
SFS 1977 i lydelse enligt SFS 2009:1164
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Utöver de bestämmelser som anges i 1 kap. 2 a § arbetsmiljölagen (1977:1160) ska 2 kap.4-6 §§, 7 § första stycket första meningen samt 3 kap.7 d-7 g §§ samma lag gälla utländska fartyg inom Sveriges sjöterritorium. Förordning (2008:1282).

Anmälan om arbetsskada m.m.

2 §  Har olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbete föranlett dödsfall eller svårare personskada eller samtidigt drabbat flera arbetstagare, skall arbetsgivaren utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket. Detsamma gäller vid tillbud som har inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa.

[S2]Om anmälan om arbetsskada föreskrivs även i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd.

[S3]Föreskrifter om befälhavarens skyldighet att vid fartygsarbete rapportera vissa händelser finns i 6 kap. 14 § sjölagen (1994:1009). Förordning (2003:442).

2 a §  Läkare skall till Arbetsmiljöverket anmäla sjukdomar, som kan ha samband med arbete och är av intresse från arbetsmiljösynpunkt, samt lämna verket upplysningar och biträde. Förordning (2000:957).

Förvaring av handlingar

3 §  Skriftligt meddelande från Arbetsmiljöverket i skyddsfråga och intyg eller journal över kontroll, provning eller undersökning, som avses i 4 kap.1 -3 §§arbetsmiljölagen (1977:1160), samt övriga handlingar som har samband därmed skall av arbetsgivare eller den, som yrkesmässigt driver verksamhet utan anställd, hållas tillgängliga under minst fem år räknat från den dag då handlingen utfärdades. Register som avses i 4 kap. 7 § och 5 kap. 4 §arbetsmiljölagen skall av arbetsgivare förvaras under minst tio år räknat från den dag då den sista anteckningen gjordes i registret. Register som avses i 4 kap. 3 § första stycket 2 skall av arbetsgivaren förvaras under minst fyrio år räknat från den dag då expositionen upphörde.

[S2]Om verksamheten överlåtes, skall handlingar som avses i första stycket överlämnas till den nya innehavaren.

[S3]Arbetsmiljöverket kan enligt 18 § första stycket 3 föreskriva om annan förvaringstid och om förvaringsplats. Förordning (2000:957).

Gemensamt arbetsställe

4 §  Den som enligt 3 kap. 7 d § eller 7 kap.6 § första eller andra stycketarbetsmiljölagen (1977:1160) är ansvarig för samordning av skyddsåtgärder ska på det gemensamma arbetsstället sätta upp anslag med uppgift om detta. Förordning (2008:1282).

Tillgängliga författningar

5 §  Arbetsgivaren skall se till att arbetsmiljölagen (1977:1160) och denna förordning finns tillgängliga för arbetstagarna. Detsamma gäller de författningar som har utfärdats med stöd av lagen eller förordningen och som avser arbetsgivarens verksamhet.

[S2]Bestämmelser om vilka författningar som skall finnas tillgängliga ombord på fartyg finns i 5 kap. 2 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438). Förordning (2003:442).

Lokal skyddsverksamhet

6 §  Skyddsombud och ersättare för skyddsombud utses för en tid av tre år, om inte anställningsförhållandena eller omständigheterna i övrigt påkallar undantag.

[S2]Till skyddsombud skall utses person med insikt i och intresse för arbetsmiljöfrågor. Skyddsombud skall äga god förtrogenhet med arbetsförhållandena inom sitt skyddsområde.

[S3]Antalet skyddsombud bestämmes efter arbetsställets storlek, arbetets natur och arbetsförhållandena. Råder bland arbetstagarna tvekan om vilket antal skyddsombud som bör utses vid ett arbetsställe, eller om arbetsställets indelning i skyddsområden, bör före valet samråd ske med arbetsgivaren och Arbetsmiljöverket. Vid arbetsställe med flera avdelningar bör skyddsombud utses för varje avdelning eller grupp av avdelningar med likartat arbete. Där arbete bedrives på skift, bör för skiftlag med flera arbetstagare skyddsombud finnas bland arbetstagarna på varje skift.

[S4]Skyddsombud kan skiljas från sitt uppdrag genom beslut av den organisation eller de arbetstagare som har utsett ombudet.

[S5]I fråga om skyddsombud på fartyg gäller 5 kap. 3 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) i stället för denna paragraf. Förordning (2003:442).

6 a §  För varje årskurs 7–9 i grundskolan och 7–10 i specialskolan samt för varje nationellt och specialutformat program i gymnasieskolan ska två företrädare för eleverna utses att medverka i skolans arbetsmiljöarbete såsom elevskyddsombud enligt 6 kap. 17 § arbetsmiljölagen (1977:1160). På individuella program i gymnasieskolan och på utbildningsområdet i övrigt bestäms antalet elevskyddsombud och studerandeskyddsombud med hänsyn till elevernas och de studerandes antal och arbetsförhållanden. Förordning (2009:1164).

7 §  Vid varje arbetsställe bör regelbunden översyn ske genom skyddsrond.

[S2]Vid ett arbetsställe där det finns elevskyddsombud eller studerandeskyddsombud ska de ges möjlighet att delta vid skyddsronden. Förordning (2009:1164).

8 §  Antalet ledamöter i en skyddskommitté bestämmes med hänsyn till antalet arbetstagare vid arbetsstället, arbetets natur och arbetsförhållandena. Av ledamöterna skall om möjligt en vara i företagsledande eller därmed jämförlig ställning. I kommittén bör också ingå en ledamot som tillhör styrelsen för lokal organisation av arbetstagare. Vidare skall i kommittén ingå skyddsombud.

[S2]Ordföranden och sekreterare i skyddskommitté utses av arbetsgivaren, om inte annat överenskommes.

[S3]I fråga om skyddskommitté på fartyg gäller 5 kap. 6 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) i stället för denna paragraf. Förordning (2003:442).

8 a §  En skyddskommitté bör sammanträda minst en gång var tredje månad.

[S2]Vid skyddskommitténs sammanträden bör även företrädare för företagshälsovården vara närvarande.

[S3]Två av de elevskyddsombud som har utsetts enligt 6 kap. 18 § arbetsmiljölagen (1977:1160) får medverka vid skyddskommitténs sammanträden. Elevskyddsombuden har dock inte rätt att ensamma hindra övriga deltagare från att fatta beslut i skyddskommittén. Elevskyddsombuden inom varje skyddskommittéområde bestämmer själva vilket eller vilka ombud som ska företräda dem vid sammanträdet.

[S4]Av 6 kap. 8 § arbetsmiljölagen framgår att studerandeskyddsombuden ingår som ledamöter i skyddskommittén. Förordning (2009:1164).

9 §  Om företrädare för arbetsgivare och arbetstagare eller studerandeskyddsombud inte kan ena sig om beslut i skyddskommittén, ska på begäran av ledamot frågan hänskjutas till Arbetsmiljöverket, som har att pröva denna i den mån den faller inom området för verkets befogenhet.

[S2]I beslut av skyddskommitté bör anges den tid inom vilken beslutet ska vara verkställt. Förordning (2009:1164).

10 §  Uppgift om skyddsombuds namn och adress, dennes skyddsområde och den tid för vilken ombudet har utsetts, ska snarast möjligt efter förrättat val skriftligen lämnas till arbetsgivaren av den organisation eller de arbetstagare som har förrättat valet. Om ett skyddsombud ersätts, ska anges vilken person det nya skyddsombudet ersätter.

[S2]Arbetsgivare ska på arbetsstället sätta upp anslag eller på annat lämpligt sätt tillkännage namn på skyddsombud och ledamöter av skyddskommitté.

[S3]I fråga om skyddsombud eller skyddskommitté på fartyg gäller 5 kap. 7 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) i stället för denna paragraf. Förordning (2008:82).

11 §  Arbetsgivaren skall underrätta huvudskyddsombudet eller, om ett sådant ombud inte finns, annat skyddsombud om beslut i ett ärende om bygglov som avser en arbetslokal eller ett personalrum. Finns det inte något skyddsombud skall underrättelsen lämnas till den organisation som företräder arbetstagarna. Förordning (1995:482).

12 §  Arbetsgivare skall underrätta skyddsombud, skyddskommitté eller arbetstagarorganisation om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller anmälan om sådan verksamhet enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Förordning (1998:912).

13 §  Skyddsombud skall under minst två år behålla avskrift av skriftligt meddelande som ombudet fått av tillsynsmyndighet. Avgår skyddsombudet, skall avskriften överlämnas till efterträdaren.

[S2]På fartyg gäller 5 kap. 9 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) i stället för denna paragraf. Förordning (2003:442).

14 §  Vid övning som leds av Försvarsmakten och vid sådan övning med kommunal organisation för räddningstjänst som avser verksamhet under höjd beredskap gäller inte 6 kap. 7 § arbetsmiljölagen (1977:1160). Förordning (2003:791).

14 a §  Kommer riket i krig skall bestämmelserna i 2 kap.arbetsmiljölagen (1977:1160) tillämpas med beaktande även av totalförsvarets behov. Vidare får avsteg göras från bestämmelserna i 5 kap.2 och 3 §§arbetsmiljölagen samt från föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen, om det är nödvändigt med hänsyn till totalförsvarets behov. Innan ett sådant avsteg görs skall arbetsgivaren om möjligt samråda med berört skyddsombud. Arbetsmiljöverket skall underrättas om avsteget så snart det kan ske.

[S2]Om riket kommer i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i gäller efter regeringens förordnande bestämmelserna i första stycket från den tidpunkt som regeringen bestämmer. Förordning (2000:957).

Tillsyn

15 §  Tillsynsmyndigheten ska genom åtgärder som avses i 7 kap.arbetsmiljölagen (1977:1160) verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. Tillsynen ska inriktas på att bevaka att arbetsgivarna planerar och bedriver sin verksamhet så att arbetsmiljökraven tillgodoses. Vid tillsynen ska en helhetsbedömning eftersträvas.

[S2]Tillsynsmyndigheten ska göra anmälan till Konsumentombudsmannen om den finner att det finns skäl för ingripande enligt marknadsföringslagen (2008:486) mot marknadsföring som riktas till arbetsgivare.

[S3]I fråga om arbete som utförs i hemmet ska inspektionsbesök ske endast på begäran av den arbetsgivare eller arbetstagare som berörs, eller om det finns någon annan särskild anledning till det. Motsvarande ska gälla för arbete som utförs av den som driver verksamhet utan arbetstagare eller utan att ha annan arbetstagare anställd än familjemedlem.

[S4]I fråga om tillsyn på fartyg gäller bestämmelser i fartygssäkerhetslagen (2003:364) och med stöd av lagen meddelade föreskrifter i stället för vad som sägs i denna förordning. Förordning (2008:514).

16 §  Vid en förrättning på ett arbetsställe ska tillsynsmyndigheten eller ett besiktningsorgan, som verkställer kontroll enligt tillsynsmyndighetens föreskrift, kontakta skyddsombud som kan anträffas på arbetsstället.

[S2]Vid ett arbetsställe där det finns elevskyddsombud eller studerandeskyddsombud ska även något av dessa kontaktas. Förordning (2009:1164).

17 § har upphävts genom förordning (1995:482).

Bemyndiganden

18 §  Arbetsmiljöverket bemyndigas att

 1. meddela föreskrifter enligt 4 kap.1-7 §§ samt 5 kap.2 § tredje och fjärde styckena, 3 § andra stycket, 4 och 5 §§arbetsmiljölagen (1977:1160),
 2. meddela föreskrifter enligt 4 kap. 8 § arbetsmiljölagen i andra fall än som avses i 1, 2 och 3 §§ denna förordning,
 3. i fråga om handlingar, som avses i 3 § denna förordning, meddela föreskrifter om annan förvaringstid än där sägs och om förvaringsplats,
 4. meddela föreskrifter om sanktionsavgifter enligt 8 kap. 5 § arbetsmiljölagen,
 5. meddela närmare föreskrifter om läkares anmälningsskyldighet enligt 2 a §,
 6. meddela föreskrifter enligt 4 kap. 10 § arbetsmiljölagen,
 7. meddela ytterligare föreskrifter för verkställighet av arbetsmiljölagen.

[S2]För planering och kontroll av arbetsmiljön kan Arbetsmiljöverket meddela föreskrifter om gränsvärden.

[S3]Föreskrifter som rör även annan myndighets verksamhetsområde meddelar Arbetsmiljöverket efter samråd med den myndigheten.

[S4]Arbetsmiljöverket får även medge undantag från föreskrifter som verket har meddelat. Förordning (2001:83).

18 a §  Föreskrifter om ledighet för att fullgöra uppdraget som elev skyddsombud enligt 6 kap. 17 § arbetsmiljölagen (1977:1160) finns i

18 b §  Statens skolverk, universitet och högskolor samt Myndigheten för yrkeshögskolan får för sina verksamhetsområden meddela föreskrifter för verkställigheten av 6 kap. 17 § och 18 § andra och tredje styckenaarbetsmiljölagen (1977:1160). Förordning (2009:1164).

Bemyndigande

19 §  Om ansvar vid överträdelse av 1--3 §§ eller föreskrift, som har meddelats med stöd av 18 § första stycket 1--3 denna förordning, föreskrivs i 8 kap. 2 § arbetsmiljölagen (1977:1160).

[S2]I anslutning till föreskrift, som meddelas med stöd av 18 § första stycket 1--3, skall upplysas om att överträdelse kan medföra straffpåföljd. Detta gäller dock inte om det för överträdelsen har utfärdats föreskrift om sanktionsavgift enligt 8 kap. 5 § arbetsmiljölagen. Lag (1994:580).

20 §  Avskrift av dom eller slutligt beslut i mål om ansvar enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) eller med stöd därav meddelande föreskrifter sänds till Arbetsmiljöverket. Detsamma gäller i mål om ansvar enligt 3 kap.7--10 §§brottsbalken, när målet rör arbetsgivares eller arbetstagares ansvar för att ha vållat skada eller ha framkallat fara för anställd. Förordning (2000:957).

21 §  Vad som sägs i denna förordning om Arbetsmiljöverket skall i fråga om fartyg i stället gälla Transportstyrelsen med de undantag som följer av denna paragraf.

[S2]I frågor som avser skydd mot ohälsa och olycksfall på fartyg skall Transportstyrelsen i den omfattning som behövs samråda med Arbetsmiljöverket. I fråga om fartyg som har tagits in på varv i Sverige meddelar Arbetsmiljöverket efter samråd med Transportstyrelsen de föreskrifter som behövs i fråga om samordning av skyddsåtgärder. Detsamma gäller i fråga om fartyg i svensk hamn som är gemensamt arbetsställe till följd av att fartyget är under lastning eller lossning.

[S3]Bestämmelserna i 2 § första stycket skall inte tillämpas på örlogsfartyg. Förordning (2008:1214).

22 §  Den vars verksamhet har varit föremål för tillsyn enligt 7 kap.arbetsmiljölagen (1977:1160), skall ersätta tillsynsmyndigheterna för sådana kostnader för undersökning av prov som har varit skäligen påkallade.

[S2]För sådan granskning av maskiner, redskap, skyddsutrustningar eller andra tekniska anordningar, som utförs av Arbetsmiljöverket på uppdrag av den som avser att överlåta eller upplåta anordningen eller i övrigt för dennes räkning, betalas en avgift som bestäms av verket. Förordning (2000:957).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Arbetsmiljöförordning (1977:1166)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1978. Genom förordningen upphäves arbetarskyddskungörelsen (1949:208), kungörelsen (1937:816) om skyddsåtgärder, som vid lastning och lossning av fartyg ankomma på arbetsgivaren m. fl., kungörelsen (1948:824) angående specialinspektör inom Y rkesinspektionen för tillsyn å framställning, handhavande och förvaring av explosiva och särskilt eldfarliga ämnen, kungörelse n (1948:825) angående specialinspektörer inom Yrkesinspektionen för tillsyn å elektriska starkströmsanläggningar, kungörelsen (1949:213) om läkarundersökning och läkarbesiktning av minderåriga arbetstagare samt kungörelsen (1963:662) om tillämpning av arbetarskyddslagen å arbete vid vissa undervisnings- och utbildningsanstalter.
  Vid ikraftträdandet gällande föreskrift eller villkor, som Arbetarskyddsstyrelse n har meddelat med stöd av arbetarskyddskungörelsen eller kungörelsen om skyddsåtgärder, som vid lastning och lossning av fartyg ankomma på arbetsgivaren m.fl., äger fortsatt giltighet inom sitt tidigare tillämpningsområde och skall vid tillämpningen av arbetsmiljölagen (1977:1160) anses ha meddelats enligt motsvarande bestämmelse i samma lag.
  Vad som sägs i andra stycket skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om föreskrift eller villkor, som där nämns men avses träda i kraft den 1 juli 1978 eller senare.
  Arbetarskyddsstyrelsen får, till dess regeringen förordnar annat, på motsvarande sätt, som tidigare har kunnat ske enligt 31 § andra stycket arbetarskyddskungörelsen, meddela föreskrifter om villkor för behörighet såsom besiktningsman.
  Förekommer i lag eller annan för fattning hänvisning till eller avses eljest däri föreskrift, som har ersatts genom bestämmelse i arbetsmiljöförordningen, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.
  Förarbeten
  Prop. 1976/77:149
  Ikraftträder
  1978-07-01

Förordning (1980:429) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ny 21 §
  Ikraftträder
  1980-07-01

Förordning(1980:686)om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1981-01-01

Förordning (1980:852) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ändr. 18 §; ny 2 a §
  Ikraftträder
  1981-01-01

Förordning (1981:288) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ny 22 §
  Ikraftträder
  1981-07-01

Förordning (1982:902) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ändr. 18 §
  Ikraftträder
  1983-01-01

Förordning (1982:1092) om ändring i förordningen (1982:902) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ändr. 18 §

Förordning (1984:51) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ändr. 22 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1985:331) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ändr. 8 §; ny 8 a §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1985:853) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1987:357) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ändr. 1, 11, 12, 15, 17 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:316) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ändr. 18 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1989:368) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:794) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (1990:234) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:61
  Omfattning
  ändr. 8 a §; nya 6 a, 18 a, 18 b §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:974) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (1991:678) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:140
  Omfattning
  ändr. 3, 7, 8 a, 15, 18, 18 b, 19, 20 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:756) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ändr. 18 a, 18 b §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1136) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ändr. 3 §; omtryck
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:953) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ändr 18 b §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:580) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ändr. 18, 19 §§
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1994:673) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:146) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:482) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  upph. 1, 17 §§, rubr. närmast före 1 §; ändr. 5, 11, 22 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:821) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ändr. 18 a §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1346) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1995:1346)

  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1997:137) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1997-06-01

Förordning (1998:912) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:957) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 2, 2 a, 3, 6, 9, 10, 14 a, 18, 20, 21, 22 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:83) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 9, 18 §§
Ikraftträder
2001-04-15

Förordning (2003:442) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 1, 2, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 21 §§
Ikraftträder
2003-07-21

Förordning (2003:791) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2008:82) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2008-04-08

Förordning (2008:514) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:1214) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2008:1282) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:1164) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 6 a, 7, 8 a, 9, 16, 18 b §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2011:14) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
nya 12 a, 17, 17 a §§
CELEX-nr
32006R1907
Ikraftträder
2011-03-01

Förordning (2011:528) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 6 a §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2013:257) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2013-06-18

Förordning (2014:365) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
upph. 2, 19 §§, rubr. närmast före 2 §; nuvarande 2 a § betecknas 2 §; ändr. den nya 2 §, 18, 18 a, 21 §§; ny rubr. närmast före 20 §
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2015:16) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
rubr. närmast efter 18 b § utgår; ändr. 2 §
Ikraftträder
2015-03-09

Förordning (2018:128) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-04-21

Förordning (2018:938) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Omfattning
ändr. 17 a §
Ikraftträder
2018-07-01