Upphävd författning

Lag (1978:763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1978-11-30
Ändring införd
SFS 1978:763 i lydelse enligt SFS 1996:851
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna lag gäller näringsidkares marknadsföring som avser alkoholdrycker och som vänder sig till konsumenter.

[S2]Med alkoholdrycker förstås spritdrycker, vin, starköl och öl i den betydelse dessa beteckningar har i alkohollagen (1994:1738). Lag (1994:1740).

2 §  Med hänsyn till de hälsorisker som är förbundna med bruk av alkohol skall särskild måttfullhet iakttas vid marknadsföring av alkoholdrycker. Därvid gäller särskilt att reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd inte får företas som är påträngande eller uppsökande eller som uppmanar till bruk av alkohol.

[S2]Vid marknadsföring av alkoholdrycker får inte användas kommersiella annonser i ljudradio- eller TV-program. Detta gäller även för sådana TV-sändningar över satellit som omfattas av radio-_och_TV-lagen (1996:844).

[S3]Vid marknadsföring av spritdrycker, vin eller starköl får inte användas kommersiella annonser i periodiska skrifter eller andra skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig och som med avseende på ordningen för utgivningen är jämförbara med periodiska skrifter. Detta gäller dock inte i fråga om skrifter som tillhandahålls endast på försäljningsställen för sådana drycker. Lag (1996:851).

3 §  En handling som strider mot 2 § skall vid tillämpningen av 4, 14 och 19 §§marknadsföringslagen (1995:450) anses vara otillbörlig mot konsumenter. En handling som strider mot 2 § andra stycket kan medföra marknadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 22-28 §§marknadsföringslagen. Lag (1996:851).

4 §  Om förbud mot vissa marknadsföringsåtgärder finns bestämmelser i alkohollagen (1994:1738). Lag (1994:1740).

5 §  Regeringen får med avseende på främmande stat bestämma att följande skall gälla.

[S2]Vid marknadsföring av alkoholdrycker får inte användas oriktiga eller vilseledande ursprungsbeteckningar, genom vilka dryckerna direkt eller indirekt anges vara frambragda eller tillverkade i den främmande staten eller i en region eller ort i den främmande staten. Detta gäller även om det äkta ursprunget anges eller om beteckningen används bara i översättning eller är åtföljd av uttryck som "art", "sort", "typ", "kopia" eller liknande uttryck.

[S3]En handling som strider mot andra stycket skall vid tillämpning av marknadsföringslagen (1995:450) anses vara otillbörlig mot konsumenter. Lag (1995:453).

Ändringar

Lag (1978:763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker

Lag (1991:1076) om ändring i lagen (1978:763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker

Lag (1992:1359) om ändring i lagen (1978:763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:75, Bet. 1992/93:KU12
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1992:1359

Lag (1994:1740) om ändring i lagen (1978:763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:106, Prop. 1994/95:89, Bet. 1994/95:SoU9
  Omfattning
  ändr. 1, 4 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:453) om ändring i lagen (1978:763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:267, Prop. 1994/95:123, Bet. 1994/95:LU16
  Omfattning
  ändr. 3 §; ny 5 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:851) om ändring i lagen (1978:763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker

Förarbeten
Rskr. 1995/96:296, Prop. 1995/96:160, Bet. 1995/96:KU29
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
1996-12-01

Ändring, SFS 1999:1001

Omfattning
upph.