Upphävd författning

Bostadsanvisningslag (1980:94)

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1980-03-20
Ändring införd
SFS 1980:94
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Om det behövs för bostadsförsörjningen inom en kommun eller inom ett område i vilket kommunen ingår och som kan anses utgöra en enhet i bostadsförsörjningshänseende, får ett eller flera bostadsområden i kommunen förklaras vara bostadsanvisningsområde.

[S2]Inom bostadsanvisningsområde är denna lag tillämplig på samtliga bo stadslägenheter, såvida ej fråga är om lägenhet, som utgör en del av husägarens egen bostad, eller lägenhet i ett enfamiljshus, som inte är avsett att upplåtas varaktigt, eller i ett tvåfamiljshus eller beslutats att i övrigt endast lägenheter av visst slag inom området skall omfattas av lagen.

2 §  Beslut i fråga om bostadsanvisningsområde skall fattas av kommun styrelsen. Beslut i andra frågor om bostadsanvisning enligt denna lag skall fattas av den nämnd kommunfullmäktige bestämmer.

3 §  Innan kommunstyrelsen avgör ett ärende om bostadsanvisningsområde, skall de husägare och hyresgästorganisationer som kan beröras av beslutet lämnas tillfälle att yttra sig, om det ej är uppenbart obehövligt. Detta får ske genom delgivning.

[S2]Som ägare av hus anses, när omständigheterna föranleder det, annan som innehar huset. Om ett hus omfattas av beslut om tvångsförvaltning enligt bostadsförvaltningslagen (1977:792) skall vad som sägs om husägaren i stället avse förvaltaren.

[S3]Med organisation av hyresgäster avses i denna lag organisation som har avtal om förhandlingsordning för huset eller, om förhandlingsordning ej gäller, riksorganisation eller förening, som är ansluten till sådan organisation och inom vars verksamhetsområde huset är beläget.

4 §  Kommunstyrelsens beslut i fråga om bostadsanvisningsområde skall delges de husägare och hyresgästorganisationer som berörs av beslutet.

[S2]Delgivningen får ske genom kungörelse enligt 17 § delgivningslagen (1970:428) även i annat fall än som anges i 15 och 16 §§ nämnda lag. I sådant fall skall ett meddelande om beslutet sändas med posten till var och en av husägarna.

5 §  När ett beslut i fråga om bostadsanvisningsområde har vunnit laga kraft skall genom kommunens försorg underrättelse om beslutet och om att det har vunnit laga kraft delges de husägare som berörs av beslutet. I samband därmed skall husägaren erhålla besked om de inskränkningar i rätten att upplåta hyresrätt eller bostadsrätt eller medverka till överlåtelse eller upplåtelse av hyresrätt som gäller enligt denna lag. Även de berörda hyresgästorganisationerna skall underrättas om beslutet och om att det har vunnit laga kraft.

Förbud att upplåta lägenheter m.m.

6 §  När en husägare har delgetts en underrättelse enligt 5 §, får han inte upplåta en lägenhet, som omfattas av beslutet, med hyresrätt eller bostadsrätt till någon annan än en bostadssökande, som kommunen anvisar, eller kommunen. Han får inte heller medverka till att hyresrätten till en sådan lägenhet överlåts eller lägenheten upplåts i andra hand utom när förhållandena är sådana att de i 12 kap. 34 §, 35 § första stycket, 37 och 40 §§jordabalken med avseende på hyresgästen angivna förutsättningarna för tillstånd föreligger.

[S2]Förbudet enligt första stycket gäller inte sedan kommunen underrättat husägaren om att kommunen inte önskar anvisa någon bostadssökande eller få lägenheten upplåten till sig. Förbudet gäller inte heller om upplåtelse av lägenheten beror av anställning hos husägaren och lägenheten även tidigare var upplåten till följd av sådan anställning eller om lägenheten upplåts enligt bestämmelserna i 12 kap. 46 § tredje stycket jordabalken. Lag (1984:697).

Meddelande om upplåtelse

7 §  När en lägenhet som omfattas av förbud enligt 6 § skall upplåtas med hyresrätt eller bostadsrätt, skall husägaren snarast möjligt meddela kommunen detta. Meddelandet skall vara skriftligt och innehålla uppgift om lägenhetens adress, storlek och belägenhet i huset, villkoren för upplåtelsen och tillträdesdagen.

Upplåtelsen och villkoren för den m.m.

8 §  Om kommunen inte anvisar någon bostadssökande eller om husägaren inte godtar den bostadssökande som kommunen anvisar eller inte kan träffa avtal med denne, är husägaren skyldig upplåta lägenheten till kommunen, om kommunen begär det.

[S2]Om annat inte avtalas, skall upplåtelse till kommunen anses ha skett vid den tidpunkt då kommunens begäran enligt första stycket kommit husägaren till handa och på de villkor som angetts i meddelandet enligt 7 §. Avser upplåtelsen bostadsrätt, skall den dock inte anses ha skett innan de i 3 och 5 §§bostadsrättslagen (1971:479) angivna förutsättningarna är uppfyllda.

9 §  Om en lägenhet enligt 8 § andra stycket skall anses ha upplåtits till kommunen med hyresrätt eller bostadsrätt och lägenheten på grund av dröjsmål från husägarens sida inte kan tillträdas den dag som angetts i meddelandet enligt 7 §, får hyresnämnden på ansökan av kommunen föreskriva att upplåtelsen skall gälla från en senare tidpunkt. Avser upplåtelsen en hyreslägenhet, får hyresnämnden föreskriva att för upplåtelsen skall även i övrigt gälla andra villkor än de som har angetts i meddelandet. Ansökan om hyresnämndens prövning skall göras inom två månader från den dag då upplåtelsen skall anses ha skett.

[S2]Vid prövning av hyresvillkoren tillämpas 12 kap. 55 § första--tredje styckenajordabalken. Om hyra för lägenheten har bestämts i förhandlingsöverenskommelse enligt hyresförhandlingslagen (1978:304), skall dock den hyran gälla. Om hyresnämnden nedsätter hyran, skall den lägre hyran gälla från och med den dag då hyresförhållandet började.

[S3]Föreskriver hyresnämnden att upplåtelsen skall gälla från en senare tidpunkt eller att hyran skall utgå med ett lägre belopp än som har angetts i meddelandet enligt 7 §, skall husägaren samtidigt åläggas att till kommunen betala tillbaka vad han till följd därav har uppburit för mycket jämte ränta. Räntan skall beräknas enligt 5 § räntelagen (1975:635) för tiden från dagen då husägaren mottog beloppet till dess att beslutet har vunnit laga kraft och enligt 6 § räntelagen för tiden därefte. Lag (1984:697).

Ersättning för skada

10 §  Kan husägaren, i fall då han får förfoga över lägenheten, på grund av förfarandet enligt denna lag inte träffa avtal om upplåtelse för tiden från och med den i meddelandet enligt 7 § angivna tillträdesdagen och har han gjort vad som skäligen kan fordras av honom för att få lägenheten upplåten, har han rätt till ersättning av kommunen för skada som han lider genom dröjsmålet med upplåtelsen.

[S2]Fråga om skyldighet att betala sådan ersättning prövas av hyresnämnden. För att kunna prövas skall ansökan ha kommit in till hyresnämnden inom en månad från den dag då avtal om upplåtelse av lägenheten träffades.

Övriga bestämmelser

11 §  Om förfarandet vid hyresnämnden finns bestämmelser i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.

12 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 6 § döms till böter. Gärningen får åtalas endast efter anmälan av kommunen.

13 §  Kommunstyrelsens beslut i fråga om bostadsanvisningsområde kan överklagas hos länsstyrelsen genom besvär.

[S2]Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos regeringen genom besvär.

14 §  Hyresnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos bostadsdomstolen genom besvär inom tre veckor från den dag beslutet meddelades. Besvärshandlingen skall ges in till hyresnämnden. Lag (1986:1183).

15 §  I mål enligt 9 § första stycket om villkoren för upplåtelsen skall vardera parten svara för sin rättegångskostnad i bostadsdomstolen, i den mån inte annat följer av 18 kap. 6 § rättegångsbalken.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1984:697) om ändring i bostadsanvisningslagen (1980:94)

Lag (1986:1183) om ändring i bostadsanvisningslagen (1980:94)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:39
  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1987:1274

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988, då bostadsanvisningslagen (1980:94) skall upphöra att gälla. Beslut enligt bostadsanvisningslagen varigenom ett visst område förklarats vara bostadsanvisningsområde gäller dock till utgången av år 1990. Inom sådana områden gäller fortfarande bostadsanvisningslagen.
  2. Bostadssanvisningslagen skall alltjämt gälla i fråga om ärenden enligt lagen som har anhängiggjorts vid hyresnämnden före utgången av år 1990.
  3. Bestämmelserna i 2 § påverkar inte giltigheten av utfästelser om bostadsanvisning som lämnats före lagens ikraftträdande.
  Omfattning
  upph.