Upphävd författning

Lag (1956:216) om jordbrukskasserörelsen

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1956-05-25
Ändring införd
SFS 1956:216
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

5 §  Jordbrukskasserörelsen skall stå under tillsyn av bankinspektionen.

[S2]Kreditkassorna och riksorganisationen registreras hos tillsynsmyndigheten. Bestämmelserna om länsstyrelse i lagen (1951:308) om ekonomiskaföreningar äga i fråga om jordbrukskasserörelsen motsvarande tillämpning på tillsynsmyndigheten. Lag (1977:695).

Förlagsinsatser m.m.

28 a §  Bestämmelserna om förlagsinsatser i lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar gäller endast för centralkassa. Förlagsinsatser får tillskjutas med högst så stort belopp att summan av gjorda förlagsinsatser efter tillskottet uppgår till högst det belopp som svarar mot summan av andra då inbetalda insatser än förlagsinsatser i centralkassan och i anslutna jordbrukskassor.

[S2]Bestämmelserna i denna lag om förlagsbevis gäller i tillämpliga delar också förlagsandelsbevis. Lag (1984:193).

29 §  I stället för bestämmelserna i 17 § lagen om ekonomiska föreningar skall gälla följande.

[S2]Av kreditkassas årsvinst, efter avdrag för vad som åtgår till täckande av möjligen förefintlig förlust från föregående år, skall minst femtio procent avsättas till reservfond. Då reservfonden uppgår till belopp som motsvarar tio procent av kassans utlåning vid utgången av det senast förflutna räkenskapsåret, får vidare avsättning till fonden upphöra. Nedgår fonden under vad sålunda stadgats, skall avsättning ånyo vidtaga.

[S3]Till reservfonden skall alltid läggas inträdesavgifter samt vad medlem vid avgång ur kassan icke återfår av sina insatser och vad en förlagsandelsinnehavare inte får ut vid inlösen av en förlagsinsats.

[S4]Nedsättning av reservfonden får, förutom i fall som avses i 88 § 2 mom., beslutas endast för täckande av förlust, som enligt fastställd balansräkning har uppstått på kassans verksamhet i dess helhet och som icke kan ersättas av befintliga, till framtida förfogande avsatta medel. Lag (1984:193).

30 §  Kreditkassa får låna ut pengar och anskaffa medel till utlåningen i den ordning denna lag föreskriver samt idka verksamhet som står i samband därmed.

[S2]Jordbrukskassa får ej för egen räkning låna in pengar från allmänheten.

[S3]Utan tillstånd av tillsynsmyndigheten får kreditkassa icke mottaga värdehandlingar till förvaring och förvaltning. Tillstånd får meddelas endast om kassan med hänsyn till dess organisation och förvaringsanordningar samt fonder kan på ett betryggande sätt handha sådan verksamhet. När förutsättningar icke längre föreligga för tillstånd, får det återkallas.

[S4]I kreditkassas stadgar skall angivas vilken rörelse kassan får utöva.

[S5]Om rätt för centralkassa att driva fondkommissionsrörelse finns bestämmelser i fondkommissionslagen (1979:748). Lag (1979:753).

31 §  Kreditkassa får ej för egen räkning driva handel med eller, med de undantag som angivas i 32 och 33 §§, förvärva annat än guld, mynt, växlar, checkar, anvisningar, obligationer, förlagsbevis och andra för den allmänna rörelsen avsedda förskrivningar. Lag (1979:1052).

32 §  Kreditkassa får förvärva

 1. fast egendom, tomträtt och bostadsrätt för att bereda kassan eller ansluten kassa lokaler för dess inrymmande eller tillgodose därmed sammanhängande behov,
 2. aktie i bolag, vilket uteslutande har till syfte att förvalta fast egendom eller tomträtt som förvärvats för det under 1 angivna ändamålet,
 3. inventarier, vilka anskaffas för rörelsen eller till fastighet, som kassan äger, eller till lokaler, som kassan i övrigt innehar,
 4. bostadsrätt för att bereda bostad åt någon som är anställd i kassan eller i ansluten kassa.

[S2]Ärende om förvärv enligt första stycket av fast egendom, tomträtt eller aktie avgöres av stämman, om ej annat följer av kreditkassans stadgar. Detsamma gäller ärende om förbättring av byggnad i vilken kassans eller ansluten kassas lokaler äro eller avses bliva inrymda.

[S3]Centralkassa får till belopp, som vid varje tidpunkt sammanlagt svarar mot högst tio procent av kassans och anslutna jordbrukskassors eget kapital, förvärva andel i sådan ekonomisk förening eller aktie i sådant bolag, som tillgodoser för kreditkassor gemensamma intressen, eller garantifondbevis eller förlagsbevis, som utfärdats av föreningen eller bolaget, eller i övrigt tillskjuta medel till föreningen eller bolaget.

[S4]Utöver vad som följer av tredje stycket får centralkassa efter tillstånd av tillsynsmyndigheten tillskjuta medel till förening eller aktiebolag som avses i nämnda stycke, om antingen det tillskjutna kapitalet icke kan grunda upplåningsrätt eller täcka krav på eget kapital hos föreningen, bolaget eller annorstädes eller fråga är om kreditaktiebolag som har till huvudsakligt ändamål att lämna lån mot säkerhet i form av panträtt på grundval av inteckning i bostads-, kontors- eller affärsfastighet. Efter tillstånd av regeringen får centralkassa förvärva aktie även i annat svenskt aktiebolag, vars ändamål kan anses gagneligt för bankväsendet eller det allmänna, samt garantifondbevis eller förlagsbevis utfärdat av sådant bolag.

[S5]Centralkassa får endast efter tillstånd av tillsynsmyndigheten medverka vid emission av aktier eller förlagsbevis på den allmänna marknaden. Centralkassan får förvärva aktie som ingår i emissionen men skall avyttra den så snart det lämpligen kan ske och senast ett år efter förvärvet. Om synnerliga skäl föreligga, kan tillsynsmyndigheten förlänga denna frist.

[S6]Centralkassa som har tillstånd att driva fondkommissionsrörelse får, för att underlätta rörelsen, i samband med denna dessutom förvärva aktie, emissionsbevis samt andel i aktiefond och i ekonomisk förening. Centralkassa får dock ej inneha sådana värdepapper till högre anskaffningsvärde än som anges i 16 § första stycket fondkommissionslagen (1979:748).

[S7]Om synnerliga skäl föreligga, kan tillsynsmyndigheten medgiva att centralkassa får inneha värdepapper som avses i sjätte stycket i störreomfattning än som anges där. Lag (1979:1052).

34 §  Centralkassa jämte anslutna jordbrukskassor skall till insättarnas skydd ha eget kapital till visst lägsta belopp. Detta bestämmes för kassorna gemensamt i förhållande till deras tillgångar och av dem ingånga garantiförbindelser (placeringar). Vid beräkningen av kapitalkravet indelas placeringarna i följande fyra grupper, nämligen

[S2]A. 1. inneliggande kassa, checkar, postremissväxlar samt fordringar hos riksbanken och riksgäldskontoret,

 1. skattkammarväxlar och obligationer som utfärdats av staten, kommun eller därmed jämförlig samfällighet, bankaktiebolag, sparbank, centralkassa för jordbrukskredit, allmän kassa eller inrättning, vars reglemente fastställts av regeringen, kreditaktiebolag eller Nordiska investeringsbanken,
 2. andra fordringar för vilka staten, kommun eller därmed jämförlig samfällighet, bankaktiebolag, sparbank, centralkassa eller annan under A 1 eller 2 avsedd kassa eller inrättning, kreditaktiebolag, sådant bankägt aktiebolag som enligt regeringens medgivande får jämställas med kreditaktiebolag vid tillämpningen av detta stycke eller försäkringsföretag med svensk koncession svarar,
 3. fordringar för vilka säkerheten utgöres av värdehandling eller fordran, som angives under A 1-3,
 4. garantiförbindelser, som utfärdats av centralkassan eller ansluten jordbrukskassa och för vilka kassan erhållit säkerhet i värdehandling eller fordran, som angives under A 1-4,

[S3]B. 1. andra fullgoda obligationer än de som angivas under A 2,

 1. fordringar för vilka utländskt bankföretag eller annat försäkringsföretag än som avses under A 3 eller samfällighetsförening svarar, därvid fordringar för vilka utländskt bankföretag svarar skall tagas upp till en och en halv gånger fordringarnas belopp,
 2. fordringar för vilka säkerheten utgöres av

[S4]värdehandling eller fordran, som angives under B 1 eller 2, eller

[S5]inteckning i jordbruks-, affärs- eller bostadsfastighet eller tomträtt till sådan fastighet inom sjuttiofem procent av det uppskattade värdet av den fasta egendomen eller, i fråga om tomträtt, av byggnad som hör till tomträtten,

 1. garantiförbindelser, som utfärdats av centralkassan eller ansluten jordbrukskassa och för vilka kassan erhållit säkerhet i värdehandling eller fordran, som angives under B 1-3,

[S6]C. 1. fordringar för vilka säkerheten utgöres av

[S7]inteckning i jordbruksfastighet, i bostadsfastighet med en- eller tvåfamiljshus eller med flerfamiljshus för vilket statligt bostadslån utgår eller i tomträtt till sådan fastighet, om inteckningen ligger mellan sjuttiofem och etthundra procent av det uppskattade värdet av den fasta egendomen eller, i fråga om tomträtt, av byggnad som hör till tomträtten,

[S8]inteckning i fastighet, som helt eller delvis är inrättad för industriell verksamhet, eller i tomträtt till sådan fastighet inom femtio procent av det uppskattade värdet av den fasta egendomen eller, i fråga om tomträtt, av byggnad och annan egendom som hör till tomträtten, eller

[S9]förlagsbevis eller aktie, som noteras vid fondbörs här i landet,

 1. garantiförbindelser, som utfärdas av centralkassan eller ansluten jordbrukskassa och för vilka kassan erhållit säkerhet i form av värdehandling eller fordran som angives under C 1,

[S10]D. övriga tillgångar och garantiförbindelser utom sådana som enligt femte och sjätte styckena skola avräknas från eget kapital.

[S11]För placeringar, som angivas under A, fordras ej eget kapital. I övrigt skall centralkassa jämte anslutna jordbrukskassor vid varje tidpunkt ha eget kapital till lägst ett belopp, som motsvarar sammanlagt

[S12]en procent av summan av placeringar, som angivas under B,

[S13]fyra procent av summan av placeringar, som angivas under C, och

[S14]åtta procent av summan av placeringar, som angivas under D.

[S15]Placeringar skall tagas upp till följande värden, nämligen

 1. fordringar, för vilka reserver som avses i fjärde stycket avsatts, till sitt bruttovärde,
 2. övriga tillgångar, till sitt nettovärde,
 3. garantiförbindelser, som är knutna till kreditgivning, till sitt nominella belopp samt
 4. övriga garantiförbindelser, till halva sitt nominella belopp.

[S16]Med eget kapital avses insatskapital, reservfond, dispositionsfond och av stämma fastställd vinstbalans. Med eget kapital får, intill ett belopp motsvarande det belopp vartill centralkassans och anslutna jordbrukskassors eget kapital uppgår, likställas dels fyrtio procent av ett belopp som svarar mot centralkassans och anslutna jordbrukskassors reserver för utlåning, garantiförbindelser och utländska valutor samt mot reserv för obligationer, varmed avses det belopp med vilket obligationernas värde beräknat enligt 44 § andra stycket andra meningen överstiger nettovärdet, dels det nominella värdet av förlagsbevis utställda av centralkassan.

[S17]Från centralkassans och de anslutna jordbrukskassornas eget kapital skall avräknas det bokförda värdet av vad de såsom aktiekapital eller i annan form tillskjutit till företag som driver någon form av bankverksamhet. Sådan avräkning skall dock ej ske i fråga om företag där staten är delägare eller i fråga om kreditaktiebolag som har till huvudsakligt ändamål att lämna lån mot säkerhet i form av panträtt på grundval av inteckning i bostads-, kontors- eller affärsfastighet eller att lämna lån till kommuner.

[S18]Har centralkassa eller ansluten jordbrukskassa väsentligt ekonomiskt intresse i aktiebolag som uteslutande har till syfte att förvalta fastighet eller tomträtt som förvärvats för att bereda någon av kassorna lokaler för dess inrymmande eller tillgodose därmed sammanhängande behov, skall från det egna kapitalet avräknas åtta procent av summan av det bokförda värdet av aktierna i fastighetsbolaget och bolagets bokförda skulder eller den del av dessa som svarar mot kassans innehav av aktier i fastighetsbolaget.

[S19]Med uppskattat värde avses det värde, som kreditkassa bestämt på grundval av särskild värdering. Har enligt gällande bestämmelser om lån av statsmedel till främjande av bostadsbyggandet sådant lån beviljats till uppförande av viss byggnad, skall till grund för bedömandet i stället för uppskattningsvärdet läggas det enligt nämnda bestämmelser fastställda pantvärdet för byggnaden eller den fastighet, där denna uppföres, om ej särskilda skäl föranleda annat. Lag (1979:1052).

36 §  Kredit får beviljas endast om låntagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra låneförbindelsen. Dessutom krävs betryggande säkerhet i fast eller lös egendom eller i form av borgen. Kreditkassan får dock avstå från sådan säkerhet om den kan anses obehövlig eller om det annars föreligger särskilda skäl att avstå från säkerhet.

[S2]Kredit utan säkerhet enligt första stycket beviljas av centralkassa eller, efter medgivande av denna, av ansluten jordbrukskassa.

[S3]Aktie i bolag, som huvudsakligen förvaltar eller driver handel med aktier eller som idkar emissionsrörelse, får mottagas som pant endast om aktien noteras vid fondbörs här i landet. Vad nu sagts gäller även förlagsbevis som utfärdats av sådant bolag.

[S4]Kreditkassa får ej som pant mottaga aktie i bolag, som har till uppgift att tillgodose för kreditkassor gemensamma intressen, eller förlagsbevis, som sådant bolag eller centralkassa utfärdat, och ej heller bevis om andel i eller tillskott till kreditkassan själv eller annan jordbrukets kreditkassa. Lag (1984:443).

36 a §  Kreditkassa får ej bevilja kredit mot skuldebrev som medför rätt till betalning först efter låntagarens övriga borgenärer. Efter tillstånd av regeringen får centralkassa dock bevilja kredit mot sådant skuldebrev till svenskt aktiebolag, vars ändamål kan anses vara till nytta för bankväsendet eller det allmänna. Lag (1980:1115).

40 §  Ställes lån icke att betalas inom ett år, skall kreditkassa förbehålla sig rätt att säga upp lånet till återbetalning senast inom sagda tid.

[S2]Utan förbehåll enligt första stycket får

 1. centralkassa bevilja återlån enligt reglementet angående allmänna pensionsfondens förvaltning med längre löptid än ett år,
 2. kreditkassa utlämna andra lån mot skuldebrev med längre löptid än ett år till ett sammanlagt belopp, som tillsammans med belopp av här avsedd utlåning från övriga kreditkassor inom vederbörande centralkassas verksamhetsområde vid varje tidpunkt svarar mot högst tjugofem procent av summan av centralkassans och anslutna jordbrukskassors eget kapital samt centralkassans inlåning efter avdrag för lån som tagits upp hos allmänna pensionsfonden i samband med återlån.

[S3]Förfallotiden för lån skall bestämmas så, att den är förenlig med villkoren för kreditkassans förbindelser. Lån som avses i andra stycket 2 får icke ställas på längre återbetalningstid än tio år. Har för sådant lån icke ställts säkerhet i fast eller lös egendom, skall i skuldebrevet utfästas årlig avbetalning i förhållande till den tid för vilken lånet beviljas.

[S4]Centralkassa skall enligt 17 § tredje stycket meddela de särskilda anvisningar som fordras för tillämpningen av bestämmelserna i andra stycket 2 och tredje stycket första punkten.

[S5]Kreditkassa skall förbehålla sig rätt att säga upp lån som avses i andra stycket till återbetalning senast inom tre månader, om säkerheten för lånet försvagas i märklig mån eller, i fråga om lån utan säkerhet, om låntagaren inte längre kan förväntas fullgöra låneförbindelsen.

[S6]Bestämmelserna i denna paragraf äga icke tillämpning på lån, för vars fulla gäldande staten, kommun eller därmed jämförlig samfällighet svarar. Föreskriften i tredje stycket första punkten gäller dock även sådant lån. I fråga om lån för vilket utländskt bankföretag svarar får, om särskilda skäl föreligga, undantag ske från tredje stycket tredje punkten och femte stycket. Undantag från tredje stycket tredje punkten får, om särskilda skäl föreligga, ske även i fråga om lån som lämnas av kreditkassa tillsammans med utländskt bankföretag eller som i sin helhet refinansieras utomlands. Lag (1984:443).

42 a §  Kreditkassa får ej i andra fall än som anges i andra och tredje styckena utfärda tryckta eller graverade, till innehavaren eller till viss man eller order ställda förbindelser eller ikläda sig ansvarighet för sådana förbindelser.

[S2]Centralkassa får utfärda förlagsandelsbevis och räntebärande förlagsbevis som lyder på minst etthundra kronor.

[S3]Centralkassa får utfärda och ställa garanti för räntebärande obligationer som lyder på minst etthundra kronor. Löptiden för obligationer som centralkassa ger ut i Sverige får vara längst sju år. Obligationer som centralkassa ger ut i Sverige med längre löptid än ett år får utfärdas intill ett belopp som motsvarar högst tre procent av centralkassans inlåning från allmänheten. Lag (1984:193).

43 §  I fråga om styrelsens årsredovisning gäller 38 § första och tredje - femte styckena lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar. Resultaträkning och balansräkning i årsredovisning och i årsbokslut enligt bokföringslagen (1976:125) skall upprättas enligt bestämmelserna i sistnämnda lag samt 44 och 45 §§ nedan. Lag (1980:1106).

44 §  Räntebärande obligation som avses i 34 § första stycket A 2 eller B 1 får tas upp till ett värde (medeltalsvärde) som grundas på ett medeltal av emissionsräntorna under de senaste tio åren på obligationer som utfärdats av Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, Svensk Bostadsfinansiering Aktiebolag BOFAB och Sparbankernas Inteckningsaktiebolag och som avser kreditgivning för nyproduktion av bostäder eller, i den mån statligt bostadslån utgår, för annat byggande. Medeltalet tillkännages av tillsynsmyndigheten.

[S2]Anläggningstillgång, som har ett bestående värde som väsentligt överstiger det belopp vartill den är uppförd i närmast föregående balansräkning, får tas upp till högst detta värde, om tillsynsmyndigheten har medgivit uppskrivningen. I fråga om fast egendom får ej i något fall uppskrivning ske över senast fastställda taxeringsvärdet.

[S3]Förvaltningskostnader får icke tas upp såsom tillgång. Lag (1981:1333).

45 §  I balansräkningen får fordran på insats icke tas upp såsom tillgång. Redovisningen av fullgjorda insatser får ske så att i balansräkningen anges hela insatskapitalet samt hur mycket härav som icke betalats, varefter skillnaden -- de betalda insatserna -- utförs som särskild post under eget kapital. Medlemsinsatser och förlagsinsatser skall redovisas var för sig. Lag (1984:193).

46 §  Förvaltningsberättelsen skall upprättas med iakttagande av god redovisningssed. Lag (1980:1106).

47 §  I förvaltningsberättelsen skall upplysning lämnas dels om sådana för bedömningen av kassans verksamhetsresultat och ställning viktiga förhållanden, för vilka redovisning ej skall lämnas i resultaträkning eller balansräkning, dels om händelser av väsentlig betydelse för kassan, som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dettas slut. Uppgift skall vidare lämnas om den rätt till utdelning som gjorda förlagsinsatser medför samt om summan av de förlagsinsatser som har sagts upp och skall inlösas under de nästföljande två räkenskapsåren.

[S2]I förvaltningsberättelsen skall anges medelantalet under räkenskapsåret anställda personer såväl för kassan i dess helhet som för varje arbetsställe med mer än tjugo anställda. Vidare skall anges det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och ersättningar dels till styrelsen och andra personer i ledande ställning, dels till övriga befattningshavare hos kassan.

[S3]Styrelsen skall i förvaltningsberättelsen framställa förslag om avsättning till reservfond, därest sådan avsättning skall ske, så ock i övrigt förslag i anledning av kassans vinst eller förlust enligt balansräkningen. Lag (1984:193).

48 §  Senast en månad efter det resultaträkningen och balansräkningen blivit fastställda, skall avskrifter av årsredovisning och revisionsberättelse hållas tillgängliga hos kassan för alla som är intresserade samt efter särskilt föreläggande av tillsynsmyndigheten insändas dit. Sådant föreläggande utfärdas när någon begär det. På avskriften av årsredovisningen skall styrelseledamot eller verkställande direktör teckna bevis om att resultaträkning och balansräkning har fastställts med uppgift om fastställelsedagen. Beviset skall även innehålla uppgift om stämmans beslut beträffande kassans vinst eller förlust.

[S2]Centralkassas redovisningshandlingar och revisionsberättelsen skall hållas tillgängliga såväl inom kassans och dess avdelningskontors som inom anslutna jordbrukskassors expeditionslokaler. Lag (1980:1106).

49 §  I fråga om revision av styrelsens förvaltning och kreditkassas räkenskaper tillämpas 45 §, 46 §1 och 2 mom. och 49 § lagen 47 § I förvaltningsberättelsen skall upplysning lämnas dels om sådana för bedömningen av kassans verksamhetsresultat och ställning viktiga förhållanden, för vilka redovisning ej skall lämnas i resultaträkning eller balansräkning, dels om händelser av väsentlig betydelse för kassan, som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dettas slut. Uppgift skall vidare lämnas om den rätt till utdelning som gjorda förlagsinsatser medför samt om summan av de förlagsinsatser som har sagts upp och skall inlösas under de nästföljande två räkenskapsåren.

[S2]I förvaltningsberättelsen skall anges medelantalet under räkenskapsåret anställda personer såväl för kassan i dess helhet som för varje arbetsställe med mer än tjugo anställda. Vidare skall anges det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och ersättningar dels till styrelsen och andra personer i ledande ställning, dels till övriga befattningshavare hos kassan.

[S3]Styrelsen skall i förvaltningsberättelsen framställa förslag om avsättning till reservfond, därest sådan avsättning skall ske, så (1951:308) om ekonomiska föreningar samt, i stället för 47, 48, 50 och 51 §§ nämnda lag de föreskrifter som meddelas i 50-54 §§ nedan. Lag (1980:1106).

51 §  Har revisorer ej utsetts till föreskrivet antal eller har revisorer utsetts utan iakttagande av bestämmelserna i 46 § 1 mom. lagen om ekonomiska föreningar eller 50 § andra eller tredje stycket denna lag, åligger det styrelsen och styrelseledamot att ofördröjligen göra anmälan om förhållandet hos tillsynsmyndigheten. Anmälan får göras även av medlem i kreditkassan, innehavare av förlagsandel eller borgenär. Lag (1984:193).

52 §  Revisorerna skall i den omfattning som följer av god revisionssed granska kassans årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

[S2]Minst en gång varje halvår skall revisorerna

[S3]granska större krediter och andra större placeringar av kassans medel;

[S4]granska av styrelsen vidtagna åtgärder i fråga om förvaltning och avyttring av egendom, som kassan inköpt eller övertagit jämlikt 33 §;

[S5]ta del av de förelägganden och erinringar som tillsynsmyndigheten kan ha gjort till kassan; samt

[S6]ta del av rapporter över inspektioner och undersökningar rörande kassan. Lag (1980:1106).

54 §  1 mom. Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en av dem undertecknad revisionsberättelse, som skall överlämnas till styrelsen minst två veckor före kassans ordinarie stämma. Revisorerna skall också inom samma tid till styrelsen återställa de redovisningshandlingar som har överlämnats till dem.

[S2]Revisorerna i centralkassa skall därvid på balansräkningen samt resultaträkningen göra en påskrift med yttrande, huruvida dessa handlingar överensstämmer med kassans av dem granskade böcker eller icke. Påskriften skall i övrigt beträffande granskningen innefatta hänvisning till revisionsberättelsen. Lag (1980:1106).

58 §  Har kreditkassa icke öppnat sin rörelse inom ett år från det kassan godkändes,

[S2]eller har godkännandet för kassan återkallats,

[S3]eller har antalet medlemmar nedgått under det föreskrivna lägsta antalet och tillräckligt antal medlemmar ej inträtt inom tre månader,

[S4]och har ej på grund av anmälan inom sex veckor därefter enligt 63 § i föreningsregistret blivit infört att kassan trätt i likvidation, skall rätten, på ansökan av styrelseledamot, medlem av kassan eller innehavare av förlagsandel eller på anmälan av tillsynsmyndigheten och efter kassans hörande förklara, att kassan skall träda i likvidation; och skall rätten förelägga kassan att inom viss tid, ej understigande sex veckor, till rätten ge in bevis, att registrering skett enligt 63 §, vid äventyr att eljest en eller flera likvidatorer förordnas av rätten.

[S5]Genom rättens försorg skall ofördröjligen till tillsynsmyndigheten avsändas dels för registrering meddelande om beslut att kassan skall träda i likvidation dels ock underrättelse om förordnande av likvidator med angivande av hans fullständiga namn och postadress. Lag (1984:193).

62 §  Finnes kreditkassa, som enligt verkställd registrering trätt i likvidation, sedermera sakna till föreningsregistret anmälda behöriga likvidatorer, skall rätten på ansökan av medlem, innehavare av förlagsandel, borgenär eller annan, vars rätt kan vara beroende av att någon finns som äger företräda kassan, eller på anmälan av tillsynsmyndigheten förordna likvidatorer.

[S2]Genom rättens försorg skall till tillsynsmyndigheten ofördröjligen avsändas underrättelse om förordnande av likvidator med angivande av hans fullständiga namn och postadress. Lag (1984:193).

64 §  I balansräkning för kreditkassa i likvidation skall tas upp kassans tillgångar och skulder, tillgångarna till verkliga värdet. Insatskapitalet skall i balansräkningen tas upp inom linjen, varvid förlagsinsatskapitalet skall anges särskilt. I övrigt gäller beträffande balansräkning för kreditkassa i likvidation bestämmelserna i bokföringslagen (1976:125). Lag (1984:193).

66 §  Har under likvidationen kreditkassas tillgångar så nedgått i värde, att fara är för handen, att de ej fullt förslår till skuldernas gäldande, och är ej ställningen sådan, att kassans egendom genast bör avträdas till konkurs, skall likvidatorerna om ställningen, så snart det kan ske, lämna meddelande på stämma och till denna kalla jämväl innehavarna av förlagsandelar samt de kända fordringsägare, vilka ännu icke erhållit betalning. Lag (1984:193).

67 §  Där efter avslutande av kreditkassas konkurs överskott ej finns anses kassan upplöst, då konkursen avslutades.

[S2]Om överskott finns skall likvidation verkställas och skall i avseende därpå vad eljest gäller om likvidation äga motsvarande tillämpning, dock ej 81 § lagen om ekonomiska föreningar. Har ej inom en månad efter konkursens avslutande för registrering anmälts, att kassan trätt i likvidation, skall rätten, på ansökan av styrelseledamot, medlem, innehavare av förlagsandel eller borgenär eller på anmälan av tillsynsmyndigheten, förklara, att kassan skall träda i likvidation. I fråga om ärendets handläggning och om beslutet skall i tillämpliga delar gälla vad i 58 § är stadgat.

[S3]Hade kassan, i fall som avses i andra stycket, trätt i likvidation, innan dess egendom avträddes till konkurs, skall gälla vad som i 92 § lagen om ekonomiska föreningar är stadgat. Lag (1984:193).

71 §  Har anmälan gjorts enligt 51 § skall tillsynsmyndigheten, i fall då revisorer icke utsetts till föreskrivet antal, förordna revisor eller revisorer. Är en revisor omyndig eller i konkurs eller har någon, som ej är här i riket bosatt svensk medborgare, utan vederbörligt tillstånd utsetts till revisor eller har någon utsetts till revisor i strid med 46 § 1 mom.tredje stycket lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar, skall på anmälan därom tillsynsmyndigheten förklara honom entledigad och förordna en revisor i hans ställe. Har anmälan ej gjorts av kreditkassans styrelse, skall styrelsen beredas tillfälle att yttra sig i ärendet. Förordnande av revisor skall avse tiden till dess annan revisor blivit utsedd i föreskriven ordning.

[S2]Tillsynsmyndigheten äger när som helst återkalla förordnandet och i stället utse ny revisor. Lag (1980:1106).

74 §  Kreditkassans styrelse åligger

[S2]att när som helst för den befattningshavare hos tillsynsmyndigheten, som enligt av regeringen meddelade bestämmelser har att i sådant avseende företräda myndigheten, samt för den särskilda undersökning, regeringen kan finna för gott anställa, hålla de hos kreditkassan inneliggande kontanta medlen och övriga tillgångar samt böcker, räkenskaper och andra handlingar tillgängliga för granskning, samt

[S3]att jämväl i övrigt tillhandahålla myndigheten eller sådan befattningshavare därstädes, som ovan sagts, de upplysningar rörande kassan som äskas.

[S4]Yppas anledning till antagande att centralkassa gjort sådana förluster att kassans och de anslutna jordbrukskassornas eget kapital icke svarar mot det belopp som fordras enligt 34 §, skall centralkassans styrelse ofördröjligen låta upprätta särskild balansräkning för utvisande av centralkassans ställning samt, därest balansräkningen bekräftar antagandet i fråga, ofördröjligen avsända meddelande härom till tillsynsmyndigheten.

[S5]Centralkassas styrelse åligger därjämte att på den tid och i den ordning tillsynsmyndigheten bestämmer tillhandahålla myndigheten de redovisningshandlingar, översikter och övriga handlingar, rörande kassans och de anslutna jordbrukskassornas ställning som av tillsynsmyndigheten äskas. Lag (1980:1106).

75 §  Har kreditkassas styrelse eller stämma fattat beslut, vilket står i strid med lag eller stadgarna, kan tillsynsmyndigheten förbjuda verkställighet av beslutet. Myndigheten kan också förelägga styrelsen att, om beslut som nyss nämnts gått i verkställighet, göra rättelse där så kan ske samt att fullgöra vad som åligger styrelsen enligt lag eller stadgarna. Sådant föreläggande får dock, utom vad angår innehållet av resultaträkning eller balansräkning, icke av myndigheten meddelas i fråga om i lag givna föreskrifter, vilkas överträdande är belagt med straff.

[S2]Ändå att avvikelse från lag eller stadgar icke skett, äger tillsynsmyndigheten meddela de erinringar beträffande kassans verksamhet, som myndigheten kan finna påkallade.

[S3]Underlåter kassa att ställa sig till efterrättelse av myndigheten meddelat förbud eller föreläggande eller handhar kassan eljest sina angelägenheter på sätt, som är ägnat att rubba förtroendet till kassan, kan den som godkänt kassan återkalla godkännandet.

[S4]Tillsynsmyndigheten äger förelägga vite vid meddelande av föreskrift eller förbud enligt denna lag. Lag (1980:1106).

82 §  Den som icke åtnöjes med tillsynsmyndighetens beslut, varigenom ansökan om eller anmälan för registrering avskrivits eller registrering vägrats, må sist inom två månader från beslutets dag föra talan däremot hos kammarrätten genom besvär. I samma ordning föres talan mot beslut om sådan förklaring som avses i 103 § 2 mom. lagen om ekonomiska föreningar.

[S2]Talan mot annat beslut, som tillsynsmyndigheten meddelar med stöd av denna lag, föres hos Konungen genom besvär, men beslutet går ändock i verkställighet, om icke Konungen annorlunda förordningar. Lag (1974:168).

84 §  Till böter eller fängelse döms

 1. styrelseledamot, vilken vid upprättande av förvaltningsberättelse, balansräkning eller resultaträkning som avses i 38 § lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar eller i 81 § samma lag, jämförd med 56 § denna lag, eller i 74 § andra stycket denna lag uppsåtligen förfar i strid med bestämmelserna i 43-47 §§ denna lag;
 2. likvidator, vilken vid upprättande av balansräkning, likvidationsräkning eller förvaltningsberättelse som avses i 83 § första och tredje styckena eller 86 § lagen om ekonomiska föreningar eller i 89 § samma lag, jämförd med 56 § denna lag, eller i 64 § denna lag uppsåtligen förfar i strid med bestämmelser i sagda lagrum;
 3. styrelseledamot, likvidator eller befattningshavare, vilken uppsåtligen eller av vårdslöshet meddelar oriktig eller vilseledande uppgift vid lämnande av upplysning som avses i 69, 74, 76 eller 79 § denna lag;
 4. revisor eller likvidationsrevisor, vilken i revisionsberättelse eller annan handling, som framlägges på stämma eller annorledes hålles tillgänglig för medlemmar eller röstberättigade, eller i påskrift å sådan handling uppsåtligen eller av grov vårdslöshet meddelar oriktig eller vilseledande uppgift rörande kreditkassas angelägenheter eller uppsåtligen eller av grov vårdslöshet underlåter att göra anmärkning beträffande förvaltningen, ändå att anledning därtill föreligger.

[S2]Har gärning som avses i första stycket 1 eller 2 skett av vårdslöshet, döms till böter. Lag (1980:1106).

86 §  Till böter döms också

 1. styrelseledamot eller likvidator, vilken underlåter att iakttaga föreskrift som är meddelad i 10 § första eller andra stycket lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar eller i 48 § eller 53 § andra stycket denna lag eller i 80 § sista stycket eller 81 § sista stycket förstnämnda lag, vartdera lagrummet jämfört med 53 § andra stycket och 56 § denna lag;
 2. styrelseledamot eller likvidator, vilken underlåter att iakttaga föreskrift som beträffande anmälan för registrering är meddelad i 37, 68, 90 eller 92 § lagen om ekonomiska föreningar eller i 63 § denna lag;
 3. styrelseledamot eller likvidator, som underlåter att till revisor eller likvidationsrevisor avlämna handlingar enligt vad som stadgas i 38 § femte stycket, 81 § andra stycket, 83 § sista stycket eller 86 § sista stycket lagen om ekonomiska föreningar eller i 89 § första stycket samma lag, jämfört med 56 § denna lag;
 4. styrelseledamot eller likvidator, som försummar att fullgöra vad i 55 § sista stycket, 84 § sista stycket, jämfört med 55 § sista stycket, eller 86 § andra stycket sista punkten lagen om ekonomiska föreningar finnes stadgat eller som underlåter att iakttaga föreskrift, som med avseende på framläggande av handlingar på stämma eller tillhandahållande av handlingar viss tid före stämma är meddelad i 57 § 1 mom., 81 § andra stycket, 87 § andra stycket eller 89 § andra stycket lagen om ekonomiska föreningar eller i 81 § sista stycket samma lag, jämfört med 56 § denna lag;
 5. revisor, vilken underlåter att iakttaga föreskrift som meddelats i 54 § 1 mom. denna lag eller i 81 § andra stycket lagen om ekonomiska föreningar, så ock likvidationsrevisor, som försummar att fullgöra vad i 87 § första stycket första punkten eller 89 § första stycket fjärde punkten sistnämnda lag finnes stadgat. Lag (1980:1106).

87 §  2 mom. Senast fyra månader efter det på anmälan jämlikt 96 § 2 mom. lagen om ekonomiska föreningar registrering skett av beslut om godkännande av fusionsavtal skall såväl den övertagande som den överlåtande kassans styrelse göra ansökan om tillsynsmyndighetens tillstånd att bringa fusionsavtalet till verkställighet.

[S2]Tillsynsmyndighetens tillståndsprövning skall grundas på ett bedömande av huruvida fusionen kan anses vara förenlig med deras intressen, som äro insättare i eller eljest hava fordringar å de av fusionen berörda kassorna. Tillstånd må icke meddelas, med mindre riksorganisationen lämnat medgivande till fusionen eller, då centralkassa övertager annan kreditkassas rörelse, regeringen eller myndighet regeringen förordnar prövat övertagandet icke vara till skada för det allmänna.

[S3]Tillsynsmyndigheten skall ombesörja, att kungörelse om beslut, varigenom tillstånd lämnas till fusionsavtalets verkställande, jämte besvärshänvisning ofördröjligen införes i Post- och Inrikes Tidningar.

Beslut, varigenom tillstånd givits, skall inom sex beslutet vunnit laga kraft av båda kassornas registrering.månader sedan styrelser anmälas för

[S4]När beslut om tillstånd till fusionsavtalets verkställande registrerats, anses fusionen genomförd.

[S5]Hör till den överlåtande kreditkassan pensionsstiftelse eller personalstiftelse, gäller om stiftelsens överförande till den övertagande kreditkassan vad i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. är stadgat. Lag (1977:695).

89 §  Enskildas förhållanden till kreditkassa får inte obehörigen röjas.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100)

[S3]I fall som avses i första stycket skall inte följa ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken. Lag (1980:177).

Ändringar

Lag (1956:216) om jordbrukskasserörelsen

Förarbeten
Prop. 1956:122

Ändring, SFS 1959:87

  Omfattning
  ändr. 40 §

Ändring, SFS 1962:88

  Omfattning
  ändr. 29, 58, 87, 88 §§; rubr. närmast före 87 a § sättes närmast före 89 §; nya 88 a §, rubr. närmast före 87 §

Ändring, SFS 1962:617

  Omfattning
  ändr. 31 §

Ändring, SFS 1963:602

  Omfattning
  ändr. 40, 80 §§

Ändring, SFS 1965:221

  Omfattning
  ändr. 17, 34, 36 §§

Ändring, SFS 1966:711

  Omfattning
  ändr. 37 §

Ändring, SFS 1967:543

  Omfattning
  ändr. 45, 84 §§, 87 § 2 mom

Ändring, SFS 1967:622

  Omfattning
  ny 28 a §, underrubr. närmast före 29 §

Ändring, SFS 1968:605

  Omfattning
  ändr. 4, 5, 7, 12, 14, 22, 24, 30-42, 52, 56, 58, 62, 74, 75 §§, 87 § 2 mom, 88 a, 91, 96 §§; nya 42 a-42 d §§

Ändring, SFS 1970:723

Ändring, SFS 1971:614

Ändring, SFS 1972:658

Ändring, SFS 1973:225

Ändring, SFS 1973:557

Ändring, SFS 1973:937

Ändring, SFS 1973:1096

Ändring, SFS 1973:1161

Ändring, SFS 1973:1188

Ändring, SFS 1974:168

Ändring, SFS 1974:927

Ändring, SFS 1975:229

  Förarbeten
  Prop. 1975:73
  Omfattning
  ändr. 3, 18, 23, 24, 28, 28 a, 32, 34, 36, 38, 40, 42 c, 69, 72, 74, 80, 82 §§, 87 § 2 mom, 88 § 1 mom, 91 §

Lag (1976:144) om ändring i lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen

Förordning (1976:284) om ikraftträdande av lagen (1976:144) om ändring i lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen

  Omfattning
  ikrafttr. av 1976:144

Lag (1976:1031) om ändring i lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen

Lag (1977:261) om ändring i lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen

Lag (1977:695) om ändring i lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen

Lag (1979:471) om ändring i lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen

Lag (1979:753) om ändring i lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen

Lag (1979:1052) om ändring i lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen

Lag (1979:1115) om ändring i lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen

Lag (1980:177) om ändring i lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen

Lag (1980:1007) om ändring i lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen

Lag (1980:1106) om ändring i lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen

  Förarbeten
  Prop. 1979/80:144
  Omfattning
  ändr. 43-49, 52 §§, 54 § 1 mom, 64, 71, 74, 75, 84, 86 §§

Lag (1980:1115) om ändring i lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen

Lag (1981:1333) om ändring i lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen

Lag (1982:718) om ändring i lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen

Lag (1982:1145) om upphävande av lagen (1982:718) om ändring i lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen

Lag (1984:193) om ändring i lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:84
  Omfattning
  nuvarande 28 a § betecknas 28 b §; ändr. 29, 42 a, 45, 47, 51, 58, 62, 64, 66, 67 §§; nya 28 a §, rubr. närmast före nya 28 a §
  Ikraftträder
  1984-05-30

Lag (1984:443) om ändring i lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:146
  Omfattning
  ändr. 36, 40 §§
  Ikraftträder
  1984-07-01

Ändring, SFS 1987:621

  Omfattning
  upph.