Upphävd författning

Förordning (1981:542) om tillfälligt sysselsättningsbidrag för äldre arbetskraft inom textil- och konfektionsindustrin

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1981-06-11
Ändring införd
SFS 1981:542
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  För att upprätthålla sysselsättningen för äldre arbetskraft kan tillfälligt sysselsättningsbidrag lämnas till företag inom textil- och konfektionsindustrin enligt bestämmelserna i denna förordning. Förordning (1983:573).

Allmänna villkor för bidrag

2 §  Bidrag får lämnas endast för arbetstagare som har fyllt 50 men inte 65 år och som sysselsätts med tillverkningsarbete.

[S2]En förutsättning för att bidrag skall lämnas för en arbetstagare under ett visst halvår är att arbetstagaren var anställd vid företaget den 1 januari respektive den 1 juli samma halvår.

3 §  Bidrag lämnas inte under permitterings- eller uppsägningstid eller under varseltid som avses i 2-4 §§ lagen (1974:13) om vissa anställ ningsfrämjande åtgärder.

[S2]Första stycket hindrar inte att bidrag lämnas för anställda på annan ort vilka inte berörs av driftsinskränkningen. Förordning (1982:97).

4 §  Trots vad som sägs i 3§ första stycket får bidrag vidare lämnas om

 1. uppsägningen är en direkt följd av sådana rationaliseringsåtgärder som vidtas med stöd från statens industriverk eller överstyrelsen för civil beredskap eller
 2. uppsägningen eller permitteringen är nödvändig för att trygga företagets fortlevnad. Förordning (1987:412).

5 §  Bidrag lämnas inte för arbetstagare för vilka företaget uppbär

 1. statsbidrag till enskilt beredskapsarbete eller stöd enligt förordningen (1986:414) om rekryteringsstöd,
 2. bidrag enligt förordningen (1984:519) om introduktions- och lönebidrag eller
 3. bidrag enligt förordningen (1984:518) om bidrag till utbildning i företag. Förordning (1987:412).

6 §  Bidrag får beviljas endast under förutsättning att det i anställ ningen utgår lön och andra anställningsförmåner som bestäms i kollektivavtal eller som är jämförbara med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen.

Bidragets storlek

7 §  Bidrag lämnas med 28 kronor per timme för normal veckoarbetstid för varje arbetstagare som omfattas av bidraget. Det sammanlagda bidraget får dock inte överstiga tre procent av det bidragsunderlag som beräknas på företagets totala lönekostnader för anställda som sysselsätts med tillverkningsarbete. Om bidrag lämnas med stöd av 4 §, kan det belopp som det sammanlagda bidraget inte får överstiga komma att minskas. Förordning (1988:361).

8 §  I bidragsunderlaget får inte ingå lönekostnader för arbetstagare som har sagts upp eller permitterats. Inte heller får i bidragsunderlaget räknas in sådana belopp som företaget får samtidigt med tillfälligt sysselsättningsbidrag i form av

 1. statsbidrag till enskilt beredskapsarbete eller stöd enligt förordningen (1986:414) om rekryteringsstöd,
 2. bidrag enligt förordningen (1984:519) om introduktions- och lönebidrag eller
 3. bidrag enligt förordningen (1984:518) om bidrag till utbildning i företag. Förordning (1987:412).

Övriga bestämmelser

9 §  Bestämmelserna i 19--23 §§ förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten gäller när denna förordning tillämpas. Förordning (1987:412).

10 § har upphävts genom förordning (1987:412).

11 §  Innan bidrag beviljas med stöd av 4§, skall berörda centrala arbetstagarorganisationer ha beretts tillfälle att yttra sig.

12 § har upphävts genom förordning (1987:412).
13 § har upphävts genom förordning (1987:412).
14 § har upphävts genom förordning (1987:412).
15 § har upphävts genom förordning (1987:412).
16 § har upphävts genom förordning (1987:412).
17 § har upphävts genom förordning (1987:412).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1981:542) om tillfälligt sysselsättningsbidrag för äldre arbetskraft inom textil- och konfektionsindustrin

Förarbeten
Prop. 1980/81:100

Förordning (1981:898) om ändring i förordningen (1981:542) om tillfälligt sysselsättningsbidrag för äldre arbetskraft inom textil- och konfektionsindustrin

  Omfattning
  ändr. 7, 8 §§

Förordning (1982:97) om ändring i förordningen (1981:542) om tillfälligt sysselsättningsbidrag för äldre arbetskraft inom textil- och konfektionsindustrin

  Omfattning
  ändr. 3, 7, 8 §§

Förordning (1982:437) om ändring i förordningen (1981:542) om tillfälligt sysselsättningsbidrag för äldre arbetskraft inom textil- och konfektionsindustrin

  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best.

Förordning (1983:573) om ändring i förordningen (1981:542) om tillfälligt sysselsättningsbidrag för äldre arbetskraft inom textil- och kofektionsindustrin

Förordning (1983:995) om ändring i förordningen (1981:542) om tillfälligt sysselsättningsbidrag för äldre arbetskraft inom textil- och konfektionsindustrin

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1984:517) om ändring i förordningen (1981:542) om tillfälligt sysselsättningsbidrag för äldre arbetskraft inom textil- och konfektionsindustrin

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984. I fråga om bidrag som avser tid före ikraftträdandet gäller 7 § i sin äldre lydelse.
  Förarbeten
  Prop. 1982/83:130
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1985:511) om ändring i förordningen (1981:542) om tillfälligt sysselsättningsbidrag för äldre arbetskraft inom textil- och konfektionsindustrin

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985. I fråga om bidrag som avser tid före ikraftträdandet gäller 7 § i sin äldre lydelse.
  Förarbeten
  Prop. 1982/83:130
  Omfattning
  ändr. 5, 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:332) om ändring i förordningen (1981:542) om tillfälligt sysselsättningsbidrag för äldre arbetskraft inom textil- och konfektionsindustrin

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986. I fråga om bidrag som avser tid före ikraftträdandet gäller 7 § i sin äldre lydelse.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:100
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1987:412) om ändring i förordningen (1981:542) om tillfälligt sysselsättningsbidrag för äldre arbetskraft inom textil- och konfektionsindustrin

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987. I fråga om bidrag som avser tid före ikraftträdandet gäller 7 § i sin äldre lydelse.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:100
  Omfattning
  upph. 10, 12-17 §§; ändr. 4, 5, 7-9 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:361) om ändring i förordningen (1981:542) om tillfälligt sysselsättningsbidrag för äldre arbetskraft inom textil- och konfektionsindustrin

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. I fråga om bidrag som avser tid före ikraftträdandet gäller 7 § i sin äldre lydelse.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:100
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1989:333) om upphävande av förordningen (1981:542) om tillfälligt sysselsättningsbidrag för äldre arbetskraft inom textil- och konfektionsindustrin

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om tillfälligt sysselsättningsbidrag som hänför sig till tiden före utgången av juni 1989.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:100
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1989-07-01