Lag (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1984-06-07
Ändring införd
SFS 1984:533 i lydelse enligt SFS 2017:389
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
1 § Har upphävts genom lag (1995:609).
2 § Har upphävts genom lag (1995:609).

Arbetsställenummer

3 §  De arbetsgivare som stadigvarande bedriver sin verksamhet i flera lokaler (arbetsställen) skall av statistiska centralbyrån tilldelas ett arbetsställenummer för varje sådant arbetsställe.

[S2]Det åligger centralbyrån att varje år före november månads utgång underrätta berörda arbetsgivare om deras arbetsställenummer.

Uppgiftsskyldighet

4 §  I 15 kap. 9 § och 26 kap. 19 b §skatteförfarandelagen (2011:1244) finns bestämmelser om att uppgift om arbetsställenummer i vissa fall ska lämnas i en kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst eller per betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration. Lag (2017:389).

Prop. 2001/02:25: Bestämmelsen om att arbetsställenummer skall anges i kontrolluppgiften har förts in i 6 kap. 6 § 6 den nya lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Paragrafen kan till följd därav upphävas.

Anmaningar

5 §  Om uppgift om arbetsställenummer inte lämnas inom den tid som gäller för avlämnande av kontrolluppgiften, får statistiska centralbyrån anmana den uppgiftsskyldige att fullgöra sin skyldighet.

[S2]Innan en anmaning utfärdas, bör den uppgiftsskyldige, om det kan ske utan någon olägenhet, på lämpligt sätt erinras om sin skyldighet att lämna uppgift om arbetsställenummer.

Viten m. m.

6 §  Om den uppgiftsskyldige inte följer en anmaning enligt 5 §, får Statistiska centralbyrån förelägga den uppgiftsskyldige att göra detta vid vite.

[S2]Vitet bestäms till lägst 100 och högst 1 000 kronor. Lag (2003:653).

Prop. 2002/03:99: Förslagen har motiverats under avsnitt 7.

I det lagförslag som remitterades till Lagrådet fanns i 6 § en bestämmelse om att ett vitesföreläggande inte får utfärdas om den uppgiftsskyldige redan förelagts i samma sak av Skatteverket förrän det tidigare föreläggandet har vunnit laga kraft. Lagrådet konstaterade att detta följer redan av 2 § tredje stycket lagen (<a href="https://lagen.nu/1985:206" ...

7 §  Beslut om vitesföreläggande får inte överklagas.

8 §  Frågor om utdömande av förelagt vite skall på begäran av Statistiska centralbyrån prövas av den förvaltningsrätt inom vars domkrets uppgiftsskyldigheten skall fullgöras. Lag (2009:797).

9 § Har upphävts genom lag (1995:609).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984 och skall tillämpas första gången på de kontrolluppgifter som skall lämnas senast den 31 januari 1986.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:85
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1986:1340) om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

Lag (1990:392) om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:74
  Omfattning
  ändr. 4, 6 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:530) om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

Lag (1995:609) om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:368, Prop. 1994/95:200, Bet. 1994/95:FiU24
  Omfattning
  upph. 1, 2, 9 §§, rubr. närmast före 1, 9 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1997:1094) om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:65, Prop. 1997/98:17, Bet. 1997/98:JuU6
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:237) om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:218, Prop. 1997/98:134, Bet. 1997/98:SkU24
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1999-01-01

Lag (2001:1162) om ändring i lagen (1983:533) om arbetsställenummer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2001/02:124, Prop. 2001/02:25, Bet. 2001/02:SkU10
Omfattning
upph. 4 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2003:653) om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 6 §; ny 4 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2009:797) om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2011:1319) om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2017:389) om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2016/17:256, Prop. 2016/17:58, Bet. 2016/17:SkU21
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2018-07-01