Förordning (1986:850) om försöksverksamhet med kollektiva ansökningar om internatbidrag från pensionärs- och handikapporganisationer;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-11-13
Ändring införd
SFS 1986:850 i lydelse enligt SFS 1991:969
Ikraft
1987-01-01
Tidsbegränsad
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Som försöksverksamhet får internatbidrag sökas kollektivt av pensionärs- och handikapporganisationer. Därvid gäller de avvikelser från och tillägg till bestämmelserna i studiestödslagen (1973:349) och studiestödsförordningen (1973:418) som föreskrivs i 2--4 §§. Bestämmelser om utvärdering av försöksverksamheten finns i 5 §. Förordning (1987:284).

2 §  Utan hinder av vad som föreskrivs i 6 kap. 4 § andra stycket studiestödslagen (1973:349) får ansökan om internatbidrag göras av Pensionärernas Riksorganisation, Sveriges Pensionärsförbund, Afasiförbundet i Sverige, Riksförbundet för döva och hörselskadade barn, De Handikappades Riksförbund, Föreningen för blödarsjuka i Sverige, Riksföreningen för psykotiska barn, Föreningen Sveriges Dövblinda, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, Hörselfrämjandets riksförbund, ILCO, Svenskt förbund för ileo-, colo- och urostomiopererade, Neurologiskt handikappades riksförbund, Svenska psoriasisförbundet, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, Riksföreningen för cystisk fibros, Riksförbundet för hjärt- och lungsjuka, Riksföreningen för laryngetomerade, Riksförbundet mot astma-allergi, Riksförbundet mot reumatism, Riksförbundet mot mag- och tarmsjuka, Riksförbundet för njursjuka, Riksförbundet för social och mental hälsa, Riksförbundet för trafik- och polioskadade, Svenska celiakiförbundet, Svenska diabetesförbundet, Sveriges Dövas Riksförbund, Svenska epilepsiförbundet, Synskadades Riksförbund, Sveriges stamningsföreningars riksförbund, Handikappförbundens centralkommitté och Bröstcancerföreningarnas riksorganisation. Förordning (1987:284).

3 §  Med avvikelse från 6 kap. 6 § första stycket studiestödslagen (1973:349) får internatbidrag inom ett län utgå till sådan medlem i en organisation enligt 2 § denna förordning, som är bosatt inom länet. Om medlemmen behöver ledsagare, får internatbidrag utgå även till denne. Förordning (1987:284).

4 §  Bestämmelserna i 6 kap. 8 § studiestödslagen (1973:349) samt 6 kap.5, 7--11 och 14 §§studiestödsförordningen (1973:418) om internatbidrag med anledning av ansökan av facklig organisation skall tillämpas på motsvarande sätt när ansökan görs av pensionärs- eller handikapporganisation. Förordning (1987:284).

5 § har upphävts genom förordning (1990:566).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:850) om försöksverksamhet med kollektiva ansökningar om internatbidrag från pensionärs- och handikapporganisationer

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987 och gäller till utgången av år 1988. Den tillämpas endast i fråga om kurser som de studerande påbörjar efter utgången av år 1986.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:100
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:284) om ändring i förordningen (1986:850) om försöksverksam- het med kollektiva ansökningar om dagstudiestöd i form av internatbidrag från pensio- närs- och handikapporganisa- tioner

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:100
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1-4 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:499) om fortsatt giltighet av förordningen (1986:850) om försöksverksamhet med kollektiva ansökningar om internatbidrag från pensionärs- och handikapp- organisationer

Förordning (1989:971) om fortsatt giltighet av förordningen (1986:850) om försöksverksamhet med kollektiva ansökningar om internatbidrag från pensionärs- och handikapp- organisationer

Förordning (1990:566) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1986:850) om för- söksverksamhet med kollektiva ansökningar om internatbidrag från pensionärs- och handikapp- organisationer

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:100
  Omfattning
  forts. giltighet; upph. 5 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:969) om fortsatt giltighet av förordningen (1986:850) om försöksverksamhet med kollek- tiva ansökningar om internat- bidrag från pensionärs- och handikapporganisationer

Förarbeten
Prop. 1990/91:100
Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
1991-07-01