Förordning (1987:1115) om införande av ny tullagstiftning

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1987-12-03
Ändring införd
SFS 1987:1115
Ikraft
1988-01-01
Upphäver
Förordning (1973:1015) om frihet från införselavgift
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Rättelseblad SFS1987:1115 har iakttagits.

1 §  Tullagen (1987:1065), lagen (1987:1066) om frihet från skatt eller avgift vid införsel, lagen (1987:1067) om ändring i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling, tulltaxelagen (1987:1068) och lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m. träder i kraft den 1 januari 1988.

2 §  Följande författningar skall upphöra att gälla vid utgången av år 1987, nämligen

  1. förordningen (1966:394) om rätt för resande m. fl. att införa varor tull- och skattefritt,
  2. tullagen (1973:670),
  3. tullförordningen (1973:979),
  4. lagen (1973:981) om frihet från införselavgift,
  5. förordningen (1973:1015) om frihet från införselavgift,
  6. lagen (1977:975) med tulltaxa.

Ändringar

Förordning (1987:1115) om införande av ny tullagstiftning