Upphävd författning

Förordning (1988:1232) med instruktion för lantmäterimyndigheterna

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1988-11-24
Ändring införd
SFS 1988:1232
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Lantmäteriinstruktion (1974:336)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

[K1]1 §  Med lantmäterimyndighet avses i denna förordning statens lantmäteriverk, överlantmätarmyndigheterna, fastighetsbildningsmyndigheterna och fastighetsregistermyndigheterna.

[K1]2 §  Det statliga lantmäteriet omfattar lantmäteriverket, en överlantmätarmyndighet i varje län, de statliga fastighetsbildningsmyndigheterna och en statlig fastighetsregistermyndighet i varje län. Lantmäteriverket är chefsmyndighet för verksamheten.

[S2]Utanför denna organisation men underordnad denna i tillsynshänseende finns det kommunala fastighetsbildningsmyndigheter och kommunala fastighetsregistermyndigheter. Förordning (1990:253).

[K1]3 §  Landet är indelat i lantmäteridistrikt som vart och ett är verksamhetsområde för en fastighetsbildningsmyndighet. Regeringen bestämmer denna indelning. Är riket i krig eller krigsfara bestämmer i stället lantmäteriverket indelningen.

Allmänna bestämmelser och uppgifter

[K1]4 §  Lantmäterimyndigheterna skall

 1. ha hand om frågor om fastighetsbildning, fastighetsbestämning, fastighetsregistrering, fastighetsvärdering och fastighetssamverkan,
 2. framställa och utge allmänna kartor,
 3. ha hand om frågor om lokal mätning och kartläggning av grundläggande natur (mätningsverksamhet),
 4. tillhandahålla uppgifter om fast egendom,
 5. tillhandahålla uppgifter av geodetisk, fotogrammetrisk och kartografisk natur,
 6. lämna andra myndigheter stöd i fastighetstekniska, fastighetsrättsliga, fastighetsekonomiska, geodetiska, fotogrammetriska och kartografiska frågor,
 7. tillhandahålla underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

[S2]För de kommunala fastighetsbildningsmyndigheterna och fastighetsregistermyndigheterna gäller inte första stycket 2 och 7. Första stycket 3 och 5 samt första stycket 6, i vad avser geodetiska, fotogrammetriska och kartografiska frågor, gäller för en kommunal fastighetsbildningsmyndighet endast om kommunen har bestämt att myndigheten skall svara för mätningsverksamhet. Förordning (1990:253).

[K1]5 §  Fastighetsregistermyndigheterna har till uppgift att registrera förändringar i fastighetsförhållandena. I fråga om uppläggande och förande av fastighetsregister finns särskilda bestämmelser.

[S2]Om fastighetsregistermyndigheten begär det, får lantmäteriverket för visst område besluta att hela eller delar av fastighetsregistret skall läggas upp av verket i fastighetsregistermyndighetens ställe.

[K1]6 §  Regeringen beslutar i fråga om utgivning, förläggande och distribution av allmänna kartor.

[S2]I förordningen (1980:754) om upplåtande av det allmänna kartmaterialet för följdproduktion m. m. finns bestämmelser om det allmänna kartmaterial som staten har upphovsrätt till.

[K1]7 §  Verksamheten i fred skall bedrivas så att de krav som totalförsvaret ställer vid krig eller krigsfara kan tillgodoses i största möjliga utsträckning.

[S2]Är riket i krig eller krigsfara eller råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit sig, meddelar regeringen särskilda bestämmelser för verksamheten.

[S3]Behövs det med hänsyn till rikets säkerhet särskilda bestämmelser om utnyttjande av material som framställs vid lantmäterimyndigheterna, skall lantmäteriverket efter samråd med Försvarsmakten lämna förslag om detta till regeringen. Förordning (1994:187).

Verksförordningens tillämpning

[K1]8 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på lantmäteriverket med undantag av 16 §. Bestämmelsen i 18 § tillämpas inte i verkets uppdragsverksamhet.

[S2]Följande bestämmelser i verksförordningen skall tillämpas på överlantmätarmyndigheterna, de statliga fastighetsbildningsmyndigheterna och de statliga fastighetsregistermyndigheterna: 3 § första stycket, 4--6 §§, 7 §1 och 2 samt 9, 14, 15, 17, 23, 24 och 27--29 §§.

[S3]Om fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) skall tillämpas i ärendet gäller dock inte bestämmelserna om myndighetens beslut i 29 § verksförordningen. Verksförordningens29 § tillämpas inte heller vid beslut om räkning enligt lantmäteritaxan (1971:1101) och vid förande av fastighetsregistret. Förordning (1991:1521).

Interna föreskrifter

[K1]9 §  Lantmäteriverket skall i en arbetsordning eller i särskilda beslut meddela de föreskrifter som behövs om de statliga lantmäterimyndigheternas organisation och formerna för myndigheternas verksamhet.

[S2]Överlantmätarmyndigheten, fastighetsbildningsmyndigheten och fastighetsregistermyndigheten beslutar om den egna myndighetens arbetsordning inom ramen för den normalarbetsordning som lantmäteriverket fastställer. Förordning (1991:1521).

2 kap. Statens lantmäteriverk

Särskilda uppgifter

[K2]1 §  Lantmäteriverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om fastighetsbildning, fastighetsbestämning, fastighetsvärdering, fastighetssamverkan, fastighetsregistrering, mätningsverksamhet enligt 1 kap. 4 § första stycket 3 och allmän kartläggning.

[S2]Lantmäteriverket skall också verka för ett ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick och fastställa ortnamn i den utsträckning inte någon annan har sådan befogenhet.

[K2]2 §  Lantmäteriverket skall

 1. leda och utöva tillsyn över den verksamhet som skall skötas av övriga statliga lantmäterimyndigheter samt utöva tillsyn över den verksamhet som skall skötas av kommunala lantmäterimyndigheter,
 2. leda och utöva tillsyn över fastighetsregistermyndigheternas arbete med att lägga upp nytt fastighetsregister samt, i den utsträckning det inte ankommer på centralnämnden för fastighetsdata, svara för genomförandet av automatisk databehandling på fastighetsregistreringens område,
 3. inom sitt verksamhetsområde ge vägledning i frågor som rör plangenomförande och ersättning enligt plan- och bygglagen (1987:10) samt exploateringssamverkan,
 4. svara för landets geodetiska uppmätning och flygfotografering för kartläggningsändamål,
 5. verka för samordning av grundläggande mätnings- och kartläggningsverksamhet,
 6. verka för samordning vid uppbyggandet och ajourhållningen av databaser avseende lägesbestämd information,
 7. utföra vetenskapliga utvecklingsarbeten inom geodesi, fotogrammetri och kartografi samt närliggande ämnesområden i den utsträckning dessa arbeten har samband med verkets övriga uppgifter,
 8. som funktionsansvarig myndighet tillgodose totalförsvarets behov av landskaps- och fastighetsinformation m. m., och därvid leda och utöva tillsyn över krigstryckningen av kartor m. m. i tekniskt och administrativt hänseende,
 9. till skydd för rikets säkerhet granska kart- och flygbildmaterial samt uppgifter ur verkets geodetiska arkiv,
 10. på framställning av domstol eller annan statlig myndighet utreda och avge utlåtande i mål eller ärenden hos sådan myndighet,
 11. med avseende på den svensk-finska riksgränsen ansvara för redovisning av gränsen samt för tillsyn och skötsel av gränsens utmärkning. Förordning (1990:253).

[K2]3 §  Det statliga lantmäteriet får inom sitt verksamhetsområde bedriva uppdragsverksamhet i Sverige och utomlands mot ersättning enligt grunder som Lantmäteriverket fastställer efter samråd med Riksrevisionsverket. Vid tillämpningen av tjänsteexportförordningen (1992:192) skall Lantmäteriverket samråda med Boverket och Centralnämnden för fastighetsdata i frågor av gemensamt intresse. Förordning (1993:838).

Lantmäteriverkets ledning

[K2]4 §  Lantmäteriverkets generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

[K2]5 §  Lantmäteriverkets styrelse består av högst sju personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

[K2]6 §  Inom lantmäteriverket finns ett planeringssekretariat och fem avdelningar, nämligen administrativa avdelningen, fastighetsavdelningen, kartavdelningen, produktionsavdelningen och marknadsavdelningen.

[S2]Avdelningarna och planeringssekretariatet är indelade i enheter. Inom planeringssekretariatet finns en försvarsenhet. Om det finns särskilda skäl får ytterligare enhet inrättas.

[S3]Planeringssekretariatet leds av en planeringsdirektör. Administrativa avdelningen leds av en administrativ direktör, marknadsavdelningen av en marknadsdirektör och var och en av de övriga avdelningarna av en teknisk direktör. Försvarsenheten förestås av en militärassistent, som också är säkerhetschef. Var och en av de andra enheterna leds av en enhetschef.

[S4]Dessutom finns till lantmäteriverket knutet ett kartråd och ett ortnamnsråd. Förordning (1990:253).

Kartrådet

[K2]7 §  Kartrådet har till uppgift att ge verket råd i frågor som avser de allmänna kartorna. Innan mera betydelsefulla frågor om sådana kartor avgörs, skall verket inhämta rådets synpunkter. Kartrådet sammanträder när ordföranden bestämmer det.

[K2]8 §  I kartrådet ingår som ledamöter en företrädare för var och en av följande myndigheter och förbund, nämligen Försvarsmakten, överstyrelsen för civil beredskap, statens räddningsverk, vägverket, sjöfartsverket, lantmäteriverket, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, riksantikvarieämbetet och statens historiska museer, statens jordbruksverk, skogsstyrelsen, statens naturvårdsverk, boverket, Sveriges geologiska undersökning, statens vattenfallsverk, statistiska centralbyrån och Svenska kommunförbundet. Rådet får i särskilt fall tillkalla ytterligare ledamöter.

[S2]Generaldirektören i lantmäteriverket eller den han utser i sitt ställe är ordförande och lantmäteriverkets företrädare i kartrådet.

[S3]De andra ledamöterna av kartrådet utses av lantmäteriverket efter förslag av respektive myndighet eller förbund. Förordning (1994:187).

Ortnamnsrådet

[K2]9 §  Ortnamnsrådet har till uppgift att stödja lantmäteriverket i arbetet med att främja ett ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick. Innan mera betydelsefulla frågor om ortnamn avgörs, skall verket inhämta rådets synpunkter. Ortnamnsrådet sammanträder när ordföranden bestämmer det. Förordning (1990:253).

[K2]10 §  I ortnamnsrådet ingår som ledamöter dels en företrädare för var och en av följande myndigheter, företag och organisationer, nämligen Posten Aktiebolag, Vägverket, Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer, Statens lantmäteriverk, Språk- och folkminnesinstitutet, Svenska språk- nämnden, Sveriges hembygdsförbund och Svenska kommunförbundet, dels en företrädare gemensamt för universiteten och en gemensamt för de svenska sameorganisationerna. Rådet får i särskilt fall tillkalla ytterligare ledamöter.

[S2]Generaldirektören i Lantmäteriverket eller den han utser i sitt ställe är ordförande och Lantmäteriverkets företrädare i ortnamnsrådet.

[S3]De andra ledamöterna av ortnamnsrådet utses av Lantmäteriverket efter förslag av respektive myndighet, företag eller organisation. Förordning (1993:1740).

Personalföreträdare

[K2]11 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på lantmäteriverket.

Personalansvarsnämnden

[K2]12 §  Lantmäteriverkets personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av chefen för administrativa avdelningen, organisations- och personaldirektören, verkets chefsjurist och chefen för den avdelning som ärendet närmast rör.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande.

[S3]Personalansvarsnämnden prövar frågor som anges i 19 § verksförordningen (1987:1100) också beträffande anställda hos överlantmätarmyndigheterna, de statliga fastighetsbildningsmyndigheterna och de statliga fastighetsregistermyndigheterna. Förordning (1990:253).

Föreskrifter

[K2]13 §  Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100). Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller i övrigt av större vikt.

Ärendenas handläggning

[K2]14 §  Militärassistenten är direkt inför generaldirektören föredragande i viktigare frågor som hör till försvarsenheten.

[S2]Militärassistenten skall närvara när viktigare frågor avgörs om utlämnande av handlingar som är upprättade inom verket och som innefattar kart- eller flygbildmaterial. Militärassistenten skall också närvara vid prövning av tillståndsfrågor enligt lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation.

[S3]Om militärassistenten och hans ställföreträdare har förhinder får inte sådana handlingar utlämnas eller godkännas utan särskilt yttrande från Försvarsmakten. Förordning (1994:1233).

3 kap. Överlantmätarmyndigheterna

Särskilda uppgifter

[K3]1 §  Överlantmätarmyndigheten har länet som verksamhetsområde och har till uppgift att

 1. leda den verksamhet som skall skötas av en statlig fastighetsbildningsmyndighet,
 2. utöva tillsyn över mätningsverksamheten och verka för samordning av grundläggande mätnings- och kartläggningsverksamhet,
 3. medverka i arbetet med framställning av allmänna kartor,
 4. lämna kommuner och enskilda råd och upplysningar i frågor inom överlantmätarmyndighetens verksamhetsområde,
 5. på framställning av domstol eller annan statlig myndighet utreda och avge utlåtande i mål eller ärenden hos sådan myndighet,
 6. informera om och tillhandahålla allmänna kartor och andra inom det statliga lantmäteriet framställda produkter,
 7. fullgöra de administrativa uppgifter som lantmäteriverket överlämnar åt överlantmätarmyndigheten,
 8. svara för lantmäteritjänster inom länsstyrelsen. Förordning (1990:253).

[K3]2 §  När överlantmätarmyndigheten fullgör sina uppgifter enligt 1 kap. 4 § och 3 kap. 1 § skall den särskilt

 1. verka för att fö rrättningar och uppdrag handläggs snabbt och ändamålsenligt,
 2. i fråga om indelningen i lantmäteridistrikt, inrättande av fastighetsbildningsmyndigheter för särskilda fastighetsbildningsuppgifter samt sådana myndigheters verksamhetsområden och arbetsuppgifter föreslå åtgärder som behövs för en rationell fastighetsbildningsverksamhet,
 3. stödja fastighetsbildningsmyndigheterna i deras verksamhet med uppgifter och utredningar,
 4. upprätta program och planer för grundläggande stommätning och kartläggning samt på begäran av en kommun kontrollera mätningsarbeten, i den utsträckning dessa uppgifter inte fullgörs av lantmäteriverket.

Överlantmätarmyndighetens ledning

[K3]3 §  Överlantmätaren är chef för överlantmätarmyndigheten.

[S2]Överlantmätaren beslutar ensam i ärenden som skall avgöras av överlantmätarmyndigheten. Han får dock överlåta till en annan tjänsteman vid myndigheten att besluta i sådana ärenden.

[S3]I förordningen (1988:971) med länsstyrelseinstruktion och förordningen (1988:972) med instruktion för länsstyrelsen i Norrbottens län finns bestämmelser om skyldighet för överlantmätaren att vara föredragande i ärenden vid länsstyrelsen. Förordning (1990:253).

[K3]4 §  Lantmäteriverket beslutar om fördelningen av personal på de olika myndigheterna.

[K3]5 §  I 2 kap. 12 § finns bestämmelser om personalansvarsnämnd.

Särskilda uppgifter

[K4]1 §  Varje lantmäteridistrikt utgör verksamhetsområdet för en fastighetsbildningsmyndighet.

[S2]Ytterligare fastighetsbildningsmyndigheter kan inrättas för fastighetsbildningsuppgifter

 1. som sammanhänger med jordbrukets och skogsbrukets rationalisering och liknande uppgifter,
 2. som rör utvecklingen av tätbebyggelse,
 3. av andra särskilda slag.

[S3]Beslut om att sådan fastighetsbildningsmyndighet skall finnas samt om myndighetens verksamhetsområde och arbetsuppgifter meddelas av lantmäteriverket.

[S4]I lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet finns bestämmelser om inrättande av kommunala fastighetsbildningsmyndigheter med behörighet att handlägga i huvudsak ärenden som rör utvecklingen av tätbebyggelse inom kommunen.

[K4]2 §  Fastighetsbildningsmyndigheten skall

 1. handlägga förrättningar inom myndighetens ansvarsområde,
 2. främja en ändamålsenlig fastighetsindelning,
 3. verka för samordning av fastighetsbildningen med de åtgärder som planläggs och utförs på angränsande områden av andra myndigheter och organ,
 4. planlägga och utföra mätnings-, utstaknings- och kartläggningsarbeten inom sitt verksamhetsområde samt sköta stomnät och mätningsarkiv,
 5. tillhandahålla uppgifter om och utreda fastighetsförhållanden m. m.,
 6. på parternas uppdrag hjälpa till med att upprätta överlåtelse- eller upplåtelsehandling, som rör fast egendom, eller avtal enligt 12 kap. 2 § fastighetsbildningslagen (1970:988), om det underlättar handläggningen av ärende hos myndigheten,
 7. på framställning av domstol eller annan statlig eller kommunal myndighet utreda och avge utlåtande i mål eller ärenden hos sådan myndighet.

[S2]För en kommunal fastighetsbildningsmyndighet gäller första stycket 4 endast om kommunen bestämt att myndigheten skall ha sådana uppgifter.

Fastighetsbildningsmyndighetens ledning m.m.

[K4]3 §  Chef för fastighetsbildningsmyndighet med lantmäteridistrikt som verksamhetsområde är en distriktslantmätare. Chef för annan statlig fastighetsbildningsmyndighet är en länslantmätare.

[S2]Chefen för fastighetsbildningsmyndigheten beslutar ensam i ärenden som skall avgöras av myndigheten. Han får dock överlåta till en annan tjänsteman vid myndigheten att besluta i sådana ärenden.

[K4]4 §  Chefen för fastighetsbildningsmyndigheten är förrättningslantmätare. Han får dock sätta en annan tjänsteman vid myndigheten i sitt ställe som förrättningslantmätare. Han skall därvid se till att tjänstemannen har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för uppgiften. Om fastighetsbildningsmyndighetens sammansättning vid förrättning finns särskilda bestämmelser.

[K4]5 §  Lantmäteriverket beslutar om fördelningen av personal på de olika myndigheterna. Lantmäteriverket får dock överlämna åt överlantmätarmyndigheten att besluta om denna fördelning.

[K4]6 §  I 2 kap. 12 § finns bestämmelser om personalansvarsnämnd.

[K4]7 §  Om en kommunal fastighetsbildningsmyndighet har inrättats, skall kommunen sända uppgift om vem som är chef för myndigheten till lantmäteriverket och överlantmätarmyndigheten. Detta gäller också när en vikarie för chefen har utsetts.

[K4]8 §  Chefen för en kommunal fastighetsbildningsmyndighet har det ansvar för verksamheten som anges i 4 och 5 §§verksförordningen (1987:1100). Chefen skall dessutom se till att lantmäteriverket får det underlag som verket behöver för sin tillsyn.

[K5]1 §  Den statliga fastighetsregistermyndigheten i länet svarar för fastighetsregistreringen i den utsträckning fastighetsregistreringsverksamheten inte skall skötas av en kommunal fastighetsregistermyndighet. Regeringen bestämmer om en kommunal fastighetsregistermyndighet skall finnas. Vid krigsfara och under krig beslutar lantmäteriverket om detta. Lantmäteriverket bestämmer om myndighetens verksamhetsområde.

[S2]I lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet finns bestämmelser om inrättande av kommunala fastighetsregistermyndigheter. Förordning (1990:253).

[K5]1 a §  Länslantmätaren är chef för den statliga fastighetsregistermyndigheten. Förordning (1990:253).

[K5]2 §  Kommunen skall sända uppgift om vem som är chef för en kommunal fastighetsregistermyndighet till lantmäteriverket och, om fastighetsregistret förs med användande av automatisk databehandling, till centralnämnden för fastighetsdata. Detta gäller också när en vikarie för chefen har utsetts.

[S2]Bestämmelserna i 4 kap. 8 § gäller även för chefen för en kommunal fastighetsregistermyndighet.

[K5]3 §  Chefen för fastighetsregistermyndigheten beslutar ensam i ärenden som skall avgöras av myndigheten. Han får dock överlåta till en annan tjänsteman vid myndigheten att besluta i sådana ärenden.

[K5]4 §  Lantmäteriverket beslutar om fördelningen av personal på de olika statliga fastighetsregistermyndigheterna. Förordning (1990:253).

[K5]5 §  I 2 kap. 12 § finns bestämmelser om personalansvarsnämnd. Förordning (1990:253).

[K6]1 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänst som planeringsdirektör, administrativ direktör, teknisk direktör, marknadsdirektör och annan avdelningschef vid verket tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Militärassistenten beordras att tjänstgöra vid verket för viss tid enligt särskilda bestämmelser.

[S4]Lantmäteriverket tillsätter övriga tjänster vid verket, överlantmätarmyndigheterna, de statliga fastighetsbildningsmyndigheterna och de statliga fastighetsregistermyndigheterna. Efter bemyndigande av lantmäteriverket får dock en överlantmätarmyndighet tillsätta tjänster vid myndigheten och de statliga fastighetsbildningsmyndigheterna inom länet. Efter ett sådant bemyndigande får också fastighetsregistermyndigheten tillsätta tjänster vid myndigheten. */k/ Förordning (1990:253).

[K6]2 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

[K6]3 §  Andra styrelseledamöter vid lantmäteriverket än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[K6]4 §  Behörig till tjänst som chef för en fastighetsbildningsmyndighet är den som dels har avlagt civilingenjörsexamen vid sektionen för lantmäteri vid tekniska högskolan i Stockholm med utbildningen särskilt inriktad på fastighetsbildning och därmed sammanhängande frågor eller har motsvarande kunskaper, dels har förvärvat minst två års praktisk erfarenhet av sådan verksamhet som skall skötas av en fastighetsbildningsmyndighet.

[K6]5 §  Behörig till tjänst som chef för en fastighetsregistermyndighet är den som dels har avlagt civilingenjörsexamen vid sektionen för lantmäteri vid tekniska högskolan i Stockholm med utbildningen särskilt inriktad på fastighetsbildning och därmed sammanhängande frågor eller har motsvarande kunskaper, dels har förvärvat minst två års praktisk erfarenhet av fastighetsregistrering.

[K6]6 §  har upphävts genom förordning (1990:253).

[K6]7 §  Den som inte uppfyller behörighetskraven enligt 4 eller 5 § får inte utan lantmäteriverkets medgivande förordnas till vikarie för chefen för en fastighetsbildningsmyndighet eller en fastighetsregistermyndighet. Förordning (1990:253).

[K6]8 §  När vikarie behövs för chefen för en statlig fastighetsbildningsmyndighet, förordnas vikarie av överlantmätarmyndigheten, om annat inte följer av 15 § anställningsförordningen (1965:601).

[K6]9 §  Chefen för en statlig fastighetsbildningsmyndighet är skyldig att, efter beslut av lantmäteriverket, under viss tid uppehålla tjänst som chef även för en annan sådan myndighet.

[K6]10 §  Tjänstemän vid en fastighetsbildningsmyndighet är skyldiga att på begäran av länsstyrelsen eller den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet delta vid handläggningen av ärenden hos länsstyrelsen eller vid sammanträde med en sådan nämnd.

[S2]Tjänstemän vid en överlantmätarmyndighet eller en statlig fastighetsregistermyndighet är skyldiga att på begäran av länsstyrelsen delta vid handläggning av ärenden och vid sammanträden hos länsstyrelsen. Förordning (1991:1636).

Bisysslor

[K6]11 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av lantmäteriverket i fråga om tjänstemän vid verket, överlantmätarmyndigheterna, de statliga fastighetsbildningsmyndigheterna och de statliga fastighetsregistermyndigheterna, dock inte i fråga om generaldirektören, planeringsdirektören, administrativa direktören, marknadsdirektören, de tekniska direktörerna och de andra avdelningscheferna vid verket. Förordning (1990:253).

Överklagande

[K6]12 §  Beslut av överlantmätarmyndigheterna, de statliga fastighetsbildningsmyndigheterna och de statliga fastighetsregistermyndigheterna får överklagas hos lantmäteriverket, om något annat inte är föreskrivet. Förordning (1990:253).

Ändringar

Förordning (1988:1232) med instruktion för lantmäterimyndigheterna

Ikraftträder
1989-01-01

Förordning (1990:253) om ändring i förordningen (1988:1232) med instruktion för lantmäterimyndigheterna

  Omfattning
  upph. 6 kap 6 §; ändr. 1 kap 2, 4, 8 §§, 2 kap 2, 6, 8, 9, 12 §§, 3 kap 1, 3 §§, 5 kap 1 §, 6 kap 1, 7, 10-12 §§; nya 5 kap 1 a, 4, 5 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:75) om ändring i förordningen (1988:1232) med instruktion för lantmäterimyndigheterna

  Omfattning
  ändr. 2 kap 3, 8 §§, 6 kap 10 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1521) om ändring i förordningen (1988:1232) med instruktion för lantmäterimyndigheterna

  Omfattning
  ändr. 1 kap 8 §, 2 kap 8, 10 §§; nya 1 kap 9 §, rubr. närmast före 1 kap 9 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1991:1636) om ändring i förordningen (1988:1232) med instruktion för lantmäterimyndigheterna

  Omfattning
  ändr. 6 kap 10 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1993:838) om ändring i förordningen (1988:1232) med instruktion för lantmäterimyndigheterna

  Omfattning
  ändr 2 kap 3, 10 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1740) om ändring i förordningen (1988:1232) med instruktion för lantmäterimyndigheterna

  Omfattning
  ändr. 2 kap 10 §
  Ikraftträder
  1994-03-01

Förordning (1994:187) om ändring i förordningen (1988:1232) med instruktion för lantmäterimyndigheterna

  Omfattning
  ändr. 1 kap 7 §, 2 kap 8, 14 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1233) om ändring i förordningen (1988:1232) med instruktion för lantmäterimyndigheterna

  Omfattning
  ändr. 2 kap 14 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Ändring, SFS 1995:1418

  Omfattning
  upph.