Inaktuell version

Lag (1988:1465) om ledighet för närståendevård

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1988-12-15
Ändring införd
SFS 1988:1465 i lydelse enligt SFS 2010:1241
Ikraft
1989-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om rätt till ledighet i samband med att en svårt sjuk person vårdas av en närstående. Lag (2010:1241).

2 § Har upphävts genom lag (2010:1241).
3 § Har upphävts genom lag (2010:1241).

Ersättning

4 § Har upphävts genom lag (2010:1241).
5 § Har upphävts genom lag (2010:1241).
6 § Har upphävts genom lag (2010:1241).
7 § Har upphävts genom lag (2010:1241).
8 § Har upphävts genom lag (2010:1241).
9 § Har upphävts genom lag (2010:1241).
10 § Har upphävts genom lag (2010:1241).
11 § Har upphävts genom lag (2010:1241).
12 § Har upphävts genom lag (2010:1241).

Ansökan och beslut om ersättning m. m.

13 § Har upphävts genom lag (2010:1241).
14 § Har upphävts genom lag (2010:1241).
15 § Har upphävts genom lag (2010:1241).
16 § Har upphävts genom lag (2010:1241).

Återbetalningsskyldighet

17 § Har upphävts genom lag (2010:1241).

Överklagande m. m. av beslut om ersättning

18 § Har upphävts genom lag (2010:1241).

Övriga bestämmelser om ersättning m. m.

19 § Har upphävts genom lag (2010:1241).

Rätt till ledighet m. m.

20 §  En arbetstagare har rätt till hel ledighet från sitt arbete under tid då han eller hon uppbär hel närståendepenning enligt 47 kap.socialförsäkringsbalken och till förkortning av arbetstiden till hälften eller till tre fjärdedelar under tid då han eller hon uppbär halv eller fjärdedels ersättning.

[S2]Under den tid då en arbetstagare skulle ha haft rätt till ersättning enligt nyssnämnda kapitel, om han eller hon inte omfattats av bestämmelserna i 37 kap. 3 § socialförsäkringsbalken, har arbetstagaren rätt till ledighet. Lag (2010:1241).

21 §  Avtal är ogiltiga i den mån de upphäver eller inskränker en arbetstagares rätt till ledighet enligt denna lag.

22 §  Om en arbetstagare vill utnyttja sin rätt till ledighet skall han så snart som möjligt underrätta arbetsgivaren. I samband med underrättelsen skall arbetstagaren ange hur länge han avser att vara ledig, om det kan ske.

23 §  En arbetstagare får avbryta en påbörjad ledighet och återuppta arbetet i samma omfattning som före ledigheten.

24 §  En arbetstagare får inte sägas upp eller avskedas enbart av det skälet att arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet enligt denna lag. Sker det ändå, skall uppsägningen eller avskedandet ogiltig- förklaras, om arbetstagaren begär det.

25 §  En arbetstagare är inte skyldig att enbart av det skälet att arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet enligt denna lag vidkännas minskning av de förmåner som är förenade med anställningen eller försämring av arbetsförhållandena i annan mån än som följer av uppehållet i arbetet. Arbetstagaren är inte heller skyldig att av skäl som nu har sagts vidkännas annan omplacering än sådan som kan ske inom ramen för anställningsavtalet och som är en nödvändig följd av ledigheten.

26 §  En arbetsgivare som bryter mot denna lag skall betala arbetstagaren skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning som har skett. Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ner eller helt falla bort.

27 §  Mål om tillämpning av 21--26 §§ handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

[S2]Förs talan med anledning av uppsägning eller avskedande, skall 34 och 35 §§, 37 §, 38 § andra stycket andra meningen, 39--42 §§ samt 43 § första stycket andra meningen och andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd gälla i tillämpliga delar. I fråga om annan talan tillämpas 64--66 och 68 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet på motsvarande sätt.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1988:1465) om ledighet för närståendevård

Lag (1989:1048) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Lag (1991:225) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Ändring, SFS 1991:363

  Omfattning
  ikrafttr. av 1991:225

Lag (1991:1053) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och och ledighet för närståendevård

Lag (1991:1980) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:40
  Omfattning
  ändr. 9, 18 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:274) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1juli 1992. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:106
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1992:1705) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1993. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:31, Bet. 1992/93:SfU9
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1993-04-01

Lag (1993:333) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft såvitt avser 4 och 6 §§ den 1 juni 1993 och i övrigt den 1 juli 1993.
  19915:1482
  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
  Äldre bestämmelser tillämpas på ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:335, Prop. 1992/93:178, Bet. 1992/93:SfU17
  Omfattning
  ändr. 4, 6, 8 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1994:47) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:126, Prop. 1993/94:59, Bet. 1993/94:SfU9
  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:318) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:289, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:SfU12
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1995:1482) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:87, Prop. 1995/96:69, Bet. 1995/96:SfU2
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1997:279) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:231, Prop. 1996/97:121, Bet. 1996/97:SfU10
  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1997-10-01

Lag (1998:94) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. I fråga om omprövning av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller 18 § i sin äldre lydelse.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:153, Prop. 1997/98:41, Bet. 1997/98:SfU8
  Omfattning
  ändr. 18, 19 §§
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (1999:815) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
 2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om ersättning för tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:12, Prop. 1998/99:119, Bet. 1999/2000:SfU3
Omfattning
ändr. 3, 13 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:380) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:236, Prop. 1999/2000:95, Bet. 1999/2000:SfU12
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2002:196) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Förarbeten
Rskr. 2001/02:215, Prop. 2001/02:84, Bet. 2001/02:SfU12
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2004:818) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
 2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en allmän försäkringskassa.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 2, 3, 13, 14, 16, 17, 18, 19 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2007:198) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
 2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:134, Prop. 2006/07:49, Bet. 2006/07:SfU6
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2008:483) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Förarbeten
Rskr. 2007/08:225, Prop. 2007/08:136, Bet. 2007/08:SfU12
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:863) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Förarbeten
Rskr. 2008/09:23, Prop. 2007/08:124, Bet. 2008/09:SfU4
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2008:940) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Förarbeten
Rskr. 2008/09:25, Prop. 2008/09:6, Bet. 2008/09:AU3
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:992) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
 2. Under åren 2010 och 2011 ska de äldre bestämmelserna fortfarande gälla. Det som sägs om Premiepensionsmyndigheten ska därvid i stället gälla Pensionsmyndigheten.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:4, Prop. 2008/09:202, Bet. 2009/10:SfU3
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1049) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. De nya bestämmelserna tillämpas även för vård som har påbörjats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:16, Prop. 2008/09:194, Bet. 2009/10:SfU4
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:419) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Förarbeten
Rskr. 2009/10:276, Prop. 2009/10:120, Bet. 2009/10:SfU15
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2010:1241) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. Äldre bestämmelser gäller för förmåner som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
upph. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 §§; ändr. författningsrubr., 1, 20 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2017:1125) om ändring i lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård

Förarbeten
Rskr. 2017/18:47, Prop. 2017/18:10, Bet. 2017/18:SfU12
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2018-01-01