Upphävd författning

Förordning (1988:318) med instruktion för Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1988-05-19
Ändring införd
SFS 1988:318 i lydelse enligt SFS 2007:71
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1975:507) med instruktion för tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet har till uppgift att

 1. avge förslag till regeringen i ärenden om anställning som domare eller hyresråd enligt särskilda bestämmelser,
 2. besluta i fråga om tillstånd som avses i 12 kap. 3 § rättegångsbalken när det gäller lagfarna domare i och rättsbildade befattningshavare vid domstol,
 3. handha och pröva frågor om bisyssla som avses i 7 a-7 d §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning när det gäller lagman i tingsrätt och länsrätt,
 4. handha och pröva frågor om bisyssla som avses i 7 a-7 c §§ lagen om offentlig anställning när det gäller hyresråd som är chef för hyresnämnd,
 5. fullgöra vad regeringen i övrigt bestämmer. Förordning (2001:1022).

Sammansättning m. m.

2 §  Nämnden består av minst sju ledamöter. För varje ledamot finns en personlig ersättare.

[S2]Ledamöterna och ersättarna utses av regeringen för en tid av högst tre år.

[S3]Regeringen utser bland ledamöterna en att vara ordförande och en att vara vice ordförande. Förordning (1993:1747).

Organisation

3 §  Nämndens kansligöromål utförs av Domstolsverket.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet:

[S2]29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

[S3]31 § om myndighetens beslut,

[S4]35 § om överklagande. Förordning (1996:389).

Ärendenas handläggning

5 §  Nämnden är beslutför när minst hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

[S2]När ärenden av principiell natur eller annars av större vikt handläggs bör samtliga ledamöter vara närvarande. Förordning (1993:1747).

6 §  Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

[S2]Även i annat fall än som avses i första stycket får ärenden avgöras genom meddelanden mellan ledamöterna, om samtliga ledamöter deltar i avgörandet och är ense om utgången.

7 §  Ärendena avgörs efter föredragning av en tjänsteman vid Domstolsverket.

[S2]Ordföranden får överta beredning och föredragning av ärenden.

[S3]Chefen för Domstolsverket och den enhetschef som inom verket har huvudansvaret för personalfrågorna får närvara när ett ärende föredras av en annan tjänsteman hos verket. Förordning (1994:1256).

8 §  Ordföranden eller Domstolsverket får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden samt pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar. Nämnden får överlämna till tjänsteman vid Domstolsverket att pröva frågor som avses i 24 § förvaltningslagen (1986:223).

8 a §  Vid nämndens prövning skall de sökandes skicklighet för anställningen särskilt beaktas.

[S2]Innan nämnden avger sitt förslag beträffande annan anställning än som chef för domstol eller hyresnämnd skall den inhämta yttrande från chefen för den aktuella domstolen eller hyresnämnden. Chefen för den aktuella domstolen eller hyresnämnden bör träffa de sökande som han eller hon avser att yttra sig över. I yttrandet bör anges om det finns behov av en jämnare könsfördelning.

[S3]Innan nämnden i ett ärende om anställning som domare eller hyresråd för upp en sökande på förslag, skall uppgifter om sökanden inhämtas ur belastningsregistret enligt förordningen (1999:1134) om belastningsregister, om det inte möter något hinder enligt 7 § lagen (1998:620) om belastningsregister. Förordning (2007:71).

Överklagande m. m.

9 §  Nämndens förslag skall genast anslås på nämndens anslagstavla. Förslaget får överklagas hos regeringen. Skrivelsen med överklagandet ges in till regeringen och skall ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då anslaget sattes upp.

[S2]I fråga om överklagande i annat fall finns bestämmelser i 23 § andra stycket förvaltningslagen (1986:223).

[S3]Nämndens förordnande av ordförande och vice ordförande i övervakningsnämnderna samt sakkunniga ledamöter i miljödomstolarna får inte överklagas. Förordning (1999:705).

10 § har upphävts genom förordning (1990:37).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:318) med instruktion för Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1989:743) om ändring i förordningen (1988:318) med instruktion för tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1989-10-01

Förordning (1990:37) om ändring i förordningen (1988:318) med instruktion för tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

  Omfattning
  upph. 10 §; ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1990-04-01

Förordning (1990:465) om ändring i förordningen (1988:318) med instruktion för tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

  Omfattning
  ändr. 2 §; ny 8 a §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1993:1747) om ändring i förordningen (1988:318) med instruktion för Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

  Omfattning
  ändr. 2, 5 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:1256) om ändring i förordningen (1988:318) med instruktion för Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

  Omfattning
  ändr. 1, 7, 8 a, 9 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1996:389) om ändring i förordningen (1988:318) med instruktion för Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1998:1625) om ändring i förordningen (1988:318) med instruktion för Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
1998-12-18

Förordning (1999:705) om ändring i förordningen (1988:318) med instruktion för Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
1999-09-01

Förordning (2001:1022) om ändring i förordningen (1988:318) med instruktion för Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2003:495) om ändring i förordningen (1988:318) med instruktion för Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2003. Äldre föreskrifter gäller för anställningar som har förklarats lediga före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 8 a §
Ikraftträder
2003-10-01

Förordning (2007:71) om ändring i förordningen (1988:318) med instruktion för Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

Omfattning
ändr. 8 a §
Ikraftträder
2007-04-01

Ändring, SFS 2007:1080

Omfattning
upph.