Upphävd författning

Förordning (1988:365) med instruktion för affärsverket FFV

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Ändring införd
SFS 1988:365
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1976:723) med instruktion för affärsverket FFV
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Affärsverkskoncernen

1 §  Affärsverket FFV och de företag där staten genom verket direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande bildar tillsammans en affärsverkskoncern. Universitets- och högskoleämbetet är central

Affärsverket FFV:s uppgifter och verksamhetsmål

2 §  Affärsverket FFV har till uppgift att utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja försvarsmateriel och andra produkter samt syssla med samtliga arbetsuppgifter som berör militärt och civilt flyg.

[S2]Affärsverket FFV får driva annan verksamhet som står i nära samband med verkets uppgifter i övrigt.

3 §  Målet för verksamheten är att på lång sikt åstadkomma bästa möjliga ekonomiska utbyte och därvid prestera ett från företagsekonomisk synpunkt rimligt årsresultat.

4 §  Om inte regeringen på framställning av affärsverket FFV bestämmer annat, skall affärsverket FFV följa de direktiv som överbefälhavaren meddelar för krigsplanläggningen i fråga om de verkstäder som regeringen anger.

5 §  Affärsverket FFV företräder staten inom sitt verksamhetsområde.

Verkets rätt att företräda staten vid domstol

6 §  Inom sitt verksamhetsområde företräder affärsverket FFV staten vid domstol.

Affärsverket FFV:s ledning

7 §  Affärsverket FFV leds av en styrelse, som också är koncernstyrelse. Den består av högst åtta personer. I styrelsen ingår dessutom verkets generaldirektör, som är chef för verket, och personalföreträdarna vid affärsverkskoncernen. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Organisation

8 §  Inom affärsverket FFV finns ett huvudkontor som består av koncernstaber och servicefunktioner.

[S2]Organisationen i övrigt består av ett antal huvudaffärsområden.

[S3]Vid affärsverket FFV finns en personalansvarsnämnd.

9 §  Varje koncernstab och huvudaffärsområde förestås av en chef.

10 §  En av cheferna för koncernstab eller huvudaffärsområde är generaldirektörens ställföreträdare.

11 §  Affärsverket FFV skall i en arbetsordning eller i särskilda beslut meddela de närmare bestämmelser som behövs om organisation och formerna för verksamheten. Om bestämmelserna gäller styrelsen eller uppgiftsfördelningen mellan den och generaldirektören, skall de beslutas av styrelsen.

[S2]Att affärsverket FFV skall ha en förteckning över sina föreskrifter m.m. framgår av 18 c § författningssamlingsförordningen (1976:725).

Styrelsens ansvar och uppgifter

12 §  Styrelsen ansvarar för affärsverket FFV:s verksamhet inom affärsverkskoncernen.

[S2]Styrelsen ansvarar också för att statens intressen som ägare tas till vara i affärsverkskoncernens företag och i andra företag där verket förvaltar statens aktier eller andelar.

13 §  Styrelsen skall särskilt

 1. ägna sig åt den långsiktiga planeringen inom koncernen,
 2. bestämma hur rapportering och samordning mellan verket och koncernens företag skall ske,
 3. ansvara för att finansförvaltningen inom koncernen är ordnad på ett tillfredsställande sätt,
 4. svara för att de krav beaktas som ställs på verksamheten med hänsyn till totalförsvaret, regionalpolitiken och miljöpolitiken,
 5. se till att regeringen får det underlag som behövs för att ta ställning till omfattningen och inriktningen av verksamhetens olika delar.

14 §  Styrelsen skall varje år till regeringen

 1. före den 1 september lämna förslag till treårsplan för koncernen, med bl. a. beskrivning av mål och strategi för verksamheten samt investerings- och finansieringsplaner för kommande treårsperiod,
 2. före den 31 oktober lämna delårsrapport för verket och koncernen för de två första tertialen av det innevarande året,
 3. före den 1 juni lämna årsredovisning dels innefattande resultat- och balansräkning, dels finansieringsanalys, dels förvaltningsberättelse för verket och för koncernen, för regeringens fastställande av årsbokslutet.

Generaldirektörens ansvar och uppgifter

15 §  Generaldirektören ansvarar för den löpande verksamheten enligt de riktlinjer och direktiv som styrelsen beslutar.

16 §  Det ingår i generaldirektörens uppgifter

 1. att förse styrelsen med underlag för beslut och att verkställa styrelsens beslut,
 2. att själv avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller personalansvarsnämnden,
 3. att se till att allmänhetens, organisationers, företags och andra myndigheters kontakter med verket underlättas genom en god service och tillgänglighet, genom information och genom ett klart och begripligt språk i verkets skrivelser och beslut.

17 §  Generaldirektören skall också se till att personalpolitiken motsvarar de krav som ställs på verksamheten. Detta innebär bl. a. att jämställdhet mellan kvinnor och män skall eftersträvas och att de anställda skall vara väl förtrogna med målen för verksamheten.

Redovisning och medelsförvaltning

18 §  Styrelsen skall se till att redovisningen och förvaltningen av verkets medel är ordnade på ett tillfredsställande sätt.

[S2]Generaldirektören skall se till att redovisningen görs enligt gällande föreskrifter och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

19 §  Affärsverket FFV får inte utan regeringens medgivande köpa aktier, avsedda att förvaltas av verket, eller sälja aktier som förvaltas av verket.

20 §  Affärsverket FFV skall varje år före den 1 juli till regeringen lämna en berättelse om verksamheten under närmast föregående räkenskapsår i de bolag i vilka affärsverket FFV förvaltar aktierna samt de företag med vilka nämnda bolag utgör koncern. Berättelsen skall innehålla årsredovisningar, finansieringsanalyser och protokoll från ordinarie bolagsstämma.

21 §  Affärsverket FFV får teckna borgen för lån till FFV AB eller dess dotter- eller dotterdotterbolag intill 75 000 000 kr. jämte ränta.

[S2]Affärsverket FFV får efter regeringens godkännande i varje särskilt fall lämna ägartillskott till FFV AB med högst 50 000 000 kr. per verksamhetsår. Förordning (1989:215).

22 §  Affärsverket FFV får, utöver vad som anges i förordningen (1974:591) om placeringsmöjligheter av likvida överskottsmedel, placera likvida överskottsmedel på konto i riksgäldskontoret och på konto i svensk affärsbank.

23 §  Affärsverket FFV får överföra medel mellan affärsverkets koncernkonto och bolagsgruppens koncernkonto med begränsningen att affärsverket får låna upp högst 25 000 000 kr. från bolagsgruppen och låna ut högst 55 000 000 kr. till bolagsgruppen.

[S2]Affärsverket FFV får ta upp transaktionskrediter hos affärsbanker i form av checkräkningskredit på högst 50 000 000 kr.

24 §  Affärsverket FFV får intill ett belopp av 5 000 000 kr. efter godkännande av regeringen i varje enskilt fall, överlåta anläggningstillgångar från affärsverksdelen till bolag eller motsvarande inom och utom FFV-koncernen.

25 §  Räntan på affärsverket FFV:s statslån skall för varje halvår senast den 30 juni respektive den 31 december sättas in på statens checkräkning i riksbanken.

[S2]I samband med fastställandet av treårsplanen beslutas om statens krav på avkastning. Av det preliminärt beräknade beloppet skall affärsverket FFV inleverera tre fjärdedelar senast under december månad. Sedan räkenskaperna är avslutade för räkenskapsåret, skall en slutlig reglering ske.

26 §  Affärsverket FFV får besluta om köp av fast egendom för högst 1 000 000 kr. för varje objekt.

[S2]I fråga om försäljning av fast egendom under affärsverket FFV:s förvaltning finns bestämmelser i förordningen (1971:727) om försäljning av staten tillhörig fast egendom m. m.

Intern revision

27 §  Generaldirektören skall genom intern revision vaka över att verksamheten i affärsverkskoncernen bedrivs effektivt, författningsenligt och också i övrigt ändamålsenligt.

[S2]Viktigare resultat av revisionen skall redovisas för styrelsen.

Extern revision

28 §  Riksrevisionsverket ansvarar enligt sin instruktion för den externa revisionen av affärsverket FFV samt skall i anslutning till granskningen av verkets årsredovisning också granska verkets koncernredovisning.

[S2]Styrelsen skall se till att riksrevisionsverket får de uppgifter som behövs för revisionen.

[S3]Styrelsen skall också se till att riksrevisionsverket får tillfälle att utse revisorer i affärsverket FFV:s dotterbolag och AB FFV Finans.

Personalföreträdare

29 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på affärsverket FFV.

Personalansvarsnämnden

30 §  Följande frågor enligt lagen (1976:600) om offentlig anställning skall prövas av personalansvarsnämnden:

 1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning,
 2. disciplinansvar,
 3. åtalsanmälan,
 4. avstängning eller läkarundersökning.

[S2]Nämnden består -- förutom av personalföreträdarna -- av chefsjuristen, som är ordförande, och tre andra tjänstemän som chefsjuristen utser.

Ärendenas handläggning

31 §  Styrelsen är beslutför när minst fem ledamöter är närvarande, bland dem ordföranden eller vice ordföranden och generaldirektören eller hans ställföreträdare.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs i styrelsen, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

[S3]Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande.

32 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden eller vice ordföranden, generaldirektören eller hans ställföreträdare och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får generaldirektören ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

33 §  Generaldirektören får i lämplig utsträckning delegera sin beslutanderätt till andra tjänstemän i verket.

34 §  I förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. finns föreskrifter om rätten att besluta i vissa frågor.

Affärsverket FFV:s beslut

35 §  I fråga om varje beslut skall det finnas en handling som utvisar

 • dagen för beslutet,
 • beslutets innehåll,
 • vem som har fattat beslutet,
 • vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet,
 • vem som har varit föredragande.

Tjänstetillsättningar m.m.

36 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande och vice ordförande i styrelsen. Förordnandena ges för en bestämd tid.

37 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Andra tjänster tillsätts av affärsverket FFV. Tjänster som chef för koncernstaberna och huvudaffärsområdena samt andra tjänster som styrelsen bestämmer tillsätts av styrelsen efter anmälan av generaldirektören.

38 §  För vissa tjänster hos affärsverket FFV gäller förordningen (1975:608) om krav på svenskt medborgarskap för tillträde till vissa statliga tjänster.

39 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

40 §  Tjänster som affärsverket FFV tillsätter behöver inte kungöras lediga till ansökan. Om kungörelse ändå sker beslutar affärsverket FFV hur detta skall göras.

41 §  Affärsverket FFV:s beslut om tillsättning av tjänst som har kungjorts ledig eller beslut att inte tillsätta en sådan tjänst skall genast anslås på verkets anslagstavlor. Det skall framgå av anslaget när det sattes upp.

Överklagande

42 §  Affärsverket FFV:s beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av

 • lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,
 • lagen (1987:439) om inskränkningar i rätten att överklaga,
 • andra föreskrifter.

[S2]Affärsverket FFV:s beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är särskilt föreskrivet.

Ändringar

Förordning (1988:365) med instruktion för affärsverket FFV

Ikraftträder
1988-07-01

Förordning (1989:215) om ändring i förordningen (1988:365) med instruktion för affärsverket FFV

Förordning (1990:1066) om upphävande av förord- ningen (1988:365) med instruk- tion för affärsverket FFV

  Omfattning
  upph.