Upphävd författning

Förordning (1988:716) om CFC och halon m.m.

Version: 1994:2032

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1988-06-09
Ändring införd
SFS 1988:716 i lydelse enligt SFS 1994:2032
Ikraft
1988-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  I denna förordning avses med

1.CFC, de fullständigt halogenerade klorfluorkarbonerna CFC
11, 12, 113, 114 och 115,
2. övriga CFC, andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner,
3. halon, halon 1211, 1301 och 2402,
4. HCFC, ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner,
5. HFC, ofullständigt halogenerade fluorkarboner.

[S2]Bestämmelserna i denna förordning gäller också beredningar som innehåller sådana kemiska produkter som omfattas av förordningen. Förordning (1991:1534).

2 §  Syftet med denna förordning är att förebygga att skador på atmosfärens ozonskikt förorsakas av kemiska produkter. Beträffande vissa kemiska produkter som är skadliga för ozonskiktet gäller utöver förordningen (1985:835) om kemiska produkter bestämmelserna i denna förordning. Förordning (1991:1534).

3 §  Den som yrkesmässigt hanterar sådana för ozonskiktet skadliga kemiska produkter som avses i denna förordning skall så långt det är möjligt vidta de åtgärder som behövs för att minska och på sikt upphöra med användningen av dessa produkter samt iaktta de försiktighetsmått som behövs för att hindra eller motverka utsläpp till luften. Förordning (1991:1534).

Förbud, tillstånd m. m.

4 §  Aerosolförpackningar som innehåller CFC eller HCFC får inte yrkesmässigt tillverkas, saluföras eller överlåtas. Detta gäller också sådana aerosolförpackningar som är avsedda för kemiska produkter som omfattas av livsmedelslagen (1971:511) eller läkemedelslagen (1992:859). Aerosolförpackningarna får inte yrkesmässigt importeras från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen.

[S2]Om det finns synnerliga skäl får Statens naturvårdsverk eller, om aerosolförpackningen är avsedd för medicinskt ändamål, Läkemedelsverket efter samråd med Naturvårdsverket, meddela föreskrifter om avsteg från eller i det enskilda fallet medge undantag från första stycket. Förordning (1994:1602).

4 a §  En kemisk produkt eller en vara som anges i bilaga 1 till denna förordning får inte yrkesmässigt importeras från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen, om produkten eller varan ingår i eller innehåller mjuk eller hård skumplast som har tillverkats med CFC eller HCFC som jäsmedel.

[S2]En sådan produkt eller vara som avses i första stycket får inte saluhållas eller överlåtas, om den inte har tillverkats i Sverige eller importerats till landet före denna förordnings ikraftträdande. I fråga om produkter eller varor ur tulltaxenummer 39.03, 39.09, 39.21, 39.25, 44.18, 73.08, 76.10, 68.09, 68.10, 73.03, 73.04, 73.05, 73.06, 74.11, 84.18.500 och 84.18.990 som ingår i eller innehåller mjuk eller hård skumplast som har tillverkats med HCFC som jäsmedel gäller saluhållande- och överlåtelseförbudet dock inte om produkten eller varan har tillverkats i Sverige eller importerats till landet före den 1 juli 1995.

[S3]I fråga om varor av hård skumplast (XPS) ur tulltaxenummer 39.21.110 och 39.25.900 som tillverkats med HCFC som jäsmedel gäller importförbudet i första stycket efter den 31 december 1996. För dessa varor gäller därför saluhållande- och överlåtelseförbudet i andra stycket inte om varorna har tillverkats i Sverige eller importerats till landet före den 31 december 1996.

[S4]Varor som anges i bilaga 2 till denna förordning får inte yrkesmässigt importeras från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen, om de innehåller hård skumplast som har tillverkats med CFC eller HCFC som jäsmedel.

[S5]Sådana varor som avses i fjärde stycket får inte saluhållas eller överlåtas om de inte har tillverkats i Sverige eller importerats till landet före denna förordnings ikraftträdande. Om varorna innehåller hård skumplast som har tillverkats med HCFC som jäsmedel gäller förbudet dock inte om varorna har tillverkats i Sverige eller importerats till landet före den 1 juli 1995.

[S6]I fråga om varor ur tulltaxenummer 84.19, 85.16, 89.01 samt 89.02 som tillverkats med HCFC gäller förbudet i fjärde stycket efter den 31 december 1997. För dessa varor gäller därför saluhållande- och överlåtelseförbudet i femte stycket inte om varorna har tillverkats i Sverige eller importerats till landet före den 31 december 1997.

[S7]Varor som innehåller CFC som köld- eller värmeöverföringsmedium får inte yrkesmässigt importeras från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen. Varorna får yrkesmässigt saluhållas och överlåtas endast om de har tillverkats i Sverige eller importerats till landet före denna förordnings ikraftträdande.

[S8]Statens naturvårdsverk får efter samråd med Kommerskollegium meddela föreskrifter om avsteg och i det enskilda fallet medge undantag från första--sjunde stycket. Sådana föreskrifter eller undantag skall gälla viss tid och skall, utom i fall då fjärde--sjätte stycket tillämpas för varor ur tulltaxenummer 86, 87 samt 89.01--89.03, endast avse kemiska produkter eller varor som inte skäligen kan ersättas med motsvarigheter utan CFC eller HCFC. Förordning (1994:2032).

4 b §  CFC, övriga CFC, halon, 1,1,1-trikloretan och koltetraklorid får inte yrkesmässigt importeras från eller exporteras till stater som inte är parter i Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet. Med part jämställs stat som enligt bestämmelserna i Montrealprotokollet befunnits uppfylla protokollets krav. Förbudet gäller även i fråga om en stat som är part i protokollet i den utsträckning staten inte har bundit sig för att tillämpa protokollet.

[S2]Varor som anges i bilaga 2 och som innehåller CFC får inte yrkesmässigt importeras från stater som omfattas av förbuden i första stycket. Förordning (1992:1224).

5 §  CFC får inte användas yrkesmässigt i följande verksamheter eller för följande ändamål efter nedan angivna tidpunkter,

 1. vid sterilbehandling, efter den 31 december 1988,
 2. vid framställning av förpackningar eller förpackningsmaterial, efter den 31 december 1989,
 3. vid framställning av mjuk skumplast, efter den 31 december 1990,
 4. vid framställning av hård skumplast, extruderad polystyren (XPS), efter den 31 december 1990,
 5. vid framställning av hård skumplast, polyuretan, för isolering av fjärrvärmerör, efter den 30 juni 1991 och för användning inom bilindustrin och för andra särskilda isoleringsändamål, efter den 31 december 1994,
 6. som tvättvätska i kemtvättar, efter den 31 december 1994,
 7. vid rengöring och avfettning i andra fall än som avses i 6, efter den 31 december 1990,
 8. som arbetsmedium vid nyproduktion och nyinstallation av kyl-, värme- och andra klimatanläggningar, efter den 31 december 1994.

[S2]I andra fall än som avses i första stycket 1--8 får yrkesmässig användning av CFC inte ske. Förordning (1991:337).

5 a §  Avfall som utgörs av kasserade kylskåp eller frysar och som enligt 4 a § renhållningsförordningen (1990:984) skall forslas bort genom kommunens försorg skall efter den 31 december 1994 hanteras på sådant sätt att utsläpp av CFC, övriga CFC eller HCFC till luften inte sker. Förordning (1992:41).

5 b §  Övriga CFC som avses i 1 § första stycket 2 får inte yrkesmässigt saluföras, överlåtas eller användas.

[S2]Sådana CFC får inte yrkesmässigt importeras från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen. Förordning (1994:1602).

5 c §  HCFC får användas yrkesmässigt endast som arbetsmedium i kyl-, värme- och andra klimatanläggningar.

[S2]HCFC får också användas vid framställning av

 1. sådan skumplast som avses i 4 a § tredje stycket för isoleringsändamål, till den 31 december 1996,
 2. hård skumplast för användning i varor som avses i 4 a § sjätte stycket, till den 31 december 1997. Förordning (1994:2032).

6 §  Statens naturvårdsverk får meddela föreskrifter om avsteg från 5 § andra stycket för kemiskt analysarbete med CFC i laboratorium.

[S2]Om det finns synnerliga skäl får Naturvårdsverket i det enskilda fallet medge undantag från 5 §. Om det finns särskilda skäl får Naturvårdsverket meddela föreskrifter om avsteg från eller i det enskilda fallet medge undantag från förbuden i 5 b §, om det gäller påfyllning av befintliga kylanläggningar, samt från förbudet i 5 c §. Föreskrifter eller undantag skall gälla viss tid och förenas med de villkor som behövs från hälso- och miljöskyddssynpunkt. Förordning (1994:1602).

6 a §  Handbrandsläckare som innehåller halon får inte yrkesmässigt tillverkas, saluföras, överlåtas eller återfyllas. Handbrandsläckarna får inte yrkesmässigt importeras från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen.

[S2]Halon får inte användas som brandsläckningsmedel vid installation av fasta brandsläckningsanordningar.

[S3]Halon får inte yrkesmässigt tillverkas. Halon får inte yrkesmässigt importeras från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen. Halon får inte användas yrkesmässigt i brandsläckningsanordningar efter den 31 december 1997. Efter denna dag får halon inte heller användas yrkesmässigt på annat sätt, om mindre farliga kemiska produkter finns att tillgå. Förordning (1994:1602).

6 b §  Förbuden i 6 a § gäller inte brandsläckningsanordningar i

 1. luftfartyg och ubåtar,
 2. försvarsmaktens stridsfordon,
 3. försvarsmaktens stridsledningscentraler i fartyg och under jord.

[S2]Om det är nödvändigt för att förebygga att människor skadas på grund av brand får Statens räddningsverk eller, om det är fråga om en anordning i ett fartyg, Sjöfartsverket meddela föreskrifter om avsteg från eller i det enskilda fallet medge undantag från förbuden i 6 a §. Sådana föreskrifter eller undantag skall gälla viss tid och förenas med de villkor som behövs från hälso- och miljöskyddssynpunkt. Innan beslut fattas skall samråd ske med Statens naturvårdsverk.

[S3]I fråga om förbuden i 6 a § tredje stycket får Naturvårdsverket även i övrigt meddela föreskrifter om avsteg eller besluta om undantag i det enskilda fallet, om särskilda skäl föreligger. Förordning (1994:15).

6 c §  Halon i befintliga brandsläckningsanordningar får inte släppas ut vid fullskaleprov eller i andra sammanhang, om syftet inte är att förebygga eller motverka skador på grund av brand.

[S2]Den som innehar en eller flera brandsläckningsanordningar som sammanlagt rymmer mer än 20 kilogram halon skall när en anordning tas bort överlämna halonet för slutligt omhändertagande eller återanvändning enligt föreskrifter som meddelas av statens naturvårdsverk.

[S3]Statens naturvårdsverk får meddela föreskrifter om skyldighet för den som innehar brandsläckningsanordningar som avses i andra stycket att anmäla innehavet till länsstyrelsen. Förordning (1991:1534).

 • SNFS 1993:7: Föreskrifterna gäller befintliga fasta brandsläckningsanordningar samt handbrandsläckare. 2 § Vad som sägs om halon gäller även för HCFC och HFC-föreningar med undantag av 9 § punkt 2, 11 §, lagring och transport av halon samt de krav i 4 och 8 §§ som hänvisar till branschnormer som Sveriges Försäkringsförbund ställer på fasta automatiska halonsläckanläggningars utförande (RUS 170, april 1993). Krav för handbrandsläckare gäller dock endast i den omfattning som anges i 5 §. För brandsläckningsanordningar i fartyg gäller dessa föreskrifter i tillämpliga delar samt i övrigt Sjöfartsverkets kungörelse (1985:24) om brandskydd. Definitioner 3 § I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angiven betydelse.

6 d §  1,1,1-trikloretan får inte yrkesmässigt tillverkas eller användas.

[S2]1,1,1-trikloretan får inte yrkesmässigt importeras från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen.

[S3]1,1,1-trikloretan får yrkesmässigt saluföras och överlåtas endast om den tillverkats före denna förordnings ikraftträdande. Förordning (1994:1602).

6 e §  Koltetraklorid får inte användas yrkesmässigt efter den 31 oktober 1993. Förordning (1992:1224).

6 f §  Om det finns synnerliga skäl får Statens naturvårdverk i det enskilda fallet medge undantag från 6 d §. Om det finns särskilda skäl får Naturvårdsverket föreskriva om avsteg och i det enskilda fallet medge undantag från 6 e §. Föreskrifter eller undantag skall avse viss tid och förenas med de villkor som behövs från hälso- och miljöskyddssynpunkt. Förordning (1992:1224).

7 §  Om undantag medges i det enskilda fallet enligt 4 § andra stycket, 4 a § andra stycket, 6 § andra stycket, 6 b § andra eller tredje stycket eller 6 f § denna förordning, får en sådan avgift tas ut som avses i 19 § lagen (1985:426) om kemiska produkter. Avgiften tas ut enligt en taxa som fastställs av Statens naturvårdsverk efter samråd med Riksrevisionsverket. Förordning (1994:15).

[S2]Vissa bemyndiganden, m. m. Förordning (1991:1534).

8 §  Statens naturvårdsverk får meddela de föreskrifter som behövs för att motverka utsläpp av CFC, övriga CFC, HCFC, HFC och halon från kyl- värme- och andra klimatanläggningar samt brandsläckningsanordningar.

[S2]Naturvårdsverket får meddela de föreskrifter som behövs för att motverka utsläpp från anläggningar eller anordningar för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som innehåller CFC, övriga CFC, HCFC eller halon, om anläggningarna eller anordningarna inte prövas enligt miljöskyddsförordningen (1989:364). Förordning (1991:1534).

 • SNFS 1993:7: Föreskrifterna gäller befintliga fasta brandsläckningsanordningar samt handbrandsläckare. 2 § Vad som sägs om halon gäller även för HCFC och HFC-föreningar med undantag av 9 § punkt 2, 11 §, lagring och transport av halon samt de krav i 4 och 8 §§ som hänvisar till branschnormer som Sveriges Försäkringsförbund ställer på fasta automatiska halonsläckanläggningars utförande (RUS 170, april 1993). Krav för handbrandsläckare gäller dock endast i den omfattning som anges i 5 §. För brandsläckningsanordningar i fartyg gäller dessa föreskrifter i tillämpliga delar samt i övrigt Sjöfartsverkets kungörelse (1985:24) om brandskydd. Definitioner 3 § I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angiven betydelse.

9 §  Statens naturvårdsverk får meddela de föreskrifter som behövs om försiktighetsmått och kunskapskrav för att förhindra utsläpp av CFC, övriga CFC, HCFC, HFC och halon för den som yrkesmässigt installerar kyl-, värme- och andra klimatanläggningar och fasta brandsläckningsanordningar eller utför reparations- eller underhållsåtgärder som påverkar arbetsmediekretsen i sådana anläggningar eller anordningar.

[S2]Verket får föreskriva att den som utför åtgärder som avses i första stycket skall vara ackrediterad enligt bestämmelserna om kontrollorgan i 15--17 §§ lagen (1989:164) om kontroll genom teknisk provning och om mätning. Förordning (1991:1534).

 • SNFS 1993:7: Föreskrifterna gäller befintliga fasta brandsläckningsanordningar samt handbrandsläckare. 2 § Vad som sägs om halon gäller även för HCFC och HFC-föreningar med undantag av 9 § punkt 2, 11 §, lagring och transport av halon samt de krav i 4 och 8 §§ som hänvisar till branschnormer som Sveriges Försäkringsförbund ställer på fasta automatiska halonsläckanläggningars utförande (RUS 170, april 1993). Krav för handbrandsläckare gäller dock endast i den omfattning som anges i 5 §. För brandsläckningsanordningar i fartyg gäller dessa föreskrifter i tillämpliga delar samt i övrigt Sjöfartsverkets kungörelse (1985:24) om brandskydd. Definitioner 3 § I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angiven betydelse.

9 a §  Ett förbrukat köldmedium till kyl-, värme och andra klimatanläggningar får, om köldmediet innehåller CFC, övriga CFC, HFC eller HCFC, utföras ur riket endast efter tillstånd från Statens naturvårdsverk. Detsamma gäller halon för brandsläckningsändamål. Förordning (1991:1534).

10 §  Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Statens naturvårdsverk.

 • SNFS 1993:7: Föreskrifterna gäller befintliga fasta brandsläckningsanordningar samt handbrandsläckare. 2 § Vad som sägs om halon gäller även för HCFC och HFC-föreningar med undantag av 9 § punkt 2, 11 §, lagring och transport av halon samt de krav i 4 och 8 §§ som hänvisar till branschnormer som Sveriges Försäkringsförbund ställer på fasta automatiska halonsläckanläggningars utförande (RUS 170, april 1993). Krav för handbrandsläckare gäller dock endast i den omfattning som anges i 5 §. För brandsläckningsanordningar i fartyg gäller dessa föreskrifter i tillämpliga delar samt i övrigt Sjöfartsverkets kungörelse (1985:24) om brandskydd. Definitioner 3 § I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angiven betydelse.

Tillsyn

11 §  Bestämmelserna i 26--28 §§ förordningen (1985:835) om kemiska produkter skall tillämpas i fråga om tillsyn över efterlevnaden av denna förordning. Dock skall

 1. Statens naturvårdsverk utöva tillsynen över anläggningar och anordningar i fordon, tåg, luftfartyg eller någon annan liknande rörlig enhet, utom i fall som avses i 3 och 4,
 2. länsstyrelsen utöva tillsynen över anläggningar och anordningar för vilka länsstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt miljöskyddsförordningen (1989:364), utom i fall som avses i 3 och 4,
 3. generalläkaren utöva tillsynen över anläggningar och anordningar där Försvarsmakten utövar verksamhet,
 4. Sjöfartsverket utöva tillsynen över anläggningar och anordningar i fartyg, utom i fall som avses i 3,
 5. den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet utöva tillsynen över övriga anläggningar och anordningar,
 6. vad som sägs om Kemikalieinspektionen i 28 § förordningen (1985:835) om kemiska produkter vid tillämpningen av denna förordning avse Statens naturvårdsverk. Förordning (1994:680).

12 §  Statens naturvårdsverk får meddela föreskrifter om avgifter för myndigheters verksamhet enligt denna förordning.

Ansvar och överklagande

13 §  Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av överträdelser av denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen finns i lagen (1985:426) om kemiska produkter.

14 §  Bestämmelserna i 33--35 §§ förordningen (1985:835) om kemiska produkter om överklagande skall tillämpas i ärenden som avses i denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:716) om CFC och halon m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 5 § andra stycket den 1 januari 1989, och i övrigt den 1 juli 1988.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:85
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:1063) om ändring i förordningen (1988:716) om CFC och halon

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 8, 9 §§
  Ikraftträder
  1988-12-01

Förordning (1989:76) om ändring i förordningen (1988:716) om CFC och halon m.m.

  Omfattning
  ändr. 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1989-04-01

Förordning (1989:366) om ändring i förordningen (1988:716) om CFC och halon m.m.

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:560) om ändring i förordningen (1988:716) om CFC och halon m.m.

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:943) om ändring i förordningen (1988:716) om CFC och halon m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om varor ur tulltaxenummer 94.01 eller 94.03 den 1 januari 1992, och i övrigt den 1 januari 1991.
  Omfattning
  ändr. 7 §; nya 4 a §, bil.
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:337) om ändring i förordningen (1988:716) om CFC och halon m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 5, 7, 8, 9, 11 §§, bil.; nya 4 b, 6 a, 6 b §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1534) om ändring i förordningen (1988:716) om CFC och halon m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 9 § och 11 § 1 den 1 juli 1992, och i övrigt den 1 januari 1992.
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 4, 4 a, 6, 6 a, 6 b, 7, 8, 9, 11 §§, rubr. närmast före 8 §, bil.; nya 5 a, 5 b, 5 c, 6 c, 6 d, 6 e, 6 f, 9 a §§; omtryck
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:41) om ändring i förordningen (1988:716) om CFC och halon m.m.

  Omfattning
  ändr. 4, 4 a, 5 a, 5 c §§, bil.
  Ikraftträder
  1992-03-01

Förordning (1992:875) om ändring i förordningen (1988:716) om CFC och halon m.m.

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1224) om ändring i förordningen (1988:716) om CFC och halon m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 4 § den dag regeringen bestämmer, och i övrigt den 1 januari 1993. Förbudet i 4 a § andra stycket gäller inte varor ur tulltaxenummer 86, 87 eller 89.01--89.03 som har tillverkats före den 1 januari 1995.
  Omfattning
  bil. betecknas bil. 1; ändr. 4, 4 a, 4 b, 6 e, 6 f §§, den nya bil.1; ny bil. 2
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:741) om ikraftträdande av förordningen (1992:1224) om ändring i förordningen (1988:716) om CFC och halon m.m.

  Omfattning
  ikrafttr. av 4 § i 1992:1224
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:15) om ändring i förordningen (1988:716) om CFC och halon m.m.

  Omfattning
  ändr. 6 a, 6 b, 7 §§
  Ikraftträder
  1994-03-01

Förordning (1994:680) om ändring i förordningen (1988:716) om CFC och halon m.m.

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:968) om ändring i förordningen (1988:716) om CFC och halon m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den dag lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen träder i kraft.
  2. Importförbudet i 4 a § första stycket gäller från och med den 1 juli 1995 för en kemisk produkt eller en vara som anges i bilaga 1 till denna förordning, i fråga om produkter eller varor ur tulltaxenummer 39.03, 39.09, 39.21, 39.25, 44.18, 73.08, 76.10, 68.09, 68.10, 73.03, 73.04, 73.05, 73.06, 74.11, 84.18.500 och 84.18.990 om produkten eller varan ingår i eller innehåller mjuk eller hård skumplast som har tillverkats med HCFC som jäsmedel.
  3. Importförbudet i 4 a § fjärde stycket gäller från och med den 1 juli 1995 för varor som anges i bilaga 2 till denna förordning, om varorna innehåller hård skumplast som har tillverkats med HCFC som jäsmedel. Förordning (1994:2032).

  Bilaga 1 till förordningen (1988:716) om CFC och halon m. m.

  Förteckning över kemiska produkter och varor som avses i 4 a § första stycket
  • -------------------------------------------------------------------- Tulltaxenummer Varuslag ----------------------------------------------------------------------
  ur 39.03 eller ur 39.09 ur 39.21Polystyren och polyuretan, i obearbetad form Plattor, duk, film, folier och remsor av polystyren, polyvinylklorid, polyuretan, polyeten, polypropen och fenoplast
  ur 39.23 ur 39.24Artiklar för transport eller förpackning av varor, engångsartiklar samt rörisolering av mjuk skumplast
  eller ur 39.26
  ur 39.25, ur 44,18, ur 73.08 eller ur 76.10Paneler, väggelement, portar och dörrar
  ur 68.09 eller ur 68.10Varor för byggnadsändamål
  ur 73.03, ur 73.04, ur 73.05 eller ur 73.06Rör av järn eller stål
  ur 74.11Rör av koppar
  ur 84.18.500 eller 84.18.900Följande varor inkommande i delar: kylskåp andra än av hushållstyp, frysboxar med en rymd av mer än 800 l, frysskåp med en rymd av mer än 900 l, diskar, skyltskåp, kyl- eller frysaggregat samt separat inkommande delarur montrar o. d. med
  ur 94.01Sittmöbler och liggmöbler samt delar till sådana möbler
  eller ur 94.03
  ur 94.04 Förordning (1994:968).Madrasser, dynor och kuddar

  Bilaga 2 till förordningen (1988:716) om CFC och halon m. m.

  Förteckning över varor som avses i 4 a § andra stycket

  Tulltaxenummer Varuslag
  ur 84.18 Kylskåp, frysar och annan kyl- eller frysutrustning, elektriska och andra; värmepumpar, andra än luftkonditioneringsapparater enligt nr 84.15
  ur 84.19 Maskiner och apparater, även med elektrisk uppvärmning, för behandling av material genom förfaranden som inbegriper temperaturändring, såsom uppvärmning, kokning, rostning, destillering, rektifiering, sterilisering, pastörisering, ångbehandling, torkning, indunstning, förångning, kondensering eller avkylning, dock inte maskiner och apparater av sådana slag som används för hushållsbruk; andra genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare än elektriska
  ur 85.16 Elektriska genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare
  ur 86.03, ur 86.05 eller ur 86.06 Järnvägs- och spårvägsvagnar
  ur 86.09 Godsbehållare (containrar), inbegripet sådana för transport av vätskor, speciellt konstruerade och utrustade för befordran med ett eller flera slag av transportmedel
  ur 87.02, ur 87.03 eller ur 87.04 Bilar och andra motorfordon konstruerade huvudsakligen för person- eller godsbefordran
  ur 87.07 Karosserier (inbegripet förarhytter) till motorfordon enligt nr 87.02--87.04
  ur 87.08 Delar och tillbehör till motorfordon enligt nr 87.02--87.04
  ur 87.16 Släpfordon och påhängsvagnar; andra fordon, utan mekanisk framdrivningsanordning; delar till fordon enligt detta nummer
  ur 89.01 Tankfartyg, kyl- och frysfartyg med isolering av hård skumplast
  ur 89.02 Fiskefartyg med isolering av hård skumplast
  ur 89.03 Fritidsbåtar och andra fartyg för nöjes- eller sportbruk
  ur 89.07 Annan flytande materiel (t. ex. flottar, tankar, kassuner, bryggor, bojar och sjömärken)
  Förordning (1992:1224).
  Omfattning
  ändr. 4 a, 5 c §§, bil. 1
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1994:1602) om ändring i förordningen (1988:716) om CFC och halon m.m.

  Omfattning
  ändr. 4, 5 b, 6, 6 a, 6 d §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1994:2032) om ändring i förordningen (1994:968) om ändring i förordningen (1988:716) om CFC och halon m.m.

  Omfattning
  ändr. 4 a, 5 c §, ikrafttr.best. till 1994:968
  Ikraftträder
  1995-01-01

Ändring, SFS 1995:636

  Omfattning
  upph.