Upphävd författning

Lag (1989:508) om försäkringsmäklare

Departement
Finansdepartementet FÖ
Utfärdad
1989-06-08
Ändring införd
SFS 1989 i lydelse enligt SFS 1998:1511
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Med försäkringsmäklare avses i denna lag en juridisk eller fysisk person som yrkesmässigt till olika uppdragsgivare förmedlar direktförsäkringar från flera från varandra fristående försäkringsgivare. Lag (1990:812).

2 §  Avtalsvillkor som avviker från bestämmelserna i 13 eller 14 § får inte åberopas mot uppdragsgivaren eller någon som härleder sin rätt från honom, om uppdragsgivaren är en konsument och uppdraget avser försäkring huvudsakligen för enskilt bruk.

Registrering och tillsyn m.m.

3 §  En försäkringsmäklare skall vara registrerad hos Finansinspektionen och stå under dess tillsyn. Registreringen kan avse förmedling av

 1. alla slag av försäkring,
 2. enbart livförsäkring, eller
 3. enbart skadeförsäkring.

[S2]Bedriver mäklaren även verksamhet som avses i 1 kap. 3 b § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse skall också detta registreras.

[S3]Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte en försäkringsmäklare, som är registrerad i något annat EES-land i ett mäklarregister hos en myndighet eller yrkessammanslutning med behörighet att föra ett sådant register och som driver verksamhet i Sverige utan att vara etablerad här.

[S4]Benämningen försäkringsmäklare får användas bara av den som driver verksamhet enligt denna lag. Lag (1998:1511).

3 a §  En försäkringsmäklare som avser att driva sådan verksamhet som avses i 3 § tredje stycket skall anmäla detta till Finansinspektionen.

[S2]Till anmälan skall fogas

 • intyg om yrkeserfarenhet, vandel och konkursfrihet, i den mån dessa förhållanden inte prövats vid registreringen, samt
 • bevis om att det för verksamheten finns en tillfredsställande ansvarsförsäkring eller därmed jämförlig säkerhet.

[S3]Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om ansvarsförsäkringen och om de intyg som skall ges in.

[S4]Verksamheten får påbörjas två månader efter det att anmälan gjorts, om inte Finansinspektionen i beslut dessförinnan har förbjudit detta. Lag (1998:1511).

3 b §  Finansinspektionen skall följa den verksamhet som en försäkringsmäklare driver i Sverige med stöd av registrering i ett annat EES-land, i den utsträckning som behövs för tillämpningen av denna lag.

[S2]Finansinspektionen skall lämna de uppgifter till behöriga organ i andra EES-länder som behövs för tillsynen där. Lag (1998:1511).

4 §  För att en juridisk person skall bli registrerad som försäkringsmäklare krävs att

 1. den juridiska personen inte genom ägarförhållande eller på annat sätt är beroende av försäkringsgivarintressen,
 2. den juridiska personen har en försäkring för skadeståndsskyldighet som kan åläggas den om dess skyldigheter åsidosätts, och
 3. de fysiska personer som för den juridiska personens räkning förmedlar försäkringar är registrerade som försäkringsmäklare. Lag (1990:812).

5 §  För att en fysisk person skall bli registrerad som försäkringsmäklare krävs att han

 1. inte är underårig, i konkurs eller underkastad näringsförbud eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
 2. inte genom anställning eller uppdrag hos något försäkringsföretag eller på annat sätt är beroende av försäkringsgivarintressen,
 3. har en försäkring för skadeståndsskyldighet som kan åläggas honom om han åsidosätter sina skyldigheter,
 4. har en tillfredsställande utbildning för den verksamhet som skall bedrivas eller, om han varit verksam som mäklare i annat land, har förvärvat kunskap på annat sätt, och
 5. i övrigt är lämplig som försäkringsmäklare.

[S2]Sådan försäkring som avses i första stycket 3 krävs inte om mäklarens verksamhet bedrivs uteslutande för en juridisk person som är registrerad som försäkringsmäklare. Lag (1995:787).

6 §  Närmare föreskrifter om villkoren för registrering och om registreringsförfarandet får meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

7 §  Försäkringsmäklaren är skyldig att på begäran av Finansinspektionen lämna de upplysningar om verksamheten som inspektionen behöver för att fullgöra sin tillsyn enligt denna lag. Om inspektionen anser att det behövs, får den inhämta upplysningarna genom en undersökning hos mäklaren. Lag (1993:1308).

7 a §  På begäran av en fysisk person som är registrerad som försäkringsmäklare eller som har biträtt en försäkringsmäklare i dennes verksamhet skall Finansinspektionen utfärda intyg över verksamhetens omfattning och innehåll om sådant intyg erfordras för att få driva liknande verksamhet i annat land som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den som begär intyg och, i förekommande fall, den för vars räkning denne har förmedlat försäkringar skall lämna inspektionen de upplysningar som behövs för att inspektionen skall kunna fullgöra denna skyldighet. Lag (1993:1308).

8 §  Om försäkringsmäklaren enligt lag skall utse revisor, får Finansinspektionen förordna en revisor att med övriga revisorer delta i revisionen hos mäklaren. I ett revisorsförordnande kan inspektionen ge särskilda direktiv till revisorn.

[S2]Revisorn har rätt att få arvode för sitt arbete av mäklaren. Arvodets storlek bestäms av inspektionen. Lag (1993:1308).

Särskilda regler som skall iakttas i mäklarverksamheten

10 §  Pengar och andra tillgångar som försäkringsmäklaren får hand om för någon annans räkning skall hållas avskilda från andra tillgångar och utan dröjsmål vidarebefordras till mottagaren.

11 §  Om mäklaren får ersättning i form av provision eller arvode från försäkringsgivaren, är han skyldig att på begäran av uppdragsgivaren upplysa denne om ersättningens storlek.

12 §  Försäkringsmäklaren skall se till att uppdragsgivaren får den information som en försäkringsgivare enligt 5 § och 6 § första stycketkonsumentförsäkringslagen (1980:38) är skyldig att lämna i samband med att en försäkring tecknas.

[S2]En försäkringsmäklare som får i uppdrag att inhämta upplysningar om eller förmedla livförsäkringsavtal som erbjuds av utländska försäkringsgivare, som inte har koncession att driva försäkringsrörelse i Sverige, skall till uppdragsgivaren överlämna en handling i vilken uppdraget anges. Uppdragsgivaren skall skriva under handlingen. Handlingen skall överensstämma med formulär som fastställs av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen. Lag (1993:1308).

Försäkringsmäklarens uppdrag

13 §  Försäkringsmäklaren skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och med iakttagande av god försäkringsmäklarsed. Bedriver han verksamhet som avses i 3 § andra stycket tillämpas dessutom 1 kap. 7 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse. Försäkringsmäklaren skall, i den utsträckning som omständigheterna kräver det, klarlägga uppdragsgivarens behov av försäkring och, i förekommande fall, tjänster i samband med sparande samt föreslå lämpliga lösningar. Lag (1994:2011).

 • NJA 1992 s. 782:Enligt ett villkor för företagsförsäkring hade försäkringsgivarens ansvar upphört till följd av att premien inte betalats. Ansvar skulle emellertid enligt villkoret återinträda dagen efter den då betalning av premien ägt rum. Dagen efter det att betalningsorder till postgirot avsänts utbröt brand. En skadereglerare förklarade att försäkringsgivaren skulle svara för skadorna. Fråga om 1) när betalning i villkorets mening ägt rum, 2) skaderegleraren hade ställningsfullmakt, 3) villkoret skulle jämkas enligt 36 § avtalslagen, 4) en av försäkringstagaren anlitad försäkrings mäklare var skadeståndsskyldig gentemot försäkringstagaren.

14 §  Om försäkringsmäklaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt 13 §, skall han ersätta den skada som till följd av detta drabbar en uppdragsgivare, en försäkringsgivare, ett fondbolag, ett utländskt fondföretag eller någon som härleder sin rätt från uppdragsgivaren. Lag (1994:2011).

 • NJA 1992 s. 782:Enligt ett villkor för företagsförsäkring hade försäkringsgivarens ansvar upphört till följd av att premien inte betalats. Ansvar skulle emellertid enligt villkoret återinträda dagen efter den då betalning av premien ägt rum. Dagen efter det att betalningsorder till postgirot avsänts utbröt brand. En skadereglerare förklarade att försäkringsgivaren skulle svara för skadorna. Fråga om 1) när betalning i villkorets mening ägt rum, 2) skaderegleraren hade ställningsfullmakt, 3) villkoret skulle jämkas enligt 36 § avtalslagen, 4) en av försäkringstagaren anlitad försäkrings mäklare var skadeståndsskyldig gentemot försäkringstagaren.

Ingripande mot försäkringsmäklare m. m.

15 §  Finansinspektionen kan återkalla registreringen om en försäkringsmäklare

 1. inte uppfyller kraven för registrering enligt 4 eller 5 § eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 6 §,
 2. inte lämnar begärda upplysningar enligt 7 §, eller
 3. inte betalar föreskrivna avgifter enligt 9 §.

[S2]Inspektionen får bestämma att ett beslut om återkallelse skall gälla omedelbart.

[S3]Om det är tillräckligt, får inspektionen i stället för att återkalla registreringen meddela varning. Lag (1993:1308).

16 §  Om någon utövar sådan verksamhet som avses i 3 § första stycket 1--3 utan att vara registrerad som försäkringsmäklare, skall Finansinspektionen förelägga honom vid vite att upphöra med detta. Detsamma gäller om en registrerad försäkringsmäklare yrkesmässigt förmedlar försäkringar av ett slag som han inte är registrerad för eller bedriver sådan verksamhet som avses i 3 § andra stycket utan att detta registrerats samt om någon använder benämningen försäkringsmäklare utan att vara registrerad som sådan.

[S2]Ett föreläggande enligt första stycket får också meddelas i samband med ett beslut om återkallelse enligt 15 §. Lag (1994:2011).

16 a §  Bestämmelserna i 16 § gäller inte en försäkringsmäklare som efter anmälan driver verksamhet i Sverige med stöd av registrering i ett annat EES-land.

[S2]Har en försäkringsmäklare som gjort anmälan enligt 3 a § inte till anmälan fogat de intyg och bevis som anges i andra stycket samma paragraf, kan Finansinspektionen förelägga mäklaren att ge in sådana intyg och bevis.

[S3]Om ett föreläggande enligt andra stycket inte följs eller om den ansvarsförsäkring som finns för en försäkringsmäklare inte är tillfredsställande, får Finansinspektionen förbjuda mäklaren att driva den anmälda verksamheten.

[S4]Om en försäkringsmäklare som avses i första stycket överträder denna lag eller på annat sätt visar sig olämplig att utöva försäkringsmäklarverksamhet får Finansinspektionen förelägga mäklaren att göra rättelse. Om rättelse inte sker, får inspektionen förbjuda mäklaren att driva försäkringsmäklarverksamhet här i landet. Lag (1998:1511).

17 §  Finansinspektionens beslut om vägrad registrering och om åtgärd enligt 15 § får överklagas hos kammarrätten.

[S2]Annat beslut av Finansinspektionen får överklagas hos länsrätten. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av länsrättens avgörande. Lag (1995:73).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1989:508) om försäkringsmäklare

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.
  2. Den som vid lagens ikraftträdande utövar sådan verksamhet som omfattas av lagen skall ansöka om registrering senast den 1 mars 1990. Om inte försäkringsinspektionen bestämmer annat, får den som senast den dagen har ansökt om registrering fortsätta sin verksamhet till dess att ansökan har prövats slutligt.
  3. Den som vid lagens ikraftträdande utövar sådan verksamhet som omfattas av lagen men inte har föreskriven utbildning kan trots detta registreras som försäkringsmäklare. Försäkringsinspektionen får begränsa tiden för registreringens giltighet och som villkor för fortsatt registrering föreskriva att mäklaren före tidens utgång skaffar sig viss utbildning.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:136
  Ikraftträder
  1990-01-01

Lag (1990:812) om ändring i lagen (1989:508) om försäkringsmäklare

  Omfattning
  ändr. 1, 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1990-08-01

Lag (1993:1308) om ändring i lagen (1989:508) om försäkringsmäklare

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:39, Prop. 1992/93:257, Bet. 1993/94:NU5
  Omfattning
  ändr. 3, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17 §§; ny 7 a §
  CELEX-nr
  390L0619
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1993:1308

Lag (1994:2011) om ändring i lagen (1989:508) om försäkringsmäklare

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:164, Prop. 1994/95:50, Bet. 1994/95:NU12
  Omfattning
  ändr. 3, 5, 13, 14, 16 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:73) om ändring i lagen (1989:508) om försäkringsmäklare

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:787) om ändring i lagen (1989:508) om försäkringsmäklare

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:392, Prop. 1994/95:184, Bet. 1994/95:NU24
  Omfattning
  ändr. 5 §
  CELEX-nr
  377L0092
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1998:1511) om ändring i lagen (1989:508) om försäkringsmäklare

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
 2. Registrering för förmedling av personförsäkring, som skett före den 1 januari 1999, skall anses gälla för förmedling av livförsäkring enligt vad som anges i 2 kap. 3 b § försäkringsrörelselagen (1982:713) samt för klasserna 1 och 2 enligt 2 kap. 3 a § samma lag.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:23, Prop. 1997/98:166, Bet. 1998/99:LU4
Omfattning
ändr. 3 §; nya 3 a, 3 b, 16 a §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2005:116) om ändring i lagen (1989:508) om försäkringsmäklare

Förarbeten
Rskr. 2004/05:160, Prop. 2003/04:150, Bet. 2004/05:LU4
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2006-01-01

Ändring, SFS 2005:405

Omfattning
upph.