Upphävd författning

Förordning (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket

Departement
Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad
1990-11-22
Ändring införd
SFS 1990:1018 i lydelse enligt SFS 2004:1281
Ikraft
1991-01-01
Upphäver
Förordning (1988:931) med instruktion för kriminalvårdsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
 • KVVFS 1998:3: Föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdsverkets föreskrifter (KVVFS 1986:29) för redovisningsverk-samheten vid de regionala och lokala myndigheterna beslutade den 9 mars 1998. Med stöd av 2 § 1 punkten förordningen (1990:1018) med instruktion för kriminalvårdsverket föreskriver Kriminalvårdsstyrelsen följande Föreskrifter (KVVFS 1986:29) för redovisningsverksamheten vid de regio-nala och lokala myndigheterna upphävs.
 • KVVFS 1998:1: Föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdsverkets föreskrifter (KVVFS 1986:25) om måltidsverksamheten inom kriminalvården beslutade den 19 december 1997. Med stöd av 2 § 1 punkten förordningen (1990:1018) med instruktion för kriminalvårdsverket föreskriver Kriminalvårdsstyrelsen följande. Föreskrifterna (KVVFS kriminalvården upphävs.
 • KVVFS 1997:18: Föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (KVVFS 1987:2) angående förhyrning av lägenheter, avsedda för kriminalvårdsklienter beslutade den 10 december 1997. Med stöd av 2 § 1 punkten förordningen (1990:1018) med instruktion för kriminalvårdsverket föreskriver Kriminalvårdsstyrelsen följande. Föreskrifterna (KVVFS 1987:2) angående förhyrning av lägenheter, avsedda för kriminalvårdsklienter, upphävs.
 • KVVFS 2005:5: Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifter om skyddsbeklädnad för kriminalvårds- personal (KV VF S 1987z3)

Kriminalvårdsverkets uppgifter och mål

1 §  Kriminalvårdsverket har till uppgift att verkställa utdömda påföljder, bedriva häktesverksamhet samt utföra transporter och personutredningar i brottmål. Förordning (2003:863).

2 §  Kriminalvårdsverket skall verka för att

 1. påföljder verkställs på ett säkert och humant sätt,
 2. lagföring kan ske på ett effektivt sätt, och
 3. återfall i brott förebyggs.

[S2]Kriminalvårdsverket skall särskilt vidta åtgärder som syftar till att brottslighet under verkställigheten förhindras, frigivningen förbereds, narkotikamissbruket bekämpas och innehållet i verkställigheten anpassas efter varje individs behov. Förordning (2003:863).

Verksförordningens tillämpning

Kriminalvårdsstyrelsens uppgifter

3 §  Kriminalvårdsstyrelsen är den centrala förvaltningsmyndigheten för kriminalvården. Styrelsen är chefsmyndighet för de lokala kriminalvårdsmyndigheterna och för Transporttjänsten.

[S2]I administrativt hänseende är styrelsen chefsmyndighet även för Kriminalvårdsnämnden och övervakningsnämnderna. Förordning (2003:863).

Kriminalvårdsstyrelsens ledning

4 §  Kriminalvårdsstyrelsen får meddela föreskrifter om

 1. de ekonomi- och personaladministrativa rutinerna inom kriminalvården,
 2. den produktionsinriktade verksamheten vid kriminalvårdsanstalterna och häktena,
 3. bevakning och säkerhet vid kriminalvårdsanstalterna och häktena och inom transportverksamheten,
 4. säkerheten i samband med automatisk databehandling inom Kriminalvårdsverket samt
 5. kriminalvårdens förvaring av personer som omhändertagits enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. Förordning (2003:863).

5 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Kriminalvårdsstyrelsen med undantag av 19 § första stycket, 20 §, 32 § andra stycket och 35 §.

[S2]Följande föreskrifter skall tillämpas på de lokala kriminalvårdsmyndigheterna och Transporttjänsten:

[S3]3 § om myndighetens ledning,

[S4]6-8 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

[S5]18 § om myndighetens organisation,

[S6]21 och 23-26 §§ om ärendenas handläggning och

[S7]31 § om myndighetens beslut. Förordning (2003:863).

6 §  Generaldirektören är chef för Kriminalvårdsstyrelsen. Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (2003:863).

7 §  Generaldirektören är ordförande i Kriminalvårdsstyrelsens styrelse.

[S2]Då styrelsen sammanträder med generaldirektören som ordförande har överdirektören närvaro- och yttranderätt. Förordning (2003:863).

8 § Har upphävts genom förordning (2000:14).

De lokala kriminalvårdsmyndigheterna

9 §  En lokal kriminalvårdsmyndighet är frivårdsmyndighet, häkte och kriminalvårdsanstalt i den utsträckning sådan verksamhet ingår i myndigheten. Förordning (1997:396).

Kriminalvårdens Transporttjänst

9 a §  Det framgår av bilagan vilka de lokala kriminalvårdsmyndigheterna är. För de lokala kriminalvårdsmyndigheter som bedriver frivårdsverksamhet anges också myndigheternas geografiska verksamhetsområden. Förordning (2000:14).

9 b §  Kriminalvårdsstyrelsen bestämmer vilka häkten och anstalter som skall finnas inom varje kriminalvårdsmyndighet med undantag för de häkten och anstalter som utgör en egen kriminalvårdsmyndighet. Styrelsen bestämmer också hur många platser det skall finnas vid varje häkte och anstalt samt vilka anstalter eller anstaltsavdelningar som skall vara öppna eller slutna.

[S2]Kriminalvårdsstyrelsen skall i sin författningssamling ge ut en förteckning över de häkten och anstalter som ingår i varje kriminalvårdsmyndighet. Av förteckningen skall också för varje anstalt framgå om avdelningarna är öppna eller slutna. Förordning (2000:386).

9 c §  Anstaltsorganisationen skall vara utformad så att den tillgodoser dels olika behov av säkerhet, dels de intagnas behov av arbete, utbildning och särskild behandling samt främjar en ändamålsenlig planering av de intagnas frigivning.

[S2]Häktesorganisationen skall vara utformad så att den främjar ett effektivt samarbete med övriga myndigheter inom rättsväsendet. En lokalisering av häktena som underlättar detta samarbete skall eftersträvas. Innan beslut om större förändringar i häktesorganisationen fattas skall samråd ske med Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Rikspolisstyrelsen samt med de tingsrätter, länsstyrelser och polismyndigheter som berörs av verksamheten.

[S3]Antalet platser inom häktes- och anstaltsorganisationen skall fortlöpande anpassas till behovet. Förordning (2004:1281).

9 d §  Kriminalvårdens Transporttjänst skall under Kriminalvårdsstyrelsen planera och utföra utrikestransporter och längre inrikestransporter. Förordning (1997:396).

9 e §  För varje person som transporteras av Kriminalvårdens Transporttjänst skall föras journal enligt föreskrifter som Kriminalvårdsstyrelsen meddelar. Förordning (2001:685).

Personalföreträdare

10 §  Personalföreträdareförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Kriminalvårdsstyrelsen. Även den som är anställd inom verket i övrigt får vara personalföreträdare.

Personalansvarsnämnden

11 §  Personalansvarsnämnden vid Kriminalvårdsstyrelsen prövar frågor som anges i 19 § andra stycket verksförordningen (1995:1322) för anställda inom hela Kriminalvårdsverket.

[S2]Nämnden består förutom av generaldirektören och personalföreträdarna av chefen för den enhet där ärenden som rör personaladministration handläggs och den arbetstagare som biträder verksledningen i juridiska frågor samt två andra ledamöter som utses av regeringen för en bestämd tid.

[S3]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande. Förordning (1996:397).

Anställningar m.m.

12 §  Anställning som överdirektör beslutas av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S2]Andra anställningar hos Kriminalvårdsstyrelsen beslutas av denna. Förordning (1996:397).

13 § Har upphävts genom förordning (1996:397).

14 §  Anställningar som chef för en lokal kriminalvårdsmyndighet eller Transporttjänsten beslutas av Kriminalvårdssstyrelsen. Anställningar som överläkare beslutas av Kriminalvårdsstyrelsen efter hörande av Socialstyrelsen.

[S2]Andra anställningar beslutas av respektive myndighet. Förordning (2000:14).

15 §  Bestämmelserna i 34 § lagen (1994:240) om offentlig anställning gäller även den som är anställd som kriminalvårdsdirektör. Förordning (1994:1062).

Överklagande

16 §  Beslut av en lokal kriminalvårdsmyndighet eller Transporttjänsten får överklagas hos Kriminalvårdsstyrelsen, om inte något annat följer av en annan bestämmelse än 22 a § förvaltningslagen (1986:223) eller en bestämmelse som hänvisar till 22 a § förvaltningslagen.

[S2]Kriminalvårdsstyrelsens beslut i ett överklagat ärende får överklagas endast om det följer av en annan bestämmelse än 22 a § förvaltningslagen eller en bestämmelse som hänvisar till 22 a § förvaltningslagen.

[S3]Kriminalvårdsstyrelsens beslut i andra ärenden får överklagas hos regeringen, om inte något annat följer av en annan bestämmelse än 22 a § förvaltningslagen eller en bestämmelse som hänvisar till 22 a § förvaltningslagen. Förordning (2000:14).

Övriga bestämmelser

17 § Har upphävts genom förordning (1994:1062).

18 §  En arbetstagare inom kriminalvården får inte utan Kriminalvårdsstyrelsens tillstånd vara leverantör till en kriminalvårdsmyndighet eller inlåta sig i handel, byte eller andra ekonomiska transaktioner med en intagen eller någon som står under övervakning.

[S2]En arbetstagare inom kriminalvården får inte heller av en intagen eller någon som står under övervakning ta emot andra gåvor än sådana som saknar egentligt ekonomiskt värde eller betinga sig eller ta emot motprestationer i någon form.

[S3]En intagen eller någon som står under övervakning får inte användas för arbete åt den som är anställd inom kriminalvården. Förordning (1994:1490).

Bilaga

Nedan förtecknas de lokala kriminalvårdsmyndigheterna samt, för de lokala kriminalvårdsmyndigheter som bedriver frivårdsverksamhet, myndigheternas geografiska verksamhetsområden.
Lokal kriminalvårdsmyndighetVerksamhetsområde
BoråsAlingsås, Bollebygds, Borås, Herrljunga, Marks, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamns och Vårgårda kommuner
EskilstunaEskilstuna och Strängnäs kommuner
GävleAvesta, Bollnäs, Borlänge, Falun, Gagnefs, Gävle, Hedemora, Hofors, Hudiksvalls, Leksands, Ljusdals, Ludvika, Malungs, Mora, Nordanstigs, Ockelbo, Orsa, Ovanåkers, Rättviks, Sandvikens, Smedjebackens, Säters, Söderhamns, Vansbro och Älvdalens kommuner
Göteborgs CentrumI Göteborgs kommun stadsdelarna Askim, Bergsjön, Centrum, Frölunda, Gunnared, Härlanda, Högsbo, Kortedala, Linnéstaden, Lärjedalen, Majorna, Styrsö, Tynnered, Älvsborg och Örgryte
Göteborg Hisingen/FörorterAle, Härryda, Kungsbacka, Kungälvs, Lerums, Mölndals, Partille och Öckerö kommuner samt i Göteborgs kommun stadsdelarna Backa, Biskopsgården, Kärra-Rödbo, Lundby, Tuve-Säve och Torslanda
Hall
HalmstadFalkenbergs, Halmstads, Hylte, Laholms och Varbergs kommuner
HelsingborgBjuvs, Båstads, Helsingborgs, Höganäs, Klippans, Landskrona, Perstorps, Svalövs, Åstorps, Ängelholms och Örkelljunga kommuner
HärnösandHärnösands, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner
JönköpingAneby, Eksjö, Gislaveds, Gnosjö, Habo, Jönköpings, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vaggeryds, Vetlanda och Värnamo kommuner
KalmarBorgholms, Emmaboda, Hultsfreds, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamns, Torsås, Vimmerby och Västerviks kommuner
KarlskronaAlvesta, Karlshamns, Karlskrona, Lessebo, Ljungby, Markaryds, Olofströms, Ronneby, Sölvesborgs, Tingsryds, Uppvidinge, Växjö och Älmhults kommuner
KarlstadArvika, Degerfors, Eda, Filipstads, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlskoga, Karlstads, Kils, Kristinehamns, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjängs kommuner
KristianstadBromölla, Hässleholms, Kristianstads, Osby och Östra Göinge kommuner
Kumla
LuleåArjeplogs, Arvidsjaurs, Bodens, Gällivare, Haparanda, Jokkmokks, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyns, Överkalix och Övertorneå kommuner
Malmö NorrBurlövs, Eslövs, Hörby, Höörs, Kävlinge, Lomma, Lunds och Staffanstorps kommuner samt i Malmö kommun stadsdelarna Rosengård och Centrum
Malmö SöderVellinge kommun samt i Malmö kommun stadsdelarna Södra Innerstaden, Västra Innerstaden, Kirseberg, Husie, LimhamnBunkeflo, Hyllie, Fosie och Oxie
MariestadEssunga, Falköpings, Grästorps, Gullspångs, Götene, Hjo, Karlsborgs, Lidköpings, Mariestads, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholms, Töreboda och Vara kommuner
NorrköpingFinspångs, Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner
Norrtälje
NyköpingFlens, Gnesta, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds, Trosa och Vingåkers kommuner
LinköpingBoxholms, Kinda, Linköpings, Mjölby, Motala, Vadstena, Ydre, Åtvidabergs och Ödeshögs kommuner
Stockholm Kronoberg
Stockholm NorrDanderyds, Järfälla, Lidingö, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbybergs, Täby, Upplands Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholms och Österåkers kommuner
Stockholm SöderBotkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarns, Nynäshamns, Salems, Södertälje, Tyresö och Värmdö kommuner
Stockholms CentrumEkerö och Stockholms kommuner
SundsvallBergs, Bräcke, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Strömsunds, Sundsvalls, Timrå, Ånge, Åre och Östersunds kommuner
UmeåBjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmalings, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storumans, Umeå, Vilhelmina, Vindelns, Vännäs och Åsele kommuner
UppsalaEnköpings, Håbo, Tierps, Uppsala, Älvkarleby och Östhammars kommuner
VisbyGotlands kommun
VänersborgBengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda, Lilla Edets, Lysekils, Melleruds, Munkedals, Orusts, Sotenäs, Stenungsunds, Strömstads, Tanums, Tjörns, Trollhättans, Uddevalla, Vänersborgs och Åmåls kommuner
VästeråsArboga, Fagersta, Hallstahammars, Heby, Kungsörs, Köpings, Norbergs, Sala, Skinnskattebergs, Surahammars och Västerås kommuner
YstadSimrishamns, Sjöbo, Skurups Svedala, Tomelilla, Trelleborgs och Ystads kommuner
ÖrebroAskersunds, Hallsbergs, Hällefors, Kumla, Laxå, Lekebergs, Lindesbergs, Ljusnarsbergs, Nora och Örebro kommuner.
Förordning (2003:863).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket

  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:1330) om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för kriminalvårdsverket

  Omfattning
  ändr. bil. 2
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:52) om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för kriminalvårdsverket

  Omfattning
  ändr. 9, 16 §§, bil. 1, 2
  Ikraftträder
  1992-03-01

Förordning (1992:503) om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket

  Omfattning
  ändr. 7 §, bil. 1
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1770) om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket

  Omfattning
  ändr. 16 §, bil. 1, 2
  Ikraftträder
  1993-02-01

Förordning (1993:351) om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket

  Omfattning
  ändr. 7 §, bil. 2
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:826) om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1146) om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 8, 14, 16, 17 §§, bil. 1, 2; nya 9 a §, rubr. närmast före 9 a §: omtryck
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:352) om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket

  Omfattning
  ändr. bil. 1, 2
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1062) om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket

  Omfattning
  upph. 17 §, ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1490) om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket

  Omfattning
  ändr. 9, 11, 12, 14, 16, 18 §§, bil. 1, 2, rubr. närmast före 12 §; omtryck
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:767) om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. I fråga om häktena Huddinge och Uddevalla gäller dock förordningen från den 1 september 1995.
  Omfattning
  upph. 6 §; ändr. 7 §, bil. 1
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1192) om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket

  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:397) om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket

  Omfattning
  upph. 13 §; ändr. 3, 5, 11, 12 §§, bil. 1, 2
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:1354) om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket

  Omfattning
  ändr. 7 §, bil. 1, 2
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:82) om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket

  Omfattning
  ändr. bil. 2
  Ikraftträder
  1997-04-01

Förordning (1997:396) om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket

  Omfattning
  upph. rubr. närmast före 6 §; nuvarande 9 a § betecknas 9 c §; ändr. 1, 3, 7, 8, 9, den nya 9 c, 14, 16 §§, bil. 1, 2; nya 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 9 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1997:666) om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket

  Omfattning
  ändr. bil. 2
  Ikraftträder
  1997-09-01

Förordning (1997:1049) om ändring i förordningen (1997:396) om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket

  Omfattning
  ändr. 7 §, bil. 1, 2 i 1997:396

Förordning (1998:18) om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket

  Omfattning
  upph. bil. 1, 2; nuvarande 9 c § betecknas 9 d §; ändr. 9 a, 9 b §§; ny 9 c §, bil.
  Ikraftträder
  1998-02-16

Förordning (1998:1038) om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1239) om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:756) om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-10-15

Förordning (2000:14) om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2000.
 2. Föreskrifterna i 16 § i sin äldre lydelse gäller fortfarande för överklagande av beslut som meddelats före ikraftträdandet.
Bilaga 1 Har upphävts genom förordning (1998:18).
Bilaga 2 Har upphävts genom förordning (1998:18).
Omfattning
upph. 7, 8 §§, rubr. närmast före 7 §; rubr. närmast före 9 a § sätts närmast före 9 d §; ändr. 1, 3, 4, 5, 9 a, 14, 16 §§, bil.
Ikraftträder
2000-02-15

Förordning (2000:386) om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket

Omfattning
ändr. 9 b §
Ikraftträder
2000-08-01

Förordning (2001:685) om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket

Omfattning
ny 9 e §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2003:863) om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket

Omfattning
nuvarande 1, 2, 3, 4, 5 §§ betecknas 3, 4, 5, 6, 7 §§; ändr. bil., rubr. närmast före 1 § sätts närmast före 3 §; nya 1, 2 §§, rubr. närmast före 1 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:1281) om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket

Omfattning
ändr. 9 c §
Ikraftträder
2005-01-01

Ändring, SFS 2005:985

Omfattning
upph.