Prop. 1992/93:98

om ändring i lagen (1948:3) om kärnteknisk verksamhet, m. m.

1992/93z98

om ändring i lagen (1984z3) om kärnteknisk verksamhet, m.m.

Regeringens proposition w %% 3.932!

Prop. 1992/ 93 :98

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 3 november 1992.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Görel Thurdin

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till ändringar i bl.a. lagen (1984z3) om kärnteknisk verksamhet (kämtekniklagen). Förslagen grundas på de över- väganden som redovisas i betänkandet (SOU 1991:95) Översyn av lagstift— ningen pä. kämenergiomrädet.

Förslagen innebär en modernisering och skärpning av kämtekniklagen och en samordning med strälskyddslagen, som tillämpas parallellt med kämtekniklagen vid kärnteknisk verksamhet.

I propositionen föreslås att regeringen eller en myndighet skall få utfärda de föreskrifter som behövs med hänsyn till Sveriges internationella åtagan- den enligt bl.a. icke—spridningsavtalet. Därmed underlättas också en an— paSSning till vad som gäller inom EG.

Begreppet kärnavfall i kämtekniklagen renodlas och en möjlighet införs för regeringen eller en myndighet att besluta om undantag från lagens tillämpning för material med mycket låg radioaktivitet.

Beslutsunderlaget vid prövning av ärenden enligt kämtekniklagen och strälskyddslagen föreslås förbättrat genom nya regler om miljökonsekvens- beskrivningar. Den av riksdagen fastslagna principen att utländskt använt kärnbränsle och kärnavfall inte skall slutförvaras i Sverige föreslås komma till uttryck i lagtexten.

Regeringens och tillsynsmyndighetemas befogenheter stärks på flera områden. Bl.a. föreslås utvidgade möjligheter att besluta om föreskrifter och att villkor skall kunna beslutas i samband med utvärderingen av forsk- nings- och utvecklingsprogrammet avseende hanteringen av använt käm- bränsle och kärnavfall.

Ansvarsfördelningen enligt kämtekniklagen i de fall då driftansvaret m.m. överlåtits till någon annan än tillståndshavaren klarläggs. I fortsätt- ningen skall alla sådana överlåtelser godkännas av regeringen eller en myndighet och ett särskilt ansvar gälla för uppdragstagaren.

Ett särskilt straffansvar införs för den som bryter mot de allmänna bestämmelserna i kämtekniklagen. Vid grova brott mot lagen skall kunna dömas till fängelse i högst fyra år. Kravet på en särskild åtalsanmälan från tillsynsmyndigheten som en förutsättning för åtal tas bort.

I propositionen föreslås att en redaktionell omarbetning görs av lagen (l981:669) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. och att en ny lag ersätter den gamla.

Slutligen föreslås vissa ändringar i lagen (1988: 1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. Ändringarna har sin bakgrund i en omstrukturering av verksamheten vid Studsvik AB.

Propositionens lagförslag

] Förslag till Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (19843) om kämteknisk verk- samhet

dels att 1-5, 12-13, 16—19, 25, 28 och 29 åå skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 2 a, 5 a, 5 b och 25 a 55, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

r 51 ...enna lag gäller kärnteknisk verksamhet, m.m. Med sådan verksamhet avses l. uppförande, innehav eller drift av kärnteknisk anläggning, 2. förvärv, innehav, överlåtelse, hantering, bearbetning, transport av- eller annan befattning med kärnämne eller kärnavfall,

3. införsel till riket av kärnämne eller kärnavfall,

4. utförsel ur riket av a. kärnämne eller mineral med halt av sådan: ämne,

b. vad som har framställts av kärnämne eller vara i vilken sådant

ämne ingår,

c. utrustning eller material som har särskilt konstruerats eller iordningställts för bearbetning,

användning eller framställning av kärnämne eller som annars är av väsentlig betydelse för framställning av kämladdningar, i den utsträck- ning regeringen föreskriver, och

5. upplåtelse eller överlåtelse av rätt att utom riket tillverka sådan utrustning eller sådant material som avses i 4 c och som tillverkas inom riket, i den utsträckning regeringen föreskriver.

lSenaste lydelse 19873.

3. införsel till riket och utförsel ur n'ket av kärnämne eller kärnavfall,

4. utförsel ur riket av

a. mineral med halt av kärnämne,

b. vad som har framställts av kärnämne eller vara i vilken sådant ämne ingår,

c. utrustning eller material som har särskilt konstruerats eller iordningställts för bearbetning, användning eller framställning av kärnämne eller som annars är av väsentlig betydelse för framställning av kämladdningar, i den utsträck- ning regeringen föreskriver, och

5. upplåtelse eller överlåtelse från svensk myndighet, svenskt företag eller den som är bosatt eller stadig- varande vistas häri riket till någon i utlandet av rätt att tillverka sådan utrustning eller sådant material som avses i 4 c, i den utsträckning regeringen föreskriver.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

25

I denna lag avses med

1. kärnteknisk anläggning:

a. anläggning för utvinning av kärnenergi (kämkraftsreaktor),

b. annan anläggning i vilken en självunderhållande kärnreaktion kan ske, såsom forskningsreaktor,

c. anläggning för utvinning, framställning, hantering, bearbet- ning, lagring eller slutlig förvaring av kärnämne, och

d. anläggning för hantering, bearbetning, lagring eller slutlig förvaring av kärnavfall,

2. kärnämne:

] denna lag avses med

1. kärnteknisk anläggning:

a. anläggning för utvinning av kärnenergi (kämkraftsreaktor),

b. annan anläggning i vilken en självunderhållande kärnreaktion kan ske, såsom forskningsreaktor,

c. anläggning för utvinning, framställning, hantering, bearbet- ning, förvaring som avses bli be— stående (slutförvaring) eller annan förvaring (lagring) av kärnämne, och

d. anläggning för hantering, bearbetning, lagring eller slutför- varing av kärnavfall,

a. uran, plutonium eller annat ämne som används eller kan användas för utvinning av kärnenergi (kärnbränsle) eller förening i vilken sådant ämne

ingår,

b. torium eller annat ämne som är ägnat att omvandlas till kärnbränsle eller förening i vilken sådant ämne ingår, och c. använt kärnbränsle som inte har placerats i slutförvar,

3. kärnavfall: a. använt kärnbränsle som har placerats i slutförvar,

b. radioaktivt ämne som har bildats i en kärnteknisk anläggning eller material eller annat som har blivit radioaktivt förorenat i en sådan anläggning, och

c. radioaktiva delar av en kärn- teknisk anläggning som awecklas.

jordbruksrekniska

3. kärnavfall: a. använt kärnbränsle som har placerats i slutförvar,

b. radioaktivt ämne som har bildats i en kärnteknisk anläggning och som inte har framställts eller tagits ur anläggningen för att an-

, vändas i undervisnings- eller forsk-

ningssyfte eller för medicinska, eller kommer- siella ändamål,

c. material eller annat som har tillhört en kärnteknisk anläggning och blivit radioaktivt förorenat samt inte längre skall användas i en sådan anläggning, och

d. radioaktiva delar av en käm- teknisk anläggning som awecklas.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Zaå

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga om kärnämne eller kämaifall föreskriva om undantag från denna lag eller vissa bestämmelser i la— gen, i den utsträckning det kan ske utan att syftet med lagen åsidosätts.

352

Kärnteknisk verksamhet skall be— drivas på sådant sätt att kraven på säkerhet tillgodoses och de förplik- telser uppfylls som följer av Sveriges överenskommelser i syfte att förhindra spridning av käm- vapen.

Kärnteknisk verksamhet skall be- drivas på sådant sätt att kraven på säkerhet tillgodoses och de förplik— telser uppfylls som följer av Sveriges överenskommelser i syfte att förhindra spridning av käm- vapen och obehörig befattning med kärnämne och sådant kärnavfall som utgörs av använt kärnbränsle. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter som behövs för att sådana förpliktelser skall uppbllas som ingår i överens- kommelser som avses i första stycket. Bestämmelser om strålskydd finns i strålskyddslagen (1988:220).

4 & Säkerheten vid kämteknisk verksamhet skall upprätthållas genom att de åtgärder vidtas som krävs för att 1. förebygga fel i eller felaktig funktion hos utrustning, felaktigt hand- lande eller annat som kan leda till en radiologisk olycka, och 2. förhindra olovlig befattning med kärnämne eller kärnavfall. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om åtgärder som avses i första stycket.

2 Senaste lydelse 198823.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

553

För kärnteknisk verksamhet krävs tillstånd enligt denna lag. Frågor om tillstånd prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Tillstånd att uppföra en kärnkraftsreaktor får inte meddelas. . I fråga om kärnämne eller käm- atfall i små mängder eller med låga halter av radioaktivitet kan re- geringen i förordning meddela föreskrijiter om tillstånd för envar eller för viss yrkesgrupp eller för vissa inrättningar, institutioner eller företag att använda ämne! eller aifallet i undervisnings- eller forsk- ningssyfie eller för medicinska, jordbmkstekniska, industriella eller kommersiella ändamål.

För kärnteknisk verksamhet krävs tillstånd enligt denna lag. Frågor om tillstånd prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

En tillståndshavare får efter godkännande av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer uppdra åt någon annan att vidta åtgärder som enligt denna lag skall utföras av tillstånds- havaren.

Såvitt avser de åtgärder som godkännandet omfattar år även uppdragstagaren att anse som tillståndshavare vid tillämpning av 10 och 17—29 55.

Sag

Tillstånd att uppföra en kärn- kraftsreaktor får inte meddelas.

Det är förbjudet att'utan särskilt tillstånd här i riket slutförvara använt kärnbränsle eller kärnasfall

från en kärnteknisk anläggning eller

en annan kärnteknisk verksamhet i ett annat land. Tillstånd får medges endast om det finns synnerliga skäl och genomförandet av det program som avses i 12 5 inte försvåras.

5b5

JSenaste lydelse 1987:3.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

föreskriva att det i ärenden om tillstånd enligt denna Iag'skall upp— rättas en miljökonsekvens- beskrivning som möjliggör en sam.- _ lad bedömning av en planerad

anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan på miljön och hälsan. "

125-

Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnkrafts'reaktor skall i samråd med övriga reaktor- innehavare upprätta eller låta upp- rätta ett program för den allsidiga forsknings— och utvecklings- verksamhet och de övriga åtgärder som angesi1052och 3och11 &. Programmet skall dels innehålla en översikt över samtliga åtgärder som kan bli behövliga, dels närmare ange de åtgärder som avses bli vidtagna inom en tidrymd om minst sex år. Programmet skall med början år 1986 vart tredje år in- sändas till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer för att granskas och utvärderas. '

Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnkraftsreaktor skall i samråd med övriga reaktor- innehavare upprätta eller låta upp- rätta ett program för den allsidiga forsknings- och utvecklings— verksamhet och de övriga åtgärder somangesi1052och3och 11 5. Programmet skall dels innehålla en översikt över samtliga åtgärder som kan bli behövliga, dels närmare ange de åtgärder som avses bli vidtagna inom en tidrymd om minst sex år. Programmet skall vart tredje år insändas till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer för att granskas och utvärderas. I samband med gransk- ningen och utvärderingen får sådana villkor ställas upp som behövs avseende den fortsatta forsk- nings- och utvecklingsverksamheten.

135

I fråga om skyldighet för en reaktorinnehavare att svara för vissa kostnader som staten har och att erlägga en årlig avgift till staten finns "bestämmelser i lagen (l981:669) om finansiering av

I fråga om skyldighet för en reaktorinnehavare att svara för vissa kostnader som staten har och att erlägga en årlig avgift till staten finns bestämmelser i lagen (1992:000) om tinansiering av

Nuvarande lydelse

framtida utgifter för använt käm- bränsle m.m.

Föreslagen lydelse

framtida utgifter för använt käm— bränsle m.m.

165

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av villkor eller före- skrifter som meddelats med stöd av lagen utövas av den myndighet som regeringen bestämmer.

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av villkor eller före- skrifter som meddelats med stöd av lagen samt övervakning och kontroll av slutförvar utövas av den myndig- het som regeringen bestämmer.

175

En tillståndshavare skall på be— gäran av tillsynsmyndigheten

l. lämna myndigheten de upp- lysningar och tillhandahålla de handlingar som behövs för till- synens utövande, och

2. ge myndigheten tillträde till anläggning eller plats där kämteknisk verksamhet bedrivs, i den omfattning som behövs för tillsynens utövande.

En tillståndshavare skall på be— gäran av tillsynsmyndigheten

l. lämna myndigheten de upp- lysningar och tillhandahålla de handlingar som behövs för till- synen, och

2. ge myndigheten tillträde till anläggning eller plats där kärnteknisk verksamhet bedrivs för undersökningar och provtagningar, i den omfattning som behövs för tillsynen.

En tillståndshavares skyldigheter enligt första stycket gäller i den utsträckning som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer även gente- mot den som utsetts som övervakare av att de förpliktelser uppfylls som följer av Sveriges överenskommelser i syfte att förhindra spridning av kärnvapen.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för tillsynen.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

185

Tillsynsmyndigheten får besluta om de åtgärder som behövs för att trygga efterlevnaden av denna lag eller av villkor eller föreskrifter som uppställts med stöd av lagen.

Tillsynsmyndigheten får besluta om de åtgärder som behövs samt meddela tillståndshavaren de före- lägganden och förbud som behövs i enskilda fall för att denna lag eller föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen skall

följas-

Om någon inte vidtar en åtgärd som åligger honom enligt denna lag eller enligt föresknfier eller villkor som har meddelats med stöd av lagen eller enligt tillsynsmyndig— hetens föreläggande, får myndig— heten läta vidta åtgärden på hans bekostnad.

19 54

Den som har tillstånd att driva en sådan kärnteknisk anläggning som avses i 2 5 l a eller 1 b eller en anläggning för framställning, han- tering, bearbetning, lagring eller slutlig förvaring av kärnämne eller kärnavfall är skyldig att ge lokal säkerhetsnämnd, som regeringen bestämmer, insyn i säkerhets— och strålskyddsarbetet vid anläggningen.

Den som har tillstånd att driva en sådan kärnteknisk anläggning som avses i 2 & l a eller 1 b eller en anläggning för framställning, han- tering, bearbetning, lagring eller slutförvaring av kärnämne eller kärnavfall är skyldig att ge lokal säkerhetsnämnd, som regeringen bestämmer, insyn i säkerhets- och strålskyddsarbetet vid anläggningen.

255

Till böter eller fängelse i högst två år döms den som

1. bedriver kämteknisk verk- samhet utan tillstånd enligt 5 5 eller bryter mot 6 5, eller

Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. bedriver kämteknisk verk- samhet utan tillstånd enligt 5 5 eller 5 a 5 andra stycket eller bryter mot 6 5, eller

2. åsidosätter villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna

lag.

'Senaste lydelse 19891323.

Nuvarande lydelse

I fråga om olovlig införsel av kärnämne eller kämavfall eller olovlig udörsel av kärnämne eller annat som avses i I 5 4 eller försök därtill gäller dock lagen (l960:418) om straff för varusmuggling.

25a5

Föreslagen lydelse

Den som i övrigt med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 10 5 döms till böter eller fängelse i högst två år.

Har någon med uppsåt begått brott enligt 25 5 och är brottet att

anse som grovt skall han dömas till fängelse i lägst sex månader och

högst fyra år.

Vid bedömning av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det avsett en verksamhet, ett ämne eller en produkt av särskilt farligt slag eller om gärningen annars varit av särskilt allvarlig art.

285

Den som har åsidosatt vitesföre- läggande döms inte till straf enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet.

Den som har åsidosatt ett vites- föreläggande eller överträtt ett vitesförbud döms inte till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet eller

förbudet.

295

Brott som avses i 255 första stycket eller 27 5 vad gäller beslut av tillsynsmyndigheten får åtalas av allmän åklagare endast om det anmäls till åtal av tillsynsmyndig- heten.

Ttll ansvar enligt denna lag döms inte om gärningen är ringa. Till ansvar döms inte heller om strängare straff för gärningen kan dömas ut enligt brottsbalken eller om ansvar kan dömas ut enligt lagen (I960:418) om straff för varusmuggling.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Har den som har tillstånd till innehav eller drift av en kärnteknisk an- läggning före ikraftträdandet uppdragit åt annan att svara för driften eller delar av driften, skall sådant godkännande som avses i 5 5 anses föreligga.

2. Förslag till Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Härigenom föreskrivs i fråga om strålskyddslagen (1988:220) dels att 27 5 skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 22 a 5, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 a5 _

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att det i ärenden om tillstånd enligt denna lag skall upprättas en miljökonsekvens- beskrivning som möjliggör en sam- lad bedömning av en planerad anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan på miljön och hälsan.

27 5

Om ett tillstånd har meddelats enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller under tillståndets giltighetstid, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela de ytterligare villkor som behövs med hänsyn till strålskyddet. Om tillståndet avser en kärnteknisk anläggning, skall dock villkor som i avsevärd män kan påverka utform- ningen av anläggningen eller driften vid denna alltid underställas regering— ens prövning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att det i fråga om villkor som enligt första stycket underställs regeringens prövning skall upp- rättas en miljökonsekvensbeskriv- ning enligt 22 a 5.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

3. Förslag till Lag om finansiering av framtida utgifter för använt käm- bränsle m.m.

Härigenom föreskrivs följande.

1 5 Avgifter skall betalas enligt denna lag för att finansiera dels omhän- dertagande av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall från käm- kraftsreaktorer, dels vissa kostnader som staten har enligt denna lag och enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

Avgift skall betalas av den som har tillstånd att inneha eller driva en kämkraftsreaktor (reaktorinnehavaren). Avgiften skall betalas årligen så länge reaktorn är i drift.

2 5 Avgiftsskyldigheten avseende omhändertagande omfattar kostnader för

1. en säker hantering och slutförvaring av i reaktorn använt kärnbränsle och radioaktivt avfall som härrör från detta efter det att kärnbränslet eller avfallet har förts bort från anläggningen,

2. en säker avveckling och rivning av reaktoranläggningen,

3. den forsknings- och utvecklingsverksamhet som behövs för att vad som avses i 1 och 2 skall kunna fullgöras.

3 5 Reaktorinnehavaren skall i samråd med övriga reaktorinnehavare be- räkna kostnaderna för omhändertagandet. En sådan beräkning skall inne- hålla en uppskattning av dels kostnaderna för samtliga de åtgärder som kan behövas, dels kostnaderna för de åtgärder som avses bli vidtagna inom en tidrymd om minst tre år.

Kostnadsberäkningen skall varje år ses över och lämnas till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

4 5 Utöver kostnaderna för omhändertagande skall avgifterna täcka statens kostnader för att

1. komplettera forsknings- och utvecklingsverksamhet som avses i 2 5 3 samt pröva frågor härom,

2. pröva frågor som avses i 5 5 första stycket och 8 5 andra stycket denna lag,

3. pröva frågor om övervakning och kontroll av slutförvar enligt 16 5 lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

5 5 Avgiftens storlek fastställs årligen för nästföljande kalenderår av re- geringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Varje reaktorinnehavare skall betala avgift i förhållande till den energi som levereras.

6 5 Avgiften bestäms så att de sammanlagda avgiftsbcloppen som betalas under reaktorns drifttid täcker kostnaderna för omhändertagandet och statens kostnader enligt 4 5.

Vid avgiftsberäkningen skall hänsyn tas till tidigare åtgärder för omhän- dertagande av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall som härrör från detta, reaktoranläggningens beskaffenhet och övriga omständigheter som kan påverka avgiftens storlek.

7 5 Avgiften skall betalas till den myndighet som regeringen bestämmer. Myndigheten skall sätta in medlen på räntebärande konto i Riksbanken. Räntan skall läggas till kapitalet.

8 5 De avgifter som betalats av reaktorinnehavaren skall användas för att ersätta innehavaren för kostnader för omhändertagandet samt för att täcka statens kostnader för åtgärder enligt 4 5 hänförliga till reaktorn och bränsle som använts i reaktorn.

Frågor om användning av avgiftsmedlen prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

9 5 Reaktorinnehavaren skall på begäran lämna de upplysningar och till- handahålla de handlingar som behövs för att regeringen eller den myndig- het som regeringen bestämmer skall kunna fastställa avgiftens storlek och pröva frågor om användningen av medlen. I den utsträckning det behövs skall reaktorinnehavaren på begäran även lämna tillträde till anläggningar eller platser där använt kärnbränsle eller radioaktivt avfall som härrör från detta förvaras eller hanteras.

10 5 Den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet åsidosätter sina skyl- digheter enligt 9 5 genom att lämna oriktig uppgift döms till böter, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken.

11 5 Ett beslut enligt 9 5 att infordra uppgifter eller begära tillträde till anläggningar eller platser får förenas med vite.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993, då lagen (1981:669) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. upphör att gälla.

4. Förslag till Lag om ändring i lagen (l988:1597) 'om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

Härigenom föreskrivs att 1 och 5 55 lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15

Avgift skall betalas till staten enligt denna lag såsom kostnads- bidrag till sådan verksamhet vid Studsvik AB som avser

Avgift skall betalas till staten enligt denna lag såsom kostnads- bidrag till följande åtgärder i an- ledning av verksamhet som bedrivits vid Studsvik AB

1. dekontaminering och nedläggning av forskningsreaktorema R2 och R2-O i Studsvik med tillhörande byggnader, 2. dekontaminering och nedläggning av kraftvärmereaktom i Ågesta,

3. dekontaminering och nedlägg- ning av det aktiva centrallabora- toriet, bränslelaboratoriet och vissa avfallsanläggningar i Studsvik, nämligen förbränningsanläggningen HA, behandlingsanläggningen HM, förvaringsanläggningen FA, berg- rumslagret och det 5. k. aktiva tråget,

3. dekontaminering och nedlägg- ning av det aktiva centrallabora- toriet, bränslelaboratoriet, van der Graaf—generatom och vissa avfalls— anläggningar i Studsvik, nämligen förbränningsanläggningen HA, behandlingsanläggningen HM, förvaringsanläggningen FA, berg- rumslagret och det 5. k. aktiva tråget,

4. hantering och slutförvaring av kärnavfall och kärnbränslerester härrörande från samarbetet med de svenska kämkraftsföretagen i det svenska kämkraftsprogrammet och från sådan verksamhet som avses i 1 ——

3,

5. hantering och slutförvaring av kärnbränsle från forskningsreaktom Rl i Stockholm och kraftvärme- reaktom i Ågesta,

S. hantering och slutförvaring av kärnbränsle från forskningsreaktom Rl i Stockholm och kraftvärme- reaktom i Ågesta samt av de bränsleelement från forskningsreak- torn R2 i Studsvik som den 30 juni 1991 fanns i anslutning reaktorn,

6. återställning enligt lag av anläggningen i Ranstad till följd av tidigare bedriven kärnteknisk verksamhet,

7. strålskyddsåtgärder som enligt lag är nödvändiga till följd av sådan

verksamhet som avses i 1 6.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

555

Studsvik AB — eller efter med- givande av Statens kärnkraft- inspektion annan juridisk person — skall upprätta en beräkning över kostnaderna för sådan verksamhet som avses i 1 5. I de beräknade kostnaderna skall ingå dels en uppskattning av kostnaderna för samtliga de åtgärder som kan anses bli behövliga, dels kostnaderna för de åtgärder som avses bli vidtagna inom en tidsrymd av minst tre år.

Den som har tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet till sådan verksamhet som avses i I 5 eller efter medgivande av Statens kämlaaftinspektion annan juridisk person skall upprätta en beräkning över kostnaderna för verksamheten. I de beräknade kost- naderna skall ingå dels en uppskatt- ning av kostnaderna för samtliga de åtgärder som kan anses bli behöv- liga, dels kostnaderna för de åt- gärder som avses bli vidtagna inom en tidsrymd av minst tre år.

Kostnadsberäkningen skall ses över årligen samt varje år lämnas. till

Kärnkraftinspektionen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

3 Senaste lydelse l992:286.

5. Förslag till Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928z370)

Härigenom föreskrivs att punkt 6 av anvisningarna till 24 5 kommunal- skattelagen (l928:370) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Anvisningar

till 24 5

655 Företag, som driver kärnkrafts- anläggning, får avdrag för belopp som i räkenskaperna för beskatt- ningsåret avsätts för att täcka före- tagets utgifter för framtida hante- ring av utbränt kärnbränsle, radio- aktivt avfall o.d. Avdrag medges dock inte för hanteringsutgifter som belöper, på verksamhet som bedrivs efter beskattningsårets utgång och inte heller för hanteringsutgifter för vilka företaget kan påräkna ersätt- ning enligt 9 5 lagen (1981 :669) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. Medgivet avdrag skall återföras till beskatt— ning nästföljande beskattningsår.

6. Företag, som driver kämkrafts- anläggning, får avdrag för belopp som i räkenskaperna för beskatt- ningsåret avsätts för att täcka före- tagets utgifter för framtida hante- ring av utbränt kärnbränsle, radio- aktivt avfall o.d. Avdrag medges dock inte för hanteringsutgifter som belöper på verksamhet som bedrivs efter beskattningsårets utgång och inte heller för hanteringsutgifter för vilka företaget kan påräkna ersätt-

ning enligt 8 5 lagen (1992:000) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. Medgivet avdrag skall återföras till beskatt— ning nästföljande beskattningsår.

Vad i föregående stycke sagts gäller även i fråga om företag, som icke driver kämkraftsanläggning, såvida företaget mot förskottsbetalning åtagit sig att svara för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle, radioaktivt avfall o.d.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

6 Senaste lydelse 1990:650.

Miljö- och naturresursdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 3 november 1992

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Westerberg, Friggebo, Laurén, Olsson, Svensson, af Ugglas, Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck, Davidsson, Könberg, Odell, Lundgren, P. Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Thurdin

Proposition om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, m.m.

] Inledning

Utredningen om översyn av kämtekniklagstiftningen har enligt sina direk- tiv (dir. 1989:10) haft till uppgift att genomföra en allmän översyn av lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kämtekniklagen) med till- hörande förordning (l984:14). I tilläggsdirektiv (dir. 1991:14) tick utred- ningen bl.a. till uppgift att se över systemet för finansiering av kostnader för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle m.m. I betänkandet (SOU l991:95) Översyn av lagstiftningen på kärnenergiområdet har ut- redningen bl.a. lämnat förslag till ändringar i kämtekniklagen och till en ny lag om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

Betänkandet har remissbehandlats. Till protokollet i detta ärende bör fogas en sammanfattning av betänkandet som bilaga I, ett utdrag ur betänkandets lagförslag som bilaga 2 och en förteckning över remissinstan- sema och en sammanställning av remissyttrandena som bilaga 3.

Jag kommer i det följande att mot bakgrund av utredningens förslag ta upp frågan om ändringar i kämtekniklagen m.fl. lagar. Som framgår av avsnitt 2.4 kommer de förslag som utredningen har lämnat i fråga om kontrollen av utförsel av viss utrustning att behandlas i ett annat samman- hang. Iag kommer också att i anledning av en skrivelse från Vattenfall AB föreslå vissa ändringar i lagen ( 1988: 1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

lagrådet

Regeringen beslöt den 8 oktober 1992 att genom lagrådsremiss inhämta Iagrådets yttrande över förslag till ändringar i bl.a. kämtekniklagen. Iagrådsremissens lagförslag bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 4. lagrådets yttrande bör fogas till protokollet som bilaga 5. Lagrå-

dets synpunkter behandlas i avsnitt 2.8.1 och 2.10 i den allmänna motive- ringen samt i specialmotiveringen. Jag kan dock redan nu säga att jag godtar lagrådets synpunkter. Lagrådsgranskningen har också lett till vissa redaktionella ändringar i de remitterade förslagen.

2. Allmän motivering 2.1 Allmänna utgångspunkter

En utgångspunkt för all kärnteknisk verksamhet måste vara att alla åtgär- der vidtas som behövs för att upprätthålla säkerheten och strålskyddet. Detta gäller såväl vid drift av kärntekniska anläggningar som vid hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. Att de senare frågorna löses på ett tillfredsställande sätt är en förutsättning för tillstånd till en kärnteknisk verksamhet. Höga krav måste ställas på analysen be- träffande miljökonsekvensema. Verksamheten på kämenergiområdet regle- ras av en lagstiftning som har utformats mot den bakgrunden och som därför innehåller långtgående restriktioner och krav på insyn från sam- hällets sida.

Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kämtekniklagen) trädde i kraft år 1984 och ersatte då atomenergilagen (19562306) m.fl. lagar. Käm- tekniklagen innehåller grundläggande bestämmelser om säkerheten i sam- band med kärnteknisk verksamhet, varmed avses såväl driften av kämtek- niska anläggningar som all hantering av kärnämnen och kärnavfall. Lagen innehåller regler om tillståndsplikt och om tillståndshavarens skyldigheter. I lagen anges att tillstånd till nya kämkraftsreaktorer inte får meddelas. Ytterligare föreskrifter finns i förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet (kämteknikförordningen).

Huvudsyftet med kämtekniklagen är att så långt det är möjligt eliminera olycksrisker i samband med kärnteknisk verksamhet. Däri ingår också det fysiska skyddet av kärntekniska anläggningar mot intrång från obehöriga och skadegörelse etc. I kämtekniklagen och -förordningen finns också sådana bestämmelser som krävs för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden om icke—spridning av kärnvapen.

Strålskyddslagen (1988:220) med den tillhörande strålskyddsförordningen (1988:293) tillämpas parallellt med kämtekniklagen. Strålskyddslag- stiftningen har ett vidare tillämpningsområde än kämtekniklagen och syftar till att skydda människor, djur och miljö från skadliga verkningar av såväl joniserande som icke—joniserande strålning. I fråga om kärnteknisk verk— samhet skall strålskyddsreglema garantera att den strålning som normalt förekommer vid en verksamhet avgränsas så att skadliga effekter inte uppkommer.

Enligt kämtekniklagen gäller att reaktorinnehavarna skall ansvara för behandling och förvaring av kärnkraftproduktionens restprodukter. Käm- kraftföretagen betalar därför en årlig avgift till staten enligt lagen (19812699) om finansiering av framtida utgifter för utbränt kärnbränsle m.m. (finansieringslagen). Avgifterna fonderas och de fonderade medlen

används för att ersätta reaktorinnehavama för kostnader i samband med hanteringen av använt kärnbränsle, rivning av reaktoranläggningar och forskning på kämavfallsområdet. Reaktorinnehavama betalar också en särskild avgift enligt lagen ( 1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. Dessa medel används för att bekosta åtgärder avseende bl.a. vissa äldre försöksanläggningar.

Det civilrättsliga ansvaret för skador som kan uppkomma i samband med driften av kärntekniska anläggningar regleras i atomansvarighetslagen (1968z45), som grundas på den s.k. Pariskonventionen om skadestånds- ansvar på atomenergins område och tilläggskonventionen till denna jämte tilläggsprotokoll (SÖ 1968:17-2O och SÖ 1983231—32).

Ansvariga myndigheter för kärnsäkerhet resp. strålskydd är Statens kämkraftinspektion (SKI) och Statens strålskyddsinstitut (SSI). SKI är tillsynsmyndighet enligt kämtekniklagen och prövar frågor om tillstånd till kärnteknisk verksamhet. Vissa tillståndsfrågor prövas dock av regeringen. SKI fullgör också kontrolluppgifter i anslutning till Sveriges åtaganden om icke-spridning av kärnvapen. Sedan den 1 juli 1992 har SKI hand om de uppgifter som tidigare ankom på Statens kärnbränslenämnd (SKN).

SSI fullgör motsvarande uppgifter inom strålskyddsområdet. SSI är tillsynsmyndighet enligt strålskyddslagen och utfärdar föreskrifter samt beslutar om tillstånd enligt den lagen. SSI handlägger också vissa till- ståndsärenden enligt kämtekniklagen.

Lokala säkerhetsnämnder finns i vissa kommuner där kärnteknisk verk- samhet bedrivs. Nämnderna har rätt till insyn i verksamheten och har till uppgift att sammanställa och förmedla information till allmänheten om säkerheten och strålskyddet.

En viktig uppgift för myndigheterna är att initiera och driva fram forsk- ning inom kämsäkerhetsområdet. En betydelsefull del av detta forsknings- och utvecklingsarbete avser metoder och teknik för omhändertagande och slutförvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Reaktor- innehavama har ansvaret för den verksamheten och skall enligt 12 5 kärn- tekniklagen upprätta ett forsknings- och utvecklingsprogram, som vart tredje år inges till regeringen för granskning och utvärdering.

Statens råd för kämavfallsfrågor (KASAM) är ett rådgivande organ i dessa frågor och består av ledamöter med hög vetenskaplig kompetens inom områden med anknytning till kämenergifrågoma. KASAM har bl.a. till uppgift att vart tredje år till regeringen redovisa sin självständiga be- dömning av kunskapsläget på kämavfallsområdet.

Den pågår en snabb utveckling på kämsäkerhetsområdet, inte minst när det gäller det internationella samarbetet. Samtidigt har erfarenheter från tillämpningen av kämtekniklagen visat på ett behov av vissa ändringar och kompletteringar i den gällande lagstiftningen. Utredningens förslag har i huvudsak bemötts positivt av remissinstansema och är enligt min mening väl ägnade att ligga till grund för en ändrad lagstiftning. De förslag som jag lämnar i det följande på grundval av utredningens arbete är huvud- sakligen av teknisk karaktär men innehåller också vissa nyheter. Särskilt vill jag peka på att den grundläggande principen att varje land tar fullt ansvar för det använda kärnbränsle och kärnavfall som uppkommer inom

landet, som länge varit vägledande för Sveriges agerande, nu kommer till uttryck i lagen genom en bestämmelse om förbud mot slutförvaring av utländskt använt kärnbränsle och kärnavfall. Förslagen skall ses som ett led i ett fortgående arbete i syfte att vidmakthålla kämsäkerheten och strålskyddet på högsta möjliga nivå.

2.2 Behovet av lagändringar m.m.

Min bedömning: Lagstiftningen på kämenergiområdet är i huvudsak utformad på ett lämpligt sätt. Vissa ändringar och kompletteringar av de gällande reglerna behövs dock, bl.a. för att samordna kämtek- niklagens och strålskyddslagens regelsystem. Ett förbud mot s.k. ersättningsinvesteringar i kärnkraftverk bör av praktiska skäl inte genomföras.

Utredningen: Utredningens ställningstaganden överensstämmer med mina.

Remissinstansema: I allmänhet instämmer remissinstansema i utred- ningens slutsatser. Kammarrätten iJönköping ifrågasätter om inte kämtek- niklagens karaktär av säkerhetslag kan renodlas och vissa bestämmelser överföras till strålskyddslagen.

Skälen för min bedömning: Den gällande kämtekniklagen trädde i kraft år 1984 och har sedan dess inte varit föremål för en allmän översyn. Ut— ' redningens förslag till ändringar i lagen grundas på de erfarenheter som vunnits vid tillämpningen och tar bl.a. sikte på att åstadkomma en samord— ning med reglerna i den nya strålskyddslagen, som tillkom år 1988. All— mänt sett anser utredningen att den nuvarande uppbyggnaden av lagstift— ningen har visat sig ändamålsenlig och att den bör behållas.

Jag delar uppfattningen att det inte finns skäl att överväga några grund— läggande förändringar i regelsystemet. Den nuvarande uppdelningen i en lag som behandlar strålskyddsfrågor och en lag om kärnsäkerhet med två myndigheter som ansvarar för var sitt verksamhetsområde har i praktiken hittills visat sig fungera tillfredsställande. Vissa gränsdragningsproblem kan visserligen uppkomma med en sådan konstruktion, men dessa har visat sig möjliga att hantera för myndigheterna och tillståndshavama. Samtidigt har det visat sig vara en fördel att två myndigheter var och en från sina särskilda perspektiv håller uppsikt över säkerheten och strålskyddet. När det gäller myndighetsstrukturen på kämenergiområdet vill jag i övrigt hänvisa till det beslut som nyligen har fattats av riksdagen om att överföra uppgifterna hos Statens kämbränslenämnd (SKN) till SKI (prop. 1991/92:99, bet 1991/92:NU22, rskr. 1991/92z226).

Innan jag övergår till förslagen till lagändringar vill jag ta upp frågan om ett förbud mot ersättningsinvesteringar i kämkmftverk.

När ett tillstånd till en kärnteknisk verksamhet har meddelats finns i princip ingenting som hindrar tillståndshavaren att göra investeringar i ny utrustning, om verksamheten även efter investeringen bedrivs inom de

ramar som anges i tillståndet. Ett nytt tillstånd eller en komplettering av det gällande tillståndet krävs inte. Vissa begränsningar kan dock gälla enligt tillståndsvillkor som meddelas av regeringen eller tillsynsmyndig- heterna.

Utredningen har haft i uppdrag att bedöma möjligheten att begränsa rätten till ersättningsinvesteringar för de fall det enda syftet med investe- ringen är att förlänga livslängden hos ett kärnkraftverk och investeringen således inte är nödvändig från säkerhetssynpunkt. Utredningens slutsats är att det är mycket svårt att skilja ut investeringar som enbart har detta syfte. Alternativet med en regel som tar sikte på att förbjuda investeringar som inte är nödvändiga från säkerhetssynpunkt skulle enligt utredningen kunna påverka säkerheten och strålskyddet negativt. Investeringar som förlänger kärnkraftverkets tekniska livslängd är i allmänhet också till för- del för säkerheten. De remissinstanser som har särskild teknisk sakkunskap på området instämmer enhälligt i utredningens slutsatser på denna punkt.

I denna fråga gör jag följande bedömning. Ett kämkraftverk bygger på ytterst avancerad teknik som ständigt är stadd i utveckling. Utmärkande för verksamheten är de mycket höga krav som måste ställas på säkerhet och strålskydd. Flertalet investeringar i ett kärnkraftverk är också till gagn för säkerheten och innebär att stråldoser till provnings- och reparations— personal minSkar. Mot bakgrund av utredningens slutsatser beträffande svårigheten att särsldlja investeringar vars enda syfte är att förlänga livs- längden från andra säkerhets— och skyddshöjande investeringar är jag inte beredd att föreslå en bestämmelse om förbud. Även en möjlighet för rege- ringen att föreskriva om tillståndsplikt för vissa investeringar, som nämns som ett alternativ av Kammarrätten i Jönköping och föreslås av Green— peace, skulle leda till liknande svårigheter vid tillämpningen. Det får aldrig uppstå någon osäkerhet kring investeringar som förbättrar säkerheten och strålskyddet. Detta skulle innebära en konflikt med grundläggande mål och förutsättningar i nuvarande säkerhetslagstiftning.

Jag vill i detta sammanhang påpeka att beslutet om en omställning av energisystemet och kärnld'aftens avveckling står fast, vilket framgår av riksdagens senaste energipolitiska beslut (prop. l990/9lz88, bet. 1990/91zNU40, rskr. 1990/9lz373 och 374). Om en tillståndshavare väljer att företa en investering som medför en förlängning av den tekniska livs- längden för en kämkraftsreaktor, dvs. den tid då anläggningen kan drivas med full säkerhet, måste han därför kalkylera med risken att verksamheten inte kan bedrivas under hela denna tid.

2.3. Begreppen kärnämne och kärnavfall m.m.

Mitt förslag: Begreppet kärnavfall renodlas. Strålkällor för använd- ning inom medicin och industri undantas från kämtekniklagens tillämpningsområde. En möjlighet för regeringen eller en myndighet att medge undantag för material med mycket låg radioaktivitet införs.

Utredningens förslag: Överensstämmer med mitt. Remissinstanserna: Utredningens förslag tillstyrks av bl.a. SKI, SSI och SKN. Några remissinstanser är tveksamma till möjligheten till undantag och understryker att en sådan inte får medföra att kraven på säkerheten eftersätts.

Skälen för mitt förslag: Begreppen kämteknisk anläggning, kärnämne och kärnavfall är av central betydelse för tillämpningen av kärnteknik- lagen. Deänitionen av kämteknisk verksamhet i l 5 kämtekniklagen som i sin tur är utgångspunkten för lagens regler om säkerhetskrav, till- ståndsplikt m.m. — grundas bl.a. på dessa begrepp.

. När det gäller deänitionen av kämteknisk anläggning i 2 5 1 kämteknik- lagen har utredningen föreslagit ett förtydligande i fråga om gränsdrag- ningen mellan slutförvaring och annan lagring av kärnämne och kärnavfall. Det är viktigt att det inte änns någon osäkerhet omdenna gränsdragning, bl.a. med hänsyn till mitt förslag till regler om restriktioner mot slutför- varing av utländskt kärnavfall i Sverige (avsnitt 2.6). Utredningens förslag till deänition av begreppet slutförvaring överensstämmer med den deäni-. tion som används av IAEA och bör genomföras. Jag vill dock påpeka att det kan bli aktuellt att på nytt se över denna deänition i framtiden, mot bakgrund av den internationella utveckling som sker inom kämavfallsom- rådet och med hänsyn till att ett beslut ännu inte har fattats om slutförva- ringen av använt kärnbränsle i Sverige. Av 2 5 2 kämtekniklagen framgår att med kärnämne avses dels ämnen som kan användas som kärnbränsle (t.ex. uran, plutonium) och dels ämnen som är ägnade att omvandlas till kärnbränsle (t.ex. torium). Använt kärn- bränsle betraktas som kärnämne så länge det inte har placerats i slutförvar. Även föreningar där ämnena ingår omfattas av deänitionen. Kärnavfall deänieras i 2 5 3 i lagen dels som använt kärnbränsle som placerats i slutförvar, dels som radioaktiva ämnen som bildats i en kärnteknisk an- läggning eller material eller annat som har blivit radioaktivt förorenat i en sådan anläggning. I punkten 3 c anges som ett förtydligande att även radio- aktiva delar av en kämteknisk anläggning som avvecklas utgör kärnavfall. Inom dessa deänitioner faller även material i små mängder och med låga halter av radioaktivitet. Enligt 5 5 andra stycket kämtekniklagen kan rege— ringen för sådana fall meddela föreskrifter om tillstånd för envar eller för viss yrkesgrupp eller för vissa inrättningar, institutioner eller företag att använda ämnet eller avfallet i undervisnings- eller forskningssyfte eller för medicinska, jordbrukstekniska, industriella eller kommersiella ändamål. Sådana föreskrifter, ibland benämnda generella tillstånd, har utfärdats i kärnteknikförordningen. Även om tillståndsplikt i dessa fall inte föreligger enligt kämtekniklagstifmingen kan krav på tillstånd gälla enligt strål- skyddslagen. Jag delar utredningens bedömning att det inte änns skäl för några grund- läggande förändringar när det gäller deänitionema av kärnämne och kärnavfall. Däremot bör begreppet kärnavfall ges en något snävare deäni- tion för att undvika en dubbelreglering genom kämtekniklagen och främst strålskyddslagen i de fall då särskilda bestämmelser i kämtekniklagen framstår som obehövliga.

Strålkällor som används för medicinskt och tekniskt bruk kan framställas i kärnreaktorer men även på annat sätt. Om de framställs i kärnreaktorer blir de att hänföra till kärnavfall enligt 2 5 3 b kämtekniklagen, trots att de tas ut ur reaktorn för annan användning. De har sedan länge omfattats av generella tillstånd enligt kärnteknikförordningen. Den nödvändiga kontrol- len av dessa ämnen för att förebygga olyckor och tillbud sker således genom strålskyddslagen. Jag delar utredningens uppfattning att sådana strålkällor inte bör betraktas som kärnavfall och att de bör undantas från kämteknildagens tillämpningsområde. Språkligt sett är beteckningen. käm- avfall missvisande i detta fall och den kontroll som sker genom strål-'

skyddslagen har visat sig tillräcklig.

Motsvarande resonemang bör tillämpas i .de fall delar av en reaktor som blivit radioaktivt förorenade tas ut ur anläggningen för reparation för att sedan åter användas i denna. Beteckningen kärnavfall bör endast tillämpas i fråga om delar som inte längre skall användas. Endast då framstår det som naturligt att föremålen skall betraktas som avfall och omfattas av tillståndshavarens särskilda ansvar för kämavfallet. Det framstår också som missvisande att beteckningen kärnavfall används t.ex. för verktyg som används av en reparatör och som blivit svagt radioaktiva vid arbete i en reaktor. Strålskyddslagens regler är tillräckliga för kontrollen av de före- mål som på detta sätt undantas från kämtekniklagens tillämpningsområde.

Det sagda föranleder vissa ändringar i 2 5 3 kämtekniklagen. Jag åter- kommer i specialmotiveringen till frågan om hur gränsdragningen i fråga om kämavfallet bör göras.

Deänitionema av kärnämne och kärnavfall omfattar i princip även mate- rial där halten av radioaktiva ämnen är så låg att materialet i praktiken inte kan användas för kämenergiändamål. Exempel på sådana material är rester från bränsletillverkning med mycket låga uranhalter och avfall där radio— aktiviteten avklingat till så låga nivåer att en kontroll genom kämteknikla- gen framstår som uppenbart obehövlig. I sådana fall gäller för närvarande enligt 5 & andra stycket kämtekniklagen att regeringen kan föreskriva om generella tillstånd. Jag anser i likhet med utredningen att det bör ännas en möjlighet för regeringen att överlåta åt en myndighet att besluta om undan— tag som medför en friklassning, i likhet med vad som gäller enligt strål- skyddslagen. En sådan friklassning bör bara ske om kämtekniklagens skyddsintressen inte åsidosätts. För att kärnämne skall kunna friklassas krävs dessutom att det kan fritas från safeguard-kontrollen enligt interna- tionella överenskommelser. Jag föreslår att regler om undantag införs i en ny paragraf, 2 a &.

Hänvisningar till S2-3

  • Prop. 1992/93:98: Avsnitt 4.1

2.4. Internationella överenskommelser

Mitt förslag: Hänvisningen i 3 & kämtekniklagen till Sveriges inter- nationella överenskommelser på kämsäkerhetsområdet kompletteras. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med— dela de föreskrifter som behövs med hänsyn till överenskommelsema.

Utredningens förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt. Remissinstanserna: ,Inga invändningar framförs mot utredningens förslag. ' SKI påpekar att hänvisningen till internationella överenskommelser även bör omfatta kärnavfall som utgörs av använt kärnbränsle och att det i kämtekniklagen bör anges var de internationella överenskommelsema har publicerats.

Skälen för mitt förslag: Inom kämenergiområdet förekommer ett om- fattande internationellt samarbete, som Sverige sedan länge är starkt enga- gerat i. De internationella överenskommelser som änns på kämenergiom- rådet syftar dels till att förhindra spridning av kärnvapen genom kontroll av hanteringen av klyvbart material, dels till att upprätthålla kämsäker- heten och strålskyddet.

Samarbetet bedrivs genom FN:s internationella atomenergiorgan i Wien (International Atomic Energy Agency, IAEA), som har viktiga uppgifter när det gäller kontrollen av användningen av klyvbart material enligt det s.k. icke-spridningsavtalet (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, NPT). Enligt IAEA-stadgan, som liksom icke-spridningsavtalet har ratiäcerats av Sverige, åläggs medlemsstaterna vissa skyldigheter när det gäller inforrnationsutbyte, tillhandahållande av material, änansiering m.m. IAEA utarbetar vissa säkerhetsföreskrifter med stöd av stadgan. Vidare har Sverige i enlighet med icke-spridningsavtalet träffat en särskild överenskommelse med IAEA, som bl.a. innebär att Sverige skall tillämpa ett system för redovisning och kontroll av kärnmaterial och godta inspek- tioner från IAEA. Mot bakgrund av icke-spridningsavtalet har riktlinjer för exporten av utrustning och material på kämenergiområdet utarbetats av den s.k. Zanggerkommittén och vidareutvecklats genom Londonriktlin- jema, som beslutades av en grupp stater i London är 1975 och som Sve- rige har anslutit sig till. IAEA utarbetar också rekommendationer på käm- säkerhetsområdet, bl.a. om transporter av kärnämnen och hanteringen av radioaktivt avfall.

På strålskyddsområdet förekommer viktigt internationellt samarbete inom Internationella strålskyddskommissionen, ICRP. De rekommendationer som ICRP utfärdat har inordnats i andra intemationella organs säkerhets- normer och även i de äesta staternas lagstiftning om strålskydd.

Inom OECD:s organ på kämenergiområdet, NEA (Nuclear Energy Agency), har som jag berört inledningsvis utarbetats den s.k. Paris- konventionen från år 1960 om skadeståndsansvar på atomenergiområdet med tilläggskonvention och anslutande protokoll.

Sverige har vidare ratiäcerat konventionen om fysiskt skydd av käm- ämne (SÖ 1985224). Konventionen, som för Sveriges del trätt i kraft år

1987, tar sikte på åtgärder för att garantera det fysiska skyddet av käm- ämnen, främst i samband med internationella transporter, och därmed motverka tillgrepp och obehörig användning. Bl.a. skall vid lagring och transporter av kärnämnen vissa krav avseende skyddsåtgärder vara upp- fyllda. Tre olika nivåer för det fysiska skyddet skall tillämpas beroende på kärnämnets art och mängd. Tillämpningen av konventionen ankommer på SKI, som har att besluta om de villkor som tillståndshavare enligt käm- tekniklagen skall följa för att konventionens krav skall uppfyllas.

Konventioner änns vidare om information och bistånd vid kärnenergi- olyckor. Dessa konventioner har nyligen föranlett ändringar i bl.a. rädd- ningstjänstlagen (1986:1102)(prop. 1990/912180, bet. 1991/92:FöU1, rskr. 1991/92zl7). Konventionema om transporter av farligt gods har också anknytning till kämenergiområdet. Slutligen har Sverige ingått ett antal bilaterala överenskommelser som bl.a. rör leveranser av kärnämnen och tidig information vid kämolyckor.

För att Sveriges förpliktelser enligt främst icke—spridningsavtalet skall fullgöras måste krav ställas på dem som bedriver kärnteknisk verksamhet. Enligt 3 5 kämteknildagen gäller som grundläggande krav vid utövandet av kärnteknisk verksamhet att kraven på säkerhet skall tillgodoses och att de förpliktelser skall uppfyllas som följer av Sveriges överenskommelser i syfte att förhindra spridning av kärnvapen. Bestämmelsen är avsedd att tillämpas både på de överenskommelser som fanns vid lagens tillkomst och på senare ingångna överenskommelser. Beträffande konventionen om fysiskt skydd av kärnämne gäller att den visserligen behandlar kämsäker- hetsfrågor men att den inte i första hand syftar till att förhindra spridning av kärnvapen utan till att motverka tillgrepp och obehörig användning av exempelvis terroristgrupper. Jag delar mot den bakgrunden utredningens uppfattning att 3 & bör kompletteras, så att det tydligt framgår att de grundläggande kraven enligt paragrafen även omfattar Sveriges åtaganden enligt konventionen om fysiskt skydd av kärnämne. Vidare bör bestämmel- sen i enlighet med SKI:s förslag utformas så att den även omfattar käm- avfall som utgörs av använt kärnbränsle, eftersom sådant avfall kan kom- ma att ingå i den internationella safeguard-kontrollen.

Gentemot tillståndshavaren får bestämmelserna i de internationella av- talen verkan genom kravet på tillstånd och de villkor som uppställs enligt 8 & kämtekniklagen i varje enskilt fall. I linje med mitt ställningstagande till frågan om tillsynsmyndighetens rätt att meddela föreskrifter (jämför avsnitt 2.7) föreslår jag också att det i 3 & kämtekniklagen införs ett be- myndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela de föreskrifter som behövs med hänsyn till Sveriges internatio- nella överenskommelser på området. Sådana föreskrifter bör i flertalet fall kunna meddelas av tillsynsmyndigheten.

Av l 5 andra stycket 4 kämtekniklagen framgår att utförsel av kärnämne liksom viss utrustning som är av betydelse för framställning av kärnvapen utgör kärnteknisk verksamhet som är tillståndspliktig. Enligt punkten 5 i samma stycke gäller detsamma i fråga om kunskapsöverföring, t.ex. i form av licenstillverkning i utlandet. Utförselkontrollen krävs enligt be— stämmelserna i icke-spridningsavtalet. Närmare föreskrifter änns i käm-

teknikförordningen, som bl.a. innehåller en lista över utrustning och mate— rial som inte får föras ut utan tillstånd. Listan omfattar såväl utrustning som är direkt avsedd att användas för kärntekniska ändamål som s.k. dual use-produkter. Med dual use-produkter avses i detta sammanhang produk- ter som är av väsentlig betydelse för framställning av kämladdningar men som har sin huvudsakliga användning inom andra områden. Exempel på de produkter som anges i kärnteknikförordningen är varmisostatpressar samt vissa neutrongeneratorer, röntgenblixtar och partikelacceleratorer.

Närliggande bestämmelser om utförselkontroll i fråga om krigsmateriel m.m. änns i lagen (l988z558) om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m.m., lagen (1991:341) om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m. och förordningen (1986:89) om förbud mot viss utförsel. Regeringen har nyligen föreslagit riksdagen (prop. l99l/92zl74) att bl.a. den förstnämnda lagen skall ersättas med en ny lag om krigsmateriel.

Utredningen föreslår i fråga om de dual use—produkter som anges i för— teckningen i kämteknikförordningen att utförselprövningen i stället skall ske enligt lagen om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan an- vändas i massförstörelsesyfte, m.m. När kämtekniklagen tillkom fanns det ingen lagstiftning som särskilt behandlade dual use—produkter och reglerna togs därför in i kärnteknikförordningen. Därefter har dock den nyssnämnda lagstiftningen avseende produkter som kan användas i massförstörelsesyfte tillkommit. Som utredningen påpekar framstår det som lämpligt att den lagstiftningen tillämpas när det gäller prövningen av utförsel av dual use- produktema. Jag har erfarit att statsrådet Dinkelspiel avser att under hös- ten föreslå regeringen att lägga fram förslag som berör utförselprövningen enligt den lagstiftningen. Utredningens förslag om dual use-produkter bör behandlas i det sammanhanget. Däremot bör, som utredningen föreslår, l 5 andra stycket 5 kämtekniklagen ändras så att en anpassning sker till motsvarande bestämmelse i krigsmateriellagstiftningen.

I detta sammanhang vill jag också ta upp EG-aspektema på mina förslag. EG-ländernas samarbete på kämenergiområdet grundas på Euratom—för- draget, som ingicks år 1957. Ett antal bindande rättsakter på kämsäker- hetsområdet har beslutats med stöd av fördraget. De innehåller bl.a. regler om säkerhetskontrollen (safeguard), om strålskydd samt om transporter av radioaktivt material. De förslag till ändringar i kämtekniklagen m.fl. lagar som jag lämnar i detta sammanhang är inte av den karaktären att de kan tänkas medföra problem inför en integration med EG. EG-aspektema på ett förbud mot slutförvaring av utländskt kärnavfall i Sverige bör dock diskuteras närmare. Jag återkommer till den frågan i avsnitt 2.6. Allmänt ' kan sägas att bl.a. förslagen om en utvidgad möjlighet för regeringen och tillsynsmyndighetema att meddela föreskrifter på kämsäkerhets- och strål— skyddsområdet överensstämmer med vad som tillämpas inom EG.

Hänvisningar till S2-4

2.5. Tillståndsprövning och beslutsunderlag

Mitt förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen be- stämmer får förordna att miljökonsekvensbesldivningar skall upp— rättas i ärenden enligt kärntekniklagen och strålskyddslagen.

Utredningens förslag: Överensstämmer med mitt. Remissinstanserna: Utredningens förslag tillstyrks av bl.a. Kammarkolle- giet, Statens naturvårdsverk, SKI, Koncessionsnämnden för miljöskydd, Hovrätten för Övre Norrland och Svensk Kämbränslehantering AB. Bover- ket instämmer med förslagen men ifrågasätter om de lokala säkerhetsnämn- dema kan garantera tillräcklig insyn i tidiga stadier av urvalsprocessen. Behovet av insyn och utförliga miljökonsekvensbeskrivningar understryks också av bl.a. Universitetet i Uppsala och Naturskyddsjörem'ngen. SSI anser att en regel om miljökonsekvensbeskrivningar bör tas in i strål- skyddslagen men inte i kämtekniklagen.

Skälen för mitt förslag: En kärnteknisk anläggning prövas enligt ett äertal lagar. För anläggningar som enligt kämtekniklagen skall prövas av regeringen gäller att en särskild tillåtlighetsprövning skall ske enligt 4 kap. lagen (1987212) om hushållning med naturresurser m.m. (naturresursla- gen). Därtill sker prövning enligt strålskyddslagen av de villkor som skall gälla från strålskyddssynpunkt. Tillstånd krävs också enligt miljöskydds- lagen (1969z387) och i vissa fall vattenlagen (1983:29l).

Behovet av en samordning av prövningen enligt de olika lagarna har dis- kuterats i tidigare lagstiftningsärenden och i andra sammanhang. Kritiken mot de nuvarande reglerna har bl.a. riktat in sig på underlaget för ställ- ningstagandet i lokaliseringsfrågan och allmänhetens tillgång till informa- tion och möjlighet att framföra synpunkter.

I fråga om prövningsförfarandet delar jag utredningens uppfattning att lagändringar med syftet att förbättra samordningen mellan kämtekniklagen och andra lagar inte bör övervägas nu. Eftersom kärnkraften skall avveck— las återstår endast att pröva ett begränsat antal ansökningar om tillstånd till större anläggningar, främst slutförvaret för det högaktiva avfallet. Pröv- ningen enligt naturresurslagen och kämtekniklagen avser skilda frågor men en praktisk samordning av hanteringen är enligt min mening möjlig att genomföra inom ramen för de gällande reglerna. Tillståndsprövningen enligt dessa lagar sker hos regeringen. Prövningen hos regeringen bör i princip handläggas på samma sätt som det senaste större ärendet enligt kämtekniklagen, tillståndsprövningen avseende lagret för medel- och låg- aktivt avfall (SFR-1). Underlaget för ställningstagandet i lokaliseringsfrå— gan har förbättrats sedan denna prövning gjordes, genom att krav på miljö— konsekvensbeskrivningar har införts i naturresurslagen. Beträffande ansök- ningen enligt naturresurslagen som således innehåller en miljökon- sekvensbeskrivning enligt 5 kap. i lagen inhämtar regeringen yttranden från ett stort antal organisationer och myndigheter, däribland SKI, SSI och Koncessionsnämnden för miljöskydd. Vidare hörs den berörda kommunen. Beträffande ärendet enligt kämtekniklagen sker en inledande granskning av

SKI som också inhämtar synpunkter från andra myndigheter m.m. Hand- läggningen av ärendena enligt de två lagarna samordnas i regeringskansliet så att båda besluten kan fattas samtidigt.

Behovet av miljökonsekvensbeslnivningar i ärenden enligt kämteknikla- gen och strålskyddslagen varierar i olika fall. Enligt naturresurslagen gäller som jag nyss nämnt redan ett krav på miljökonsekvensbeskrivningar i fråga om kärntekniska anläggningar som prövas av regeringen. Vid den prövning enligt naturresurslagen och kämtekniklagen som jag nyss berört bör i princip samma miljökonsekvensbeskrivning kunna användas för prövningen enligt båda lagarna. För prövningen av ärendet enligt kämtek— niklagen bör dock säkerställas att beskrivningen på ett tillräckligt utförligt sätt behandlar kämsäkerhets— och strålskyddsaspektema. För vissa andra ärenden enligt kämtekniklagen kan det ännas behov av en självständig miljökonsekvensbeskrivning. Som exempel kan nämnas ärenden om till- stånd att uppföra, inneha eller driva anläggning för deponering av lågaktivt kärnavfall, som prövas av SSI enligt 19 & kärnteknikförordningen. Miljö- konsekvensbeskrivningar i ärenden enligt strålskyddslagen utan anknytning till kärnteknisk verksamhet kan också behövas.

Mot denna bakgrund delar jag utredningens uppfattning att regler om miljökonsekvensbeskrivningar bör införas i kämtekniklagen och strål- skyddslagen. Av bestämmelserna bör framgå att beskrivningarna skall möjliggöra en samlad bedömning av inverkan på miljön och hälsan. ln- verkan på hushållningen med naturresurserna, som också brukar anges som ett moment i en miljökonsekvensbeskrivning, behandlas när det gäller kärntekniska anläggningar av beskrivningen enligt naturresurslagen och är av underordnad betydelse i ärenden enligt strålskyddslagen. Det bör an- komma på regeringen eller tillsynsmyndigheten att besluta att en miljökon- sekvensbeskrivning skall inges och vad den skall innehålla. Närmare före- skrifter om detta bör införas i kärnteknikförordningen och strålskydds- förordningen, vilka också bör innehålla regler om hur beskrivningen skall kungöras. Det är givetvis viktigt även i fråga om miljökonsekvensbeskriv- ningen enligt naturresurslagen att behovet av oäentlighet tillgodoses på lämpligt sätt.

Det är mycket viktigt att allmänheten och de närboende bereds insyn i beslutsprocessen och får möjlighet att framföra sina synpunkter. Utöver förslaget om miljökonsekvensbeskrivningar anser utredningen att lokala säkerhetsnämnder redan i urvalskedet skall inrättas i de kommuner där undersökningsarbeten avseende slutförvaret pågår. Några remissinstanser har ifrågasatt utredningens förslag. Jag anser att frågan om hur den lokala insynen i detta fall skall säkerställas bör övervägas ytterligare. Det är inte säkert att statligt tillsatta nämnder i några få kommuner är det bästa sättet att på ett tidigt stadium i urvalsprocessen garantera en bred insyn på det lokala planet. Jag avser att återkomma till denna fråga i ett senare sam- manhang.

När det gäller frågan om allmänhetens insyn i planeringsarbetet för ett slutförvar avseende använt kärnbränsle och kärnavfall vill jag i detta sam- manhang erinra om de forsknings- och utvecklingsprogram som enligt 12 & kämtekniklagen vart tredje år skall inges till regeringen av reaktorinneha-

varna. I regeringens yttrande över 1989 års program framhölls dels att Svensk Kämbränslehantering AB i nästa forsknings- och utvecklings— program borde informera om det underlag som tagits fram för valet av lämpliga platser för slutförvar, dels att fortlöpande information om detta arbete borde lämnas till myndigheterna. Jag återkommer i avsnitt 2.9 med förslag om förbättrade möjligheter att styra arbetet med forsknings- och utvecklingsprogrammen.

Jag vill slutligen ta upp allmänhetens möjlighet att muntligen framföra synpunkter och få information vid en oäentlig förhandling. Regler om detta saknas i naturresurslagen och kämtekniklagen. Koncessionsnämndens yttrande till regeringen i tillståndsärendet föregås dock regelmässigt av ett offentligt sammanträde enligt 14 5 andra stycket 3 miljöskyddslagen. Sarn— manträdet avser egentligen inte kämsäkerhets— och strålskyddsfrågor, men vid tidigare sammanträden i ärenden om tillstånd till kärntekniska anlägg- ningar har synpunkterna från allmänheten ofta rört dessa frågor. Konces- sionsnämnden föreslår i sitt remissyttrande att expertis från SKI och SSI i framtiden skall närvara vid sådana sammanträden, för att allmänhetens behov av information skall tillgodoses bättre. Jag anser att detta är en smidig lösning, som inte kräver författningsreglering utan kan planeras i samråd mellan myndigheterna. Det är givetvis önskvärt att en så fullstän- dig miljökonsekvensbeskrivning som möjligt änns tillgänglig innan Kon- cessionsnämnden håller sitt sammanträde.

Hänvisningar till S2-5

  • Prop. 1992/93:98: Avsnitt 4.1, 4.2

2.6. Förbud mot slutförvaring av utländskt kärnavfall

Mitt förslag: Slutförvaring av utländskt använt kärnbränsle och käm— avfall i Sverige förbjuds. Särslcilt tillstånd krävs för utförsel av käm- avfall.

Utredningens förslag: Ett förbud föreslås mot att uppföra anläggningar för slutförvaring av utländskt använt kärnbränsle och kärnavfall. I övrigt överensstämmer utredningens förslag med mina.

Remissinstansema: Utredningens förslag till förbud tillstyrks av SKI och av SSI, som påpekar att undantag från ett förbud kan vara berättigade i vissa fall. Flera remissinstanser diskuterar den lagtekniska lösning som utredningen valt och förordar ett uttryckligt förbud mot slutförvaring av utländskt använt kärnbränsle i stället för ett förbud mot vissa anläggningar. 'Denna uppfattning framförs av Riksrevisionsverket, Hovrätten för Övre Norrland, Universitetet i Uppsala, Naturskyddsföreningen, Fal/(kampanjen mot Kämqufi-Kämvapen, Greenpeace samt de Lokala säkerhetsnämn— dema vid Barsebäcks, Ringhals och Oskarshamns kämkrafiverk. Konces- sionsnämnden för miljöskydd och Kammarrätten i Jönköping uttrycker också tveksamhet inför den lagtekniska lösningen.

Skälen för mitt förslag: Att varje land skall ta fullt ansvar för det käm— avfall som uppkommer i landet har flera gånger av riksdagen fastslagits som en grundläggande princip för Sveriges agerande. Av detta följer att

slutförvaring av kärnavfall från kärnteknisk verksamhet i utlandet inte skall förekomma i Sverige. Principen har inte kommit till uttryck i kämteknik- lagen men utgör en utgångspunkt vid tillståndsprövningen avseende olika former av hantering av kärnavfall och kärnämne.

Det är emellertid en annan sak om t.ex. utländskt kärnämne eller käm- avfall under en begränsad period skulle ännas i Sverige för undersökning eller som ett led i en behandlingsprocess, dvs. en process som avser att förändra avfallets egenskaper med avseende på volym, form, aktivitets— innehåll och kemiska egenskaper m.m. Det är angeläget att Sverige har en tillräcklig kompetens inom olika delar av kämavfallsområdet. Vidare är det en stor fördel från miljösynpunkt att avfallet behandlas så att volymen reduceras. Hantering av utländskt material sker självfallet under uppfyllan- de av samma strålskydds-, säkerhets- och omgivningskrav som ställs vid hanteringen av svenskt material.

Den tid under vilken avfallet får lagras i Sverige bör bestämmas vid införseltillfället med beaktande av principen att slutförvaring av avfallet i Sverige inte får förekomma. Det avfall som behandlas i Sverige skall snarast efter behandlingen återställas till leverantören. Ett ytterligare krav är att den utländska kontraktsparten är ett väletablerat och seriöst företag. Det måste anges som en förutsättning för det svenska företagets engage- mang att den utländska kontraktsparten kan garantera att avfallet återtas. Jag återkommer till frågan om avsteg från principen om förbud mot slut— förvaring av utländskt avfall i rena undantagsfall. Allmänt anser jag att nuvarande praxis när det gäller införsel av kärnämne och kärnavfall för andra ändamål än slutförvaring inte bör ändras.

När det gäller behovet av en bestämmelse i kämtekniklagen som ut- trycker principen att utländskt kärnavfall inte skall slutförvaras i Sverige gör jag följande bedömning. Eftersom införsel och andra former av hante- ring av kärnämne och kärnavfall skall |tillståndsprövas enligt kämteknikla— gen kan det, som utredningen påpekar, hävdas att en särskild bestämmelse är onödig. Det ankommer ju på regeringen eller den myndighet som an- svarar för prövningen att se till att principen upprätthålls. Å andra sidan ser jag det som naturligt att kämtekniklagen uttrycker grundprinciperna för den svenska politiken på kärnteknikområdet. I lagen har t.ex. fastslagits att tillstånd till ytterligare kämkraftsreaktorer inte får lämnas och att till- ståndshavaren ansvarar för slutförvaringen av kämavfallet. Principen om slutförvaring av utländskt kärnavfall är enligt min mening så viktig att även den bör uttryckas i lagtexten.

Utredningen har föreslagit att en sådan bestämmelse inte skall utformas som ett direkt förbud mot slutförvaring av utländskt kärnavfall utan som ett förbud mot att lämna tillstånd att uppföra anläggningar för sådan slut- förvaring. Som skäl för denna lagtekniska lösning anger utredningen att ett direkt förbud skulle kunna komma i konflikt mot EG:s principer om fri rörlighet för varor och tjänster m.m. Flertalet remissinstanser som behand- lar frågan förordar dock ett förbud. De påpekar bl.a. att ett förbud av det slag som utredningen förordar inte medför någon begränsning i fråga om slutförvaring av utländskt avfall i anläggningar som inte särskilt uppförts för det ändamålet.

När det gäller de internationella aspekterna vill jag anföra följande. Internationellt är det allmänt erkänt att varje land skall ta ansvar för sitt avfall och att avfallet i största möjliga utsträckning skall tas om hand i närheten av källan. Dessa självförsörjnings— och närhetsprinciper har kom- mit till uttryck i EG:s program på avfallsområdet. När det gäller farligt avfall hör principerna till grundtankama bakom den s.k. Baselkonven- tionen om gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall. Baselkonventionen omfattar inte radioaktivt avfall, men motsvarande principer har lagts till grund för [AEA:s nyligen beslutade riktlinjer för internationella transaktioner med kärnavfall. Enligt riktlin- jerna har varje land en suverän rätt att förbjuda införsel av kärnavfall.

EG saknar en gemensam politik när det gäller förvaring och lagring av utbränt kärnbränsle och kärnavfall. Det samarbete som förekommer har mest rört forsknings- och utvecklingsfrågor. Samarbetet är frivilligt och medlemsstaterna har förbehållit sig rätten att fatta egna beslut. De beslut och rekommendationer m.m. som har antagits är således inte av bindande karaktär. Det pågår vidare ett arbete med att utarbeta gemensamma regler om avfallskategorier och återanvändning av visst material från kämtek- niska anläggningar m.m.

I Euratomfördraget ingår regler som förbjuder restriktioner mellan med- lemsstaterna när det gäller handeln med kärnämnen. Vidare har nyligen antagits ett direktiv (92/2/EURATOM) om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall mellan medlemsstater samt till och från gemenskapen. I direktivet finns bestämmelser som gäller förfarandet vid transporter av radioaktivt avfall. I artikel 14 i direktivet sägs att direktivet inte skall inverka på medlemsstaternas rätt att sända tillbaka avfallet till ursprungslandet efter bearbetning. Detsamma gäller enligt artikeln i fråga om avfall eller produkter som uppkommit i samband med upparbetning av bestrålat kärnbränsle.

Tyskland och Storbritannien tillämpar numera båda principen att varje land skall svara för sitt eget kärnavfall och att avfall från andra länder inte tas emot för slutförvaring. I Frankrike har är 1991 antagits en lag som rör forskning om hanteringen av radioaktivt avfall. I lagens artikel 3 anges uttryckligen att importerat radioaktivt material inte får förvaras i Frank- rike, även om det upparbetats där.

Vad jag nu har anfört är enligt min mening tillräckligt för att visa att ett svenskt förbud mot slutförvaring av utländskt kärnavfall inte skulle stå i strid mot de principer som tillämpas inom EG eller mot internationella överenskommelser i övrigt. När det gäller frågan om ett förbud överens- stämmer med EG:s principer om fri rörlighet för varor och tjänster m.m. vill jag dock också beröra EG-domstolens dom i det s.k. Vallonietmålet, som är av särskilt intresse i detta sammanhang.

Målet gällde ett förbud i den belgiska regionen Valloniet mot att omhän- derta avfall som härrörde från andra stater eller från andra belgiska regio- ner. Förbudet motiverades med hälso- och miljöskyddsskäl och med att det förekommit en omfattande och onormal tillströmning till Valloniet av avfall från andra regioner. EG-kommissionen hävdade i målet att förbudet stred mot vissa gemenskapsdirektiv och mot artikel 30 i Romfördraget,

som stadgar att den fria cirkulationen av varor mellan medlemsstaterna inte får hindras. EG-domstolen fann beträffande den senare bestämmelsen att avfallet visserligen var att betrakta som en vara i fördragets mening. Dom- stolen underströk dock att avfall är en vara av speciellt slag som medför särskilda miljöproblem. Vidare hänvisades till de självförsörjnings— och närhetsprinciper som gäller inom EG för omhändertagande av avfall. Domstolen ansåg bl.a. av dessa skäl med tillämpning av artikel 36 att förbudsregeln inte var diskriminerande och att den inte stod i strid mot artikel 30.

Domstolen fann dock att det belgiska förbudet stred mot direktivet 84/631/EEG om gränsöverskridande transporter av farligt avfall, vilket direktiv inte omfattar radioaktivt avfall. Ett villkorslöst förbud mot införsel av farligt avfall ansågs inte förenligt med direktivets regler.

Mot den angivna bakgrunden bör en bedömning göras om det nyss— nämnda direktivet om transporter av radioaktivt avfall på motsvarande sätt skulle kunna hindra en medlemsstat från att införa ett förbud mot slutför- varing av utländskt kärnavfall. Enligt min mening finns det inte skäl att anta att så skulle vara fallet. Som påpekas av domstolen grundas det all- männa direktivet om transporter av farligt avfall på generella principer för avfallshanteringen, bl.a. på tanken att transporter mellan staterna i vissa fall är nödvändiga för att avfallet skall kunna omhändertas på bästa möjliga sätt. Det belgiska förbudet, som var mycket långtgående och omfattade alla former av lagring och deponering, kunde anses strida mot dessa prin- ciper. När det gäller radioaktivt avfall finns som jag nyss nämnt inte några motsvarande gemensamma principer. Artikel 14 i direktivet om transporter av radioaktivt avfall kan ses som ett uttryck för självförsörjningsprincipen och visar att man inte avsett att införa en skyldighet för medlemsstaterna att ta hand om avfall från andra stater.

Allmänt visar EG—domstolens dom att miljö— och säkerhetsaspekter även inom EG kan motivera restriktioner i fråga om avfall som härrör från andra länder och att självförsörjnings- och närhetsprincipema därvid är av särskild betydelse. Den svenska inställningen i frågan grundas på dessa principer, som är särskilt viktiga när det gäller radioaktivt avfall med hänsyn till avfallets farliga egenskaper. Dessutom är det svenska program- met på avfallsområdet, som grundas på ett mycket omfattande forsknings- och utvecklingsarbete, helt inriktat på omhändertagandet av det inhemska avfallet. För att ta hand om större mängder utländskt radioaktivt avfall skulle det krävas ytterligare forsknings- och utvecklingsinsatser och en grundläggande ändring av det svenska programmets inriktning. Det finns således mycket goda skäl för vår inställning.

Samrnanfattningsvis anser jag att varken närmandet till EG eller Sveriges internationella åtaganden i övrigt utgör något hinder mot ett förbud mot slutförvaring i Sverige av utländskt använt kärnbränsle och kärnavfall. Jag föreslår att en bestämmelse som anger att sådan slutförvaring är förbjuden införs i en ny paragraf, 5 a 5, i kämtekniklagen. I 25 & bör anges att en överträdelse mot förbudet medför straffansvar. Till 5 a & bör även föras förbudet i 5 5 mot att uppföra kämkraftsreaktorer.

Förbudet bör endast avse slutförvaring. Det bör vidare finnas en möjlig- het att genom ett särskilt tillstånd medge undantag från förbudet. Undan— tagsmöjligheten bör bara utnyttjas restriktivt när det finns synnerliga skäl. Jag återkommer i specialmotiveringen till frågan om när tillstånd bör kunna medges. En allmän utgångspunkt för tillståndsprövningen bör enligt min mening vara att det utländska material som totalt sett kan komma att förvaras i Sverige inte med avseende på mängd eller aktivitet får överstiga någon procent av det beräknade svenska kämavfallet.

Jag vill i detta sammanhang också ta upp frågan om tillstånd till utförsel av kärnavfall. Av 1 5 andra stycket 4 a och b kämtekniklagen följer att tillstånd krävs för utförsel av kärnämne i olika former. Särskilt tillstånd krävs dock inte för utförsel av kärnavfall. Enligt de riktlinjer från IAEA som jag nyss berört bör varje stat noga kontrollera sådana transaktioner. En sådan kontroll är också nödvändig enligt det nyssnämnda EG-direktivet om transporter av radioaktivt avfall. Utförsel av kärnavfall omfattas visser- ligen av kämtekniklagens kontrollsystem, genom att transporter och andra former av hantering av avfallet är tillståndspliktiga. Det framstår dock som en brist att det inte uttryckligen anges i lagen att frågan om utförsel skall prövas särskilt. Jag föreslår att det anges i l 5 att utförsel av kärnavfall utgör kärnteknisk verksamhet, som är tillståndspliktig.

Hänvisningar till S2-6

2.7. Myndigheternas verksamhet

Mitt förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen be- stämmer ges ett allmänt bemyndigande att meddela föreskrifter för att upprätthålla kämsäkerheten och förhindra olovlig befattning med kärnämne eller kärnavfall. Kämtekniklagens tillsynsregler kompletteras enligt mönster från strålskyddslagen. IAEA:s inspek— törer enligt icke-spridningsavtalet ges rätt till tillträde m.m. till kärn- tekniska anläggningar.

Utredningens förslag: Överensstämmer med mitt. Remissinstansema: Utredningens förslag tillstyrks av de remissinstanser som tar upp dessa frågor. SKI anför att övergången till ett nytt föreskrifts- system bör ske stegvis.

Skälen för mitt förslag: Kämtekniklagen är relativt detaljerad och inne- håller endast ett fåtal bemyndiganden för regeringen eller en myndighet att besluta om kompletterande föreskrifter. Regeringen beslutar enligt 1 5 första stycket 4 och 5 om tillämpningsområdet för lagen i fråga om utförsel m.m. Enligt 5 & andra stycket kan regeringen meddela föreskrifter om s.k. generella tillstånd. Regeringen eller den myndighet som rege- ringen bestämmer får vidare meddela föreskrifter om provning, kontroll eller besiktning (9 5) samt om avgifter för myndighets verksamhet (30 5).

I fråga om föreskriftsrätten skiljer sig kämtekniklagen från strålskydds- lagen, som innehåller ett generellt bemyndigande i 12 5 att meddela ytterli- gare föreskrifter till skydd för eller för kontroll av strålning i särskilt

angivna avseenden. Behovet av kompletterande generella föreskrifter kan PTOP- 1992/93398 sägas vara mindre när det gäller kämtekniklagen än för exempelvis strål- skyddslagen, främst beroende på att all kärnteknisk verksamhet i princip är tillståndspliktig. I varje tillståndsärende kan beslutas om de villkor som skall gälla för verksamheten. Regeringen har i de på den äldre atomenergi- lagen grundade tillstånden för de tolv kämkraftsreaktorema beslutat om grundläggande villkor samt bemyndigat tillsynsmyndigheten att fortlöpande uppställa de ytterligare villkor som behövs. Dessa tillstånd och villkor skall enligt övergångsbestämmelsema till kämtekniklagen anses meddelade enligt den lagen. De villkor som beslutas av SKI är delvis mycket om- fattande. De avser säkerhetstekrriska driftvillkor, villkor avseende fysiskt skydd för anläggningar och transporter, särskilda villkor för transporter samt villkor för safeguard—verksamheten, dvs. åtgärder för att uppfylla Sveriges åtaganden i syfte att förhindra spridning av kärnvapen.

De villkor som uppställs är ofta specifika för varje verksamhet. På vissa områden skulle det dock vara möjligt att besluta om generella normföre- skrifter. För transporter av kärnämne och kärnavfall har SKI och SSI gett ut allmänna föreskrifter om säkerhets- resp. strålskyddsåtgärder. Utred- ningen påpekar att dessa inte är bindande nonnföreskrifter utan skall ses som riktlinjer, som blir bindande för den enskilde först om det i ett till- ståndsärende anges att riktlinjerna skall gälla som villkor för tillståndet.

Jag delar utredningens uppfattning att det finns ett behov av en bestäm- melse i kämtekniklagen som kan ge myndigheter möjlighet att besluta om generella föreskrifter som komplettering till tillståndsvillkoren. Bemyn- digandet bör avse föreskrifter om sådana säkerhetsåtgärder som avses i 4 & kämtekniklagen. Eftersom föreskrifter måste kungöras, förbättras allmän- hetens insyn i kämsäkerhetsarbetet om föreskriftsfonnen används. Myndig- heternas arbete kan förenklas och en samordning uppnås mellan kämtek- niklagens och Strålskyddslagens regelsystem.

Jag föreslår att ett bemyndigande att meddela föreskrifter om åtgärder för att upprätthålla kämsäkerheten införs som ett nytt andra stycke i 4 & kämtekniklagen.

Utredningen har dessutom föreslagit ett bemyndigande i 2 a 5 kämtekni- klagen för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om hanteringen av kärnämne och kärnavfall. Jag anser en sådan bestämmelse obehövlig. De möjligheter att meddela före- skrifter som jag föreslår i 3 och 4 55 omfattar alla former av kärnteknisk verksamhet, således även transporter m.m. av kärnämne och kärnavfall.

Av 16 & kärntelmiklagen och 22 & kämteknikförordningen följer att SKI har tillsynsansvaret för att kämtekniklagens regler samt de villkor och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen efterlevs. Därtill kommer den tillsyn som SSI utövar enligt strålskyddslagen. Enligt 17 & kämtekniklagen är tillståndshavaren skyldig att lämna tillsynsmyndigheten den information som behövs för tillsynen och ge myndigheten tillträde till anläggning eller plats där kämteknisk verksamhet bedrivs. Vidare framgår av 18 5 att myndigheten får besluta om de åtgärder som behövs för att trygga efterlevnaden av lagen eller av villkor eller föreskrifter som upp— ställts med stöd av lagen.

Utredningens förslag till ändringar av dessa lagrum innebär vissa ut- ökade befogenheter för tillsynsmyndigheten och överensstämmer med vad som gäller enligt strålskyddslagen. Ändringarna medför att tillsynsmyndig- heten på den enskildes bekostnad får vidta en åtgärd som åligger denne men som han inte fullgör. Vidare får myndigheten vid behov anlita polis- myndigheten för biträde med tillsynen. Jag anser att förslagen bör genom— föras.

Enligt Sveriges avtal med IAEA i anledning av icke-spridningsavtalet skall Sverige godta att IAEA:s inspektörer får tillträde m.m. till anlägg- ningar där kärnämne förvaras. Närmare regler om vilka befogenheter inspektörema skall ha framgår av bilagor till avtalet, som finns upprättade för varje anläggning. Jag delar utredningens uppfattning att inspektöremas ställning bör framgå av lagtexten. Det bör ankomma på regeringen eller tillsynsmyndigheten att meddela föreskrifter som närmare anger inspektö- remas befogenheter. En bestämmelse med denna innebörd bör införas i 17 &.

Hänvisningar till S2-7

  • Prop. 1992/93:98: Avsnitt 2.4, 4.1

2.8. Tillståndshavarens ansvar

Mitt förslag: En tillståndshavare kan överlåta driftansvaret m.m. för en kärnteknisk anläggning till någon annan efter godkännande av regeringen eller tillsynsmyndigheten. Tillståndshavarens grundläggan- de ansvar kvarstår dock i sådana fall. Ett särskilt ansvar för den driftansvarige införs.

Utredningens förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt. Remissinstansema: Förslagen tillstyrks av de remissinstanser som sär- skilt berört dessa frågor. Koncessionsnämnden för miljöskydd föreslår att det särskilt anges i lagen att ett tillstånd inte får överlåtas. SKI anser att det bör finnas en möjlighet att överföra ansvaret enligt kämtekniklagen till en annan tillståndshavare.

Skälen för mitt förslag: Med ett tillstånd till kämtelmisk verksamhet följer omfattande skyldigheter. Tillståndshavaren skall inte bara svara för att säkerheten upprätthålls under driften utan har också ansvaret för att kärnavfall och använt kärnbränsle tas om hand och slutförvaras. För reak- torinnehavarna gäller särskilt att de skall betala avgifter som skall täcka framtida kostnader för avfallshanteringen samt bedriva en omfattande forsknings och utvecklingsverksamhet. Även om ett tillstånd har återkallats eller löpt ut, gäller enligt 14 & kämtekniklagen att tillståndshavarens skyl- digheter enligt lagen kvarstår tills de fullgjorts eller befrielse från dem medgetts. Därtill kommer det skadeståndsansvar vid inträffad skada som gäller enligt atomansvarighetslagen.

I ett tillståndsärende prövas ingående sökandens förutsättningar att upp- fylla de långtgående krav som ställs på verksamheten. Tillståndet gäller

bara tillståndshavaren. Om en kämteknisk anläggning överlåts till någon annan måste därför en ny tillståndsprövning ske avseende den nye ägaren.

Som utredningen påpekar förekommer det beträffande vissa kärntekniska anläggningar att tillståndshavaren har upplåtit driftansvaret till annan. Detta gäller reaktorerna i Forsmark och Barsebäck, där driften sköts av Vattenfall resp. Sydkraft AB. Liknande förhållanden gäller i fråga om driften av slutförvaret för radioaktivt driftavfall (SFR) och det centrala mellanlagret för använt bränsle (CLAB). Arrangemangen har godtagits av regeringen och tillsynsmyndighetema. Kämtekniklagen innehåller dock inte några regler om hur lagens skyddsintressen skall tillgodoses när driftan- svaret för en anläggning överlåts och vilket ansvar som åvilar den driftan- svarige. Utredningen föreslår vissa kompletteringar i det avseendet. Jag delar utredningens uppfattning att det bör framgå av lagtexten att tillstånds- havaren kan uppdra åt annan att t.ex. svara för driften av en kärnteknisk anläggning, under förutsättning att regeringen eller tillsynsmyndigheten lämnar sitt godkännande. Detta bör framgå av 5 5 kämtekniklagen, som innehåller de grundläggande reglerna om tillståndsplikt. Bestämmelsen bör inte medföra att nya tillstånd krävs i de nyssnämnda fallen, då avtal om att upplåta driften redan träffats och godtagits av regeringen och tillsynsmyn- dighetema. Detta bör framgå av övergångsbestämmelsema. Däremot kan bestämmelsen bli tillämplig vid en ändring i de gällande avtalen, om änd- ringen påverkar ansvarsfördelningen mellan tillståndshavaren och upp- dragstagaren.

Några remissinstanser har tagit upp frågan om en överlåtelse av drift- ansvaret i flera led, dvs. från tillståndshavaren till en uppdragstagare som i sin tur anlitar någon annan för att utföra vissa uppgifter. En sådan över- låtelse av ansvaret i flera led måste omfattas av det särskilda godkännandet från regeringen eller tillsynsmyndigheten. Någon särskild regel om detta krävs inte.

En tillståndshavare bör även i de fall driftansvaret upplåts till annan i princip behålla ansvaret för att skyldigheterna enligt kämtekniklagen full- görs. En uppdelning av ansvaret skulle kunna leda till oklarheter om an- svarsfördelningen, t.ex. ansvaret för slutförvaringen, och är därför enligt min mening inte lämpligt. Däremot bör även den driftansvarige åläggas ett ansvar för att kraven på säkerhet i driften upprätthålls. Således bör till- synsmyndigheten ha samma möjlighet till insyn i uppdragstagarens verk- samhet som i tillståndshavarens och samma möjlighet att besluta om före— lägganden eller förbud. Vidare bör straffbestämmelsema i kämtekniklagen även gälla för uppdragstagaren.

I lagrådsremissen föreslogs att 17 och 18 55 kämtekniklagen skulle kompletteras med bestämmelser av vilka framgår att uppdragstagaren jämställs med tillståndshavaren när det gäller insyn i verksamheten och i fråga om tillsynsåtgärder. En särskild regel om uppdragstagarens straffrättsliga ansvar ansågs obehövlig. Lagrådet finner dock att uppdragstagaren inte kan dömas till ansvar enligt 25 eller 25 åå om lagtexten utformas på det sätt som föreslås i lagrådsremissen. En lösning på detta skulle enligt Lagrådet kunna vara att till 5 & foga ett tredje stycke av innebörd att, såvitt avser de åtgärder som godkännandet omfattar, vissa

angivna bestämmelser i lagen, bl.a. 10, 17, 18 och 25 55, skall tillämpas på uppdragstagaren som om han var tillståndshavare. Jag godtar lagrådets bedömning att lagtexten behöver kompletteras för att klarlägga det straffrättsliga ansvaret. Med den lagtekniska lösning som anges av Lagrådet framgår också tydligare än i lagrådsremissens lagförslag vad uppdragstagarens ansvar skall omfatta. Jag anser därför att 5 & bör kompletteras med ett tredje stycke som utformas i enlighet med vad Lagrådet anför. Jag återkommer i specialmotiveringen till frågan om bestämmelsens närmare utformning.

SKI har i en särskild skrivelse som anknyter till myndighetens remiss- yttrande tagit upp frågan om en komplettering av tillståndsreglema med bestämmelser av vilka framgår att reaktorinnehavarens skyldigheter i fråga om bl.a. hanteringen av kämavfallet kan överföras på annan tillstånds- havare. Enligt skrivelsen aktualiseras behovet av sådana regler av att ett särskilt bolag har bildats av fyra kraftföretag för att riva och avveckla kärntekniska anläggningar i Studsvik samt ta hand om det avfall som upp- kommit i Studsvik AB:s verksamhet. Det synes då enligt SKI rimligt att det öppnas en laglig möjlighet att med för Studsvik AB befriande verkan överföra ansvaret enligt 10 5 första stycket kämtekniklagen till det nya bolaget. _

Det änns inga särsldlda regler i kämtekniklagen som behandlar den situation som berörs i SKI:s skrivelse. Enligt min mening änns det dock inte något hinder i lagen mot att ett tillstånd återkallas på tillståndsha- varens begäran och att denne befrias från sina skyldigheter enligt lagen, under förutsättning att det samtidigt konstateras att skyldigheterna kan fullgöras på ett tillfredsställande sätt av en annan tillståndshavare. Denna möjlighet berördes av departementschefen i propositionen till kämteknik- lagen (prop. 1983/84:50 s. 93). Jag anser därför inte att en lagändring är nödvändig.

Särskilt med de ändringar jag nu föreslagit anser jag inte heller att det änns något behov av att uttryckligen i lagtexten ange att ett tillstånd inte kan överlåtas utan regeringens eller en myndighets godkännande. Det torde aldrig ha funnits någon osäkerhet om att denna princip gäller enligt kämtekniklagen.

2.8.2 Bestämmelser om straffansvar

Mitt förslag: Straffansvar införs för den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot de allmänna bestämmelserna i käm- tekniklagen. Vid grova brott mot kämtekniklagen skall kunna dömas till fängelse i högst fyra år. Ringa brott skall inte föranleda ansvar. Kravet på en anmälan från tillsynsmyndigheten som förutsättning för allmänt åtal tas bort.

Utredningens förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt. Remissinstansema: Förslagen tillstyrks av bl.a. Hovrätten för Övre Norr- land och SKI. Förslaget att ta bort bestämmelsen om åtalsanmälan ifråga-

sätts av bl.a. Närings- och teknikutvecklingsverket. Folkkampanjen mot Kämkrafi—Kämvapen förordar en ytterligare skärpning av straffskaloma.

Skälen för mitt förslag: Bestämmelser om straffansvar vid brott mot kämtekniklagen änns i 25 och 27 55. Enligt 25 & döms den till böter eller fängelse i högst två år som bedriver kärnteknisk verksamhet utan tillstånd eller som åsidosätter villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 27 & tar sikte på fall då tillståndshavaren lämnar oriktiga uppgifter till tillsynsmyndigheten eller den lokala säkerhetsnämnden eller inte rättar sig efter vad tillsynsmyndigheten beslutat med stöd av 18 &. I dessa fall döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Ansvar förutsätter att . tillståndshavaren handlat med uppsåt eller grov oaktsamhet.

Lagen innehåller inte någon bestämmelse om straff vid brott mot den allmänna skyldigheten enligt 10 5 att vidta de åtgärder som behövs för att upprätthålla säkerheten. 25 5 tar endast sikte på fall då tillståndshavaren åsidosätter villkor eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Enligt utredningen är det otillfredsställande att t.ex. ett åsidosättande av säkerheten i en kärnteknisk anläggning på grund av grov oaktsamhet från personalen inte skulle kunna beivras av den anledningen att situationen inte förutsätts i tillståndsvillkoren men bort förutses av tillståndshavaren. Jag delar uppfattningen att det änns skäl att införa en sådan bestämmelse. En förutsättning för säaäansvar bör vara att gärningen begåtts med uppsåt eller grov oaktsamhet. Bestämmelsen bör utformas som ett nytt andra stycke i 25 5. Det kan förekomma fall av konkurrens mellan en sådan straffregel och brottsbalkens bestämmelser, särskilt reglerna i 13 kap. om allmänfarliga brott. Jag föreslår därför att det i 29 & anges att straff- bestämmelserna i kämteknildagen inte skall tillämpas i de fall gärningen är belagd med strängare straff i brottsbalken.

Jag delar utredningens uppfattning att straä inte bör ådömas i ringa fall. Utredningen föreslår också en uppdelning av straäskalan, så att det skall vara möjligt att döma till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år vid grova brott. I allmänhet änns inte bestämmelser om så stränga straff i speciallagstiftning av det nu aktuella slaget. I stället brukar hänvisas till brottsbalkens regler. När det gäller kärnteknisk verksamhet måste man dock ta hänsyn till de alldeles speciella risker som verksamheten kan med- föra. Kämtekniklagens 25 & tillämpas för alla typer av överträdelser mot villkor eller föreskrifter enligt lagen. Det kan vara fråga om överträdelser som har karaktären av förbiseenden och som inte medför allvarliga risker likaväl som uppsåtliga brott mot villkor som måste följas för att inte fara ' skall uppkomma för synnerligen allvarliga olyckor. Fall av det senare slaget omfattas inte av straäbestämmelsema i brottsbalken eller leder endast till lindriga straff. Mot den bakgrunden anser jag att det änns skäl för en bestämmelse om grovt brott. Det måste ännas möjligheter till mycket stränga sanktioner även om t.ex. ett haveri eller annan skada inte inträffar. Straffbestämmelsen bör införas i en ny paragraf, 25 a &, och endast avse uppsåtliga gärningar.

Utredningens förslag om att ta bort kravet i 29 & kämtekniklagen att en anmälan från tillsynsmyndigheten skall vara en förutsättning för åtal har ifrågasatts av några remissinstanser, som ser en risk för att åklagarmyndig-

heten belastas med obefogade eller bagatellartade "anmälningar. Jag gör följande bedömning. Bestämmelsen härstammar från den äldre atomenergi- lagen och har sin bakgrund i att kämteknisk verksamhet i stor omfattning kräver specialkunskaper och särskilt i fråga om kärnkraftverk avser avan- cerade tekniska system. Å andra sidan saknas motsvarande bestämmelse i närliggande lagstiftning, t.ex. strålskyddslagen. Det är viktigt att reglerna i kämtekniklagen inte utformas så att de kan skapa intrycket att en särskild restriktivitet skall gälla vid tillämpningen av straffreglema på kämsäker- hetsområdet. Jag anser därför att övervägande skäl talar för att bestämmel- sen om åtalsanmälan avskaffas. Som påpekas av utredningen är det natur- ligt att åklagaren inhämtar yttrande från SKI innan åtal väcks. Ändringen innebär ingen skillnad i fråga om SKI:s skyldighet att som tillsynsmyndig- het lämna en anmälan till åklagaren vid misstanke om att en straäbar överträdelse ägt rum.

Jag återkommer i avsnitt 2.10 till frågan om straffansvaret för brott mot änansieringslagens regler.

Hänvisningar till S2-8-1

2.9. Forskning och utveckling samt finansieringen av kämav- fallets slutförvaring

Mitt förslag: Vid utvärderingen av de treåriga forsknings- och ut- vecklingsprogrammen skall särskilda villkor för den fortsatta verk- samheten kunna uppställas.

Utredningens förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt. Remissinstanserna: Förslaget tillstyrks av bl.a. SKI. SKN föreslår att för- slaget kompletteras med en möjlighet för tillsynsmyndigheten att meddela föreskrifter. Svensk kdmbrånslehantering AB anser den föreslagna regeln onödig med hänsyn till de befogenheter som tillsynsmyndigheten redan har.

Skälen för mitt förslag: Enligt 11 5 kämtekniklagen skall den som innehar eller driver en kämkraftsreaktor svara för att den allsidiga forsknings- och utvecklingsverksamhet bedrivs som behövs för att fullgöra vad som krävs i fråga om slutförvaret av kärnavfall och avvecklingen av beäntliga anläggningar. Tillståndshavaren har således det fulla ansvaret för de mycket resurskrävande forslmingsinsatser som krävs. Dessutom skall enligt 12 å reaktorinnehavama i samarbete ta fram ett program för forsknings- och utvecklingsverksamheten och för de övriga åtgärder som måste vidtas i samband med avvecklingen. Programmet skall vart tredje år sändas till regeringen för att granskas och utvärderas. Det skall innehålla en översikt över samtliga de åtgärder som kan bli behövliga och närmare ange de åtgärder som planeras under de närmaste sex åren.

Innan programmet lämnas till regeringen granskas det av tillsynsmyndig- heten, som yttrar sig över det efter att hört ett stort antal myndigheter och utomstående experter. Tidigare fullgjordes denna uppgift av Statens käm- bränslenämnd. Som jag inledningsvis nämnt har SKI nu övertagit Käm-

bränslenärftndens uppgifter. 1992 års forsknings- och utvecklingsprogram kommer att behandlas av regeringen under år 1993.

Forsknings- och utvecklingsprogrammet är av mycket stor "betydelse genom att det ger samhället en möjlighet till kontroll och insyn, som i sin tur är en förutsättning för att styra planeringsverksamheten avseende kärn- avfallets slutförvar. Kämtekniklagen innehåller dock inte några bestämmel- ser som direkt tar sikte på att ge reaktorinnehavama anvisningar om att komplettera sådana brister i programmen som kan komma fram som en följd av granskningen. Vid tillkomsten av kämtekniklagen hänvisades till möjligheten att i sådana fall meddela vitesföreläggande enligt 22 5 och, i . sista hand, återkalla drifttillståndet.

För min del anser jag att det änns behov av en bestämmelse som anger att regeringen som en följd av granskningen och utvärderingen av pro- grammet kan besluta om villkor som avser den fortsatta forsknings- och utvecklingsverksamheten. Jag förordar att utredningens förslag om en sådan regel genomförs. Bestämmelsen bör ingå i 125 och bör inte begränsas till att avse villkor om verksamhetens huvudinriktning, vilket utredningen föreslagit. I villkoren bör t.ex. kunna anges att en viss del av programmet måste kompletteras på angivet sätt. Det är dock viktigt att påpeka att det är reaktorinnehavama som självständigt skall svara för forsknings- och utvecklingsverksamheten. En styrning av verksamheten i detalj genom villkor bör inte förekomma. En bestämmelse om. att tillsynsmyndigheten härutöver får besluta om föreskrifter anser jag obehövlig. Möjligheten att enligt 18 & besluta om förbud eller förelägganden bör vara tillräcklig.

Hänvisningar till S2-9

  • Prop. 1992/93:98: Avsnitt 2.5, 4.1

2.10. Finansieringslagen

Mitt förslag: Lagen om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. omarbetas redaktionellt. Vissa bestämmelser utan direkt samband med finansieringsfrågoma överförs till kämteknik- lagen.

Utredningens förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt. Remissinstansema: Hovrätten för Övre Norrland föreslår att änan- sieringslagen i sin helhet inarbetas i kämtekniklagen. Riksrevisionsverket förordar en ytterligare översyn av änansieringssystemet. Naturskyddrföre- ningen anser att reaktorinnehavaren bör ställa ekonomiska garantier för det fall de enligt lagen avsatta medlen visar sig otillräckliga.

Skäl- för mitt förslag: Lagen (1981:669) om änansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. (änansieringslagen) innehåller be- stämmelser om de avgifter som skall betalas av reaktorinnehavama för att täcka kostnaderna för avfallets slutförvaring. Utredningen föreslår'med ett undantag inte några materiella ändringar i änansieringsreglema utan endast en redaktionell omarbetning av lagen och en överföring av vissa bestäm— melser utan direkt samband med änansieringsfrågoma till kämtekniklagen.

Regeringen har tidigare redovisat för riksdagen (prop. 1991/92:99) att en översyn av änansieringslagen bör ske i syfte att undersöka möjligheterna att förbättra formerna för kapitalförvaltningen, så att en hög och säker avkastning på fonderade medel kan tryggas. Detta bör dock inte hindra genomförandet av utredningens förslag, som leder till en mer överskådlig och konsekvent lagreglering. Att inarbeta änansieringslagen i sin helhet i kämtelmiklagen, som föreslås av Hovrätten för Övre Norrland, är i och för sig också en möjlig lösning. Det kan dock ses som en fördel att lag- tekniskt skilja de allmänna säkerhetsreglema i kämtekniklagen från de mer speciella änansieringsbestämmelsema. Jag föreslår därför att utredningens

förslag genomförs.

När det gäller frågan om materiella ändringar i änansieringslagen anser jag inte att det nu änns underlag för att lägga fram några genomgripande förslag. Jag anser dock att bestämmelsen i 4 5 om en särskild plan för myndighetens verksamhet kan tas bort, vilket också föreslagits av utred- ningen. Vidare bör tillämpningsområdet för straäbestämmelsen i 125 änansieringslagen begränsas. Bestämmelsen bör endast gälla fall då reak- torinnehavaren lämnar en oriktig uppgift som underlag för avgiftsberäk- ningen. Om reaktorinnehavaren inte lämnar de uppgifter som behövs för att avgiften skall kunna bestämmas eller vägrar en myndighet tillträde till en anläggning m.m. framstår en möjlighet att besluta om vite som en effektivare sanktion än en straä'bestämmelse. Jag föreslår att en sådan vitesbestämmelse införs.

I lagrådsremissen föreslås att en bestämmelse om kompletterande forsk- nings- och utvecklingsverksamhet i 10 5 änansieringslagen flyttas till 11 & kämtekniklagen. Lagrådet anser att bestämmelsen är obehövlig. Jag delar lagrådets bedömning att bestämmelsen kan utgå. Som en konsekvens av detta bör 4 5 i den föreslagna nya lagen omarbetas redaktionellt jämfört med lagrådsremissen.

I punkt 6 av anvisningarna till 24 & kommunalskattelagen (19281370) hänvisas till 9 & änansieringslagen. Hänvisningen bör avse 8 å i den nya lagen. Jag har i denna fråga samrått med statsrådet Lundgren.

Hänvisningar till S2-10

2.11. Studsvikslagen

Mitt förslag: Lagen om finansiering av hanteringen av visst radio- aktivt avfall m.m. (Studsvikslagen) ändras på grund av omstruktu- reringen av Studsvik AB. Förteckningen över de åtgärder som skall finansieras med avgifter enligt lagen kompletteras.

Förslaget från Vattenfall AB: Överensstämmer med mitt.

Skälen för mitt förslag: Enligt lagen (1988:1597) om änansiering av visst radioaktivt avfall m.m. (Studsvikslagen) betalar de fyra reaktorinne- havama i Sverige en avgift till staten som ett kostnadsbidrag till verksam- heter vid Studsvik AB som har ett samband med framväxten av det svens- ka kärnkraftprogrammet. De kostnader som avgifterna skall täcka är enligt

l 5 dekontaminering och nedläggning av forskningsreaktorema i Studsvik, kraftvärmereaktom i Ågesta och vissa andra kärntekniska anläggningar i Studsvik. Vidare avser avgiften hantering och slutförvaring av kärnavfall och bränslerester som härrör från samarbetet med kämkraftföretagen i det svenska kämkraftprogrammet, hantering och slutförvaring av kärnbränsle från forskningsreaktom R1 och kraftvärmereaktom i Ågesta, återställning av anläggningen i Ranstad samt strålskyddsåtgärder som krävs till följd av de angivna verksamheterna.

I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1990/91:184, bet. 1990/912NU48, rskr. 1990/9l:350) gav regeringen den 26 april 1991 Vattenfall AB i uppdrag att förvalta samtliga aktier i Studsvik AB. I pro- positionen angav regeringen samtidigt att verksamheteni Studsvikskon- cemen borde delas upp på tre delar med olika ägarförhållanden. Bland annat föreslogs att kämkraftproducentema gemensamt skulle överta ansva- ret för den verksamhet enligt Studsvikslagen för vilken kämkraftproducen- tema erlägger avgift. Riksdagen hade inga erinringar mot regeringens ställningstaganden. '

Vattenfall AB har nu genomfört den föreslagna omstruktureringen av Studsvik AB. Ett konsortialavtal har tecknats mellan Vattenfall AB, Fors- marks Kraftgrupp AB, OKG AB och Sydsvenska Värmekraft AB vari företagen förbinder sig att gemensamt ta såväl ekonomiskt som tekniskt ansvar för att avveckla och riva kärntekniska anläggningar vid Studsvik samt omhänderta uppkommet avfall. För att genomföra åtagandet har företagen bildat ett gemensamt bolag, AB SVAFO. Detta företag avses alltså driva den verksamhet som anges i Studsvikslagen.

Vattenfall AB har i en skrivelse till regeringen den 16 mars 1992 påtalat ovan angivna förhållanden och föreslagit vissa ändringar i Studsvikslagen. Bolaget påpekar att hänvisningen till Studsvik AB i lagen bör tas bort och anger några ytterligare verksamheter som bör föras in förteckningen i 1 5. Det gäller dels dekontaminering och aweckling av den s.k. van der Graff- generatom vid Studsvik, dels hantering och slutförvaring av de 567 bränsleelement från forskningsreaktom R2 som den 30 juni 1991 fanns i anslutning till reaktorn. Enligt skrivelsen ingår dessa verksamheter i det åtagande som kraftföretagen gemensamt har gjort när det gäller att av- veckla de kärntekniska anläggningarna vid Studsvik.

Övriga reaktorinnehavare har under hand meddelat Miljö- och natur- resursdepartementet att de inte har några invändningar mot förslagen. Statens kämbränslenämnd, numera SKI, har yttrat sig över skrivelsen och tillstyrker ändringarna.

Jag anser att Studsvikslagen bör ändras i enlighet med det anförda. Förteckningen över de åtgärder somavgiftema skall bidra till att bekosta bör således kompletteras. Hänvisningama till Studsvik AB i 1 och 5 && bör också ändras. .

Avgift enligt lagen utgår med 0,1 öre för varje levererad kilowattimme elström. Det saknas skäl att med anledning av de ändringar jag nu föreslår överväga en förändring av avgiften.

Hänvisningar till S2-11

  • Prop. 1992/93:98: Avsnitt 4.4

3. Upprättade lagförslag

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom Miljö- och naturresursdepar- tementet upprättats förslag till

1. lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,

2. lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220),

3. lag om änansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.,

4. lag om ändring i lagen (1988: 1597) om änansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.,

5. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928z370).

Förslagen 1-3 har granskats av Lagrådet. Förslagen 4 och 5 är av sådan beskaffenhet att lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

4. Specialmotivering

4.1. Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:3) om kämtek- nisk verksamhet

1 5

I punkten 3 i andra stycket har införts ett krav på tillstånd för utförsel av kärnavfall. Punkten 4 a har ändrats i överensstämmelse med detta. Änd- ringen kommenteras i avsnitt 2.6 i den allmänna motiveringen.

Ipunkten 5, som avser kunskapsöverföring, har den begränsningen tagits bort att upplåtelse av tillverkningsrätt endast betraktas som kärnteknisk verksamhet om det rör sig om utrustning eller material som också tillver- kas inom riket. I stället föreskrivs att upplåtelsen eller överlåtelsen skall ske från svensk myndighet, svenskt företag eller den som är bosatt eller stadigvarande vistas här. Motsvarande bestämmelse änns i 4 5 lagen (1988:558) om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m.m. och i förslaget till ny lag om krigsmateriel (prop. 1991/92:174).

2 5 I paragrafen definieras begreppen kärnteknisk anläggning, kärnämne och kärnavfall.

I punkten 1 c har införts en deänition av begreppet slutförvaring, var- med avses förvaring som avses bli bestående. Annan förvaring betecknas som lagring. Begreppen slutförvaring och lagring har bl.a. betydelse för gränsdragningen mellan kärnämne och kärnavfall enligt punkt 2 och 3 i paragrafen och för tillämpningen av 5 a 5 andra stycket.

Deänitionen av begreppet kärnämne i punkten 2 är oförändrad. I punkten 3 anges vad som avses med kärnavfall. Liksom tidigare gäller enligt punkten 3 a att använt kärnbränsle som har placerats i slutförvar utgör kärnavfall. Den tidigare punkten 3 b har delats upp i två punkter. Enligt 3 b i förslaget gäller liksom tidigare att ett radioaktivt ämne som har bildats i en kämteknisk anläggning skall anses som kärnavfall. Undan-

tag görs dock för ämnen som har framställts eller tagits ur anläggningen för att användas i undervisnings- eller forskningssyfte eller för medicinska, jordbrukstekniska eller kommersiella ändamål. Därmed undantas särskilt framställda strålkällor från lagens tillämpningsområde, i den mån de inte utgör kärnämnen enligt paragrafens andra punkt.

Punkten 3 c omfattar alla former av material, föremål m.m. som blivit radioaktivt förorenade i kärntekniska anläggningar. Som en förutsättning för att det skall vara kärnavfall gäller att materialet eller föremålet skall ha tillhört en kärnteknisk anläggning och att det inte längre skall användas i en sådan anläggning. Således skall verktyg som införs i anläggningen i samband med en reparation och som därvid blir radioaktivt förorenade inte anses som kärnavfall. Utrustning som tas ut från en kämteknisk anlägg— ning, exempelvis i samband med en reparation, för att åter användas i anläggningen - eller i en annan kärnteknisk anläggning - skall inte heller betraktas som kärnavfall. Om den utrustning som tas ut däremot inte skall användas i en kärnteknisk anläggning i fortsättningen blir den att betrakta som kärnavfall, även om den kommer till användning för andra ändamål. Om radioaktiviteten är låg kan frågan om en friklassning från kärnsäker- hetssynpunkt enligt 2 a & bli aktuell.

Punkten 3 d motsvarar 3 c i den äldre lydelsen.

2 a 5 Enligt paragrafen, som är ny, kan regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriva om undantag från lagen eller vissa bestämmelser i lagen beträffande kärnämne och kärnavfall, om det kan ske utan att syftet med lagen åsidosätts. En motsvarande bestämmelse änns i strålskyddslagen. Undantag får bara beslutas i de fall det står klart att en kontroll av materialet är obehövlig från kärnsäkerhetssynpunkt. Undantag kan t.ex. vara aktuellt i fråga om kärnavfall som har så låg radioaktivitet att det undantagits från strålskyddslagens tillämpningsområde. Som fram- går av den allmänna motiveringen (avsnitt 2.3) krävs för undantag beträf- fande kärnämne att ett fritagande kan ske från den internationella safe- guard-kontrollen.

3 & Paragrafen anger de allmänna intressen som kämtekniklagen skall tillgodo- se.

Hänvisningen till Sveriges internationella överenskommelser i första stycket har kompletterats för att klargöra att överenskommelser för att förhindra olovlig befattning med kärnämne och sådant kärnavfall som utgörs av använt kärnbränsle omfattas, även i de fall överenskommelsema.

inte i första hand syftar till att motverka spridning av kärnvapen. Som framgår av den allmänna motiveringen (avsnitt 2.4) behandlas sådana frågor i konventionen om fysiskt skydd av kärnämne.

I det nya andra stycket har införts en möjlighet för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att besluta om de föreskrifter som behövs för att säkerställa att de internationella förpliktelsema uppfylls. Detta har tidigare endast kunnat ske genom villkor som i varje enskilt fall

riktats mot tillståndshavaren. Det ligger i sakens natur att föreskrifterna endast får avse områden inom vilka en delegering av norrngivningsmakten är möjlig enligt regeringsformen.

Det tidigare andra stycket har flyttats till ett nytt tredje stycke.

4 5 Enligt det nya andra stycket bemyndigas regeringen eller en myndighet som regeringen bestämmer att besluta om föreskrifter om åtgärder som enligt första stycket krävs för att upprätthålla kämsäkerheten. Tidigare har sådana beslut bara kunnat fattas genom villkor i det enskilda fallet. Bak- grunden till bestämmelsen framgår av avsnitt 2.7. Särskilda föreskrifter sorn krävs enligt Sveriges internationella överenskommelser på kämsäker- hetsområdet kan meddelas med stöd av bemyndigandet i 3 5.

5 & Bestämmelsen om s.k. generella tillstånd i andra stycket har tagits bort. I stället har en regel om undantag införts i 2 a 5 och deänitionen av käm— avfall i 2 5 3 ändrats. '

Enligt det nya andra stycket får tillståndshavaren uppdra åt annan att vidta åtgärder som ankommer på tillståndshavaren enligt lagen, om god- kännande inhämtats från regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Uppdraget kan t.ex. avse driften av en kärnteknisk anläggning. Bakgrunden till bestämmelsen har utvecklats i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.8.1).

En förutsättning för godkännande bör vara att uppdragstagaren själv skall utföra arbetet. När det gäller rätten att anlita utomstående för exempelvis servicearbeten, transporter och bevakningsuppdrag, gäller att godkännande krävs i alla fall "då ansvaret för en åtgärd som enligt tillstån- det ankommer på tillståndshavaren överlämnas till någon annan. Att t.ex. en serviceåtgärd utförs av ett utomstående företag torde normalt inte med- föra att ansvaret överlåts. I tveksamma fall bör samråd ske med tillsyns- myndigheten, som vid behov kan besluta om de villkor som skall gälla i detta avseende.

I tredje stycket, som utformats med hänsyn till de synpunkter som fram- förts av Lagrådet, anges att såvitt avser de åtgärder som godkännandet omfattar är även uppdragstagaren att anse som tillståndshavare vid tillämp- ning av 10 och 17—29 55. Således gäller skyldigheten att vidta säkerhets- åtgärder enligt 10 5 även uppdragstagaren i fråga om åtgärder som denne svarar för enligt godkännandet. Uppdragstagaren är också skyldig att följa de villkor och föreskrifter som gäller för verksamheten. Uppdragstagaren jämställs också med tillståndshavaren i fråga om bestämmelserna om till- syn i 17 och 18 ää, reglerna om insyn i 19—21 55 och ansvarsbestämmel- serna i 22—29 55.

Av övergångsbestämmelsema framgår att den nya bestämmelsen om krav på godkännande inte skall tillämpas i de fall en tillståndshavare före ikraftträdandet har uppdragit åt någon annan att svara för åtgärder som ankommer på tillståndshavaren. De avtal som redan träffats om överlåtelse av driftansvar behöver alltså inte godkännas i efterhand. Senare ändringar

i dessa avtal som påverkar ansvarsfördelningen mellan tillståndshavaren och uppdragstagaren måste dock godkännas, bortsett från fall då ändringarna endast innebär att tillståndshavaren återtar ansvaret. Villkor enligt 8 5 kan uppställas även i fråga om sådana uppdragsförhållanden som förelåg vid tidpunkten för ikraftträdandet.

5 a & Paragrafen är ny. Första stycket har överförts oförändrat från 5 5 första stycket.

Enligt andra stycket är det förbjudet att utan särskilt tillstånd här i riket slutförvara använt kärnbränsle eller kärnavfall från en kämteknisk anlägg- ning eller en annan kämteknisk verksamhet i annat land. Bakgrunden till bestämmelsen framgår av avsnitt 2.6 i den allmänna motiveringen. Vad som avses med slutförvar framgår av i 2 5 1 c. Kravet på tillstånd gäller även s. k. sekundäravfall som uppkommit vid behandling av radioaktivt material från ett annat land.

Vidare anges i andra stycket att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta om tillstånd, om synnerliga skäl före- ligger och genomförandet av det program som avses i 12 5 inte försvåras. Utgångspunktema för en prövning avseende tillstånd framgår av den all- männa motiveringen. Av de i lagtexten angivna begränsningarna följer att tillstånd skall meddelas med stor restriktivitet. Synnerliga skäl kan exem- pelvis föreligga om det vid en samlad bedömning visar sig lämpligast från säkerhets- och strålskyddssynpunkt att en liten mängd material slutförvaras i Sverige. Det kan gälla fall i samband med provning av t.ex. bränslekaps- ling eller reaktordelar, då mycket små mängder avfall bildas, eller sekun- däravfall (ältermassor m.m.) som bildas vid behandling i anläggningar i Sverige. Undantag som strider mot det svenska avfallsprogrammet får inte medges. Däri ligger dels att det använda kärnbränslet eller kämavfallet måste vara av ett slag som kan hanteras inom ramarna för det svenska programmet och dels att undantaget skall avse mycket begränsade mäng- der.

I några få fall har vid tillståndsprövning enligt kämtekniklagen redan godtagits att visst radioaktivt material som härrör från utlandet får slutför- varas i Sverige. Beträffande dessa fall krävs inte en ny tillståndsprövning enligt denna paragraf.

5 b 5 Enligt paragrafen, som är ny, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriva att en miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas i tillståndsärenden enligt lagen. Beskrivningen skall möjliggöra en samlad bedömning av en planerad anläggnings, verksamhets eller åt- gärds inverkan på miljön och hälsan. Som framgår av den allmänna moti- veringen (avsnitt 2.5) gäller redan krav på en sådan beskrivning för an- läggningar som också prövas enligt naturresurslagen. Om den beskriv- ningen behöver kompletteras i fråga om kämsäkerhetsaspekter, kan be- myndigandet i paragrafen tillämpas. Även i andra tillståndsärenden kan ett krav på en miljökonsekvensbeskrivning uppställas med stöd av paragrafen.

Av ett sådant beslut bör framgå vad beskrivningen skall innehålla. Av 8 PTOP- 1992/93198 kap. 13 & regeringsformen följer att regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning.

12 & Paragrafen innehåller bestämmelser om de forsknings- och utvecklings-

program som skall upprättas av reaktorinnehavama. I paragrafen har' tillagts att villkor för den fortsatta verksamheten kan uppställas i samband med den granskning och utvärdering av programmen som sker vart tredje år. Villkorens innehåll har diskuterats i den ' allmänna motiveringen (avsnitt 2.9). En numera övertiödig bestämmelse ' om första år för rapporteringsskyldighet har utmönstrats ur- lagen.

135

Paragrafen har ändrats redaktionellt på grund av den nya lagen om finan- ' siering av framtida utgifter för utbränt kärnbränsle.

165

Tillägget beträffande övervakning och kontroll av slutförvar har förts över - från 10 5 lagen (1981:669) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

17 & Ändringarna i första stycket är av redaktionell art. De nya bestämmelserna i andra - tredje styckena har kommenterats i avsnitt 2.7 och 2.8.1.

Av andra stycket följer att de inspektörer som utsetts av IAEA enligt det tillämpningsavtal till icke-spridningsavtalet som träffats mellan Sverige och IAEA skall ha rätt till insyn i en tillståndspliktig verksamhet. Inspektörema utses av IAEA:s generaldirektör efter konsultationer med SKI och anmäls ' till myndigheten. Vilka befogenheter de skall ha framgår av bilagorna till tillämpningsavtalet. Det ankommer på regeringen eller tillsynsmyndigheten att närmare ange i vilken utsträckning tillståndshavarens skyldigheter enligt första stycket också skall gälla gentemot inspektörema.

Enligt det nya tredje stycket kan tillsynsmyndigheten anlita polismyndig- heten att biträda vid tillsynen, om det i undantagsfall skulle visa sig nöd- vändigt.

18 & Ändringarna i första stycket syftar till att förtydliga vilka åtgärder tillsyns- myndigheten kan vidta i det enskilda fallet för att säkerställa att lagen eller föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen efterlevs. Om någon underlåter att vidta en åtgärd som åligger honom kan enligt andra stycket tillSynsmyndigheten förordna om rättelse på dennes bekost- nad. Motsvarande bestämmelser om tvångsutförande finns i bl.a. strål- skyddslagen och miljöskyddslagen.

19 5 I paragrafen har den redaktionella ändringen gjorts att uttrycket slutlig förvaring har ersatts med slutförvaring, i enlighet med den föreslagna nya lydelsen av 2 5 1.

25 5 .

I första stycket har som ett förtydligande angetts att även oaktsamhetsbrott omfattas av straHansvar. Ändringen i 12 5 medför att särskilda villkor kan uppställas i samband med granskningen av det forsknings- och utvecklings- program som behandlas i den paragrafen. Brott mot sådana villkor om- fattas av reglerna om straffansvar i denna och följande paragraf. Vidare har införts en hänvisning till förbudet i 5 a 5 mot att utan tillstånd slutför- vara utländskt använt kärnbränsle och kärnavfall.

Hänvisningen till varusmugglingslagen i andra stycket har flyttats till 29 5. I andra stycket har i stället införts en ny straffbestämmelse som avser fall då någon bryter mot de allmänna säkerhetsbestämmelsema i 10 5 första stycket utan att rekvisiten för straffansvar enligt 25 5 första stycket är uppfyllda. Bestämmelsen tar således sikte på fall som inte omfattas av särskilda villkor eller föreskrifter men då det ändå funnits en allmän skyl- dighet enligt 10 5 att vidta en viss åtgärd för att upprätthålla säkerheten. Exempelvis kan bestämmelsen tillämpas om tillståndshavaren underlåter att vidta en säkerhetsförbättrande åtgärd som inte fönitsetts i villkor eller föreskrifter men som visar sig nödvändig mot bakgrund av de erfarenheter som erhållits vid driften. Bestämmelsen tillämpas bara om den ansvarige varit grovt oaktsam eller handlat med uppsåt.

25 a 5 Genom paragrafen har införts en ny bestämmelse med en särskild straff- skala vid grova brott. Som framgår av första stycket gäller bestämmelsen endast uppsåtliga gärningar.

I andra stycket anges exempel på omständigheter som bör beaktas vid bedömningen av om brottet skall anses som grovt. Särskilt skall beaktas om brottet avsett verksamheter, ämnen eller produkter av särskilt farligt slag. Härmed avses exempelvis drift av kämkraftsreaktorer och hantering av kärnämnen med hög radioaktivitet. Även verksamhetens omfattning och mängden ämnen eller produkter som brottet avser måste givetvis beaktas. Bestämmelsen bör t.ex. inte tillämpas om brottet visserligen avser ett särskilt farligt ämne men det rör sig om så små mängder att risken för allvarliga skadeverkningar inte varit överhängande. Även i övrigt bör beaktas om gärningen varit av särskilt allvarlig art. Här bör hänsyn tas till den säkerhetsrisk som brottet medfört, exempelvis om det kunnat leda till en olycka med stora radioaktiva utsläpp. Paragrafen bör också kunna tillämpas om kunskapsöverföring till utlandet som avses i 1 5 andra stycket 5 har skett utan tillstånd och detta har kunnat leda till kämvapen- framställning i strid mot icke-spridningsavtalet.

28 5 Ändringen är av redaktionell art och följer av den ändrade lydelsen av 18 5 första stycket.

29 5 Kravet på en särskild anmälan från tillsynsmyndigheten som förutsättning för åtal har tagits bort. I paragrafen har i stället införts en bestämmelse som anger att ansvar för brott mot kämtekniklagen inte skall utdömas i ringa fall. Med hänsyn till de skyddsintressen kämtekniklagen skall till- godose kan det bara bli aktuellt att tillämpa bestämmelsen i undantagsfall. Det kan gälla överträdelser mot föreskrifter och villkor som har karaktären av ordningsregler, exempelvis att en säkerhetsåtgärd som krävs visserligen vidtas men åtgärden av förbiseende inte rapporteras till tillsynsmyndig- heten på föreskrivet sätt.

Vidare har i paragrafen införts en regel om brottskonkurrens avseende förfaranden som omfattas av sn'affbestämmelser i såväl kämtekniklagen som brottsbalken. Hänvisningen till varusmugglingslagen har förts över från 25 5.

Övergångsbestämmelser

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 1993. Övergångsbestäm- melsen rörande uppdragsförhållanden som föreligger vid tidpunkten för ikraftträdandet har kommenterats under 5 5.

Hänvisningar till S4-1

4.2. Förslaget till lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

22 a 5 Genom den nya paragrafen införs ett bemyndigande för regeringen eller en myndighet att ställa krav på att en miljökonsekvensbeskrivning skall inges i ett tillståndsärende enligt strålskyddslagen. Bakgrunden till bestämmelsen framgår av avsnitt 2.5 i den allmänna motiveringen och av specialmotive— ringen till 5 b 5 kämtekniklagen.

27 5 Av det nya andra stycket följer att en miljökonsekvensbeskrivning enligt strålskyddslagen även kan krävas i samband med att villkor beslutas av regeringen för en kämteknisk anläggning som tillståndsprövas enligt käm- tekniklagen.

Hänvisningar till S4-2

4.3. Förslaget till lag om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

Den nya lagen innehåller utgör en redaktionell omarbetning av den äldre änansieringslagen och innehåller endast ett fåtal sakliga ändringar. Bestäm- melsen i 10 5 om övervakning och kontroll av slutförvar saknar samband

med finansieringsfrågoma och har flyttats till kämtekniklagen. Bestämmel- sen i 4 5 om en särskild plan för myndighetens verksamhet föreslås upp— hävd.

1 5 I första stycket anges lagens tillämpningsområde.

Bestämmelserna i andra stycket är hämtade från 1 5 och 5 5 första styck- et i den äldre lagen.

2 %

Paragrafen anger de åtgärder som utförs av reaktorinnehavaren och som skall finansieras genom avgiften. Som en samlande benämning för dessa åtgärder används ordet omhändertagande. Paragrafen motsvarar 1 5 i den äldre lagen. Tillägget i punkten 1 är hämtat från 5 5 första stycket.

35

Paragrafen motsvarar 3 5 i den äldre lagen.

4 5 I paragrafen anges vilka kostnader för statens verksamhet som avgifterna skall täcka. Den motsvarar 2 5 i den äldre lagen. Som en följd av gransk- ningen i Lagrådet har paragrafen ändrats redaktionellt jämfört med lag- rådsremissen.

5-7 55 Bestämmelserna om hur avgiften skall bestämmas m.m. är hämtade från motsvarande paragrafer i den äldre lagen. Vissa redaktionella ändringar har gjorts.

8 & Reglerna om hur de inbetalade medlen skall användas är hämtade från 9 och 10 55. I 8 5 första stycket har som ett förtydligande angetts att av- giftsmedlen skall användas för de angivna ändarnålen. Av 2 5 l följer att ersättning för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och käm- avfall som härrör från detta endast skall avse kostnader som uppkommer sedan bränslet eller avfallet har förts bort från anläggningen.

9—11 5 Paragraferna motsvarar 11 och 12 55 i den äldre lagen. Bestämmelsen om straffansvar i den äldre lagens 125 har begränsats till att gälla fall då oriktig uppgift lämnas. I stället har införts en regel i 11 5 om att ett beslut att infordra uppgifter och en begäran om tillträde kan förenas med vite.

4.4. Förslaget till lag om ändring i lagen (l988:1597) om fi- nansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

1 & Ändringen när det gäller hänvisningen till Studsvik AB i paragrafens in- ledning har sin bakgrund i den omstrukturering bolagets verksamhet som redovisas i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.11). Vidare har punkterna 3 och 5 i paragrafen kompletterats med vissa åtgärder som ingår i det åtagande som reaktorinnehavama gjort betr'äll'ande avvecklingen av de kämtelmiska anläggningarna i Studsvik.

5 5 I paragrafens första stycke har tillståndshavaren enligt kämtekniklagen i stället för Studsvik AB angetts som den som i första hand har ansvaret för att den kostnadsberäkning som avses i paragrafen upprättas. Bakgrunden till ändringen framgår av den allmänna motiveringen (avsnitt 2.11).

Hänvisningar till S4-4

4.5. Förslaget till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928z370)

Anvisningar till 24 5 punkt 6 Anvisningspunkten har ändrats redaktionellt på grund av den nya lagen om' finansiering av framtida utgifter för utbränt kärnbränsle.

5. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att anta förslagen till

1. lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,

2. lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220),

3. lag om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.,

4. lag om ändring i lagen (l988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m., '

5. lag om ändring i kommunalskattelagen (19281370).

Ärendet bör behandlas av riksdagen under år 1992.

6. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden har lagt fram.

Sammanfattning av betänkandet (SOU 1991:95) Översyn av lagstiftningen på kämenergiområdet

Bakgrund

Den kämtekniska verksamheten i Sverige regleras genom lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kämtekniklagen) vilken trädde i kraft år 1984 och ersatte en äldre lag från 1956 i samma ämne. Kämtekniklagen är främst en säkerhetslag som syftar till att ta tillvara säkerheten vid kämteknisk verksamhet. Även andra lagar innehåller bestämmelser som är viktiga för kärnteknisk verksamhet, främst strålskyddslagen (1988:220) och lagen (l981:669) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. (änansieringslagen). Här bör också nämnas atomansvarighetslagen som innehåller bestämmelser om den civilrättsliga ansvarigheten för skador som kan uppkomma i samband med driften av kärntekniska anläggningar.

Kämtekniklagen innehåller grundläggande bestämmelser om tillstånd till och villkor för kärnteknisk verksamhet, innehav och hantering av kärnämne och kärnavfall, allmänna skyldigheter för tillståndshavare, återkallelse av tillstånd, myndighetstillsyn och oHentlig insyn samt ansvarsbestämmelser vid brott mot lagen. Strålskyddslagen, som tillämpas parallellt med kämtekniklagen, innehåller bestämmelser till skydd mot strålning.

Utredningen har fått i uppdrag att göra en översyn av kämtekniklagens bestämmelser, bl.a. i fråga om hur begreppen kärnämne och kärnavfall skall definieras, samordning med strålskyddslagen, normgivning och hur villkor för kärnteknisk verksamhet meddelas, samt i fråga om driftansvaret vid driften av en kärnteknisk anläggning. Enligt direktiven skall utredningen även kunna ta upp andra frågor om kämtekniklagstiftningen inom ramen för en allmän översyn. Enligt tilläggsdirektiv skall utredningen dessutom bl.a. göra en översyn av änansieringslagen samt överväga möjligheterna att begränsa reaktorinnehavares rätt till ersättningsinvesteringar i kämkrafts- reaktorer.

De förslag utredningen lägger fram är utformade för att tillgodose kämtekniklagens syfte, nämligen att ta tillvara en hög säkerhet inom den kärntekniska verksamheten och att framhäva lagens inriktning som en säkerhetslag. Huruvida det vid sidan härav kan föreligga andra intressen och åsikter som kan påverka lagens innehåll har med hänsyn till att utredningen inte varit parlamentariskt sammansatt inte bedömts som möjligt att beakta.

Utredningen har vid sina överväganden funnit att såväl kämtekniklagen som strålskyddslagen har tillgodosett de syften som avsetts med dessa lagar. De säkerhets-och strålskyddssystem som byggts upp inom ramen för denna lagstiftning har således hittills visat sig vara tillräckliga och ändamålsenliga. Den nuvarande uppbyggnaden av lagstiftningen bör därför behållas. Även den nuvarande myndighetsindelningen med statens kämkraftinspektion, statens strålskyddsinstitut och statens kämbränslenämnd som ansvariga myndigheter har fungerat väl och bör behållas.

Utredningen har även berört kämtelmiklagstiftningens anpassning till EG.

Bilaga 1

Frågan om en fri energimarknad inom EG har först på senare tid blivit aktuell och det finns än så länge endast vissa gemensamma - icke bindande - riktlinjer som berör kämtekniklagstiftningen. Vad däremot gäller lagstift- ningen i enskilda EG-länder bygger denna i stor omfattning på intemationel- la överenskommelser som även Sverige ingått. Utredningen har därför funnit att några principiella svårigheter inte torde föreligga att harmonisera den svenska kämtekniklagstiftningen med den lagstiftning som gäller i EG- länderna.

Kämtekniklagens tillämpningsområde

Enligt kämtekniklagen är varje befattning med kärnämne och kärnavfall kämteknisk verksamhet som kräver särskilt tillstånd. Möjlighet till undantag från tillståndsplikten finns i princip inte. För att möjliggöra en smidig till- ämpning av lagen kan dock lämnas generella tillstånd till innehav av kärnämne för vissa forskningsändamål samt till innehav av vissa massarti- klar som innehåller små mängder av kämämne eller kärnavfall, som t.ex. brandvarnare samt till annan utrustning som används utanför kämteknisk verksamhet, som t.ex. viss sjukhusutrustning.

Med kärnämne avses enligt kämtekniklagen uran, plutonium och andra ämnen som kan användas för utvinning av kärnenergi eller som är ägnade att omvandlas till kärnbränsle. Kämämne används också som beteckning på föreningar i vilka sådana ämnen ingår samt på använt kärnbränsle som inte har placerats i slutförvar. Kämämne är således ett lagtekniskt begrepp som är bestämmande för lagens tillämpningsområde. Kämtekniklagen är konstruerad så att varje befattning med kärnämne är att anse som kärn- teknisk verksamhet som följaktligen kräver tillstånd. Som nyss har nämnts regleras viss användning av kärnämnen utanför egentlig kärnteknisk verksamhet genom generella tillstånd.

Utredningen anser att den nuvarande definitionen av kärnämne i kämtekniklagen bör behållas. För att göra tillämpningen av lagen smidigare föreslår dock utredningen att det införs möjlighet till friklassnin g i vissa fall, dvs. möjlighet för regeringen eller myndighet att besluta att lagen ej behöver tillämpas på t.ex. vissa föreningar med mycket låg halt av kärnämne.

Begreppet kärnavfall är i likhet med kärnämne av grundläggande betydelse för tillämpningen av kämtekniklagen. På motsvarande sätt som för kärnämne anses varje befattning med kärnavfall som kärnteknisk verksam- het. Den som har tillstånd att bedriva kärnteknisk verksamhet svarar enligt lagen för omhändertagandet av det avfall som uppstår i verksamheten. Med kärnavfall avses allt material som blivit radioaktivt i en kärnteknisk anläggning och som inte är kärnämne. Det kan gälla såväl högaktivt som lågaktivt material. I första hand gäller det driftavfall såsom förbruknings- artiklar, kasserade föremål, skrot m.m. Även annat material som blivit radioaktivt i en kärnteknisk anläggning räknas enligt den nuvarande definitionen som kärnavfall enligt kämtekniklagen även om det inte är fråga om avfallsprodukter. Hit hör t.ex. radioaktiva produkter som framställts för

Bilaga 1

tekniska eller medicinska ändamål, verktyg och annan utrustning som blivit radioaktiv även om materialet inte skall skrotas m.m. Använt kämbränsle är dock, som tidigare nämnts, inte kärnavfall förrän det blivit placerat i slutförvar. Det högaktiva använda bränslet är dessförinnan enligt kämteknik- lagens terminologi kärnämne.

Utredningen föreslår, att den nuvarande definitionen av kärnavfall behålls men att begreppet renodlas genom några smärre ändringar. Dessa ändringar innebär, att som kärnavfall inte skall anses särskilt framställda strålkällor som skall användas inom medicin, industri, m.m. Kontrollen av dessa ämnen kommer därför att ske enbart genom strålskyddslagen. Som . kärnavfall skall inte heller räknas verktyg och annan utrustning som visserligen har blivit svagt radioaktiv men som även i fortsättningen skall användas i en kämteknisk anläggning.

En särskild fråga gäller lagens tillämpning på mycket lågaktivt kärnavfall samt på material som visserligen innehåller kärnämne men i ytterst ringa mängd. Det saknas för närvarande möjligheter att föreskriva undantag från kämtekniklagens tillämpning, vilket innebär att lagens bestämmelser om tillstånd och tillsyn är tillämpliga även i fall när det inte kan motiveras med hänsyn till säkerheten. Enligt strålskyddslagen är det däremot möjligt att friklassa radioaktivt material när aktiviteten efter en viss tid genom avklingning nått ofarlig nivå. Därmed upphör strålskyddslagen att gälla för sådant material. Eftersom lagarna är avsedda att tillämpas parallellt, har avsaknaden av en sådan regel i kämtekniklagen medfört vissa tillämpnings- problem. Utredningen föreslår, att det i kämtekniklagen nu förs in en motsvarande bestämmelse som gör det möjligt för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att föreskriva undantag från lagen. En förutsättning är dock att det kan ske utan att syftet med lagen sätts ur spel.

Normgivning och myndighetstillsyn vid kärnteknisk verksamhet

Med normgivning avses bindande föreskrifter som utfärdas av regeringen och myndigheter efter särskilda bemyndiganden. Sådana föreskrifter är generella till sin natur och riktar sig vanligen till en större krets. Denna krets kan dock begränsas till att avse innehavare av vissa tillstånd. Föreskrifter skiljer sig från villkor genom att de senare måste rikta sig till en särskilt angiven tillståndshavare.

Tillsynen enligt kämtekniklagen bygger på tillstånd och uppställda villkor av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer samt på en fortlöpande tillsyn av verksamheten. Kämtekniklagen innehåller däremot endast ett fåtal bemyndiganden för regeringen och myndigheterna att komplettera lagen med generella normföreskrifter. Avsaknaden av ett utbyggt system för norrngivningen har medfört att vissa oklarheter uppstått om innebörden av olika riktlinjer för verksamheten som förekommer hos myndigheterna.

Utredningen föreslår, att kämtekniklagen skall ge möjlighet för tilläm- pande organ att såväl meddela normföreskrifter som tillståndsvillkor. Detta

Bilaga 1

är vanligt förekommande i annan och likartad lagstiftning. Härigenom kan de tillämpande organen bättre anpassa regelgivningen till vad som krävs i olika situationer. Utredningens förslag är därför att sådana bemyndiganden förs in i kämtekniklagen i olika frågor. Normgivning inom kärntekni- kområdet kommer därefter att ske antingen genom generella normföre- skrifter, som måste publiceras i författningssamling, eller genom särskilda tillståndsvillkor som riktas direkt till en angiven tillståndshavare.

Utredningen föreslår vidare i klarläggande och förtydligande syfte vissa ändringar i fråga om kämtekniklagens bestämmelser om myndighetstillsyn och inspektioner vad gäller kärntekniska anläggningar.

Driftansvaret för kärnteknisk verksamhet

Enligt 10 5 kämtekniklagen skall den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet svara för att bl.a. de åtgärder vidtas som behövs för att upprätthålla säkerheten. Tillståndshavaren skall vid driften av en kärnteknisk anläggning tillse att gällande villkor och föreskrifter följs. Vidare är tillståndshavaren skyldig att svara för att allt i verksamheten uppkommet kärnavfall och använt kärnbränsle tas omhand. De skyldigheter som åligger en tillståndshavare är i vissa avseenden straäsanktionerade. Viti tillståndsprövning för innehav och drift av en kärnteknisk anläggning prövas ingående tillståndshavarens förutsättningar att kunna efterleva de krav som lagen uppställer. Även organisationen av säkerhet och strålskydd måste godkännas av myndigheterna och regleras genom tillståndsvillkor. Den granskas fortlöpande av kämkraftinspektionen och strålskyddsinstitutet.

I Sverige finns tolv kämkraftsreaktorer och två forskningsreaktorer. Ringhalsverket med fyra reaktorer ägs och drivs av Vattenfall som också har beviljats tillstånd till driften. Oskarsharnnsverket med tre reaktorer ägs och drivs av OKG Aktiebolag som likaledes beviljats tillstånden. Motsvaran- de gäller för forskningsreaktorema som ägs och drivs av Studsvik AB. För Forsmarks kraftstation med tre reaktorer och Barsebäcksverket med två reaktorer gäller delvis andra förhållanden för driften. Tillstånden till reaktorerna i Forsmark innehas av ett särskilt bolag, Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA), medan driften sköts av Vattenfall. I Barsebäck råder liknande förhållanden på så sätt att tillstånden innehas av Sydsvenska Värmekraft AB (SVAB), medan driften sköts av Sydkraft AB. Även för förvaringsanlägg— ningama för använt kärnbränsle och kärnavfall, CLAB respektive SFR, är innehavet av tillstånden respektive handhavandet av driften uppdelat. Tillstånden till CLAB respektive SFR innehas av Svensk Kärnbränslehan- tering AB, medan driften sköts av OKG Aktiebolag respektive Vattenfall. Det har ifrågasatts om den uppdelning mellan tillståndshavare och driftbolag som sålunda förekommer står i överensstämmelse med kämtekniklagen.

Utredningen har gjort en kartläggning av organisationen hos de tillstånds- havare och driftbolag varom är fråga och studerat hur tillstånden gavs. Det har därvid framkommit att driftorganisationen redovisats för myndigheterna i samband med tillståndsgivningen och att regeringen och myndigheterna godtagit förhållandena. Driftorganisationen är i sina väsentliga delar

Bilaga 1

reglerad i tillståndsvillkor. Samtidigt står det enligt utredningen klart att kämtekniklagen med dess starka framhävande av tillståndshavarens ansvar inte utformats för att täcka dessa fall. Det har medfört oklarheter om vilket ansvar som ligger hos driftbolaget.

För att undanröja dessa oklarheter föreslår utredningen följande. Det ansvar som åläggs en tillståndshavare enligt 10 5 bör även i fortsättningen knytas till denne men lagrummet bör kompletteras med en bestämmelse av innebörd att en tillståndshavare, efter godkännande av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer, får uppdra åt annan att svara för de åtgärder som avses i paragrafen. Bestämmelsen kompletteras med ett tillägg

, i ansvarsbestämmelsema om att den åt vilken tillståndshavaren uppdragit att svara för sådana åtgärder har samma straffansvar som tillståndshavaren.

Vad gäller rådande förhållanden vid SVAB, FKA, CLAB och SFR, har dessa godtagits av regeringen och myndigheterna redan vid tillstånds- givningen. Något åsidosättande av givna tillstånd kan därför inte anses föreligga och utredningen ifrågasätter ej de avtalskonstruktioner som gjorts. Någon ny formell tillståndsprövning av nu gällande avtal är därför obehövlig. Prövning kan dock bli aktuell vid ändringar i gällande avtal samt självfallet om dessa avtal ersätts av nya avtal.

I fråga om ansvarsbestämmelsema föreslår utredningen bl.a. följande ändringar och tillägg. För grova brott mot kämtekniklagen införs en högre straffskala. Har brott mot kämtekniklagen begåtts uppsåtligen och är det att anse som grovt föreslås en strafllatitud på fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömandet om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det avsett ämnen eller produkter av särskilt farligt slag eller om gärningen annars varit av särskilt allvarlig art. Vidare införs en bestämmelse om att för brott som är att anse som ringa skall ej dömas till ansvar. Det föreslås också en allmän ansvarsbestämmelse som innebär, att den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 10 5 kan dömas till böter eller fängelse i högst två år. Bestämmelsen är avsedd att tillämpas i fall när de särskilda omständigheter som anges i 25 5, dvs. brott mot villkor eller föreskrift eller avsaknad av tillstånd, inte föreligger och således inte denna eller någon annan befintlig ansvarsbestämmelse är tillämplig.

Utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle i Sverige

Den som bedriver kämtelmisk verksamhet i Sverige är i olika avseenden beroende av import av material och ämnen. Det förekommer därför både införsel och utförsel av såväl kärnämnen som kärnavfall. Det sker härvid ett samarbete mellan svenska och utländska företag ifråga om bränslehantering, olika metoder för behandling av kärnavfall m.m. Någon slutförvaring av utländskt använt kärnbränsle eller kärnavfall i Sverige sker dock i princip inte. Riksdagen och regeringen har vid flera tillfällen framhållit att en grundläggande princip för Sveriges vidkommande när det gäller använt kärnbränsle och kärnavfall är att varje land självt tar ansvar i alla led för det material som uppkommer inom landet. Vidare har regeringen uttalat, att det innebär att någon lagring av utländskt använt kärnbränsle eller kärnavfall

Bilaga 1

inte skall få förekomma i Sverige. Även om utländskt använt kärnbränsle och kärnavfall således i princip inte får förvaras i Sverige innebär det inte att sådant material inte skall få ännas här under en begränsad period för undersökning eller som ett led i en behandlingsprocess. Det anses nämligen angeläget, att Sverige har en tillräcklig kompetens på olika delar av kämavfallsområdet och det ses vidare som en stor fördel från säkerhets- och strålskyddssynpunkt att avfallet behandlas så att volymen reduceras.

Det änns inga bestämmelser i kämtekniklagstiftningen om hantering av utländskt använt kärnbränsle och kärnavfall. Utredningen har övervägt att införa ett förbud mot införsel och slutförvaring av utländskt använt kärnbränsle och kärnavfall. Vid utformningen av ett sådant förbud måste emellertid tillses att sådana restriktioner inte kommer i strid med in- ternationella överenskommelser och internationellt synsätt. Använt kärnbränsle och kärnavfall anses i detta sammanhang som varor. Vidare bör ett sådant förslag anpassas till EGs regelsystem. Någon gemensam politik och strategi i denna fråga för förvaring och lagring av använt kärnbränsle och kärnavfall änns dock ännu inte inom EG. Ett lagstadgat förbud mot införsel eller slutförvaring och lagring av utländskt använt kärnbränsle och kärnavfall i Sverige skulle dock sannolikt kunna komma i konäikt med EGs principer om fri rörlighet för varor, tjänster m.m. även om förbudet försågs med vissa möjligheter till undantag. Visserligen änns bestämmelser inom EG som gör det möjligt för EG-stater att hindra import som kan medföra fara för bl.a. hälsa och miljö men det anses svårt att med stöd härav inom ett EG-land införa generella och lagstadgade förbud mot t.ex. import av vissa produkter. Utredningen anser därför inte lämpligt att ett sådant förbud förs in i kämtekniklagen.

En annan lösning som ger en större smidighet och bättre anpassning till olika situationer är i stället att specialreglera tillståndsgivningen till förvaringsanläggningar för använt kärnbränsle och kärnavfall. Det kan ske på så sätt att ett tillstånd inte får meddelas för att uppföra en anläggning i Sverige som är avsedd för slutförvaring av utländskt använt kärnbränsle eller kärnavfall. Enligt vad utredningen inhämtat anses uppförandet av anläggningar i ett land i princip som en rent nationell angelägenhet även inom EG-ländema.

Utredningen föreslår att det i kämtekniklagen införs en bestämmelse som innebär att tillstånd att uppföra en anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle eller kärnavfall från en kärnteknisk anläggning i annat land inte får meddelas. Enligt utredningens bedömning står detta inte i strid med någon bestämmelse eller princip inom EGs regelsystem.

Regeln har utformats så att, om det föreligger särskilda skäl, mindre mängder utländskt material skall kunna slutförvaras i en anläggning för svenskt använt kärnbränsle eller kärnavfall om det kan ske utan att förutsätt- ningama för det svenska avfallsprogrammet rubbas. Det kan t.ex. gälla ett utländskt bränsleprov som använts i Sverige och som det av olika skäl kan vara lämpligt att slutförvara här. Även s.k. sekundäravfall som uppstår vid behandlingen av kärnavfall här av praktiska skäl kunna slutförvaras i Sverige.

För lagring av utländskt material, således tidsbegränsad förvaring, föreslår

Bilaga 1

utredningen ingen särskild reglering i själva lagen utöver vad som allmänt gäller för lagring av använt kärnbränsle och kärnavfall. Här bör gälla samma principer som hittills, nämligen att lagring av utländskt material är tillåten om den sker i samband med en behandlingsprocess men inte annars. Däremot föreslår utredningen vissa bestämmelser i kämteknikförordningen som gör det möjligt för myndigheterna att kontrollera förekomsten av utländskt använt kärnbränsle och kärnavfall i Sverige. Det bör redan i samband med meddelandet av införseltillstånd bestämmas hur materialet skall förvaras här och när det skall vara ute ur landet.

Utförsel av kärnteknisk utrustning m.m.

Kämtekniklagen skall möjliggöra att Sverige kan uppfylla de förpliktelser som följer av Sveriges internationella överenskommelser med ändamål att förhindra spridning av kärnvapen. Kämtekniklagen innehåller därför vissa bestämmelser som avser kontroll av utförsel av ämnen och material som är av betydelse för framställning av kärnvapen. I kärnteknikförordningen änns i en bilaga förtecknat utrustning och material som är underkastad export- kontroll med hänsyn till dess betydelse för kärnvapenframställning. Bestämmelser av betydelse för att förhindra kämvapenspridning änns även i annan lagstiftning, såsom krigsmateriellagstiftningen, lagstiftningen om kontroll av vissa massförstörelsevapen m.m.

Utredningen har gått igenom de regeringsärenden under senare år som avsett utförsel av kärnteknisk utrustning. Det har inte framkommit att den valda konstruktionen i kämtekniklagen med en grundläggande bestämmelse i lagen och en särskild förteckning över utrustning och materiel i kärntek— nikförordningen vållat tillämpningsproblem. Däremot bör den nuvarande förteckningen ersättas med den nya version som nyligen getts ut av IAEA och accepterats av Sverige. Enligt vad utredningen erfarit pågår detta arbete inom regeringskansliet.

Vad gäller utformningen av bestämmelserna i kämtekniklagen föreslår utredningen vissa ändringar beträffande utförsel av kärnteknisk utrustning och kunskapsöverföring. Vad avser utförsel av kärnteknisk utrustning gäller ändringarna vissa produkter, som är av väsentlig betydelse vid framställning av kämladdningar men som i övrigt inte används i kärnteknisk verksamhet (s.k. dual-use-produkter). Dessa produkter omfattas för närvarande av kämteknildagen. Riksdagen har nyligen antagit särskild lagstiftning (SFS l99lz341) om vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte. I den lagen regleras särskilt utförsel av produkter som kan ha både civil och militär användning. Utredningen föreslår därför att bestämmelserna i kämtekniklagen som berör vissa dual-use-produkter överförs till denna lag.

Med kunskapsöverföring avses upplåtelse eller överlåtelse av rätt att utom riket tillverka utrustning och material av särskild betydelse för framställning av kämladdningar. Motsvarande bestämmelser änns i krigsmateriellagstift- ningen. Med dåvarande krigsmateriellagstiftning som förebild utformades en bestämmelse i kämtekniklagen som innebär att förbud mot kunskaps- överföring endast avser sådan utrustning och materiel som tillverkas i riket.

Bilaga 1

Krigsmateriellagstiftningen har nu ändrats på så sätt att begränsningen till utrustning och materiel som tillverkas i riket har slopats. Utredningenför- eslår att samma ändring genomförs i kämtekniklagen.

Utredningen vill slutligen i fråga om utförselkontroll än en gång framhålla att kämtekniklagstiftningen endast innehåller en del i ett större regelverk. Från principiell synpunkt skulle det vara önskvärt att ha ett samlat regelverk för all säkerhetspolitiskt motiverad utförselkontroll, inklusive en lista med alla de produkter där tillstånd för utförsel krävs. Den nuvarande in- ternationella utvecklingen förefaller aktualisera kontroll av allt flera produkter av dual-use karaktär, vilket kan skapa oklarhet om vilken lagstiftning som skall tillämpas. För en given produkt kan det ännas flera olika motiv för utförselkontroll. Produktförteckningar kopplade till olika lagar eller förordningar med skilda handläggningsvägar kan öka riskerna för misstag och försvåra den allsidiga prövning av bl.a. slutanvändare som krävs vid varje tillfälle. Utredningen anser därför att det är angeläget att en samlad översyn görs av hela den här aktuella lagstiftningen om utförselkon- troll. Detta ligger dock utanför utredningens uppdrag och torde kräva ett omfattande arbete.

Anpassningen av kämtekniklagen till Sveriges internationella överenskom— melser på kämenergiområdet

Sverige har ingått ett antal internationella överenskommelser inom kärnteknikområdet. Dessa överenskommelser är av olika slag. Vissa överenskommelser har stor internationell betydelse och omfattar många länder, som t. ex. Fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen (NPT), medan andra främst har till syfte att reglera hantering av kämbräns- le och administrativa frågor i förhållande till viktiga leverantörstater.

Utredningen har gått igenom de överenskommelser inom kämenergiom- rådet som Sverige ingått och därvid undersökt om de har anpassats till kämtekniklagen eller om särskilda åtgärder i detta syfte är behövliga. Särskild uppmärksamhet har ägnats deänitionema av begreppen kärnämne och kärnavfall. Utredningen har med anledning av denna genomgång funnit att endast vissa begränsade lagstiftningsåtgärder av formell art är erforder- liga.

Trllståndsprövning för kärntekniska anläggningar

Tillstånd enligt kämtekniklagen till uppförande av en kärnteknisk anläggning beviljas av regeringen. Eftersom numera tillstånd till uppförande av käm- kraftsreaktorer ej får meddelas, blir det närmast fråga om anläggningar för behandling och förvaring av kärnavfall, använt kärnbränsle m.m. Till- ståndsprövningen sker inte enbart enligt kämtekniklagen och strålskyddsla- gen. För att en anläggning skall få uppföras krävs även tillstånd enligt naturresurslagen och i vissa fall enligt vattenlagen. Vidare prövas an- läggningen enligt miljöskyddslagen. Prövningsförfarandet har kritiserats för

Bilaga 1

bl.a. bristande samordning av de olika prövningsmomenten.

Det änns inga författningsbestämmelser om samordning av prövningen enligt de olika lagarna. Reglerna för prövningen är också olika utformade med hänsyn till de olika syften lagarna skall tillgodose. Miljöskyddslagen innehåller t.ex. bestämmelser om visst muntligt förfarande vilket saknas i kämtekniklagen. Vidare uppställer flera lagar, dock ej kämteknildagen, krav på att ansökan skall innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.

Utredningen anser att en tillfredsställande samordning kan ske inom ramen för beäntliga bestämmelser. Utredningen har därvid bl.a. tagit hänsyn till att myndigheterna på kärnkraftsområdet och Svensk Kämbränslehantering AB är medvetna om problemet och kan väntas tillse att de erfarenheter som hittills vunnits vid prövningen av beäntliga kärntekniska anläggningar tas tillvara. Vid prövningen av den senaste större kärntekniska anläggningen, SFR, utarbetades sålunda vissa rutiner för en samordnad prövning. Det är vidare endast några få anläggningar som återstår att bli prövade. För att öka insynen och informationen till allmänheten när det gäller tillkomstprocessen föreslår dock utredningen att lokala säkerhetsnämnder skall kunna inrättas redan i urvalsskedet i kommuner där fördjupade undersökningsarbeten om lokalisering av slutförvar kommer att göras. Vidare föreslår utredningen att det förs in bestämmelser i kämtekniklagen och strålskyddslagen om miljökonsekvensbeskrivningar (se nästa avsnitt).

Miljökonsekvensbeskrivningar

En miljökonsekvensbeskrivning är avsedd att ge bättre underlag för beslut ' om lokalisering och utformning av en industriell anläggning. Den skall upprättas av den som söker tillstånd till anläggningen och skall ges in i samband med ansökningen. Beskrivningens utformning och innehåll skall bestämmas av verksamhetens art och omfattning. Bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivning som kan beröra kärnteknisk verksamhet har nyligen förts in i naturresurslagen. Någon motsvarande bestämmelse har dock inte förts in i kämtekniklagen eller strålskyddslagen. Det innebär, att skyldighet för en sökande i ett ärende som gäller en kärnteknisk anläggning att upprätta en sådan beskrivning föreligger endast när naturresurslagen är tillämplig i ärendet. En sådan miljökonsekvensbeskrivning upprättas då enligt naturresurslagens krav vilket medför att strålskyddsaspektema formellt sett inte behandlas.

Utredningen anser att bestämmelser om skyldighet för den som söker tillstånd till en kärnteknisk anläggning att i vissa fall inge en miljökonse- kvensbeskrivning bör införas i kämtekniklagstiftningen och strålskydds- lagstiftningen. En sådan miljökonsekvensbeskrivning bör kunna samordnas med eller komplettera den beskrivning som skall upprättas enligt naturresur- slagen. Ett problem utgör dock de tidsmässiga skillnaderna mellan prövningen enligt naturresurslagen respektive kämtekniklagen och strål- skyddslagen. Det kan därför inte förutsättas att en sålunda kompletterad miljökonsekvensbeskrivning är fullständig redan vid tiden för ansökan enligt naturresurslagen. Det bör dock inte vara något hinder mot att den komplet-

Bilaga 1

teras efterhand som undersökningsresultat m.m. föreligger. En miljökonsekvensbeskrivning skall offentliggöras och allmänheten skall ges möjligheter att inkomma med synpunkter på den.

Frågan om förbud mot vissa investeringar i kämkraftsreaktorer

Enligt tilläggsdirektiven skall utredningen överväga om rätten till vissa investeringar i kämkraftsreaktorer skall begränsas. Möjligheterna att begränsa rätten till ersättningsinvesteringar bör utredas för de fall där det enda syftet med investeringen är att förlänga livslängden hos en kämkrafts- reaktor.

Utredningen anser i denna fråga följande. Investeringar i så komplicerade anläggningar som kämkraftsreaktorer har ofta flera syften och avser olika tekniska system i anläggningarna. Säkerhetsfrågoma är hela tiden fram- trädande om det gäller investeringar av någon betydenhet. Det är därför ytterst svårt att ange någon typ av investering som enbart kan ha till syfte att förlänga livslängden hos en kämkraftsreaktor. Ett straäbelagt förbud mot sådana investeringar eller mot investeringar som enligt föreskrifter i lag "inte skulle vara nödvändiga ur säkerhetssynpunkt" skulle skapa osäkerhet om investeringar i kämkraftsreaktorer överhuvudtaget och kunna påverka säkerheten negativt. Det är vidare av vikt att man inte inför regler för kärntekniska anläggningar som på ett negativt sätt kan påverka den höga motivationen att prioritera säkerhetstänkandet. Utredningen anser därför att en bestämmelse vari stadgas förbud mot vissa investeringar i kämkrafts- reaktorer inte bör införas i kämtekniklagen.

Åtalsprövning

Vid vissa brott mot kämtekniklagen gäller att åtal får väckas av allmän åklagare endast om de anmäls till åtal av kämkraftinspektionen eller i vissa fall av kärnbränslenämnden. Denna ordning utgör ett undantag från principen om absolut åtalsplikt som, utöver kämtekniklagen, endast änns i ett fåtal lagar. Bestämmelsen motiveras av det förhållandet att frågor om kärnteknisk verksamhet anses kräva speciella kunskaper och avser avancerade tekniska system. Utredningen anser, att det inte änns tillräckligt starka skäl för att behålla bestämmelserna om åtalsanmälan. Härvid beaktar utredningen det stora samhällsintresse som det ligger i att tillämpningen av kämtekniklagens sanktionssystem inte kan uppfattas som mer restriktiv än tillämpningen av sanktionssystem inom andra områden. Utredningen föreslår därför, att bestämmelserna om åtalsanmälan avskaffas.

Kämtekniklagens förbud mot vissa förberedande åtgärder i syfte att uppföra en kämkraftsreaktor

Enligt 6 5 kämtekniklagen får ingen utarbeta konstruktionsritningar, beräkna

Bilaga 1

kostnader, beställa utrustning eller vidta andra sådana förberedande åtgärder i syfte att inom landet uppföra en kämkraftsreaktor. Den som bryter mot bestämmelsen kan enligt 25 5 dömas till böter eller fängelse i högst två år. Bestämmelsen infördes år 1987 i samband med vissa andra ändringar i kämtekniklagen, som innebar att tillstånd att uppföra nya kämkrafts- reaktorer inte får meddelas (5 5). Motivet för detta var att klargöra att de energipolitiska riktlinjerna låg fast.

Kämtekniklagen bör betraktas som en säkerhetslag och de förslag ut- redningen lägger fram i olika delar syftar bl.a. till att framhäva och renodla lagens inriktning på säkerhetsfrågor. Bestämmelsen i 6 5 kan ej anses vara motiverad av säkerhetsskäl och hör därför i princip inte hemma i kämtekni- klagen. I denna fråga är också av betydelse utredningens förslag att be- stämmelsen om åtalsprövning i 29 5 avskaffas. Denna bestämmelse, som innebär att brott mot kämtekniklagen får åtalas av allmän åklagare endast om det anmäls till åtal av tillsynsmyndigheten, dvs. statens kämkraftinspek- tion, sågs vid införandet av 6 5 som en extra garanti mot att bestämmelsen skulle kunna åberopas i andra sammanhang än lagstiftaren avsett.

Mot den nu angivna bakgrunden anser utredningen att det bör krävas särskilda skäl för att behålla bestämmelsen i 6 5. Motivet för bestämmelsen, att klargöra att de energipolitiska riktlinjerna ligger fast, tillgodoses redan genom bestämmelsen i 5 5 att tillstånd till nya kämkraftsreaktorer ej får lämnas. Behovet av 6 5 som ett komplement till den bestämmelsen får vägas mot nyss anförda nackdelar, nämligen att 6 5 får ses som ett främmande inslag i lagen och att åtalsprövningen nu föreslås avskaffas. Vid denna bedömning föreslår utredningen att 6 5 avskaffas.

Forsknings— och utvecklingsarbetet avseende slutförvaringen av det använda kärnbränslet m.m.

Enligt kämtekniklagen är en reaktorinnehavare skyldig att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete avseende omhändertagandet av det använda kärnbränslet och kämavfallet. Detta arbete bedrivs av reaktorinnehavama gemensamt genom bolaget Svensk kämbränslehantering AB. Reaktorinneha- varna är skyldiga att upprätta eller låta upprätta ett program för det forskningsarbetet. Programmet skall innehålla en översikt över samtliga åtgärder som kan behövas samt närmare ange de åtgärder som avses bli vidtagna under en tidsrymd om minst sex år. Programmet skall vart tredje år ges in till kämbränslenämnden som med eget yttrande överlämnar det till regeringen. Regeringen gör därefter en egen utvärdering.

Det har ifrågasatts om den granskningsprocedur som programmet för forsknings- och utvecklingsarbetet genomgår är tillräcklig. Det saknas möjligheter för kämbränslenämnden och regeringen att utfärda generella föreskrifter för forskningen. Kämtekniklagen förutsätter inte heller att . regeringen formellt tar ställning till om forskningsprogrammet uppfyller lagens krav eller inte.

För att stärka och tydliggöra myndigheternas och regeringens roll vid granskningen av forsknings— och utvecklingsverksamheten anser utredningen

Bilaga 1

att regeringen i samband med sin granskning och utvärdering av FoU— programmet skall ha möjlighet att, utan att rubba principen om tillståndsha- varens grundläggande ansvar för denna verksamhet, meddela villkor avseende forskningsarbetet under den kommande treårsperioden. Beslut om sådana villkor bör fattas i samband med granskningen och avse forsknings— arbetets huvudinriktning. Det bör ingå i kämbränslenämndens uppgift att föreslå regeringen vilka åtgärder som bör vidtas och att vid den löpande granskningen av forskningen tillse att villkoren inte åsidosätts.

Finansieringen

Finansieringssystemet är uppbyggt enligt principen att alla kostnader för hanteringen och slutförvaringen av det använda kärnbränslet m.m. skall bäras av dem som utnyttjar kärnkraften. Största delen av dessa kostnader beräknas inträffa först efter sekelskiftet när anläggningar för behandling och slutförvaring av använt kärnbränsle har tagits i bruk. Kärnkraftföretagen har därför ålagts att betala en avgift till staten för dessa kostnader. Efterhand som kostnader uppstår för företagen som har samband med slutförvaringen, inte minst kostnader för forskning, har de rätt att få ersättning ur dessa medel. Finansieringssystemet och förvaltningen av avgiftsmedlen handhas av kämbränslenämnden. Utredningen har studerat änansieringssystemet och funnit att det fungerar väl.

Vad gäller den lagtekniska konstruktionen har utredningen övervägt att slå samman kämtekniklagen och änansieringslagen. Utredningen anser dock inte att en sådan sammanslagning bör göras. Vid sina samlade överväganden har utredningen i stället funnit den lämpligaste lagtekniska lösningen vara följande. Bestämmelserna om kompletterande forskning m.m. i änans- ieringslagen bör föras över till kämtekniklagen. Det innebär, att såväl den forsknings— och utvecklingsverksamhet som bedrivs av Svensk Kämbränsle- hantering AB som kämbränslenämndens kompletterande forskning kommer att regleras i kämtekniklagen. Återstående bestämmelser redigeras därefter om och inleds med en paragraf som klart anger bestämmelsemas inriktning och omfång. Efter den inledande paragrafen bör därefter följa den centrala bestämmelsen om skyldighet för innehavaren av en kämkraftsreaktor att betala avgift, skyldigheten att svara för vissa kostnader, avgiftens beräkning samt utbetalning av avgiftsmedel till reaktorinnehavama. Slutligen bör följa, liksom nu, bestämmelser om tillsyn, ansvar vid brott mot lagen m.m.

Eftersom den föreslagna omredigeringen bl.a. innebär en helt ny disposition av bestämmelserna och att äera bestämmelser får ny lydelse bör det ske genom att änansieringslagen ersätts av en ny lag i samma ämne. Den nya lagen kommer dock att få samma innehåll som den gamla, utom såvitt gäller de bestämmelser som förs över till kämtekniklagen.

Övriga förslag

Utredningens förslag innebär omfattande ändringar i kämtekniklagen och

Bilaga 1

äera bemyndiganden för regeringen och myndighet som regeringen bestämmer att utfärda föreskrifter. Utredningen har därför utarbetat ett förslag till ny kämteknikförordning. Den nya förordningen innehåller, som redan nämnts, vissa administrativa föreskrifter om bl.a. hanteringen av utländskt använt kärnbränsle och kärnavfall. Vidare ges i förordningen bemyndigande för statens kärnkraftinspektion att meddela särskilda föreskrifter om bl.a. användning av kärnämne för olika industriella ändamål utanför kärnteknisk verksamhet vid framställning av olika produkter, m.m. Detta innebär bl.a. att den nya kärnteknikförordningen inte innehåller lika många detaljbestämmelser som den gamla vad avser dessa frågor.

Utdrag ur lagförslagen i betänkandet (SOU 1991:95) Översyn av lagstiftningen på

kämenergiområdet --

1. Förslag till Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1984:3) om kämteknisk verksamhet

dels att 1-6, 10-13, 16-21, 25, 28 och 29 55 skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 2 a 5, 24 a 5 och 25 a 5 av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15

Denna lag gäller kärnteknisk verk- samhet, m.m.

Med sådan verksamhet avses

1. uppförande, innehav eller drift av kärnteknisk anläggning,

2. förvärv, innehav, överlåtelse, hantering, bearbetning, transport av eller annan befattning med kärnämne eller kärnavfall,

3. införsel till riket av kärnämne eller kärnavfall,

4. utförsel ur riket av a. kärnämne eller mineral med halt av sådant ämne, b. vad som har framställts av kärn- ämne eller vara i vilken sådant ämne ingår, c. utrustning eller material som har särskilt konstruerats eller iordning- ställts för bearbetning, användning eller framställning av kärnämne eller som annars är av väsentlig betydelse för framställning av kämladdningar, i den utsträckning regeringen före- skriver, och

5. upplåtelse eller överlåtelse av

Denna lag gäller kärnteknisk verk- samhet, m.m.

Med sådan verksamhet avses

l. uppförande, innehav eller drift av kärnteknisk anläggning,

2. förvärv, innehav, överlåtelse, hantering, bearbetning, transport av eller annan befattning med kärnämne eller kärnavfall,

3. införsel till riket och ug'örsel ur riket av kärnämne eller kärnavfall,

4. utförsel ur riket av a. mineral med halt av kämämne,

b. vad som har framställts av käm- ämne eller vara i vilken sådant ämne ingår, c. utrustning eller material som har särskilt konstruerats eller iordning- ställts för bearbetning, användning eller framställning av kärnämne, i den utsträckning regeringen föreskri- ver, och

5. upplåtelse eller överlåtelse av

Bilaga 2

rätt att utom riket tillverka sådan utrustning eller sådant material som avses i 4 c och som tillverkas inom riket, i den utsträckning regeringen föreskriver.

svensk myndighet, svenskt företag eller den som är bosatt eller stadig- varande vistas här av rätt att utom riket tillverka sådan utrustning eller sådant material som avses i 4 e, i den utsträckning regeringen före- skriver.

25

I denna lag avses med

1. kärnteknisk anläggning: a. anläggning för utvinning av käm- energi (kämkraftsreaktor), b. annan anläggning i vilken en självunderhållande kärnreaktion kan ske, såsom forskningsreaktor, c. anläggning för utvinning, fram- ställning, hantering, bearbetning, lagring eller slutlig förvaring av kärnämne, och

d. anläggning för hantering, bearbet- ning, lagring eller slutlig förvaring av kärnavfall,

2. kärnämne: a. uran, plutonium eller annat ämne som används eller kan användas för utvinning av kärnenergi (käm- bränsle) eller förening i vilken sådant ämne ingår, b. torium eller annat ämne som är ägnat att omvandlas till kärnbränsle eller förening i vilken sådant ämne ingår, och c. använt kärnbränsle som inte har placerats i slutförvar,

3. kärnavfall: a. använt kärnbränsle som har place- rats i slutförvar, b. radioaktivt ämne som har bildats i en kärnteknisk anläggning eller material eller annat som har blivit radioaktivt förorenat i en sådan anläggning, och

I denna lag avses med

1. kärnteknisk anläggning: a. anläggning för utvinning av käm- energi (kämkraftsreaktor),

b. annan anläggning i vilken en självunderhållande kärnreaktion kan ske, såsom forskningsreaktor, c. anläggning för utvinning, fram- ställning, hantering, bearbetning, jörvaring som avses bli bestående (slutförvaring) eller annan förvaring (lagring) av kärnämne, och d. anläggning för hantering, bearbet- ning, lagring eller slutförvaring av kärnavfall,

2. kärnämne: a. uran, plutonium eller annat ämne som används eller kan användas för utvinning av kärnenergi (käm- bränsle) eller förening i vilken sådant ämne ingår, b. torium eller annat ämne som är ägnat att omvandlas till kärnbränsle eller förening i vilken sådant ämne ingår, och c. använt kärnbränsle som inte har placerats i slutförvar,

3. kärnavfall: a. använt kärnbränsle som har place- rats i slutförvar, b. radioaktivt ämne som har bildats i en kärnteknisk anläggning och som ej har framställts eller tagits ur anläggningen för att användas i undervisnings- eller forskningssyfte eller för medicinska, jordbruks- tekniska, industriella eller kommer-

Bilaga 2

c. radioaktiva delar av en kärntek- nisk anläggning som awecklas.

siella ändamål,

c. material eller annat som tillhört en kärnteknisk anläggning och som har blivit radioaktivt förorenat samt inte längre skall användas i en sådan anläggning, och d. radioaktiva delar av en kämtek- nisk anläggning som awecklas.

2215

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i den utsträckning det kan ske utan att syftet med lagen åsidosätts

I . föreskriva undantag från tillämp- ningen av denna lag eller vissa bestämmelser i lagen i fråga om kärnämne eller kämarfall,

2. meddela närmare föreskrifter om förvärv, innehav, överlåtelse, hantering, bearbetning, transport av eller annan befattning med käm- ämne eller kämarfall.

35

Kärnteknisk verksamhet skall be— drivas på sådant sätt att kraven på säkerhet tillgodoses och de förplik- telser uppfylls som följer av Sveriges överenskommelser i syfte att förhindra spridning av käm— vapen.

Bestämmelser om strålskydd änns i strålskyddslagen (1988:220).

45

Säkerheten vid kärnteknisk verk- samhet skall upprätthållas genom att

Kärnteknisk verksamhet skall be- drivas på sådant sätt att kraven på säkerhet tillgodoses och de förplik— telser uppfylls som följer av Sveriges överenskommelser i syfte att dels förhindra spridning av käm— vapen, dels garantera fysiskt skydd av kåmämne.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela sådana föresknfter som behövs med hänsyn till uppfyllandet av de för- pliktelser som följer av Sveriges överenskommelser stycket.

enligt första

Bestämmelser om strålskydd finns i

strålskyddslagen _(19881220).

Säkerheten vid kärnteknisk verk- samhet skall upprätthållas genom att

Bilaga 2

de åtgärder vidtas som krävs för att

1. förebygga fel i eller felaktig' funktion hos utrustning, felaktigt handlande eller annat som kan leda till en radiologisk olycka, och

2. förhindra olovlig befattning med kärnämne eller kärnavfall.

de åtgärder vidtas som krävs för att 1. förebygga fel i eller felaktig funktion hos utrustning, felaktigt handlande eller annat som kan leda till en radiologisk olycka, och

2. förhindra olovlig befattning med kärnämne eller kärnavfall.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskn'fter om åtgärder som avses i första stycket.

5 5 -

För kämteknisk verksamhet krävs tillstånd enligt denna lag. Frågor om tillstånd prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Tillstånd att uppföra en kämkraftsreaktor får inte meddelas.

Ifråga om kärnämne eller kämav- fall i små mängder eller med låga halter av radioaktivitet kan rege- ringen i förordning meddela före- sknfier om tillstånd för envar eller för viss yrkesgrupp eller för sissa inrättningar, institutioner eller företag att använda ämnet eller atfallet i undervisnings- eller forsk- ningssyfie eller för medicinska, jordbrukstekniska, industriella eller kommersiella ändamål.

För kämteknisk verksamhet krävs tillstånd enligt denna lag. Frågor om tillstånd prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Tillstånd att uppföra en kämkraftsreaktor får inte meddelas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att det i ärenden om tillstånd enligt denna lag skall upprättas en miljö- konsekvensbeskrivning avseende säkerhetstekniska aspekter.

65

Ingen får utarbeta konstndaions— rimingar, beräkna kostnader, be- ställa utrustning eller vidta andra sådana förberedande åtgärder i syfie att inom landet uppföra en käm- kraftsreaktor.

Tillstånd att uppföra en anläggning för slutförvaring av använt käm- bränsle eller kärnmfall från kämtek- nisk anläggning i annat land får inte meddelas. Sådant material får dock slutförvaras i en anläggning som är avsedd för svenskt använt käm- bränsle eller kämarfall om särskilda skäl föreligger och förutsättningama för det program som avses i 12 5 ' denna lag ej ändras.

Regeringen eller den myndighet som

Bilaga 2

regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om slutförvaring som avses i första stycket.

105

Den som har tillstånd till kämtek- nisk verksamhet skall svara för att de åtgärder vidtas som behövs för

1. att med hänsyn till verksam- hetens art och de förhållanden under vilka den bedrivs upprätthålla säker- heten,

2. att på ett säkert sätt hantera och slutförvara i verksamheten upp- kommet kärnavfall eller däri upp- kommet kärnämne som inte används . på nytt, och 3. att på ett säkert sätt aweckla och riva anläggningar i vilka verksam- heten inte längre skall bedrivas.

Den som har tillstånd till kämtek- nisk verksamhet skall svara för att de åtgärder vidtas som behövs för 1. att med hänsyn till verksam- hetens art och de förhållanden under vilka den bedrivs upprätthålla säker- heten,

2. att på ett säkert sätt hantera och slutförvara i verksamheten upp- kommet kärnavfall eller däri upp- kommet kärnämne som inte används på nytt, och

3. att på ett säkert sätt aweckla och riva anläggningar i vilka verksam- heten inte längre skall bedrivas.

En tillståndshavare får efter god- kännande av regeringen eller av den myndighet som regeringen be- stämmer uppdra åt annan att svara för åtgärd som avses i första stycket.

11 5 Den som har tillstånd att inneha Den som har tillstånd att inneha

eller driva en kämkraftsreaktor skall, utöver vad som sägs i 10 5, svara för att den allsidiga forsk- nings- och utvecklingsverksamhet bedrivs som behövs för att vad som föreskrivs i 10 5 2 och 3 skall kunna fullgöras.

eller driva en kämkraftsreaktor skall, utöver vad som sägs i 10 5 första stycket, svara för att den allsidiga forsknings- och utveck- lingsverksamhet bedrivs som behövs för att vad som föreskrivs i 10 5 första stycket 2 och 3 skall kunna fullgöras.

Frågor om kompletterande forsk- nings- och utvecklingsverksamhet prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen be- stämmer. '

125

Den som har tillstånd att inneha eller driva en kämkraftsreaktor skall i samråd med övriga reaktorinne-

Den som har tillstånd att inneha eller driva en kämkraftsreaktor skall i samråd med övriga reaktorinne-

Bilaga 2

havare upprätta eller låta upprätta ett program för den allsidiga forsk- nings— och utvecklingsverksamhet och de övriga åtgärder som anges i 10 5 2 och 3 och 11 5. Programmet skall dels innehålla en översikt över samtliga åtgärder som kan bli be- hövliga, dels närmare ange de åt- gärder som avses bli vidtagna inom en tidrymd om minst sex år. .Programmet skall med början är 1986 vart tredje år insändas till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer för att granskas och utvärderas.

havare upprätta eller låta upprätta ett program för den allsidiga forsk- nings- och utvecklingsverksamhet och de övriga åtgärder som anges i 10 5första stycket 2 och 3 och 11 5. Programmet skall dels innehålla en översikt över samtliga åtgärder som kan bli behövliga, dels närmare ange de åtgärder som avses bli vidtagna inom en tidrymd om minst sex år. Programmet skall med böq'an år 1986 vart tredje år insändas till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer för att granskas och utvärderas. I samband med granskningen får uppställas sådana villkor som behövs med hänsyn till forsknings— Och utveck- Iingsverksamhetens' huvudinriktning.

135

I fråga om skyldighet för en reaktor- innehavare att svara för vissa kost- nader som staten har och att erlägga en årlig avgift till staten finns be- stämmelser i lagen (l981:669) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

I fråga om skyldighet för en reaktor- innehavare att svara för vissa kost- nader som staten har och att erlägga en årlig avgift till staten finns be- stämmelser i lagen (0000:000) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

165

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av villkor eller före- skrifter som meddelats med stöd av lagen utövas av den myndighet som regeringen bestämmer.

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av villkor eller före- skrifter som meddelats med stöd av lagen samt övervakning och kontroll av slutförvar utövas av den myn- dighet som regeringen bestämmer.

175

En tillståndshavare skall på begäran av tillsynsmyndigheten

1. lämna myndigheten de upplys- ningar och tillhandahålla de hand- lingar som behövs för tillsynens utövande, och

2. ge myndigheten tillträde till anläggning eller plats där kärntek- nisk verksamhet bedrivs, i den

En tillståndshavare skall på begäran av tillsynsmyndigheten

1. "lämna myndigheten de upplys— ningar och tillhandahålla de hand- lingar som behövs för tillsynen, och 2. ge myndigheten tillträde till anläggning eller plats där kämtek- nisk verksamhet bedrivs för under— sökningar och provtagningar, i den

Bilaga 2

omhttning som behövs för tillsynens utövande.

omfattning som behövs för tillsynen.

En tillståndshavares skyldigheter enligt första stycket gäller även gentemot den som tillsynsmyndig- heten anmält som övervakare av att de förpliktelser uppfylls som följer av Sveriges överenskommelser i syfte att förhindra spridning av käm- vapen.

Vad som i första och andra styckena sägs om tillståndshavare gäller även den åt vilken tillståndshavaren upp- dragit att svara för åtgärder enligt 10 5 andra stycket.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för tillsynen.

185

Tillsynsmyndigheten får besluta om de åtgärder som behövs för att trygga efterlevnaden av denna lag eller av villkor eller föreskn'fier som uppställts med stöd av lagen.

Tillsynsmyndigheten får besluta om de åtgärder samt meddela de före- lägganden och förbud som behövs i enskilda fall för att denna lag eller föreskn'fter eller villkor som har

meddelats med stöd av lagen skall _

efterlevas.

Om någon inte vidtar en åtgärd som åligger honom enligt denna lag eller enligt föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen eller enligt tillsynsmyndighetens

föreläggande, får myndigheten låta

vidta åtgärden på hans bekostnad.

195

Den som har tillstånd att driva en sådan kärnteknisk anläggning som avses i 2 5 1 a eller 1 b eller en anläggning för framställning, han- tering, bearbetning, lagring eller slutlig förvaring av kärnämne eller kärnavfall är skyldig att ge lokal säkerhetsnämnd, som regeringen bestämmer, insyn i säkerhets- och strålskyddsarbetet vid anläggningen.

Den som har tillstånd att driva eller uppföra en sådan kämteknisk an- läggning som avses i 2 5 l a eller 1 b eller en anläggning för framställ- ning, hantering, bearbetning, lagring eller slutlig förvaring av kärnämne eller kärnavfall är skyldig att ge lokal säkerhetsnämnd, som regeringen bestämmer, insyn i så- kerhets- och strålskyddsarbetet i

Bilaga 2

verksamheten.

Den som bedriver undersöknings- och planeringsarbete avseende förläggning av ett slutförvar för använt kärnbränsle, utan att det är fråga om verksamhet som avses i första stycket, är skyldig att ge lokal säkerhetsnärnnd som regeringen bestämmer insyn i arbetet.

205

Insynen skall göra det möjligt för nämnden att inhämta information om det säkerhets- och strålskyddsarbete som har utförts eller planeras vid en anläggning som avses i 19 5 och ställa samman material för att in- formera allmänheten om detta ar- bete.

Insynen skall göra det möjligt för nämnden att inhämta information om det säkerhets— och strålskyddsarbete som har-utförts eller planeras vid en anläggning som avses i 19 5 första stycket samt om sådant undersök- nings- och planeringsarbete som avses i 19 5 andra stycket och ställa samman material för att informera allmänheten om detta arbete.

215

Tillståndshavaren skall på begäran av nämnden

1. lämna nämnden upplysningar om tillgängliga fakta och låta nämnden ta del av tillgängliga handlingar, allt i den mån det behövs för att nämn- den skall kunna fullgöra vad som anges i 20 5, och

2. ge nämnden tillträde till och förevisa anläggningar eller platser, om det behövs för att nämnden skall få innebörden av upplysningar eller handlingar som utlämnas enligt 1 belyst och tillträdet är förenligt med gällande säkerhetsföreskrifter.

Tillståndshavaren skall på begäran av nämnden

1. lämna nämnden upplysningar om tillgängliga fakta och låta nämnden ta del av tillgängliga handlingar, allt i den mån det behövs för att nämn- den skall kunna fullgöra vad som anges i 20 5, och

2. ge nämnden tillträde till och förevisa anläggningar eller platser, om det behövs för att nämnden skall få innebörden av upplysningar eller handlingar som utlämnas enligt 1 belyst och tillträdet är förenligt med gällande säkerhetsföreskrifter.

Vad som i första stycket sägs om tillståndshavare gäller även den som bedriver undersöknings- och plane- ringsarbete enligt 19 5 andra stycket.

24a5 -- -

lill böter eller fängelse i högst två

Bilaga 2

år döms den som med uppsåt eller av gmv oaktsamhet bryter mot 10 5 första stycket.

255

Till böter eller fängelse i högst två år döms den som

1. bedriver kärnteknisk verksamhet utan tillstånd enligt 5 5 eller bryter mot 6 5, eller

2. åsidosätter villkor eller före- skrifter som meddelats med stöd av denna lag.

Ifråga om olovlig införsel av käm- ärnne eller kärnasfall eller olovlig utförsel av kärnämne eller annat som avses i I 5 4 eller försök därtill gäller dock lagen (l960:418) om straffr för varusmuggling.

Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. bedriver kärnteknisk verksamhet utan tillstånd enligt 5 5, eller

2. åsidosätter villkor eller före- skrifter som meddelats med stöd av denna lag.

25a5

Har brott enligt 24 a 5 eller 25 5 begåtts uppsåtligen och är det att anse som grovt skall dömas till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Vid bedömande om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det avsett ämnen eller produkter av särskilt farligt slag eller om gärningen annars varit av särskilt allvarlig art.

285

Den som har åsidosatt vitesföre- läggande döms inte till strof enligt

Den som har åsidosatt vitesföre- läggande eller överträtt ett vites-

denna lag för gärning som omfattas förbud döms inte till ansvar enligt av föreläggandet. denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

295

Brott som avses i 25 5 första stycket eller 27 5 vad gäller beslut av till- synsmyndigheten får åtalas av all- män åklagare endast om det anmäls till åtal av tillsynsmyndigheten.

Till ansvar för brott som sägs i 24 a 5, 25 5 eller 25 a 5 kan även den dömas åt vilken tillståndshavaren uppdragit att svara för åtgärder enligt 10 5 andra stycket.

Bilaga 2

Till ansvar enligt denna lag döms PTOP- 1992/93198 inte i ringa fall. Till ansvar döms inte heller om ansvar för gärningen kan ådömas enligt brottsbalken eller lagen (1960-418) om straff för varu- smuggling.

Denna lag träder i kraft den Har den som har tillstånd till innehav eller drift av kärnteknisk anläggning före den 1 juli 1986 genom avtal uppdragit åt annan att svara för driften eller delar av driften, skall sådant godkännande som avses i 10 5 andra stycket anses föreligga.

Bilaga 2

2. Förslag till Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Härigenom föreskrivs i fråga om strålskyddslagen (1988:220) dels att 27 5 skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 22 a 5, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22a5

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att det i ärenden om tillstånd enligt denna lag skall upprättas en miljö- konsekvensbeskrivning avseende strålskyddsmässiga aspekter.

275

Om ett tillstånd har meddelats enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller under tillståndets giltighetstid, får regeringen eller den myndighet som regeringen be- stämmer meddela de ytterligare villkor som behövs med hänsyn till strålskyddet. Om tillståndet avser en kärnteknisk anläggning," skall dock villkor som i avsevärd män kan påverka utformningen av anlägg- ningen eller driften vid denna alltid underställas regeringens prövning.

Denna lag träder i kraft den .......

Om ett tillstånd har meddelats enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller under tillståndets giltighetstid, får regeringen eller den myndighet som regeringen be- stämmer meddela de ytterligare villkor som behövs med hänsyn till strålskyddet. Om tillståndet avser en kämteknisk anläggning, skall dock villkor som i avsevärd mån kan påverka utformningen av anlägg- ningen eller driften vid denna alltid underställas regeringens prövning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att det i fall som avses i första stycket andra punkten skall upp- rättas en miljökonsekvensbeskrivning enligt 22 a 5.

Bilaga 2

4. Förslag till Lag om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

Härigenom föreskrivs följande

1 5 I denna lag ges bestämmelser om avgifter för finansiering av omhän- dertagandet av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall från kärnteknisk verksamhet samt om ansvaret för vissa kostnader som staten har. Reaktorinnehavarens skyldighet att svara för omhändertagandet samt för kostnaderna härför följer av bestämmelserna i 10 och 11 55 lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

2 5 En reaktorinnehavare skall årligen, så länge reaktorn är i drift, betala avgift till staten för att säkerställa att medel finns tillgängliga för följande ändamål

1. en säker hantering och slutförvaring av i reaktorn använt kärnbränsle och radioaktivt avfall som härrör från detta,

2. en säker avveckling och rivning av reaktoranläggningen,

3. den forsknings- och utvecklingsverksamhet som behövs för att vad som avses i 1 och 2 skall kunna fullgöras och

4. den kostnad staten kan ha för åtgärder som avses i 3 5.

Såvitt gäller kostnader som avses i första stycket 1 skall skyldigheten att betala avgift avse de kostnader som är förenade med bränslet sedan detta förts bort från reaktoranläggningen.

3 5

En reaktorinnehavare svarar för, utöver vad som följer av bestämmelserna i 10 och 11 55 lagen (1984:3) om kämteknisk verksamhet, de kostnader som staten har för att

1. komplettera forsknings- och utvecklingsverksamhet avseende vad som behövs för att vad som avses i 2 5 första stycket 1 och 2 skall kunna fullgöras,

2. pröva frågor som avses i 6 5 och i 7 5 andra stycket denna lag, frågor om kompletterande forsknings- och utvecklingsverksamhet enligt 11 5 andra stycket lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet samt frågor om övervakning och kontroll av slutförvar enligt 16 5 samma lag och

3. övervaka och kontrollera slutförvar.

4 5 En reaktorinnehavare skall i samråd med övriga reaktorinnehavare upprätta eller låta upprätta en beräkning över de kostnader som behövs för fullgöran- det av vad som anges i 2 5 första stycket 1—3. I de beräknade kostnaderna skall ingå dels en uppskattning av kostnaderna för samtliga de åtgärder som kan bli behövliga, dels kostnadema för de åtgärder som avses bli vidtagna

Bilaga 2

inom en tidrymd om minst tre år. Kostnadsberäkningen skall årligen ses över; Kostnadsberäkningen skall varje år insändas till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

5 5 Den årliga avgiften skall bestämmas så att de sammanlagda avgiftsbeloppen som erläggs under reaktorns drifttid täcker de kostnader som avses i 2 och 3 55. Avgiften för vade reaktorinnehavare utgår i förhållande till den från reaktoranläggningen levererade energin.

Avgiften skall bestämmas med ledning av den kostnadsberäkning som avses i 4 5 samt med hänsyn till de beräknade utgifterna för åtgärder som avses i 2 och 3 55. Vad gäller åtgärder som avses i 2 5 skall beaktas tidigare vidtagna åtgärder för omhändertagande av använt kärnbränsle och radioak- tivt avfall som härrör från detta, reaktoranläggningens beskaffenhet och övriga omständigheter som kan påverka avgiftsberäkningen.

Om uppgifter saknas eller är så bristfälliga att de inte kan läggas till grund för avgiftsberäkningen, kan avgiften bestämmas till skäligt belopp.

6 & Avgiftens storlek fastställs årligen för nästföljande kalenderår av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Avgiften skall betalas in till den myndighet som regeringen bestämmer. Avgiftsmedlen skall av myndigheten sättas in på räntebärande konto i riksbanken. Upplupen ränta skall läggas till kapitalet.

7 & Avgifter, som en innehavare av en reaktor betalat in, skall användas för att ersätta reaktorinnehavaren för hans kostnader för åtgärder som avses i 2 5 och som föranlett avgiftsskyldighet samt för att bestrida statens kostnader för åtgärder enligt 3 5 hänförliga till reaktorn eller förenade med bränsle som använts i reaktorn.

Frågor om användning av inbetalade avgifter prövas av regeringen eller, den myndighet som regeringen bestämmer.

8 5 - . Reaktorinnehavaren skall på anfordran lämna de upplysningar och tillhandahålla de handlingar som behövs för att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall kunna fastställa avgift enligt 5 5 och pröva frågor som avses i 7 5 andra stycket. I den mån det behövs för nyss angivna ändamål skall reaktorinnehavaren på anfordran även lämna tillträde till anläggningar eller platser där använt kärnbränsle eller radioak- tivt avfall som härrör från detta förvaras eller hanteras.

Bilaga 2

9 5 Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift eller på annat sätt åsidosätter sina skyldigheter enligt 8 5 döms till böter, om ej

gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Denna lag träderi kraft den ...... , då lagen (198 1:669) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. upphör att gälla. Avgifter som erlagts till staten enligt den gamla lagen skall anses som erlagda enligt den nya lagen.

Sammanställning av remissyttranden över betänkandet (SOU 1991:85) Översyn av lagstiftningen på kämenergiområdet

1. Förteckning över remissinstansema

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av Krigsmaterielinspektionen, Försvarets forskningsanstalt, Generaltullstyrel- sen, Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Närings- och teknikut- vecklingsverket, Kammarkollegiet, Riksrevisionsverket, Statens naturvårds- verk, Koncessionsnämnden för miljöskydd, Statens strålskyddsinstitut (SSI), Statens kämkraftinspektion (SKI), Statens kämbränslenämnd, Riks- polisstyrelsen, Hovrätten för Övre Norrland, Kammarrätten i Jönköping, Tekniska högskolan i Stockholm, Juridiska fakultetsstyrelsen vid Universi- tetet i Uppsala, Universitetet i Lund, Länsstyrelsen i Uppsala län, Läns- styrelsen i Malmöhus län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Statens räddningsverk, Vägverket, Sjöfartsverket, Loka- la säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kämkraftverk, Lokala säkerhets- nämnden vid Ringhals kärnkraftverk, Lokala säkerhetsnämnden vid Fors- marks kärnkraftverk, Lokala säkerhetsnämnden vid Barsebäcks kämkraft- verk, Lokala säkerhetsnämnden vid Studsvik AB:s anläggningar, Öst- hammars kommun, Nyköpings kommun, Oskarshamns kommun, Varbergs kommun, Västerås kommun, Svenska kommunförbundet, Svenska Natur- skyddsföreningen, ABB Atom AB, Folkkampanjen mot Kämkraft—Käm- vapen, Forsmarks Kraftgrupp AB, Greenpeace, OKG AB, Studsvik AB, Svensk Kämbränslehantering AB, Sydsvenska Värmekraft AB, Vattenfall AB, Landstinget i Uppsala län samt Landstinget i Södermanlands län.

I sammanställningen redovisas inte fall då remissinstansema utan kommentarer tillstyrkt utredningens förslag. Reservationer till avgivna yttranden redovisas inte. Allmänna synpunkter som rör kärnkraftens av- veckling och kostnadsansvar redovisas heller inte i remissammanställ- ningen.

2. Allmänna synpunkter

Folkkampanjen mot KämkraR-Kämvapen anser att det i en reviderad kämtekniklagstiftning bör fastläggas att: "- kämkraftavvecklingen omedelbart skall inledas och vara avslutad senast år 2010, - projektering eller byggande av nya reaktorer är förbjudet, - införsel, behandling, lagring (även tillfällig), och slutförvaring av ut- ländskt kärnavfall eller kärnämne som inte utgör direkt råvara för på— gående kämbränsletillverkning är förbjuden, exporten av kärnteknisk utrustning skall upphöra, — forskningsreaktorema i Studsvik skall tas ur drift,

Bilaga 3

- en avvecklingsplan för ABB—Atom skall utarbetas, - varje väsentlig ersättningsinvestering i kärnkraftverken skall samhällseko- nomiskt och energipolitiskt prövas mot alternativet att aweckla reaktorn, - inga ersättningsinvesteringar med syfte att öka kämkraftverkens livslängd tillåts, - anläggningsinnehavama åläggs ett obegränsat ansvar för skador orsakade av verksamheten, - priset på kämkraftsel skall baseras på dess reella produktionskostnader och icke subventioneras med skattemedel eller genom överföringar av överskott från annan billigare kraftproduktion, t.ex. vattenkraft, - SKB åläggs att seriöst utreda alternativa slutförvaringsmetoder, _ - säkerhetsansvariga myndigheter såsom SKI och SSI åläggs att utarbeta och lägga fram katastrofprogram för nästa stora reaktorolycka inklusive planer för en snabbaweckling av kämkraften, _ , - SKN:s status som fristående myndighet skall säkras och förstärkas, fonden för tryggandet av kämavfallets slutförvaring vid varje tidpunkt skall innehålla tillräckligt med medel för att säkerställa en slutförvaring av dittills producerat kärnavfall, - den största mängd kärnavfall som får slutförvaras i Sverige är slutgiltigt bestämd av folkomröstning och riksdagsbeslut avseende kärnkraft— programmets omfattning och avveckling, dvs 7 750 ton utbränt kämbräns- le, 90 000 kubikmeter låg- och medelaktivt avfall samt 115 000 kubik- meter låg- och medelaktivt avfall från rivning av kärnkraftverken, - lokal säkerhetsnämnd skall vara inrättad på varje ort där kärnteknisk verksamhet bedrivs, - användning av blandoxidbränsle (s.k. MOX-bränsle) i svenska kämreak- torer är förbjuden, - en årligt återkommande "kontrollstation" skall vara inrättad i syfte att säkerställa en avveckling till år 2010, - för avvecklingen skall finnas en offentlig awecklingsplan."

Statens kämkraftinspektion (SKI) tar upp frågan om det långsiktiga ansvaret för använt kärnbränsle och kärnavfall till diskussion. SKI anför följande: "Principen, uttryckt i 10 5 punkt 2, att den som producerat avfallet också skall ta hand om det en skyldighet som enligt 14 5 gäller även sedan företaget upphört med sin egentliga verksamhet - är möjlig att upprätthålla så länge producenten ännu existerar och har resurser att bära upp ansvaret. I andra länder har staten eller delstaten uttryckligen utpekats som ytterst ansvarig. Att även den svenska staten har ett långsiktigt ansvar framgår indirekt av tidigare lagmotiv och bestämmelserna om finansiering av hante— ringen av det använda kärnbränslet. Vad som väckt viss uppmärksamhet i andra kärnkraftstater är att detta inte uttryckts explicit i lagtexten utöver det föreslagna i 5 16 om tillsyn och kontroll av slutförvar eller förslutning.

Närings- och teknikutvecklingsverket anser att utredningen vid sin dis- kussion om samordning med EG borde ha behandlat frågor som rör fusion- skraft eller vissa användningar av acceleratorer. Verket anser att dessa frågor borde ha berörts inte minst mot bakgrund av de nämnda möjlig- heterna med användning av acceleratorer för eliminering av långlivade

Bilaga 3

restprodukter och/eller samtidig storskalig energiproduktion. Dessa frågor har intresse ur samma tidsperspektiv som de behandlade frågorna rörande hanteringen och slutförvaringen av kärnkraftens restprodukter.

Juridiska fakultetsstyrelsen vid Uppsala Universitet anser att det finns goda skäl att införa tillåtlighetsregler i kämtekniklagen och strålskydds- lagen. Därmed skulle prövningar enligt kämtekniklagen och strålskydds- lagen anpassas till prövningen i miljöskyddslagen, även vid prövningar enligt 4 kap naturresurslagen. När det gäller utformningen av här aktuella tillåtlighetsregler bör miljöskyddslagen utgöra förebild.

3. Vissa definitioner samt möjligheter till undantag

Utredningens överväganden och förslag beträffande deänitionema av käm- ämne och kärnavfall samt beträffande en möjlighet att föreskriva undantag från kämtekniklagens tillämpning delas av SKI, SSI, Statens kämbränsle— nämnd, Hovrätten för Övre Norrland, Kammarrätten i Jönköping, Lunds tekniska högskola och Länsstyrelsen i Västmanlands län. SSI anser dock att det bör vara SSI och inte SKI som i de flesta fall bör bemyndigas att föreskriva undantag från kämtekniklagens tillämpningsområde. Beträffande ändringen av definitionen av kärnavfall framhåller SKI som ett observan- dum att kärnavfall i form av använt kärnbränsle placerat i slutförvar fort- farande kan behöva stå under kontroll med hänsyn till Sveriges internatio- nella åtaganden eftersom frågan om kontroll av kärnämne i förslutna slut- förvar ännu inte lösts på det internationella planet.

Hovrätten för Övre Norrland framhåller att formuleringen i den före- slagna nya bestämmelsen i 2 a 5 bör förtydligas till exempelvis i "det i 3 5 angivna syftet" etc. För övrigt är det enligt hovrättens mening mera logiskt att paragraferna byter plats så att 2 a 5 i stället blir 3 a 5. Lunds tekniska högskola framhåller att termen kärnavfall från språkliga utgångspunkter är direkt olämplig. Reaktoravfall kunde enligt högskolan vara ett rimligt alternativ. Detsamma gäller begreppet kärnämne. Reaktorbränsle eller klyvbart material skulle enligt högskolan vara ett bättre alternativ.

Oskarshamns kommun och Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk anser att det lämpliga i en förändring av lagens tillämpning i enlighet med vad som nu föreslås noga måste övervägas. Kämteknik- lagens syfte att ta tillvara en hög säkerhet inom den kärntekniska verk- samheten kan äventyras vid införandet av s.k. friklassning. Om denna möjlighet ändå kommer att införas i lagen anser nämnden att friklassning endast får ske under förutsättning att de höga krav på säkerhet som KTL ska tillvarata inte äventyras och tillämpningsområdet måste därför noga avgränsas. Syftet med lagen får aldrig sättas ur spel.

Folkkampanjen mot Kämkraft—Kämvapen framför:

"Vi anser att 52 som ger definitionerna på kärnämne och kämteknisk anläggning borde komma först, dvs 51 och 52 borde byta plats.

Vi awisar kommitténs förslag i 51 mom 4c att inte räkna in sådan ut- rustning 'som annars är av väsentlig betydelse för framställning av käm—

Bilaga 3

laddningar' i definitionen av kärnteknisk verksamhet bör den också vara PTOP- 1992/93398

föremål för särskild uppmärksamhet. .

Vi awisar förslaget i 5 2a mom 1. Den föreslagna texten ger regeringen alltför stor makt och förvandlar hela lagen till ett gummidokument. Med denna föreskrift blir hela lagen meningslös och kan ersättas med en regeringsförordning. momentet bör helt utgå."

4. Normgivning och myndighetstillsyn

_ Utredningens förslag att myndigheterna skall kunna besluta om normföre- skrifter tillstyrks av flera remissinstanser bl.a. SKI, Riksrevisionsverket och Kammarrättm i Jönköping. SKI framhåller det angelägna i att över- gången till det nya föreskriftssystemet kan ske stegvis och i huvudsak i anslutning till återkommande översyner av olika föreskriftskomplex som ändå är motiverade.

Sjöfartsverket påpekar att det för verket framstår som oklart var gränsen mellan föreskrifter, som är anlmutna till fartygen och som naturligen ligger hos Sjöfartsverket, och andra föreskrifter för transporten som ligger hos endera av SKI och SSI, går. Gränsen är möjligen svår att dra. Praktiskt ser verket inga svårigheter att lösa eventuella problem i det att berörda myndigheter är skyldiga att samråda med varandra.

5. Driftansvar för kämteknisk verksamhet

Utredningens förslag att en tillståndshavare efter godkännande av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer f'år uppdra åt annan att svara för verksamheten tillstyrks av flera remissinstanser, bl.a. Riks- revisionsverket, Koncessionsnämnden för miljöskydd, SKI, Oskarshamns kommunochlnkalasäkerhetsnämndenvidOskarshamnskämkraRverk. SKI framhåller att tillägget kan sägas utgöra en legalisering av hittills- varande praxis, dock med den viktiga ändringen att även operatörsföretaget blir straffrättsligt ansvarigt för sin verksamhet. Tillägget är en tillfreds- ställande praktisk lösning av ett latent problem angående företagaransvar.

Koncessionsnämnden framhåller i detta sammanhang följande: "Det är en vedertagen uppfattning och framgår också av kämtekniklagens förarbeten att ett tillstånd till kärnteknisk verksamhet inte får överlåtas. Samtidigt har det godtagits att verksamheten de facto drivs av annan än tillståndshavaren, utan att den förstnämnde betraktas som tillståndshavare. Kämtekniklagen skiljer sig härigenom från t.ex. miljöskyddslagen och strålskyddslagen enligt vilka tillståndshavare avses vara den fysiska eller juridiska person som vid varje tillfälle utövar den med tillståndet avsedda verksamheten. När driften av verksamheten övergår till någon annan över- förs också tillståndet och de skyldigheter som följer med tillståndet på den nye utövaren.

Eftersom kämtekniklagen i det angivna avseendet skiljer sig från bl.a. ovannämnda lagar anser Koncessionsnämnden att det, för undvikande av

Bilaga 3

oklarheter, skulle vara till fördel om det av lagtexten framgick vem det är som är tillståndshavare till en kärnteknisk verksamhet. En tillståndshavare skulle därvid kunna definieras som den som av regeringen eller den myn- dighet som regeringen bestämmer lämnats tillstånd till verksamheten. Ordet 'Tillståndshavare' bör också genomgående användas i lagtexten. Nu talas ibland om 'den som har tillstånd'. Nämnden anser också att det skulle skapa ytterligare klarhet om det även av lagtexten framgick att ett tillstånd eller en verksamhet inte utan med— givande av regeringen (eller den myndighet som regeringen bestämmer) får överlåtas. Föreslagna kompletteringar kan lämpligen tas in som en ny 10 a 5 tillsammans med det av utredningen föreslagna tillägget till 10 5'.

Lunds universitet finner skäl att ifrågasätta, huruvida en omprövning av tillstånden verkligen kan anses motiverad vid smärre avtalsjusteringar, som ej påverkar frågor rörande säkerhet eller ansvarsfördelning.

Kammarrättar i Jönköping anser att den lösning som väljs inte får inne- bära att det kan uppstå sådan situation att förelägganden och andra beslut inte blir effektiva därför att beslutsmyndigheten riktat sig mot fel person. Tillståndshavaren har och bör ha ett odelat ansvar för verksamheten även om driften överlåtits. Fråga är, framhåller kammarrätten, om tillstånds- havare och driftansvarig kan åläggas ett samtidigt, "solidariskt", ansvar. Om en tillståndshavare skall undgå ansvar bör den driftansvarige prövas lika som en tillståndshavare.

Lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarks kärnkraftverk framhåller att atomansvarighetslagens regler om tillståndshavarens ansvar för skador som drabbar tredje man vid en kärnkraftsolycka bör kompletteras med en bestämmelse om samma ansvar för den som driver anläggningen.

Lokala säkerhetmämnden vid Barsebäcks kämkraftverk anser att efter- som det är oklart vilket ansvar som ligger på ett bolag som enbart sköter driften så bör såväl tillståndsansvar som driftansvar, strafi'rättsansvar som ekonomiska ansvar ligga på samma bolag.

Folkkampanjerr mot KämkraR-Kämvapen anser att en tillståndshavare inte skall kunna överföra ansvaret för verksamheten på annan juridisk person. I konsekvens därmed anser Folkkampanjen vidare att näst sista stycket i 17 5 kan utgå.

OKG AB anser att det är viktigt att driftbolagets ansvar förtydligas och finner att utredningens förslag är rimligt. OKG anser emellertid inte att ny prövning är erforderligt när ett avtal mellan tillståndshavaren och drin- bolagets uppdrag. Detsamma gäller när ett driftavtal endast anpassas till rådande förhållanden, vilket i vissa fall torde vara nödvändigt efter en längre tid. I dessa fall bör det vara tillfyllest att det nya avtalet tillställs SKI för kännedom. SKI har då möjlighet att föranstalta om ny prövning om så finnes erforderligt. OKG anser att detta bör framgå av propositio- nen. Studsvik AB tillstyrker förslaget men anser att det i kämtekniklagen tydligt borde anges att uppdrag får lämnas i flera led.

Svensk kämbränslehantering AB anser att det i såväl specialmotiveringen som i den allmänna motiveringen till det föreslagna tillägget till 10 5 kämtekniklagen borde redovisas den situation som gäller i Sverige, där

Bilaga 3

kraftföretagen gett SKB i uppdrag att inneha och driva anläggningar för att säkert hantera och slutförvara använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. 105 punkt 2 behandlas inte. Den föreslagna lagändringen täcker dock enligt SKB även denna situation. Specialmotiveringen bör därför kom- pletteras härvidlag.

Sydsvenska Värmekraft AB anser att det måste vara tillåtet att utan ny prövningsplikt ändra, anpassa eller uppdatera nuvarande avtal efter ändra- de förhållanden och förutsättningar sålänge man håller sig inom ramen för nuvarande avtals omfattning och ansvarsfördelning. I dessa situationer, framhåller bolaget, kan det ofta vara lämpligt att det gamla avtalet ersätts med ett nytt. Ändras eller skrivs ett befintligt avtal om bör det vara till- fyllest att det nya avtalet tillställs tillsynsmyndigheten, som därefter har att pröva om ändringarna är av den omfattning att en nyprövning bör ske.

6. Utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle i Sverige

Utredningens förslag i syfte att hindra att utländskt kärnale och använt kärnbränsle slutförvaras i Sverige tillstyrks bl.a. av SKI och Statens käm- bränslenämnd.

SKI gör bedömningen att utredningen även om det enligt inspektionens bedömning råder viss oklarhet om rättsläget inom EG föreslagit en lag- tekniskt lämplig lösning på den i direktiven förelagda uppgiften, eftersom den knyter förbudet till användningen av mark och vatten, vilket även inom EG faller under nationell suveränitet.

Hovrätten för Övre Norrland anser att 6 5 kämtekniklagen bör utformas som ett direkt förbud mot införsel av utländskt använt kärnbränsle eller kärnavfall för slutförvaring, med de undantag som framgår av förslaget. InkalasäkerbeLsrrämndernavidkämhaRvu'keniForsmark, Ringhalsoch Barsebäck framför liknande synpunkter.

Riksrevisionsverket anser att det är oklart huruvida utredningens förslag löser alla problem som skulle kunna uppkomma i en frihandelssituation för kärnavfall framöver. -

Koncessionsnämnden för miljöskydd är något tveksam till om förslaget i alla situationer får åsyftad effekt. Under en ganska lång period efter det att ett förvar har färdigställts - närmare bestämt till dess detär fyllt - kommer nämligen förvaret att ha ett ej utnyttjat utrymme. Om förvaret då ägs av ett aktiebolag eller annan juridisk person och denne ägare är beredd att ta emot avfall från andra länder torde - med de EG-regler som utredningen förutsätter kommer att gälla - den av utredningen föreslagna bestämmelsen inte hindra att införsel och slutförvaring sker av sådant avfall. Gentemot EG-bestämmelsema torde staten i detta läge inte kunna åberopa att förvaret har byggts enbart för inhemskt avfall. Endast om staten äger eller i vart fall har ett bestämmande inflytande över förvaret torde denna situation enligt koncessionsnärnnden kunna undvikas.

Kammarrätten i Jönköping framhåller att den föreslagna lösningen av EG kan komma att uppfattas som ett försök till kringgående och anmäler där- för tveksamhet till förslaget.

Bilaga 3

Juridiska fakultetsstyrelsen vid Uppsala Universitet anser att man bör införa en regel om totalförbud mot import fram till en folkomröstning. Först därefter bör en eventuell regel om förbud att slutförvara utländskt använt kärnbränsle i Sverige kunna träda i kraft. Frågan bör dock enligt fakultetsstyrelsen utredas ytterligare.

Länsstyrelsen i Västmanlands län anser däremot att det är angeläget att möjligheterna till samarbete med utländska företag vid tillverkning av kärnbränsle och behandling av restprodukter från bränsletillverkningen kan fortsätta som hittills.

Oskarshamns kommun och Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk är tveksamma till förslaget att inte införa något införselför- bud med hänvisning till den uttalade uppfattning som finns i frågan hos riksdag och regering. En förutsättning för att nämnden ska tillstyrka för- slaget att undantag ska kunna göras från förbudet mot byggande av an- läggningar för slutförvar av utländskt använt kärnbränsle eller kärnavfall är att det i lagen klart anges vilka undantagen kan vara.

Folkkampanjen mot Kämkraft—Kämvapen anför följande: "Beträffande den föreslagna nya lydelsen av 56 anser vi att den andra meningen 'Sådant material....' bör utgå. Förbudet skall vara ovillkorligt!

I den mån frågan om slutförvaring av utländskt kärnavfall på svenskt område aktualiseras bör denna bli föremål för riksdagsbehandling.

Vi anser vidare att i 56 bör införas ett villkorslöst förbud mot införande av kämavfall (låg-, medel- och högaktivt) till Sverige. Om EES-avtalet eller ett svenskt EG-medlemskap skulle kräva att Sverige skulle tvingas ta emot sådant avfall bör avtalen avvisas."

Greenpeace hävdar att ett absolut förbud mot import av använt käm- bränsle och kärnavfall inte skulle strida mot gällande EG-regler. Green- peace anser att sådant förbud borde införas i kämtekniklagen.

7. Utförsel av kärnteknisk utrustning m.m.

Utredningens förslag att reglerna om utförsel av dual—use produkter förs över från kämtekniklagen till lagen (19912341) om förbud mot utförsel av produkter som kan användas i massförstörelsesyfte tillstyrks av Krigs- materielinspektionen, Försvarets forskningsanstalt, Generaltullstyrelsen, Säkerhetspolisen, Rikspolisstyrelsen och SKI. Krigsmaterielinspektionen anför att kontrollen av kärntekniska "dual-use"-produkter har nära sam- hörighet med kontrollen av missilteknologiprodukter såväl vad avser problemländer som rent tekniskt.

I detta sammanhang berör utredningen behovet av en samlad översyn av hela den aktuella lagstiftningen om säkerhetspolitiskt motiverad utförsel- kontroll, med en gemensam förteckning över alla berörda produkter. Försvarets forskningsanstalt, Generaltullstyrelsen, Säkerhetspolisen och Rikspolisstyrelsen understryker vikten av att en sådan utredning kommer till stånd.

Bilaga 3

8. Samordning av tillståndsprövning, miljökonsekvens- beskrivningar m.m.

Utredningens synpunkter och förslag i fråga om miljökonsekvensbeskriv- ningar, allmänhetens insyn och om samordningen av prövningen enligt naturresurslagen och kämtelmiklagen delas och tillstyrks av flera remiss- instanser bl.a. Boverket, Kammarkollegiet, Statens naturvårdsverk, SKI, Hovrätten för Övre Norrland, Kammarrätten i Jönköping, Kungliga Tek- niska Högskolan, Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk, Lokala Säkerhetsnämnden i Nyköping och Nyköpings kommun. Enligt SKI:s mening bör granskningen av miljökonsekvensbeskrivningen hållas samman på samma sätt som tillståndsprövningen i övrigt enligt kämteknik— lagen. För samordningen mellan SKI och SSI har en väl fungerande praxis utvecklats i form av tillsättande av gemensamma arbetsgrupper för den teknisk-vetenskapliga granskningen. SKI välkomnar den ytterligare precisering av allmänhetens rätt och möjlighet att framföra synpunkter i samband med tillståndsprövningen som kungörandet av miljökonsekvens- beskrivningen innebär. Det vore önskvärt att i och med att krav på miljö- konsekvensbeskrivning ställs av regeringen i tillståndsfråga enligt KTL så skall också Koncessionsnämnden för miljöskydd ha möjlighet att med expertbiträde av SKI och SSI ta upp alla aspekter på miljökonsekvenser vid en offentlig förhandling som i så fall bör ske först när preliminära gransk- ningsrapporter från SKI och SSI föreligger.

SSI anser däremot att förslaget att föra in krav på säkerhetstekniska miljökonsekvensbeslnivningar enligt lagen om kärnteknisk verksamhet, som är en tekniklag och inte en miljölag, är onödigt och därför olämpligt. Det kan dessutom leda till förvirring hos både granskande myndigheter och allmänheten. Kravet på miljökonsekvensbeskrivning bör endast återfinnas i strålskyddslagen.

Juridiska fakultetsstyrelsen vid Uppsala Universitet anser att kravet på en miljökonsekvensbeskrivnings innehåll bör anges tydligare i lagtexten. I detta sammanhang framhåller styrelsen att det är angeläget att nu införa regler om insyn och beslutspåverkan i både kämtekniklagen och strål- skyddslagen. Miljöskyddslagens regler om samråd, offentligt sammanträde m.m. bör vara förebild för nya regler. ,

När det gäller frågan om samordning av tillståndsprövningen med natur- resurslagen m. fl. lagar framhåller Koncessionsnämnden för miljöskydd att informationen till de närboende om verkningarna skulle kunna bli betydligt bättre om även företrädare för SKI och SSI kunde vara närvarande vid det sammanträde koncessionsnämnden regelmässigt håller enligt 14 5 andra stycket 3 miljöskyddslagen. Det kunde i det sammanhanget enligt kon- cessionsnämndens uppfattning även vara lämpligt att redovisa den miljö- konsekvensbeskrivning som enligt det föreslagna tillägget till lagens 5 5 kan komma att föreligga. Denna närvaro skulle kunna ske helt formlöst och utan att nämndens sammansättning påverkas men planeras i samråd mellan myndigheterna. Några lagändringar behöver detta inte föranleda.

Lokala Säkerhetsnämnden vid Forsmarks kärnkraftverk anser, med utgångspunkt från de erfarenheter som Östhammars kommun fått i SFR 1-

Bilaga 3

ärendet, 'att en kommun bör anmodas avge yttrande beträffande lokalise- ring av en kärnteknisk anläggning först då den tekniska utredningen i ärendet är fullständig, dvs. då SKI och SSI avgivit yttranden enligt käm- telmiklagen resp. strålskyddslagen. För kommunen är det självfallet viktigt att vara så välinforrnerad som möjligt beträffande en anläggnings miljöpå- verkan, innan kommunen uttalar sig om lokalisering av anläggningen. Vidare anser säkerhetsnämnden att myndigheterna i ökad utsträckning borde tillhandahålla lekmannaanpassad skriftlig information om sin verk- samhet. Den del av myndigheternas information, som nu ingår i deras rapportserier (t.ex. promemorioma om SFR-l) har utpräglat teknisk veten- skaplig karaktär och när därför inte fram, vare sig till nämnden, kommunen eller allmänheten. Detta är särskilt betänkligt för säkerhets- nämnden, eftersom nämnden skall tjänstgöra som vidareinforrnatör till kommunen och allmänheten. Lokala Säkmhetsnärnnden vid Barsebäcks kärnkraftverk framför liknande synpunkter när det gäller behovet av lek- mannarnässig information.

Folkkampanjen mot Kämkraft—Kämvapen anser att i 55 stycke 2 bör orden "får föreskriva" bytas ut mot "skall föreskriva". Folkkampanjen framhåller vidare att: alla ärenden, även sådana som betraktas som rutinärenden bör förses med miljökonsekvensbeskrivning. I rutinfall kan det givetvis räcka med att en standardbeskrivning bifogas.

Svensk kämbränslehantering AB anser att tillägget i 5 & KTL om " miljökonsekvensbeskrivning avseende säkerhetstekniska aspekter" och motsvarande tillägg i strålskyddslagen är otydligt formulerat. SKB anför följande: "Som framgår av sid.316 i betänkandet innebär 'Utredningens förslag att ett särskilt krav på miljökonsekvens skall införas i kämteknik— lagstiftningen och strälskyddslagstiftningen att den beskrivning som skall upprättas enligt naturresurslagen kompletteras med en beskrivning där särskilt säkerhets- och strålskyddsaspektema beaktas.” Detta bör kunna formuleras direkt i lagtexten på t.ex. följande sätt:

”Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före- skriva att det i ärenden enligt denna lag som jämväl prövas enligt NRL skall upprättas en miljökonsekvensbeskrivning där även säkerhets- och strålskyddsaspektema redovisas.”

Motsvarande skrivning bör ingå i strålskyddslagen." Vattenfall AB anser att det i lagen bör anges att miljökonsekvens- beskrivningen inlämnas endast då den industriella verksamheten i väsentlig grad utökas eller förändras. Ett tydliggör-ande i lagtexten behövs.

9. Lokala Säkerhetsnämnder

Utredningens förslag att lokala säkerhetsnämnder skall inrättas i kommuner där undersökningsarbeten om lokalisering av slutförvar bedrivs tillstyrks av bl. a. SKI, Oskarshamns kommun samt de Lokala Säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverken i Ringhals och Oskarshamn. Säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kämkraftverk vill framhålla det angelägna i att samhället '

Bilaga 3

under urvalsprocessen och beslutsskedet har tillgång till en myndighet som kan betjäna berörda kommuner,. intresseorganisationer och allmänheten med upplysningar inom olika områden som är avgörande i en urvals— process inför beslut om ett slutförvar.

Boverket anser att en bred och öppen offentlig behandling inte kan anses garanterad enbart genom att den föreslagna lokala säkerhetsnämnden blivit informerad. Det förefaller också vara orealistiskt att sådana nämnder till- sättes i alla de kommuner som kan vara berörda under den första fasen av urvalsprocessen.

Folkkampanjen mot KämkraR—Kämvapen anser att säkerhetsnämndens informationsskyldighet mot allmänheten bör markeras på ett tydligt sätt.

10. Förbud mot vissa ersättningsinvesteringar i kämkraft- reaktorer

Utredningens uppfattning att ett förbud mot vissa ersättningsinvesteringar inte bör införas delas av bl.a. Försvarets forskningsanstalt, Arbetar— skyddsstyrelsen, Närings— och teknikutvecklingsverket, SKI, Lunds uni- versitet, Oskarshamns kommun, Lokala säkerhetsnämndema vid Fors— marks, Barsebäcks, Oskarshamns och Ringhals kärnkraftverk, OKG AB och Sydsvenska Värmekraft AB.SKI biträder helt utredningens moti- veringar varför det inte bör införas någon bestämmelse i lagen vari stadgas förbud mot vissa investeringar i kämkraftsreaktorer.

Kammarrätten iJönköping finner liksom utredaren att det kan vara svårt att formulera en sådan regel. En lösning skulle enligt kammarrätten kunna vara en regel om krav på tillstånd från regeringen eller av den myndighet regeringen bestämmer för vissa ersättningsinvesteringar.

Greenpeace anser att ersättningsinvesteringar som skulle försvåra en aweckling av kärnkraften inte bör tillåtas. Greenpeace föreslår att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ges rätt att före- skriva vilka investeringar som får göras i syfte att öka säkerheten. Till- stånd till investeringen skulle krävas. Investeringar som inte är nödvändiga för att bibehålla eller öka säkerheten skulle inte få godkännas. Investe- ringar som ökar reaktorns kapacitet eller förlänger dess kommersiella livslängd skulle tillåtas enbart om det inte fanns någon annan möjlighet att uppnå samma säkerhet som investeringen avsåg.

11. Förbudet mot vissa förberedande åtgärder i syfte att upp- föra en kämkraftsreaktor

Utredningens förslag att slopa förbudet i 6 & kämtekniklagen mot att vidta vissa förberedande åtgärder i syfte att uppföra en kämkraftsreaktor i Sverige tillstyrks av Närings— och teknikutvecklingsverket, SKI, Lunds universitet, Lunds tekniska högskola, Lokala säkerhetsnämndema vid Forsmarks, Barsebäcks och Ringhals kärnkraftverk, OKG AB och Syd-

Bilaga 3

svenska Värmekraft AB. SKI påpekar att det nuvarande stadgandet ger SKI en artfrämmande tillsynsuppgift i så måtto att det mer rör sig om tillsyn av energipolitik an av säkerhet.

Juridiska fakultetsstyrelsen vid Uppsala universitet, Oskarshamns kommun, Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk och Folkkampanjen mot Kämkraft—Kämvapen anser att förbudet i 6 5 bör bibehållas.

12. Straffbestämmelser, åtalsanmälan

Utredningens förslag om nya straftbestämmelser och slopandet av kravet i 29 5 på åtalsanmälan från tillsynsmyndigheten tillstyrks av bl.a. SKI, Rikspolisstyrelsen, Polismyndigheten i Västerås, Hovrätten för Övre Norr- land, Kammarrätten i Jönköping och Juridiska f'akultetsstyrelsen vid Upp- sala Universitet. SKI anser att rekvisiten i 24a 5 för straffbarhet bör göras tydligare, t.ex. genom att paragrafen ges följande lydelse: "Till böter eller fängelse i högst två år dömes den som med uppsåt eller av grov oakt- samhet underlåter att vidta uppenbart erforderliga åtgärder enligt 10 5 första stycket. "

Förslaget att slopa loavet på åtalsanmälan avstyrks av Närings— och teknikutvecklingsverket. Genom att behålla bestämmelsen om åtalsprövning undviks enligt verket ett betydande merarbete för vårt rättsväsen, eftersom ett stort antal obefogade eller bagatellartade anmälningar omedelbart kan utgallras av de kompetenta tillsynsmyndighetema på området, och eftersom andra anmälningars relevans för säkerheten omedelbart kan bedömas sak- kunnigt utan omväg av ett omständligt remissförfarande. Vattenfall AB avstyrker också förslaget och framför liknande.

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kämvapen anför följande: "Vi anser att påföljden enligt 525 skall vara fängelse lägst 6 månader och högst 4 år. Påföljden enligt 5 25a bör vara lägst 1 år och högst 8 år. I 528 bör den tidigare lydelsen bibehållas. I 5 29 bör hänvisningen till 5 10 utgå enligt vad som tidigare anförts."

13. Forsknings— och utvecklingsverksamheten

Utredningens förslag att regeringen i samband med sin granskning och utvärdering av det forsknings— och utvecklingsprogram som anges i 12 5 kämtekniklagen får meddela villkor avseende forskningsarbetet under den kommande treårsperioden tillstyrks av bl.a. SKI.

Statens kämbränslenämnd anser att villkor förefaller att vara en olämplig form för att utöva inflytande på en verksamhet som är en skyldighet snarare än en rättighet för reaktorinnehavama att bedriva. Det vore enligt nämndens uppfattning bättre att använda begreppet föreskrifter i lagen. Det vore vidare enligt nämndens uppfattning bättre om lagen gav uttrycklig möjlighet även mellan granskningstillfällena för myndigheterna att pröva och för regeringen att ta ställning till strategiskt viktiga inslag i FoU-verk-

samheten. Därför bör begränsningen att villkor (föreskrifter) endast får PFOP- 1992/93198 uppställas vid granskningstillfällena utgå. Brlaga 3

Folkkampanjen mot Kämkraft—Kämvapen anför: "I 512 bör uttrycket i sista meningen ”får uppställas” utbytas mot ”skall uppställas”. Självklart skall ”sådana villkor som behövs” också uppställas!"

Svensk kämbränslehantering AB anser att det tillägg som föreslås i 12 5 är onödigt och kan leda till en viss rättsosäkerhet för reaktorägama. Bolaget anför följande: "Det är således fullt klart (enl. bestämmelserna i 10, 11, 12 55 kämtekniklagen) att FoU-programmet måste omfatta allt som behövs för att på ett säkert sätt hantera och slutförvara kämavfallet . samt riva anläggningarna. Detta kan även beskrivas som programmets huvudinriktning. Som framgår av 18 5 har myndigheterna full möjlighet att meddela föreskrifter i detta avseende om programmet är ofullständigt. Det av utredningen föreslagna tillägget är således onödigt.

Om i tillägget avses något annat med begreppet ”huvudinriktning” så kan det de facto ses som en möjlighet för den granskande myndigheten eller regeringen att utvidga reaktorinnehavamas ansvar utöver vad som anges i 10 5 2 och 3. Detta framstår som olämpligt m.h.t. rättssäkerheten eftersom det i så fall innebär att omfattningen av reaktorinnehavamas ansvar i prak- tiken inte i första hand anges genom lagen utan genom de villkor som uppställs vart tredje år vid utvärderingen av forsknings- och utvecklings— programmet."

Bolaget framhåller vidare följande när det gäller frågan om forsknings- och utvecklingsprogrammet följer lagens krav: "Vid behandlingen av FoU- programmen 1986 och 1989 har regeringen i ena fallet (1987) meddelat att programmet uppfyller de krav som ställs i KTL 12 5 men i andra fallet (1990) lagt programmet till handlingarna. Lagen kräver att ett program skall inlämnas för granskning vart tredje år. Det är otillfredsställande om man då ej får ett klart och tydligt uttalande om att programmet uppfyller eller inte uppfyller de krav som ställts. 12 5 KTL säger att programmet skall utvärderas. Riksdagen bör uttala att denna föreslaift i lagen innebär en skyldighet att klart ange antingen att programmet uppfyller lagens krav eller också de kompletteringar som behövs för att programmet skall upp- fylla lagens krav. I annat fall framstår granskningen och utvärderingen som meningslös eller i varje fall tandlös."

Bolaget framhåller följande beträffande myndigheternas tillsyn av efter- levnaden av bestämmelserna i 11 och 12 55 kämtekniklagen: "På sid 361 sägs i andra stycket att ”Genom befogenheten att vägra betala ut avgifts- medel till kämkraftföretagen kan således kämbränslenämnden utöva styr- ning och kontroll av medlens användning.” Detta måste dock ske inom ramen för reaktorinnehavarens ansvar enligt 10 och 11 55. Vid tillsyn bör väl i första hand 18 5 KTL tillämpas och inte änansieringslagen. Diskussionen på sidan 361 ger intrycket att utredningen gärna vill blanda ihop de två lagarna."

Sydsvenska Värmekraft AB framhåller att för att tillståndshavaren skall kunna leva upp till sitt ansvar för forskning och utveckling är det viktigt att denna möjlighet endast utnyttjas i undantagsfall och verkligen enligt förslaget begränsas till att avse verksamhetens huvudinriktning.

Bilaga 3

Vattenfall AB avstyrker förslaget att regeringen skall få meddela villkor.

14. Finansieringslagen

Utredningens förslag att renodla änansieringslagen tillstyrks av bl.a. Närings-

och teknikutvecklingsverket och Kammarrätten i Jönköping. Kammar- rätten ifrågasätter om inte begreppet "radioaktivt avfall" skulle kunna ges en tydligare teknisk beskrivning i 2 5. Språkligt sett torde detta ordpar i änansieringslagen inte överensstämma med vad som avses. I 13 5 strål- skyddslagen har ordparet en annan betydelse. Vidare kan det missförstås internationellt, då det inte motsvarar begreppet "radioactive waste".

Hovrätten för Övre Norrland finner det lämpligt att även övriga bestämmelser i änansieringslagen överförs till och inarbetas i kämteknik- lagen. Hovrätten delar däremot utredningens uppfattning om att lagen om finansiering av hantering av visst radioaktivt avfall m.m. bör stå kvar oförändrad.

Utredningens uppfattning att prövningsförfarandet vid utbetalning av medel och frågan därför bör bli föremål för en översyn delas av Riksrevi- sionsverket.

Folkkampanjen mot Kämkraft-Kämvapen anför följande: "52 mom 1 omformuleras enligt följande: ”en säker hantering och slutförvaring vid varje tidpunkt av det i reaktorn ditintills använda kärnbränslet och därav härrörande radioaktivt avfall”.

52 mom 2 omformuleras enligt följande: ”en säker avveckling och riv- ningen av reaktoranläggningen vid varje tidpunkt'.

Motivet för denna omformulering är att man aldrig på förhand kan veta när kärnkraften eventuth kan komma att snabbawecklas. Därför måste medlen vid varje tidpunkt vara tillräckliga för slutförvaring av befintligt aktivt avfall inklusive reaktoranläggningen. Efter en snabbaweckling kan man befara att reaktorägaren saknar betalningsförmåga varför tillräckliga medel måste finnas fonderade.

Andra raden i första meningen 56 bör utgå. Avgiften skall alltid fast- ställas av regeringen.

Påföljden enligt 59 bör vara böter eller fängelse i högst 2 år. 55 förses med följande tillägg: *Avgiftsmedel får dock ej tas i anspråk i sådan omfattning att tillgängliga medel reduceras under de belopp som krävs för att vid varje tidpunkt bekosta slutförvaring av allt radioaktivt avfall från reaktorinnehavarens anläggning inklusive rivning och slutför- varing av själva anläggningen'."

Svensk kämbränslehantering AB anför följande: "I 1 5 anges att lagen ger ”bestämmelser om avgifter för finansiering av omhändertagandet av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall från kämteknisk verksam- het” i allmänhet. Lagen reglerar dock endast en ”reaktorinnehavares” skyl- digheter. Enligt 10 5 2 och 3 KTL åligger det alla som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet att ta hand om kärnavfall och kärnämne och riva anläggningarna. Hur finansieringen av detta skall ske för tillståndsinne-

Bilaga 3

havare som inte är reaktorinnehavare är inte reglerat (utöver för gammalt avfall från Studsvik, som regleras i den s.k. Studsvikslagen).

Begreppet reaktorinnehavare är inte väl definierat i änansieringslagen. I 11 5 KTL används i stället begreppet ”den som har tillstånd att inneha eller driva en kämkraftsreaktor”, vilket således inte innefattar reaktorinnehava- ren Studsvik. I änansieringslagen avses troligen även denna tolkning. Lagen bör tydliggöras på denna punkt."

15. Övriga frågor

SKI tillstyrker de föreslagna tilläggen till 18 5. Inspektionen framhåller dock att dess befogenhet bör begränsas till att vidta de åtgärder som är omedelbart nödvändiga för att trygga säkerheten. I den mån det sedan inte finns någon ansvarig med tillräcklig kompetens att fortsätta verksamheten bör inspektionen kunna överlämna ärendet till regeringen för utseende av lämplig "tvångsförvaltare" eftersom inspektionen som tillsynsmyndighet inte bör ha något utförandeansvar. Inspektionen vill i detta sammanhang erinra om att det numera, sedan Vattenfall bolagiserats, är oklart vem som lämpligen representerar staten inom energiområdet, dvs. vem som på statens vägnar vidtar och får vidta åtgärder, innefattande kärnteknisk verk- samhet, med kärnämne eller kärnavfall som förverkats med stöd av 26 5 KTL, eller som påträffas och saknar behörig innehavare, eller som avses med det föreslagna tillägget. SKI anser att formuleringarna i 18 5 andra stycket bör modifieras med hänsyn till vad som anförts.

I anslutning till det föreslagna tillägget till 3 5 påpekar SKI följande: "Enligt 14 5 lagen (1976:633, omtryckt 1989:935) om kungörande av lagar och andra författningar skall internationella överenskommelser och de ändringar i sådana som enligt författning skall gälla som svensk rätt kungöras. Sådant kungörande skall i princip ske i SFS. Om det är lämp- ligare får regeringen dock bestämma att kungörandet skall ske på något annat sätt. Var kungörandet i sådant fall sker skall ges till känna i den författningssarnling där författningen har kungjorts. Detta torde innebära att det i KTL bör anges att NPT-fördraget och konventionen om fysiskt skydd är publicerade i SÖ 1970:12 resp. SO l985:24. Utredningens uttalande i betänkandet sid 300 att det skulle räcka att sådan hänvisning ges i en framtida tillärnpningsföreskrift, utgiven av SKI, övertygar inte, eftersom det strider mot den citerade lagtexten. SKI föreslår att en upp- lysning om att NPT-fördraget och konventionen om fysiskt skydd är publi- cerade i SÖ 1970:12 resp. SÖ l985:24 och att de är införlivade med svensk rätt genom 3 5 KTL tas in sist i den föreslagna författningstexten (under strecket). Som följd av vad som ovan anförts i anslutning till 2 5 3b bör slutet av 3 5 första stycket ha följande lydelse: , dels garantera fysiskt skydd av kärnämne och sådant kärnavfall som utgörs av använt käm- bränsle."

I fråga om överlåtelse och återkallelse av tillstånd enligt kämtekniklagen har SKI kommit in med ett särskilt yttrande, i vilket sammanfattningsvis anförs att det: "... synes rimligt och ändamålsenligt att göra sådana änd-

Bilaga 3

ringar i lagen som gör det möjligt att genom beslut av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer lägga ansvaret för omhändertagandet av använt kärnbränsle och kärnavfall, såväl det operativa ansvaret som det ekonomiska och juridiska, på det företag som har de bästa förutsätt- ningama att fullfölja skyldigheterna."

Folkkampanjen mot Kämkraft—Kämvapen framför utöver vad som tidiga- re redovisats följande synpunkter:

"Fåmnlning om kärnteknisk verksamhet. 54 punkterna 2 och 3. Uran 233 och plutonium bör icke införas i riket över huvud taget. Beträffande det material som avses i punktema 4 och 5 bör mängdbegränsningar finnas för SKI:s tillståndsbefogenheter.

Några undantag från kraven på särskilt utfärdat tillstånd när det gäller att att befattning med kärnämne bör inte förekomma. 512 och 513 bör därför utgå.

I 518 bör uttrycket ”bör ansökningen” ersättas av ”skall ansökningen”, uttrycket ”får meddela” ersättas av ”skall meddela” och uttrycket ”Myndig- heterna får därvid” ersättas av ”Myndighetema skall därvid”.

Samma skärpning av formuleringarna bör göras i 519, dvs ”fär meddela” ersätts av ”skall meddela” och ”får därvid uppställa” ersätts av ”skall därvid uppställa”.

Den avslutande bisatsen i 520, ”eller överlämnas till regeringen för prövning” bör utgå.

Kämämne eller kärnavfall bör under inga villkor transiteras genom landet. 522 bör alltså utgå.

Strälskyddslagen (1988:220)

Miljökonsekvensbeskrivningar bör vara ett oawisligt krav för all till- ståndsgivning. I 522a och 527 bör uttrycket ”får föreskriva” utbytas mot ”skall föreskriva”.

Strälskyddsjörordningen (1988:293)

Första meningen, andra stycket 514a bör lyda: 'statens strålskyddsinstitut skall föreskriva att det även i andra ärenden än som avses i första stycket för vilka tillstånd krävs skall upprättas...”

Lagen om förbud mot utförsel av vissa produkter..

(I99I:341)

I 51 mom 7 utbytes ”är” mot ”kan vara”. Det har visat sig att exempelvis en högtryckspress från svenska ABB har använts för Iraks käm- vapenprogram. Sådan utrustning måste bli föremål för särskild uppmärk- samhet, även om den också kan ha annan icke kärnteknisk användning."

Lagrådsremissens lagförslag

1 Förslag till Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1984:3) om kärnteknisk verk- samhet

dels att 1-5, 11-13, 16-19, 25, 28 och 29 55 skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 2 a, 5 a, 5 b och 25 a 55, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 51 Denna lag gäller kämteknisk verksamhet, m.m.

Med sådan verksamhet avses

1. uppförande, innehav eller drift av kärnteknisk anläggning, 2. förvärv, innehav, överlåtelse, hantering, bearbetning, transport av eller annan befattning med kärnämne eller kärnavfall,

3. införsel till riket av kärnämne eller kärnavfall,

4. utförsel ur riket av a. kärnämne eller mineral med halt av sådant ämne,

b. vad som har framställts av kärnämne eller vara i vilken sådant ämne ingår,

c. utrustning eller material som har särskilt konstruerats eller iordningställts för bearbetning, användning eller framställning av kärnämne eller som annars är av väsentlig betydelse för framställning av kämladdningar, i den utsträck— ning regeringen föreskriver, och

5. upplåtelse eller överlåtelse av rätt att utom riket tillverka sådan utrustning eller sådant material som avses i 4 c och som tillverkas inom riket, i den utsträckning regeringen föreskriver.

lSenaste lydelse 1987:3.

3. införsel till riket och utförsel ur rike! av kärnavfall,

4. utförsel ur riket av a. mineral med halt av kämärnne, b. vad som har framställts av kärnämne eller vara i vilken sådant ämne ingår,

c. utrustning eller material som har särskilt konstruerats eller iordningställts för bearbetning, användning eller framställning av kärnämne eller som annars är av väsentlig betydelse för framställning av kämladdningar, i den utsträck- ning regeringen föreskriver, och

5. upplåtelse eller överlåtelse från svensk myndighet, svenskt företag eller den som är bosatt eller stadig- varande vistas häri riket till någon i utlandet av rätt att tillverka sådan utrustning eller sådant material som avses i 4 c, 1 den utsträckning regeringen föreskriver.

kärnämne eller .

Bilaga 4

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

25

I denna lag avses med

1. kärnteknisk anläggning: a. anläggning för utvinning av kärnenergi (kämkraftsreaktor),

b. annan anläggning i vilken en självunderhållande kärnreaktion kan ske, såsom forskningsreaktor,

c. anläggning för utvinning, framställning, hantering, bearbet- ning, logring eller slutlig förvaring av kärnämne, och

d. anläggning för hantering, bearbetning, lagring eller slutlig förvaring av kärnavfall,

2. kärnämne:

I denna lag avses med

1. kärnteknisk anläggning: a. anläggning för utvinning av kärnenergi (kämkraftsreaktor),

b. annan anläggning i vilken en självunderhållande kärnreaktion kan ske, såsom forskningsreaktor,

c. anläggning för utvinning, framställning, hantering, bearbet- ning, förvaring som avses bli be- stående (slutförvaring) eller annan förvaring (lagring) av kärnämne, och

d. anläggning för hantering, bearbetning, lagring eller slutför- varing av kärnavfall,

a. uran, plutonium eller annat ämne som används eller kan användas för utvinning av kärnenergi (kärnbränsle) eller förening i vilken sådant ämne

ingår,

b. torium eller annat ämne som är ägnat att omvandlas till kärnbränsle eller förening i vilken sådant ämne ingår, och c. använt kärnbränsle som inte har placerats i slutförvar,

3. kärnavfall:

a. använt kärnbränsle som har placerats i slutförvar,

b. radioaktivt ämne som har bildats i en kärnteknisk anläggning eller material eller annat som har blivit radioaktivt förorenat i en sådan anläggning, och

c. radioaktiva delar av en kärn- teknisk anläggning som awecklas.

3. kärnavfall:

a. använt kärnbränsle som har placerats i slutförvar,

b. radioaktivt ämne som har bildats i en kämteknisk anläggning och som inte har framställts eller tagits ur anläggningen för att an— vändas i undervisnings- eller forsk- ningssyjie eller för medicinska, jordbrukstekniska eller kanoner— siella ändamål,

c. material eller annat som har tillhört en kärnteknisk anläggning och blivit radioaktivt förorenat samt inte längre skall användas i en sådan anläggning, och

d. radioaktiva delar av en käm- teknisk anläggning som awecklas.

Bilaga 4

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2a5

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i

fråga om kärnämne eller kärnaifall föreskriva om undantag från denna

lag eller vissa bestämmelser i la- gen, i den utsträckning det kan ske utan att syfiet med lagen åsidosätts.

352

Kärnteknisk verksamhet skall be- drivas på sådant sätt att kraven på säkerhet tillgodoses och de förplik- telser uppfylls som följer av Sveriges överenskommelser i syfte att förhindra spridning av käm- vapen.

Kärnteknisk verksamhet skall be- drivas pä sådant sätt att kraven på säkerhet tillgodoses och de förplik- telser uppfylls som följer av Sveriges överenskommelser i syfte att förhindra spridning av kärn- vapen och obehörig befattning med kärnämne och sådant kärnatfall som utgörs av använt kärnbränsle.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fär meddela de föreskn'frer som behövs för att sådana förpliktelser skall uppfyllas som ingår i överens- kommelser som avses i första stycket. Bestämmelser om strålskydd finns i strålskyddslagen (1988:220).

4 & Säkerheten vid kärnteknisk verksamhet skall upprätthållas genom att de åtgärder vidtas som krävs för att [. förebygga fel i eller felaktig funktion hos utrustning, felaktigt hand- lande eller annat som kan leda till en radiologisk olycka, och 2. förhindra olovlig befattning med kärnämne eller kärnavfall. Regeringen eller den rrtyndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föresknfier om åtgärder som avses i första stycket.

2 Senaste lydelse 198823.

Bilaga 4

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

553

För kämtelmisk verksamhet krävs tillstånd enligt denna lag. Frågor om tillstånd prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Tillstånd att uppföra en kämkraftsreaktor får inte meddelas.

I fråga om kärnämne eller käm- atfall i små mängder eller med låga halter av radioaktivitet kan re- geringen i förordning meddela föreskrifter om tillstånd för envar eller för viss yrkesgrupp eller för vissa inrättningar, institutioner eller företag att använda ämnet eller avfallet i undervisnings- eller forsk- ningssyfie eller för medicinska, jordbrukstekniska, industriella eller kommersiella ändamål.

För kärnteknisk verksamhet krävs tillstånd enligt denna lag. Frågor om tillstånd prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

En tillståndshavare får efter godkännande av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer uppdra åt någon annan att vidta åtgärder som enligt denna lag skall utföras av tillstånds- havaren.

5a5

Tillstånd att uppföra en käm- krafisreaktor får inte meddelas.

Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd här i riket slutförvara använt kärnbränsle eller kärnatfall

från en kärnteknisk anläggning eller

en annan kärnteknisk verksamhet i ett annat land. Tillstånd får endast medges om det finns synnerliga skäl och genomförandet av det program som avses i 12 5 inte försvåras.

5b5

JSenaste lydelse 1987z3.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

föreskriva att det i ärenden om tillstånd enligt denna lag skall upp- rättas en miljökonsekvens- beskrivning som möjliggör en sam- lad bedömning av en planerad

Bilaga 4

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan på miljön och hälsan.

11 5 Den som har tillstånd att inneha eller driva en kämkraftsreaktor skall, utöver vad som sägs i 10 5, svara för att den allsidiga forsknings- och utvecklingsverksamhet bedrivs som behövs för att vad som föreskrivs i

. 10 5 2 och 3 skall kunna fullgöras.

Frågor om kompletterande forsk- nings- och utvecklingsverksamhet som avses i första stycket prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer

125

Den som har tillstånd att inneha eller driva en kämkraftsreaktor skall i samråd med övriga reaktor- innehavare upprätta eller låta upp- rätta ett program för den allsidiga forsknings- och utvecklings- verksamhet och de övriga åtgärder somangesi 10å20ch30ch 11 5. Programmet skall dels innehålla en översikt över samtliga åtgärder som kan bli behövliga, dels närmare ange de åtgärder som avses bli vidtagna inom en tidrymd om minst sex år. Programmet skall med början är 1986 vart tredje år in- sändas till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer för att granskas och utvärderas.

Den som har tillstånd att inneha eller driva en kämkraftsreaktor skall i samråd med övriga reaktor- innehavare upprätta eller låta upp- rätta ett program för den allsidiga forsknings- och utvecklings- verksamhet och de övriga åtgärder somangesi 10520ch30ch ll 5. Programmet skall dels innehålla en översikt över samtliga åtgärder som kan bli behövliga, dels närmare ange de åtgärder som avses bli vidtagna inom en tidrymd om minst sex år. Programmet skall vart tredje år insändas till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer för att granskas och utvärderas. I samband med gransk- ningen och utvärderingen får sådana villkor ställas upp som behövs avseende den fortsatta forsk- nings- och utvecklingsverksamheten.

135

I fråga om skyldighet för en reaktorinnehavare att svara för vissa

I fråga om skyldighet för en reaktorinnehavare att svara för vissa

kostnader som staten har och att kostnader som staten har och att

erlägga en årlig avgift till staten erlägga en årlig avgift till staten

Bilaga 4

Nuvarande lydelse

finns bestämmelser i lagen (1981:669) om finansiering av framtida utgifter för använt käm- bränsle m.m.

Föreslagen lydelse

änns bestämmelser i lagen (1992:000) om finansiering av framtida utgifter för använt kärn- bränsle m.m.

165

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av villkor eller före- skrifter som meddelats med stöd av lagen utövas av den myndighet som regeringen bestämmer.

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av villkor eller före— skrifter som meddelats med stöd av lagen samt övervakning och kontroll av slutförvar utövas av den myndig— het som regeringen bestämmer.

175

En tillståndshavare skall på be- gäran av tillsynsmyndigheten

l. lämna myndigheten de upp- lysningar och tillhandahålla de handlingar som behövs för till- synens utövande, och

2. ge myndigheten tillträde till anläggning eller plats där kämteknisk verksamhet bedrivs, i den omfattning som behövs för tillsynens utövande.

En tillståndshavare skall på be- gäran av tillsynsmyndigheten

1. lämna myndigheten de upp- lysningar och tillhandahålla de handlingar som behövs för till- synen, och

2. ge myndigheten tillträde till anläggning eller plats där kärnteknisk verksamhet bedrivs för undersökningar och provtagningar, i den omfattning som behövs för tillsynen.

En tillståndshavares skyldigheter enligt första stycket gäller i den utsträckning som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer även gente- mot den som utsetts som övervakare av att de förpliktelser uppfylls som följer av Sveriges överenskommelser i syfte att förhindra spridning av kärnvapen.

Vad som i första och andra stycket sägs om tillståndshavaren gäller även uppdragstagare som avses i 5 5 andra stycket.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för tillsynen.

Bilaga 4

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

185

Tillsynsmyndigheten får besluta om de åtgärder som behövs för att trygga efterlevnaden av denna lag eller av villkor eller föreskrifter som uppställts med stöd av lagen.

Tillsynsmyndigheten får besluta om de åtgärder som behövs samt meddela tillståndshavaren eller sådan uppdragstagare som avses i 5 5 andra stycket de förelägganden och förbud som behövs i enskilda fall för att denna lag eller före-

skrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen skall , följa—V-

Om någon inte vidtar en åtgärd som åligger honom enligt denna lag eller enligt föreskn'fier eller villkor som har meddelats med stöd av lagen eller enligt tillsynsmyndig- hetens föreläggande, får myndig- heten Iåta vidta åtgärden på hans bekostnad.

19 &

Den som har tillstånd att driva en sådan kämteknisk anläggning som avses i 2 $ 1 a eller 1 b eller en anläggning för framställning, han- tering, bearbetning, lagring eller slutlig förvaring av kärnämne eller kärnavfall är skyldig att ge lokal säkerhetsnämnd, som regeringen bestämmer, insyn i säkerhets- och strålskyddsarbetet vid anläggningen.

Den som har tillstånd att driva en sådan kärnteknisk anläggning som avses i 2 $ 1 a eller 1 b eller en anläggning för framställning, han- tering, bearbetning, lagring eller slutförvaring av kärnämne eller kärnavfall är skyldig att ge lokal säkerhetsnämnd, som regeringen bestämmer, insyn i säkerhets- och strålskyddsarbetet vid anläggningen.

255

Till böter eller fängelse i högst två år döms den som

1. bedriver kämteknisk verk- samhet utan tillstånd enligt 5 5 eller bryter mot 6 5, eller

Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. bedriver kärnteknisk verk- samhet utan tillstånd enligt 5 & eller 5 a 5 andra stycket eller bryter mot 6 5, eller

2. åsidosätter villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna

lag.

4Senaste lydelse 1989z323.

Bilaga 4

Nuvarande lydelse

I fråga om olovlig införsel av kärnämne eller kärnavfall eller olovlig utförsel av kärnämne eller annat som avses i l ä 4 eller försök därtill gäller dock lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

Föreslagen lydelse

Den som i övrigt med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 10 5 döms till böter eller fängelse i högst två år.

25a5

Har någon med uppsåt begått brott enligt 25 5 och är brottet att anse som grovt skall han dömas till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Vid bedömning av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det avsett en verksamhet, ett ämne eller en produkt av särskilt farligt slag och om gärningen annars varit av särskilt allvarlig art.

285

Den som har åsidosatt vitesföre- läggande döms inte till straf enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet.

Den som har åsidosatt ett vites- föreläggande eller överträtt ett vitesförbud döms inte till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet eller

förbudet.

295

Brott som avses i 255 första stycket eller 27 5 vad gäller beslut av tillsynsmyndigheten får åtalas av allmän åklagare endast om det anmäls till åtal av tillsynsmyndig- heten.

Till ansvar enligt denna lag döms inte om gärningen är ringa. Till ansvar döms inte heller om strängare straff för gärningen kan dömas ut enligt brottsbalken eller om ansvar kan dömas ut enligt lagen (1960:418) om straff" för varusmuggling.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Har den som har tillstånd till innehav eller drift av en kärnteknisk an- läggning före ikraftträdandet uppdragit åt annan att svara för driften eller delar av driften, skall sådant godkännande som avses i 5 & andra stycket anses föreligga.

Bilaga 4

2 Förslag till Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Härigenom föreskrivs i fråga om strålskyddslagen (1988:220) dels att 27 5 skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 22 a 5, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 aå

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att det i ärenden om tillstånd enligt denna lag skall upprättas en miljökonsekvens- beskrivning som möjliggör en sam- lad bedömning av en planerad anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan på miljön och hälsan.

27 &

Om ett tillstånd har meddelats enligt lagen (1984:3) om kämteknisk verksamhet eller under tillståndets giltighetstid, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela de ytterligare villkor som behövs med hänsyn till strålskyddet. Om tillståndet avser en kärnteknisk anläggning, skall dock villkor som i avsevärd män kan påverka utform- ningen av anläggningen eller driften vid denna alltid underställas regering- ens prövning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att det i fråga om villkor som enligt första stycket underställs regeringens prövning skall upp- rättas en miljökonsekvensbeskriv- ning enligt 22 a 5.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Bilaga 4

3 Förslag till Lag om finansiering av framtida utgifter för använt käm— bränsle m.m.

Härigenom föreskrivs följande.

1 ; Avgifter skall betalas enligt denna lag för att finansiera dels omhän- dertagandet av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall från käm- kraftsreaktorer, dels vissa kostnader som staten har enligt denna lag och enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

Avgift skall betalas av den som har tillstånd att inneha eller driva en kämkraftsreaktor (reaktorinnehavaren). Avgiften skall betalas årligen så länge reaktorn är i drift.

2 & Avgiftsskyldigheten avseende omhändertagande omfattar kostnader för

1. en säker hantering och slutförvaring av i reaktorn använt kärnbränsle och radioaktivt avfall som härrör från detta efter det att kärnbränslet eller avfallet har förts bort från anläggningen,

2. en säker avveckling och rivning av reaktoranläggningen,

3. den forslmings- och utvecklingsverksamhet som behövs för att vad som avses i 1 och 2 skall kunna fullgöras.

3 & Reaktorinnehavaren skall i samråd med övriga reaktorinnehavare be- räkna kostnaderna för omhändertagandet. En sådan beräkning skall inne- hålla en uppskattning av dels kostnaderna för samtliga de åtgärder som kan behövas, dels kosmadema för de åtgärder som är planerade inom en tid- rymd om minst tre år.

Kostnadsberäkningen skall varje år ses över och lämnas till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

4 ! Utöver kostnaderna för omhändertagande skall avgifterna täcka statens kostnader för att

1. komplettera forsknings- och utvecklingsverksamhet som avses i 2 5 3,

2. pröva frågor som avses i 5 5 första stycket och 8 5 andra stycket denna lag,

3. pröva frågor om kompletterande forsknings- och utvecklingsverksam- het enligt 11 5 andra stycket lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet samt frågor om övervakning och kontroll av slutförvar enligt 16 & samma lag.

5 & Avgiftens storlek fastställs årligen för nästföljande kalenderår av re— geringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Varje reaktorinnehavare skall betala avgift i förhållande till den energi som levereras.

Bilaga 4

6 & Avgiften bestäms så att de sammanlagda avgiftsbeloppen som betalas under reaktorns drifttid täcker kostnadema för omhändertagandet och statens kostnader enligt 4 5. _

Vid avgiftsberäkningen skall hänsyn tas till tidigare åtgärder för omhän- dertagande av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall som härrör från detta, reaktoranläggningens beskaffenhet och övriga omständigheter som kan påverka avgiftens storlek.

7 & Avgiften skall betalas till den myndighet som regeringen bestämmer. Myndigheten skall sätta in medlen på räntebärande konto i Riksbanken. Räntan skall läggas till kapitalet.

8 5 De avgifter som betalats av reaktorinnehavaren skall användas för att ersätta innehavaren för kostnader för omhändertagandet samt för att täcka statens kostnader för åtgärder enligt 45 hänförliga till reaktorn eller förenade med bränsle som använts i reaktorn.

Frågor om användning av avgiftsmedlen prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

9 & Reaktorinnehavaren skall på begäran lämna de upplysningar och till- handahålla de handlingar som behövs för att regeringen eller den myndig- het som regeringen bestämmer skall kunna fastställa avgiftens storlek och pröva frågor om användningen av medlen. I den utsträckning det behövs skall reaktorinnehavaren på begäran även lämna tillträde till anläggningar eller platser där använt kärnbränsle eller radioaktivt avfall som härrör från detta förvaras eller hanteras.

10 5 Den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet åsidosätter sina skyl- digheter enligt 9 5 genom att lämna oriktig uppgift döms till böter, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken.

11 5 Ett beslut enligt 9 5 att infordra uppgifter eller begära tillträde till anläggningar eller platser får förenas med vite.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993, då lagen (l981:669) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. upphör att gälla.

Lagrådet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1992—10-29

Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt Hamdahl, justitierådet Hans-Gunnar Solerud, regeringsrådet Anders Swartling.

Enligt protokoll vid regeringssammanträde den 8 oktober 1992 har regeringen på hemställan av statsrådet Johansson beslutat inhämta lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1984:3) om kämteknisk verksamhet, m.m.

Förslagen har inför lagrådet föredragits av kammarrättsassessom Per Bergman.

Förslagen föranleder följande yttrande av lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Enligt det remitterade förslaget skall i 5 & införas ett nytt andra stycke som innehåller att en tillståndshavare efter godkännande av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får uppdra åt någon annan att vidta åtgärder som enligt lagen skall utföras av tillståndshavaren. Förslaget är grundat på ett förslag i betänkandet SOU 199l:95. Betänkandet innehöll också ett förslag om tillägg till lagens straffbestämmelser om att även den åt vilken tillståndshavaren lämnat uppdrag av nyss nämnt slag skulle dömas till ansvar för sådana brott som avses i remissförslagets 25 och 25 a 55.

! remissprotokollet anförs att det föreslagna andra stycket i 5 5 innebär att driftsansvaret kan överlåtas på annan och att om så sker denne åläggs ett ansvar samtidigt som tillståndshavaren i princip behåller ansvaret för att skyldigheterna enligt kämtekniklagen fullgörs. I fråga om den i betänkandet SOU 1991:95 föreslagna särskilda bestämmelse som jämställer uppdragstagaren med tillståndshavaren när det gäller det straffrättsliga ansvaret anför föredragande statsrådet att en sådan bestämmelse är onödig och skulle kunna leda till oklarheter om ansvaret vid brott mot lagen. Han tillfogar att det av allmänna straffrättsliga principer förjer att den som utför åtgärder för annans räkning också har ett straffrättsligt ansvar.

Frågan synes vara otillräckligt förberedd i det remitterade lagförslaget. Lagrådet kan inte finna att med den utformning detta fått uppdragstagaren skulle kunna dömas till ansvar enligt 25 eller 25 a 5. Den i betänkandet SOU 1991:95 intagna ståndpunkten synes ha bättre skäl för sig och en utväg skulle kunna vara att till 5 & foga ett tredje stycke av innebörd att, såvitt avser de åtgärder som godkännandet omfattar, vissa angivna bestämmelser i lagen, bl.a. 10, 17, 18 och 25 55, skall tillämpas på uppdragstagaren som om han var tillståndshavare. På den tid som stått till buds för lagrådsgranskningen har det dock inte varit möjligt att överväga

Bilaga 5

alla bestämmelser som bör omfattas av ett sådant tillägg och bedöma alla dess konsekvenser.

Det föreslagna andra stycket i 11 5 torde vara obehövligt och bör inte införas.

Övriga lagförslag

lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Innehåll Regeringens proposition ............................ 1 Propositionens huvudsakliga innehåll ................... 1 Propositionens lagförslag ........................... 3 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 3 november 1992 17 1 Inledning .................................. 17 2 Allmän motivering ............................ 18 2.1 Allmänna utgångspunkter ..................... 18 2.2 Behovet av lagändringar m.m ................... 20 2.3 Begreppen kärnämne och kärnavfall m.m. .......... 21 2.4 Internationella överenskommelser ............... 24 2.5 Tillståndsprövning och beslutsunderlag ............ 27 2.6 Förbud mot slutförvaring av utländskt kärnavfall ...... 29 2.7 Myndigheternas verksamhet . . . .- ............... 33 2.8 Tillståndshavarens ansvar ..................... 35 2.8.1 Överlåtelse av driftansvaret m.m. ........... 35 2.8.2 Bestämmelser om straffansvar .............. 37 2.9 Forskning och utveckling samt finansieringen av kämavfallets slutförvaring ............................ 39 2.10 Finansieringslagen ........................ 40 2.11 Studsvikslagen ........................... 41 3 Upprättade lagförslag .......................... 43 4 Specialmotivering ............................. 43 4.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:3) om kärn-

teknisk verksamhet ......................... 43

4.2 Förslaget till lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220) 49 4.3 Förslaget till lag om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. ..................... 49 4.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1988: 1597) om finansie- ring av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. . . . . 51 4.5 Förslaget till lag om ändring i kommunalskatte- lagen (1928z370) ......................... 51 5 Hemställan ................................ 51 6 Beslut .................................... 51

Bilaga 1 Sammanfattning av betänkandet (SOU 1991:95) Översyn av

lagstiftningen på kämenergiområdet ............... 52 Bilaga 2 Utdrag ur betänkandets lagförslag ................ 65 Bilaga 3 Sammanställning av remissyttranden över betänkandet . . . . 79 Bilaga 4 Lagrådsremissens lagförslag .................... 94 Bilaga 5 lagrådets yttrande ......................... 105

gotab 42220. Stockholm 1992