Upphävd författning

Förordning (1992:989) om begränsning av sådana räntebidrag för bostäder som lämnas enligt äldre bestämmelser

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1992-09-17
Ändring införd
SFS 1992:989 i lydelse enligt SFS 1998:673
Ikraft
1993-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller

 1. räntebidrag för ny- eller ombyggnad som lämnas enligt

[S2]nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692),

[S3]ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693),

[S4]bostadsfinansieringsförordningen (1974:946),

[S5]bostadslånekungörelsen (1967:552),

[S6]förordningen (1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål,

[S7]förordningen (1989:573) om ändrade villkor för vissa lån som beviljats för anordnande av studentbostäder och

[S8]förordningen (1986:82) om ränta och amortering m.m. i fråga om vissa statliga tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse,

 1. räntebidrag för energibesparande åtgärder som lämnas enligt förordningen (1977:332) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus m.m.,
 2. räntebidrag för förvärv av egnahem som lämnas enligt förordningen (1987:258) om stöd till flerbarnsfamiljer för köp av egnahem och

[S9]förordningen (1984:614) om lån för förvärv av vissa fastigheter som har förköpts enligt förköpslagen (1967:868).

2 §  Räntebidrag enligt de författningar som anges i 1 § lämnas för tid efter utgången av år 1992 i den utsträckning som följer av 3--8 §§ denna förordning. Äldre föreskrifter som strider mot dessa bestämmelser gäller inte.

Räntebidrag för ny- eller ombyggnad eller energibesparande åtgärder

3 §  Räntebidrag för ny- eller ombyggnad eller energibesparande åtgärder lämnas endast, om det projekt som avses med bidraget har färdigställts

[S2]i fråga om hyres- eller bostadsrättshus, år 1978 eller senare och

[S3]i fråga om egnahem, år 1980 eller senare.

4 §  I stället för vad som anges i äldre bestämmelser skall i fråga om räntebidrag för ny- eller ombyggnad eller energibesparande åtgärder den garanterade räntesatsen vid ingången till det låneår som påbörjas under år 1995 och vid ingången till varje påföljande år av lånetiden höjas med

[S2]0,35 procentenheter, om bidraget avser ett hyres- eller bostadsrättshus och

[S3]0,5 procentenheter, om bidraget avser ett egnahem.

[S4]För sådana nybyggda hyres- och bostadsrättshus där lånetiden börjat löpa den 1 januari 1989 eller senare gäller, i stället för vad som föreskrivs i första stycket, att den garanterade räntesatsen skall höjas med 0,10 procentenheter för det låneår som i det enskilda ärendet påbörjas närmast efter den 31 augusti 1998. Efter detta låneår skall höjning ske i enlighet med vad som föreskrivs i första stycket. Förordning (1998:673).

5 §  I fråga om räntebidrag för ny- eller ombyggnad eller energibesparande åtgärder skall den garanterade räntesatsen dessutom höjas den 1 januari 1993 med det antal procentenheter som anges i följande sammanställning.

År för projekttets färdigställandeExtra höjning av den garanterade räntesatsen, procentenheter
Hyresrätt/ BostadsrättEgnahem
19782,70
19792,10
19801,701,60
19811,351,25
19821,201,10
19831,050,90
19840,900,60
19850,600,30
19860,550,25
19870,550,25
19880,500,20
19890,400,10
19900,35
19910,30

6 §  Räntebidrag för nybyggnad till den del bidraget avser den beräknade räntekostnaden för sådana lånedelar som belöper på den del av låneunderlaget som överstiger 110 procent av schablonlåneunderlaget enligt förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån lämnas med 30 procent av kostnaden. Förordning (1995:603).

Räntebidrag för köp av egnahem

7 §  I fråga om räntebidrag för köp av egnahem skall den garanterade räntesatsen höjas den 1 januari 1993, utöver vad som följer av äldre bestämmelser, med det antal procentenheter som anges i följande sammanställning.

År då huset förvärvadesExtra höjning av den garanterade räntesatsen, procentenheter
19840,60
19850,30
19860,25
19870,25
19880,20
19890,10

Övriga bestämmelser

8 §  Räntebidrag lämnas inte för tid efter det att den garanterade räntan första gången uppgår till eller överstiger den beräknade kostnaden för ränta på de lån eller lånedelar som belöper på låneunderlaget för bostäder.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:989) om begränsning av sådana räntebidrag för bostäder som lämnas enligt äldre bestämmelser

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.
  2. Bestämmelsen i 8 § tillämpas även i ärenden i vilka det förhållande som avses i paragrafen har inträtt före ikraftträdandet. I sådana fall skall räntebidragsgivningen upphöra vid utgången av år 1992 eller, om räntebidragsgivningen på grund av höjningar av låneräntor då har återupptagits, första gången därefter som den garanterade räntan uppgår till eller överstiger den räntekostnad som avses i 8 §.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:150
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1995:603) om ändring i förordningen (1992:989) om begränsning av sådana räntebidrag för bostäder som lämnas enligt äldre bestämmelser

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
  2. Den nya bestämmelsen i 4 § om den årliga höjningen av den garanterade räntan tillämpas från och med det bidragsår som börjar under år 1995.
  3. Den nya bestämmelsen i 6 § om räntebidrag med 30 procent av en viss räntekostnad tillämpas i fråga om räntebidrag för tid efter utgången av år 1994.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:311, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:BoU13
  Omfattning
  ändr. 4, 6 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1998:673) om ändring i förordningen (1992:989) om begränsning av sådana räntebidrag för bostäder som lämnas enligt äldre bestämmelser

Förarbeten
Rskr. 1997/98:306, Prop. 1997/98:119, Bet. 1997/98:BoU10
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (2016:477) om upphävande av förordningen (1992:989) om begränsning av sådana räntebidrag för bostäder som lämnas enligt äldre bestämmelser

Omfattning
upph.