Inaktuell version

Skogsvårdsförordning (1993:1096)

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1993-09-30
Ändring införd
SFS 1993 i lydelse enligt SFS 2008:801
Upphäver
Ädellövskogsförordning (1984:120)
Skogsvårdsförordning (1979:791)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  Föreskrifter om gränserna för svårföryngrad skog och skyddsskog finns i förordningen (SKSFS 1983:1) om svårföryngrad skog och skyddsskog.

[S2]Föreskrifter om gränserna för fjällnära skog finns i förordningen (SKSFS 1991:3) om gränserna för fjällnära skog.

Anläggning av skog på skogsmark

2 §  Skogsmarkens virkesproducerande förmåga skall i fall som avses i 5 § första stycket 1 skogsvårdslagen (1979:429) inte anses tillvaratagen på ett godtagbart sätt, när beståndets virkesförråd gått ned till under hälften av det förråd som normalt bör finnas, om det inte finns särskilda skäl för en annan bedömning. Vid bedömningen skall hänsyn tas till boniteten samt beståndets trädslag och ålder.

[S2]I fall som avses i 5 § första stycket 3 skogsvårdslagen skall skogens tillstånd anses vara uppenbart otillfredsställande när beståndets virkesförråd eller tillväxt är mindre än en tredjedel av vad som är normalt på växtplatsen.

3 §  Om det enligt 5 § första stycket 1 eller 2 skogsvårdslagen (1979:429) finns en skyldighet att anlägga ny skog ska sådd, plantering eller åtgärder för naturlig föryngring ha utförts senast under det tredje året räknat från det år då skyldigheten uppkom. Med år ska avses tiden från och med den 1 juli ett år till och med den 30 juni nästkommande år.

[S2]På sådan skogsmark i Skåne, Blekinge, Hallands, Kronobergs, Kalmar, Västra Götalands, Jönköpings, Östergötlands, Örebro och Södermanlands län samt Nykvarns och Södertälje kommuner i Stockholms län som drabbats av stormfällning den 8 och 9 januari 2005 ska i stället för vad som sägs i första stycket, sådd, plantering eller åtgärder för naturlig föryngring ha utförts senast under femte året från det att skyldigheten uppkom.

[S3]I fall som avses i 5 § första stycket 3 skogsvårdslagen ska Skogsstyrelsen med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet besluta inom vilken tid åtgärder för anläggning av ny skog senast ska vara utförda. Förordning (2008:549).

4 §  Endast metoder som erfarenhetsmässigt eller genom forskningsrön och prov i praktisk skala visat sig ge tillfredsställande resultat inom godtagbar tid får användas vid beståndsanläggning.

5 §  Anläggning av ny skog skall ske genom sådd eller plantering när naturlig föryngring inte kan bedömas ge tillfredsställande återväxt inom godtagbar tid.

6 §  Ny skog skall vårdas genom hjälpplantering, plantröjning och andra åtgärder som behövs för att den skall utvecklas tillfredsställande.

7 §  Skogsstyrelsen meddelar föreskrifter om

 1. markberedning och andra åtgärder som behövs för att trygga återväxten,
 2. det lägsta antal huvudplantor av lämplig beskaffenhet som med hänsyn till markens bonitet skall finnas på en föryngringsyta och hur dessa plantor skall vara fördelade för att kravet på en tillfredsställande återväxt skall vara uppfyllt, och
 3. vid vilken tidpunkt detta krav skall vara uppfyllt vid användning av olika föryngringsmetoder.

[S2]Hyggesplöjning får inte användas som markberedningsmetod.

8 §  Skogsstyrelsen får meddela föreskrifter om

 1. vilket skogsodlingsmaterial som får användas inom olika områden och vilka villkor som skall gälla för sådan användning, och
 2. vad som avses med skogsodlingsmaterial och frökälla i enlighet med rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial2.

[S2]Skogsstyrelsen får även meddela föreskrifter om produktion av, handel med och införsel av skogsodlingsmaterial i enlighet med direktiv 1999/105/EG. Förordning (2002:615).

9 §  Endast i undantagsfall får utländska trädarter användas som skogsodlingsmaterial.

[S2]I den fjällnära skogen får utländska trädarter inte användas som skogsodlingsmaterial.

[S3]Skogsstyrelsen får medge undantag från andra stycket för en begränsad användning om det behövs för något vetenskapligt, angeläget ändamål.

10 §  Skogsodlingsmaterial får inte föras in till Sverige från ett land utanför Europeiska unionen utan tillstånd av Skogsstyrelsen.

[S2]Tillstånd får meddelas endast om införseln är förenlig med rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial.

[S3]Skogsstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om krav på skogsodlingsmaterial från länder utanför Europeiska unionen och om vilka uppgifter en ansökan om införseltillstånd skall innehålla.

[S4]Om tillstånd meddelas, får Skogsstyrelsen föreskriva sådana villkor för införseln som behövs från skogsvårdssynpunkt. Förordning (2002:615).

10 a §  Den som till Sverige har fört in sådant skogsodlingsmaterial som avses i 10 § skall, enligt föreskrifter som meddelas av Skogsstyrelsen, anmäla införseln.

[S2]Skogsstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att anmäla införsel. Förordning (2002:615).

10 b §  Registret över fysiska och juridiska personer som yrkesmässigt bedriver produktion eller införsel för saluföring av skogsodlingsmaterial eller handel med sådant material får i fråga om dessa personer innehålla uppgifter om

 1. namn, adress och telefonnummer,
 2. organisationsnummer,
 3. namn på kontaktpersoner,
 4. verksamhetsinriktning, och
 5. den eller de produktionsenheter där verksamheten bedrivs. Förordning (2002:615).

10 c §  Registret över godkända frökällor får innehålla uppgifter om

 1. typ av frökälla,
 2. frökällans geografiska belägenhet,
 3. frökällans registerbeteckning,
 4. botaniskt namn,
 5. kategori,
 6. ändamål,
 7. areal,
 8. ursprung, och
 9. vad som i övrigt i tekniskt eller biologiskt hänseende närmare beskriver frökällan. Förordning (2002:615).

10 d §  Bestämmelser om påföljd för olovlig införsel av skogsodlingsmaterial och försök därtill finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Förordning (2000:1272).

Avverkning av skog på skogsmark

11 §  Skogsstyrelsen får meddela föreskrifter om att trädbestånd under viss ålder inte får avverkas och om hur avverkning skall bedrivas för att vara ändamålsenlig för återväxt av ny skog eller för att främja skogens utveckling. Förordning (1998:1540).

12 §  På brukningsenheter större än 50 hektar skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år.

[S2]Bestämmelserna i första stycket gäller även brukningsenheter på 50 hektar skogsmark eller mindre om brukningsenheten genom fastighetsbildning bildats av mark från en brukningsenhet större än 50 hektar eller tillförts mark från en sådan enhet och mindre än tre år har förflutit sedan fastighetsbildningen ägde rum.

[S3]För brukningsenheter större än 1 000 hektar skogsmark får Skogsstyrelsen meddela föreskrifter om hur stor del av skogsmarksarealen som årligen eller under andra perioder får avverkas. Förordning (1997:712).

13 §  Skogsstyrelsen får av skogliga skäl medge undantag från 12 § eller från sådana föreskrifter som meddelats med stöd av 12 §. Sådant undantag får medges också för att möjliggöra rationella avverkningar i samverkan mellan olika fastighetsägare eller större investeringar som har varaktig betydelse för jordbruket eller skogsbruket på brukningsenheten. Förordning (2005:1149).

14 §  Om en ägares skogsmarksinnehav är fördelat på flera kommuner och detta kan antas medföra betydande svårigheter att planera skogsbruket, får Skogsstyrelsen på begäran av skogsmarkens ägare besluta att innehavet i flera kommuner under viss tid skall utgöra en brukningsenhet. Ett sådant beslut får inte medföra olägenhet av betydelse för råvaruförsörjningen, sysselsättningen eller miljön.

[S2]Skogsmarksinnehav inom fjällnära skog får inte sammanföras med skog i annan kommun. Förordning (2005:1149).

15 §  Skogsmarkens ägare ska till Skogsstyrelsen anmäla

 1. annan avverkning, omfattande minst 0,5 hektar, än sådan röjning eller gallring som främjar skogens utveckling,
 2. sådan dikning efter avverkning (skyddsdikning) som inte kräver tillstånd enligt 11 kap.miljöbalken,
 3. vad han eller hon avser att göra för att, i samband med sådan avverkning som avses i 1, trygga återväxten som föranleds av avverkningen och för att tillgodose naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen, och
 4. uttag av skogsbränsle i anslutning till sådan avverkning som avses i 1.

[S2]En anmälan om avverkning och om uttag av skogsbränsle ska innehålla uppgifter om fastighetsägare, berörd fastighets beteckning och karta eller kartskiss som visar det anmälda området. En anmälan om skyddsdikning ska innehålla uppgifter om fastighetsägare, berörd fastighets beteckning och karta eller kartskiss över det planerade dikets sträckning.

[S3]En anmälan om avverkning är giltig i tre år från den dag den kom in till Skogsstyrelsen. En anmälan om uttag av skogsbränsle och skyddsdikning är giltig i fem år från den dag den kom in till Skogsstyrelsen. Efter giltighetstidens utgång får annan åtgärd än avverkning av skärm- och fröträd inte ske utan att ny anmälan lämnas in.

[S4]En åtgärd som ska anmälas enligt första stycket 1, 2 och 4 får påbörjas tidigast sex veckor efter det att en sådan anmälan gjorts och i förekommande fall uppgifter lämnats om vad som ska göras för att trygga återväxten eller för att tillgodose naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen enligt första stycket 3. Om det finns särskilda skäl får Skogsstyrelsen medge att dessa åtgärder påbörjas tidigare.

[S5]Skogsstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om anmälan och om undantag i vissa fall från skyldigheten att göra anmälan. Förordning (2008:801).

 • RH 2007:83:I samband med att en stiftelse, som ägare av en fastighet, upplät avverkningsrätt i fastigheten till en ekonomisk förening avtalades att föreningen skulle fullgöra den skyldighet att göra avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen som enligt 14 § skogsvårdslagen (1979:429) åvilar skogsmarkens ägare. Hovrätten har funnit att det inte är förenligt med legalitetsprincipen att ge ett sådant avtalsvillkor den verkan att det straffrättsliga ansvaret som enligt 38 § första stycket 5 skogsvårdslagen kan uppkomma för skogsmarkens ägare vid underlåtenhet att göra avverkningsanmälan, överförs till förvärvaren av avverkningsrätten. Eftersom det därmed saknats en avgörande objektiv förutsättning för utdömande av straffansvar har åtalet ogillats.

16 §  Skogsstyrelsen skall översända en kopia av anmälan enligt 15 § 3 till länsstyrelsen i de fall anmälan avser dikning inom områden som länsstyrelsen anger. Förordning (2005:1149).

Krav på tillstånd till avverkning m.m.

17 §  Inom den svårföryngrade skogen i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län får tillstånd inte ges

 1. till avverkning på mark som i genomsnitt producerar mindre än en kubikmeter virke om året per hektar,
 2. till avverkning för byggande av skogsbilväg om nyttan av vägen för skogsbruket inte motsvarar kostnaden för den eller om vägen inte kan passas in i en vägnätsplan.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Skogsstyrelsen medge tillstånd i fall som avses i första stycket 1.

För att tillgodose naturvårdens, kulturm

Ändringar

Skogsvårdsförordning (1993:1096)

  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:161) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

  Omfattning
  ändr. 10, 36 §§
  Ikraftträder
  1994-06-01

Förordning (1994:1388) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

  Omfattning
  ändr. 12, 13 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:1112) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

  Omfattning
  ändr. 10, 12, 37 §§; nya 10 a, 10 b, 10 c, 10 d §§
  CELEX-nr
  375L0445
  Ikraftträder
  1995-11-01

Förordning (1996:1272) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:482) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

  Omfattning
  ändr. 8, 10, 10 a, 10 b, 10 c §§
  CELEX-nr
  375L0445
  Ikraftträder
  1997-09-01

Förordning (1997:712) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1997-11-15

Förordning (1997:1242) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:118, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:JoU1
  Omfattning
  ändr. 15, 36 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1540) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

Förarbeten
Rskr. 1997/98:279, Prop. 1997/98:90, Bet. 1997/98:JoU25
Omfattning
ändr. 11, 15, 30, 31, 32, 33, 34, 35 §§; ny 34 a §, rubr. närmast före 34 a §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:1272) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

Omfattning
ändr. 10 d §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:615) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

Omfattning
ändr. 8, 10, 10 a, 10 b, 10 c, 36, 37 §§
CELEX-nr
31999L0105
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2004:647) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2004-08-01

Förordning (2005:391) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:1149) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

Omfattning
ändr. 3, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 27, 30, 34 a, 35 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2007:131) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2007-04-15

Förordning (2008:549) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:801) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2008-11-15

Förordning (2010:956) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

Omfattning
upph. 17, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 17 §; ändr. 1, 3, 7, 9, 15, 16, 18 §§, rubr. närmast före 24 §; nya 9 a, 15 a, 15 b, 15 c, 15 d §§
Ikraftträder
2010-09-01

Lag (2014:891) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:359, Prop. 2013/14:141, Bet. 2013/14:MJU27
Omfattning
upph. 34 a §, rubr. närmast före 34 a §
Ikraftträder
2014-09-01

Förordning (2014:1027) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

Omfattning
upph. 28 §; ändr. 7, 11, 12, 13, 14, 15, 15 c §§; ny 12 a §
Ikraftträder
2014-09-01