Upphävd författning

Lag (1993:1538) om periodiseringsfonder

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1993-12-16
Ändring införd
SFS 1993:1538 i lydelse enligt SFS 1999:1102
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet enligt kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt får avdrag göras enligt denna lag för belopp som avsatts till periodiseringsfond. Schablonbeskattat bostadsföretag som anges i 2 § 7 mom., investmentföretag och värdepappersfond som anges i 2 § 10 mom. samt förvaltningsföretag som anges i 7 § 8 mom.andra stycket lagen om statlig inkomstskatt får dock inte göra sådant avdrag. Lag (1994:1887).

2 §  Avsättning till periodiseringsfond för ett beskattningsår bildar en särskild fond.

[S2]Juridisk person som enligt bokföringslagen (1999:1078) är skyldig att upprätta årsredovisning eller årsbokslut skall göra avsättningen till periodiseringsfond i räkenskaperna. Vad som sagts nu gäller dock ej dödsbo.

[S3]I fråga om handelsbolag görs avsättning till periodiseringsfond hos delägarna. Avsättningen görs i bokslutet för det räkenskapsår (avsättningsåret) som omfattar utgången av handelsbolagets räkenskapsår (beskattningsåret). Avdrag medges redan vid taxeringen för beskattningsåret även om taxeringen för avsättningsåret sker vid en senare taxering. Lag (1999:1102).

 • RÅ 1997:70:Enligt 6 § lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder får under vissa förutsättningar en sådan fond överföras från en fysisk person till ett aktiebolag. För att en överföring skall få ske har inte krävts att bolaget i sina räkenskaper tar upp ett belopp motsvarande fondavsättningen som obeskattad reserv. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

3 §  För juridisk person får avdrag för avsättning till periodiseringsfond uppgå till högst 25 procent av inkomsten för beskattningsåret före avdraget. Vad som sagts nu gäller dock ej dödsbo.

[S2]I fråga om fysisk person och dödsbo får avdraget uppgå till högst 30 procent av ett positivt belopp som motsvarar inkomsten eller underskottet av förvärvskällan enligt lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt före avdrag för avsättning till periodiseringsfond med följande justeringar.

[S3]Som tillkommande poster räknas avdrag för egenavgifter enligt punkt 19 av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen (1928:370), avdrag för premie för pensionsförsäkring och inbetalning på pensionssparkonto enligt punkt 21 av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen samt beräknad särskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader avseende dessa poster och avdrag på grund av ökning av expansionsmedel enligt 2 § lagen (1993:1537) om expansionsmedel.

[S4]Som avgående poster räknas sjukpenning och liknande ersättningar, återfört avdrag för egenavgifter enligt punkterna 11 och 13 av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen och intäkt på grund av minskning av expansionsmedel enligt 2 § lagen om expansionsmedel. Lag (1999:970).

4 §  Avdrag för avsättning till periodiseringsfond återförs till beskattning senast sjätte beskattningsåret efter det beskattningsår för vilket avdrag medgetts. Lag (1999:970).

5 §  Avdrag för avsättning till periodiseringsfond återförs omedelbart till beskattning om

 1. den skattskyldige eller, i fråga om handelsbolag, detta har upphört att bedriva verksamhet i den förvärvskälla som avdraget hänför sig till,
 2. delägare i handelsbolag har avyttrat sin andel i bolaget,
 3. företag har upplösts genom fusion och fonden inte har övertagits enligt 7 §,
 4. beslut har fattats om att företag som innehar fond skall träda i likvidation,
 5. beslut har meddelats om att den skattskyldige skall försättas i konkurs, eller
 6. skattskyldigheten för inkomst av förvärvskällan har upphört eller om sådan inkomst skall undantas från beskattning på grund av ett avtal om undvikande av dubbelbeskattning. Lag (1994:1888).

 • RÅ 1997:70:Enligt 6 § lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder får under vissa förutsättningar en sådan fond överföras från en fysisk person till ett aktiebolag. För att en överföring skall få ske har inte krävts att bolaget i sina räkenskaper tar upp ett belopp motsvarande fondavsättningen som obeskattad reserv. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

6 §  Överför en fysisk person sin näringsverksamhet eller driften av denna till ett aktiebolag eller överförs näringsverksamheten i ett handelsbolag till ett aktiebolag får periodiseringsfond helt eller delvis övertas av aktiebolaget under förutsättning

 1. att överföringen inte föranleder uttagsbeskattning enligt punkt 1 av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370),
 2. att den fysiska personen eller handelsbolaget, såvida det inte är fråga om apportemission, skjuter till ett belopp motsvarande överförd periodiseringsfond till aktiebolaget och
 3. att aktiebolaget, såvida det inte är fråga om apportemission, gör avsättning i räkenskaperna för övertagen periodiseringsfond.

[S2]Aktiebolaget anses ha medgetts avdrag för övertagen periodiseringsfond vid den taxering då den fysiska personen eller delägaren i handelsbolaget medgetts avdrag.

[S3]Om den fysiska personen eller en delägare i ett handelsbolag har flera periodiseringsfonder och förutsättningarna enligt första stycket 2 och 3 inte är uppfyllda beträffande samtliga fonder, skall senare gjord avsättning till periodiseringsfond anses överförd före tidigare gjord avsättning.

[S4]Tillskott som avses i första stycket 2 beaktas inte vid beräkning av anskaffningsvärdet för aktierna. Vid apportemission skall anskaffningsvärdet för aktierna minskas med överförd periodiseringsfond minskad med den avsättning bolaget gör i räkenskaperna för skatt som belöper på fonden.

[S5]Om en fysisk person som är delägare i ett handelsbolag har tilldelats realtillgångar i samband med skifte vid upplösning av bolaget och skiftet inte föranleder uttagsbeskattning får delägarens periodiseringsfond för handelsbolaget i stället anses hänförlig till delägarens enskilda näringsverksamhet. Lag (1998:643).

Prop. 1997/98:146: Ändringen föranleds av att avdraget för P försäkringspremier och inbetal ning på pensionssparkonto skall göras efter avsättning till periodiserings fond, se avsnitt 7.5.2.

Prop. 1997/98:157: Lagrummet delas upp i fem stycken.

 • RÅ 1997:70:Enligt 6 § lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder får under vissa förutsättningar en sådan fond överföras från en fysisk person till ett aktiebolag. För att en överföring skall få ske har inte krävts att bolaget i sina räkenskaper tar upp ett belopp motsvarande fondavsättningen som obeskattad reserv. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

7 §  Vid ombildning enligt 8 kap.sparbankslagen (1987:619) och vid övertagande som avses i 5 eller 6 § lagen (1992:702) om inkomstskatteregler med anledning av vissa omstruktureringar inom den finansiella sektorn, m.m. samt vid ombildning och tillskott enligt 2 § respektive 3 § första meningen lagen (1994:758) om ombildning av landshypoteksinstitutionen anses överlåtande och övertagande företag som ett företag. Har en ekonomisk förening skiftat ut aktier enligt 3 § 8 mom.tredje stycket lagen om statlig inkomstskatt, skall föreningen och det aktiebolag vars aktier skiftats ut anses som ett företag.

[S2]I 11, 18 och 26 §§ lagen (1998:1603) om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser finns bestämmelser om övertagande av periodiseringsfond vid fusion m.m. Lag (1998:1615).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1993:1538) om periodiseringsfonder

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.
  Underlaget för beräkning av avdrag för avsättning till periodiseringsfond enligt 3 § skall minskas med belopp som tagits upp till beskattning enligt lagen (1990:655) om återföring av obeskattade reserver eller lagen (1994:760) om inkomstskatteregler vid ombildning av landshypoteksinstitutionen. Lag (1994:762).
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:108, Prop. 1993/94:50, Bet. 1993/94:SkU15
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:762) om ändring i lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas första gången vid 1996 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:446, Prop. 1993/94:216, Bet. 1993/94:NU27
  Omfattning
  ändr. 7 §, övergångsbest.
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:785) om ändring i lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:443, Prop. 1993/94:234, Bet. 1993/94:SkU25
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1887) om ändring i lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första gången vid 1996 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:145, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
  Omfattning
  ändr. 1, 7 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1888) om ändring i lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas i fråga om händelser som inträffar efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:157, Prop. 1994/95:91, Bet. 1994/95:SkU11
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:1587) om ändring i lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:112, Prop. 1995/96:74, Bet. 1995/96:NU9
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:1631) om ändring i lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas första gången vid 1997 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:135, Prop. 1995/96:109, Bet. 1995/96:SkU20
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:1613) om ändring i lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas i fråga om beskattningsår som avslutas efter den 31 december 1996.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:133, Prop. 1996/97:45, Bet. 1996/97:SkU13
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1998:336) om ändring i lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1998 och tillämpas första gången vid 2000 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:265, Prop. 1997/98:146, Bet. 1997/98:SkU27
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1998-06-30

Lag (1998:594) om ändring i lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:318, Prop. 1997/98:150, Bet. 1997/98:FiU20
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (1998:643) om ändring i lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998 och tillämpas i fråga om överföringar efter den 16 mars 1998.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:314, Prop. 1997/98:157, Bet. 1997/98:SkU30
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (1998:1615) om ändring i lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas första gången vid taxeringen år 2000. Vid denna taxering tillämpas även äldre bestämmelser i 7 § första stycket.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:67, Prop. 1998/99:15, Bet. 1998/99:SkU5
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:970) om ändring i lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 31 december 1999. Bestämmelserna i 3 § tilllämpas första gången vid 2002 års taxering. Bestämmelserna i 4 § tillämpas första gången vid 2000 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:28, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:FiU1
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
1999-12-31

Lag (1999:1102) om ändring i lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 31 december 1999 och tillämpas första gången vid 2001 års taxering. Äldre bestämmelser skall dock tillämpas för räkenskapsår som har påbörjats före den 1 januari 2000.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:50, Prop. 1998/99:130, Bet. 1999/2000:LU2
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-12-31

Ändring, SFS 1999:1230

Omfattning
upph.