Inaktuell version

Lag (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-12-22
Ändring införd
SFS 1993 i lydelse enligt SFS 2001:301
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om vissa ersättningar till sjukgymnaster i privat verksamhet i den öppna hälso- och sjukvården och om patientavgifter i samband därmed (sjukgymnastikersättning).

[S2]Vad som i lagen sägs om landsting gäller också kommuner som inte ingår i ett landsting. Lag (1994:1962).

 • RÅ 2006:26:Ett samverkansavtal enligt 5 § lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik har inte ansetts innefatta köp av tjänster och omfattas därmed inte av lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.

2 §  Bestämmelserna i denna lag gäller vid sjukgymnastisk behandling av den som är bosatt i Sverige, om inte något annat är särskilt föreskrivet.

[S2]Bestämmelserna i denna lag gäller även vid sjukgymnastisk behandling av den som, utan att vara bosatt i Sverige, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. Lag (1994:1755).

3 §  Med sjukgymnastik avses i denna lag sjukgymnastisk behandling som är föranledd av skada eller sjukdom. Om det krävs remiss från läkare eller tandläkare för sjukgymnastik inom landstinget, gäller det kravet även för sjukgymnastikersättning enligt denna lag. Lag (1995:838).

Samverkans- och vårdavtal

5 §  Sjukgymnastikersättning enligt denna lag lämnas endast till sjukgymnast som har samverkansavtal med landstinget rörande sin verksamhet.

[S2]Bestämmelsen om samverkansavtal gäller inte för en vikarie som avses i 10 §.

[S3]En sjukgymnast i privat verksamhet som ger sjukgymnastik enligt avtal med landstinget, får ta emot ersättning från landstinget på de villkor och enligt de grunder som landstinget och sjukgymnasten kommit överens om. Vårdavtalet gäller i stället för bestämmelserna i denna lag. Lag (1994:1962).

Prop. 2008/09:64: Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets yttrande.

Jämför kommentaren till 5 § i avsnitt 6.1.

 • RÅ 2006:26:Ett samverkansavtal enligt 5 § lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik har inte ansetts innefatta köp av tjänster och omfattas därmed inte av lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.

Landstingets ansvar m.m.

6 §  Landstinget skall svara för den sjukgymnastikersättning som inte täcks av patientavgiften. Om sjukgymnastiken har avsett en patient som inte är bosatt inom landstingets område, skall det landsting inom vars område patienten är bosatt svara för den utbetalda sjukgymnastikersättningen, om inte landstingen kommer överens om något annat. Om patienten inte är bosatt inom något landstings område, skall det landsting inom vars område patienten eller familjemedlemmen är förvärvsverksam eller, när det gäller en person som är arbetslös, det landsting inom vars område personen är registrerad som arbetssökande, svara för den utbetalda sjukgymnastikersättningen.

[S2]Allmän försäkringskassa får efter överenskommelse med landstinget ha hand om utbetalning av sjuk gymnastikersättning. Lag (1995:838).

Särskilda krav på sjukgymnastverksamheten

7 §  Sjukgymnastikersättning skall lämnas för sjukgymnastik som ges av en legitimerad sjukgymnast. Lag (1997:436).

8 §  Sjukgymnastikersättning lämnas endast till en sjukgymnast som senast ett år efter det att verksamheten påbörjades bedriver privat sjukgymnastisk verksamhet på heltid, om inte annat följer av andra stycket eller 10 §. En sjukgymnast anses som heltidsverksam om sjukgymnasten arbetar minst 35 timmar per vecka i genomsnitt eller har arbetat minst denna tid någon tolvmånadersperiod under de senaste två åren.

[S2]Sjukgymnastikersättning lämnas även till en sjukgymnast som till följd av sjukdom, ledighet för vård av barn, vidareutbildning eller forskning inom yrkesområdet, politiskt eller fackligt uppdrag eller av annat liknande skäl inte bedriver verksamhet på heltid. Lag (1997:436).

9 §  Sjukgymnastikersättning lämnas inte till en sjukgymnast som är anställd i något landstings hälso- och sjukvård eller i ett bolag eller annan juridisk person inom hälso- och sjukvården som landstinget har ett rättsligt bestämmande inflytande i. Ersättning kan dock lämnas om sjukgymnasten är tjänstledig och vikarierar för en annan sjukgymnast.

[S2]Sjukgymnastikersättning lämnas inte till en sjukgymnast för verksamhet inom företagshälsovård.

[S3]Sjukgymnastikersättning lämnas inte heller till en sjukgymnast som vid behandlingstillfället har fyllt 67 år om inte landstinget medger något annat. Lag (2001:301).

Vikariat

10 §  Om en sjukgymnast på grund av sjukdom, semester, ledighet för vård av barn, vidareutbildning eller forskning inom yrkesområdet, politiskt eller fackligt uppdrag eller annat liknande skäl är helt eller delvis förhindrad att bedriva sin verksamhet, får en annan sjukgymnast som uppfyller villkoren enligt 7 och 9 §§ för sjukgymnastik- ersättning vikariera under frånvaron.

11 § har upphävts genom lag (1994:1962).
12 § har upphävts genom lag (1994:1962).
13 § har upphävts genom lag (1994:1962).

Samverkan med andra

14 §  En sjukgymnast som får sjukgymnastikersättning skall samverka med andra inom vård- och rehabiliteringsområdet.

Sjukgymnastikersättningen

Gemensamma bestämmelser

15 §  Sjukgymnastikersättning för viss åtgärd skall lämnas med ett belopp som utgör skälig ersättning för sjukgymnastens arbete och kostnader. Ersättningen med undantag för del som avser sjukgymnastens kostnader för resor i samband med behandlingsbesök betalas som normalarvode, enkelt arvode eller särskilt arvode. Genom patient- avgiften betalar patienten hela eller en del av arvodet, om inte något annat följer av 22 eller 23 §.

16 §  Normalarvodet är ett enhetligt arvode för den huvudsakliga delen av behandlingarna i verksamheten. Normalarvodet baseras på beräknade mottagningskostnader och årlig besöksvolym i sjukgymnastisk verksamhet. Enkelt arvode är ett lägre arvode för enklare undersökningar och behandlingar. Åtgärder som är särskilt tids- eller kostnadskrävande ersätts med ett högre, särskilt arvode.

17 §  Om det till en sjukgymnast och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår har lämnats sjukgymnastikersättning med ett belopp som motsvarar ersättningen för en full årsarbetstid, lämnas därefter ersättning med reducerade belopp. Reducerad ersättning lämnas högst till ett belopp som motsvarar en halv årsarbetstid (ersättningstak). Om sjukgymnasten inte bedriver verksamheten på heltid reduceras årsersättningen och ersättningstaket i skälig omfattning.

[S2]Bestämmelserna i första stycket hindrar inte sjukgymnasten att ge sjukgymnastik mot patientavgift. Lag (1995:838).

18 §  En sjukgymnast som bedriver verksamhet mot ersättning enligt denna lag får inte ge sjukgymnastik mot högre arvode än som följer av lagen eller en verkställighetsföreskrift.

19 §  Landstinget är inte skyldigt att betala sjukgymnastikersättning innan samverkansavtal enligt 5 § första stycket ingåtts.

[S2]Om en sjukgymnast har fått ersättning med för högt belopp, får landstinget återkräva det belopp som felaktigt har utbetalats. Landstinget får i sådant fall i stället avräkna beloppet från annan fordran från sjukgymnasten på sjukgymnastikersättning.

[S3]Om en sjukgymnast trots påminnelser vid upprepade tillfällen eller annars i väsentlig utsträckning begär sjukgymnastikersättning med för höga belopp eller på annat felaktigt sätt, får landstinget sätta ned den samlade sjukgymnastikersättning som begärs för viss tid till skäligt belopp. Lag (1994:1962).

Särskilda bestämmelser för vissa områden

20 §  Till en sjukgymnast som etablerar sig på en ort inom stödområdena 1 eller 2 enligt förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd eller inom kommunerna Nordanstig i Gävleborgs län, Krokom i Jämtlands län eller Nordmaling, Robertsfors eller Vännäs i Västerbottens län skall lämnas arvoden enligt 15 § med tjugo procents förhöjning. Vad nu sagts gäller dock inte om sjukgymnasten tagit över en motsvarande verksamhet.

[S2]Arvodeshöjning enligt första stycket skall betalas av landstinget. Efter två år från etableringen skall höjningen minskas med fem procentenheter årligen ner till fem procent.

[S3]Till en sjukgymnast som har sin verksamhet inom de områden som anges i första stycket skall landstinget lämna särskild ersättning för telefonkonsultationer och behandlingsmässigt motiverade hembesök. Lag (1994:751).

21 § har upphävts genom lag (1995:838).

Patientavgift

22 §  För sjukgymnastik som ges av en sjukgymnast som får ersättning enligt denna lag får patienten avkrävas en patientavgift, om inte något annat är särskilt föreskrivet. Patientavgift får tas ut med högst samma belopp som en patient betalar för motsvarande sjukgymnastik hos landstinget.

[S2]Om sjukgymnasten tar ut en lägre patientavgift än vad som är medgivet enligt första stycket skall detta inte påverka den del av sjukgymnastikersättningen som betalas av landstinget.

[S3]Om patientavgiften skulle överstiga det arvode som lämnas för vården, skall mellanskillnaden betalas till landstinget. Lag (1997:436).

24 §  Uppkommer kostnad med anledning av att en patient uteblivit från avtalat sjukgymnastbesök, får patientavgift ändå tas ut av patienten. Bestämmelserna i 23 § befriar inte patienten från avgift enligt denna bestämmelse.

Verksamhetsuppföljning

25 §  En sjukgymnast som begär sjukgymnastikersättning enligt denna lag skall medverka till att den egna verksamheten kan följas upp och utvärderas. Sjukgymnasten skall årligen till Socialstyrelsen och landstinget lämna en redovisning med uppgifter om mottagningens medicintekniska utrustning, behandlingsåtgärderna och antalet patientbesök. Lag (1995:838).

Verkställighetsföreskrifter

26 §  Regeringen meddelar verkställighetsföreskrifter till denna lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ersättning till privatpraktiserande sjukgymnaster som avser tid före ikraftträdandet.
  3. För tiden fram till den 1 juli 1994 gäller utan hinder av bestämmelserna i 15--17, 20 och 21 §§ att en taxa som i huvudsak motsvarar bestämmelserna om arvoden i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling skall tillämpas vid bestämmandet av sjukgymnastikersättning enligt denna lag.
  4. har upphävts genom lag (1995:838).
  5. har upphävts genom lag (1995:838).
  6. har upphävts genom lag (1995:838).
  7. Vid anmälan enligt 11 § under tiden fram till den 1 april 1994 får verksamhet med sjukgymnastikersättning utan hinder av nämnda paragraf och 19 § första stycket påbörjas tre månader efter anmälan.
  Förarbeten
  Prop. 1993/94:75, Bet. 1993/94:SOU14
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:751) om ändring i lagen (1993:1652) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:412, Prop. 1993/94:220, Bet. 1993/94:SoU33
  Omfattning
  ändr. 9, 20 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1755) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
  2. De nya bestämmelserna i 6 § tillämpas även för vård under år 1994 av personer som omfattas av lagen (1992:1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:119, Prop. 1994/95:88, Bet. 1994/95:SfU8
  Omfattning
  ändr. 2, 6 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1962) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
  2. En sjukgymnast som vid ikraftträdandet är verksam mot ersättning enligt denna lag har rätt till fortsatt sådan ersättning även utan samverkansavtal enligt de nya föreskrifterna.
  3. En sjukgymnast som inte omfattas av punkt 2 men som före den 14 november 1994 gjort anmälan enligt 11 § i dess tidigare lydelse och som uppfyller kraven för att få sjukgymnastikersättning får påbörja verksamheten sex månader efter anmälan även utan samverkansavtal. Om verksamheten inte startat den 14 maj 1995 krävs dock samverkansavtal.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:133, Prop. 1994/95:109, Bet. 1994/95:SoU10
  Omfattning
  upph. 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 11 §; ändr. 1, 5, 19 §§, rubr. närmast före 5 §; ny rubr. närmast före 14 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:838) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 17 § första stycket första och andra meningen den 1 januari 1997, och i övrigt den 1 januari 1996.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ersättning till privatpraktiserande sjukgymnaster som avser tid före ikraftträdandet.
  3. En sjukgymnast som vid ikraftträdandet är verksam mot sjukgymnastikersättning enligt denna lag utan att ha samverkansavtal med landstinget och utan att uppfylla erfarenhetskraven enligt 7 § eller kravet på heltidsverksamhet enligt 8 § kan även utan samverkansavtal få ersättning enligt denna lag om inte annat följer av punkt 4. Om verksamheten hos en sjukgymnast som omfattas av denna punkt ändras i väsentligt hänseende skall dock frågan om rätt till sjukgymnastikersättning prövas enligt denna lag.
  4. Om en sjukgymnast som vid ikraftträdandet är verksam mot ersättning enligt denna lag, inte uppfyller ålderskravet i 9 § lämnas sjukgymnastikersättning längst till utgången av år 1996, om inte sjukgymnasten och landstinget kommer överens om annat.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:383, Prop. 1994/95:195, Bet. 1994/95:SoU24
  Omfattning
  upph. 21 §, 4, 5, 6 p övergångsbest., rubr. närmast före 21 §; ändr. 3, 4, 6, 9, 17, 25 §§, rubr. närmast före 6 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:1160) om ändring i lagen om ersättning för sjukgymnastik

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.
  2. Äldre bestämmelser skall alltjämt gälla för sådan kostnadsbefrielse som uppkommit före utgången av år 1996.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:58, Prop. 1996/97:27, Bet. 1996/97:SoU5
  Omfattning
  ändr. 23 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:436) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 9 § den 1 juli 1997, och i övrigt den 1 januari 1998.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om vård som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:263, Prop. 1996/97:123, Bet. 1996/97:SoU17
  Omfattning
  ändr. 7, 8, 9, 22 §§
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1999:843) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
 2. Äldre bestämmelser gäller dock till utgången av år 2003 för vård som lämnas av sjukgymnast som vid ikraftträdandet är verksam inom företagshälsovård och då har rätt till sjukgymnastikersättning enligt denna lag.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:8, Prop. 1998/99:120, Bet. 1999/2000:AU2
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2001:301) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik

Förarbeten
Rskr. 2000/01:211, Prop. 2000/01:78, Bet. 2000/01:AU10
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2001-09-01

Lag (2004:831) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:980) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik

Förarbeten
Rskr. 2004/05:11, Prop. 2003/04:146, Bet. 2004/05:SOU4
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2007:296) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik

Förarbeten
Rskr. 2006/07:166, Prop. 2006/07:97, Bet. 2006/07:SoU15
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2009:80) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik

Förarbeten
Rskr. 2008/09:168, Prop. 2008/09:64, Bet. 2008/09:SoU6
Omfattning
ändr. 5, 6, 8, 10, 19, 20, 25 §§, rubr. närmast före 25 §; nya 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 5 f, 5 g §§, rubr. närmast före 5 a §
Ikraftträder
2009-04-01

Lag (2010:249) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik

Förarbeten
Rskr. 2009/10:214, Prop. 2009/10:88, Bet. 2009/10:SoU9
Omfattning
ny 24 a §
Ikraftträder
2010-06-01

Lag (2010:1319) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik

Förarbeten
Rskr. 2010/11:6, Prop. 2009/10:223, Bet. 2010/11:SfU3
Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
32004R0883
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:1035) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik

Förarbeten
Rskr. 2011/12:4, Prop. 2010/11:150, Bet. 2011/12:FiU8
Omfattning
ändr. 5 g §
Ikraftträder
2011-11-01

Lag (2012:929) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik

Förarbeten
Rskr. 2012/13:115, Prop. 2012/13:1, Bet. 2012/13:SoU1
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2013:1145) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik

Förarbeten
Rskr. 2013/14:130, Prop. 2012/13:175, Bet. 2013/14:SoU2
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 5 a, 5 e, 5 f, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 och 25 §§, rubr. närmast före 7 §
CELEX-nr
32004R0883
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2016:1152) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi

Förarbeten
Rskr. 2016/17:66, Prop. 2015/16:195, Bet. 2016/17:FiU7
Omfattning
ändr. 5, 5 g §; ny 5 h §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2017:41) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi

Förarbeten
Rskr. 2016/17:141, Prop. 2016/17:43, Bet. 2016/17:SoU5
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2019:885) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 19, 20, 22, 25 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder
2020-01-01