Inaktuell version

Förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1994-04-29
Ändring införd
SFS 1994 i lydelse enligt SFS 2004:1159
Upphäver
Förordning (1986:77) om återbetalning av mervärdeskatt för varor avsedda för bistånd och hjälp utomlands
Förordning (1985:93) om återbetalning i vissa fall av skatt på bensin, m.m.
Förordning (1972:833) om återbetalning av mervärdeskatt i vissa fall
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Denna förordning gäller vid återbetalning av skatt enligt 31 d § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 31 d § lagen (1994:1564) om alkoholskatt, 9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi, 10 kap.5-8 §§mervärdesskattelagen (1994:200) samt 18 kap. 4 b § skattebetalningslagen (1997:483). Förordning (2004:1159).

2 §  Ansökan om återbetalning av skatt skall, om inte annat följer av 3 §, göras skriftligen av chefen för beskickningen eller konsulatet eller av den som i Sverige får företräda den internationella organisationen eller den som i övrigt är berättigad till återbetalning.

[S2]En särskild ansökan skall ges in för beskickningen, konsulatet, organisationen eller den som i övrigt är berättigad till återbetalning. En särskild ansökan skall även ges in för varje fysisk person som är berättigad till återbetalning.

[S3]Ansökan skall ges in till Utrikesdepartementet och omfatta inköpen under ett kalenderkvartal. Ansökan skall vara åtföljd av en faktura. Fakturan får inte vara betald tidigare än ett år före den dag då ansökan gavs in, om inte sökanden har hanteringsmässiga eller andra liknande särskilda skäl för att åberopa en faktura som är betald tidigare. Fakturan skall för mervärdesskatt vara en sådan faktura som avses i 1 kap. 17 § mervärdesskattelagen (1994:200). För övriga skatter skall fakturan innehålla uppgift om säljarens och köparens namn och adress, dagen för leveransen eller tillhandahållandet, priset, i förekommande fall varans volym eller vikt samt, om inköpet avser bensin eller motorbrännolja, fordonets registreringsnummer.

[S4]Utrikesdepartementet skall överlämna ansökan till Skatteverket med uppgift om huruvida förvärvet har gjorts av någon som har rätt till återbetalning enligt någon av de i 1 § angivna bestämmelserna. Förordning (2004:1159).

3 §  Ansökan om återbetalning av skatt enligt 10 kap. 5 § mervärdesskattelagen (1994:200) skall göras skriftligen av den som är berättigad till återbetalningen.

[S2]Ansökan skall vara åtföljd av en sådan faktura som avses i 1 kap. 17 § mervärdesskattelagen. Förordning (2003:1139).

3 a §  Om den rätt att förvärva varor eller tjänster utan mervärdesskatt eller punktskatt som avses i 18 kap. 4 b § första stycket första meningen skattebetalningslagen (1997:483) förutsätter att förvärvet uppgår till ett betydande belopp eller om det finns ett motsvarande sådant krav utan någon beloppsmässig precisering, får återbetalning ske endast om den sammanlagda ersättningen enligt varje faktura uppgår till minst 1 500 kronor. Förordning (2004:1159).

4 §  Beslut om sådan återbetalning av skatt som avses i 2 § meddelas för kalenderkvartal.

4 a §  Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) skall på begäran av en sådan utländsk beskickning m.m. som avses i de i 1 § angivna bestämmelserna, och som avser att förvärva varor eller tjänster i ett annat EG-land, utfärda intyg om befrielse från mervärdesskatt och punktskatt. Av intyget skall framgå om organet eller personen skulle haft rätt till återbetalning av skatt, om de varor eller tjänster som begäran avser hade förvärvats i Sverige. Om det behövs för bedömningen av rätten till återbetalning, skall Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) hämta in uppgifter från Skatteverket.

[S2]Ett sådant intyg som avses i första stycket skall på begäran utfärdas även för den som avser att förvärva ett motorfordon från ett annat EG-land, om motsvarande förvärv i Sverige skulle kunna ske genom en omsättning som undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 26 a § mervärdesskattelagen (1994:200).

[S3]Formulär för intyg enligt första och andra styckena skall motsvara det formulär som har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 31/96 av den 10 januari 1996 om ett intyg om befrielse från punktskatt, samt även antagits av EG:s mervärdesskattekommitté. Förordning (2003:1139).

5 §  Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2003:1139).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994, då förordningen (1972:833) om återbetalning av mervärdeskatt i vissa fall, förordningen (1985:93) om återbetalning i vissa fall av skatt på bensin, m. m. och förordningen (1986:77) om återbetalning av mervärdeskatt för varor avsedda för bistånd och hjälp utomlands skall upphöra att gälla.
  De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:170, Prop. 1993/94:99, Bet. 1993/94:SkU29
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1783) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:152, Prop. 1994/95:54, Bet. 1994/95:SkU4
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:623) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995 och tillämpas från och med den 1 januari 1995.
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:1326) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:129) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.

  Omfattning
  ny 4 a §
  Ikraftträder
  1997-05-01

Förordning (1998:1731) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.

Omfattning
ändr. 2, 4 a §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:1217) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:510) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.

Omfattning
ändr. 2, 4 a §§
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2003:1139) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. För ansökningar om återbetalning av skatt som avser förvärv som gjorts före ikraftträdandet gäller 2 och 3 §§ i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 2, 3, 4 a, 5 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:1159) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdeskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.

Omfattning
ändr. 1, 2 §§; ny 3 a §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2011:386) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.

Omfattning
ändr. 4 a §
Ikraftträder
2011-05-15

Förordning (2011:1448) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.

Omfattning
ändr. 1, 3 a §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2015:894) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2017:3) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.

Omfattning
ändr. 4 a §
Ikraftträder
2017-03-01

Förordning (2018:705) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-07-01