Upphävd författning

Förordning (1995:868) med instruktion för Konsumentverket

Departement
Integrations- och jämställdhetsdepartementet KO
Utfärdad
1995-06-15
Ändring införd
SFS 1995:868 i lydelse enligt SFS 2006:1144
Ikraft
1995-07-01
Upphäver
Förordning (1990:1179) med instruktion för Konsumentverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Konsumentverket är central förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor med huvudansvar för att genomföra den statliga konsumentpolitiken. Det övergripande målet för konsumentpolitiken är trygga konsumenter som handlar hållbart. Förordning (2006:1023).

2 §  Konsumentverket skall verka för

 1. att konsumentskyddet är på hög nivå och är tillgängligt för alla,
 2. att medvetna och kunniga konsumenter hushållar med egna och gemensamma resurser, och
 3. att producenter och övriga näringsidkare tar sitt ansvar gentemot konsumenterna. Förordning (2006:1023).

2 a §  Konsumentverket har ett samlat ansvar för konsumentrelaterade miljö- och handikappfrågor. Verket skall vara stödjande och pådrivande i sådana frågor. Konsumentverket har ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet. Förordning (2006:1144).

3 §  Konsumentverket får

 1. meddela föreskrifter om skyldigheten att lämna prisinformation och om beräkningen av pris och jämförpris enligt prisinformationslagen (2004:347),
 2. ge allmänna råd om näringsidkarnas marknadsföring och utformning av varor, tjänster och andra nyttigheter samt om näringsidkarnas tillämpning av konsumentkreditlagen (1992:830), och
 3. mot ersättning utföra undersökningar på uppdrag av myndigheter eller enskilda. Förordning (2006:1023).

3 a §  Konsumentverket skall

 1. låta genomföra prisundersökningar vart tredje år och årligen justera resultatet till beräknad prisnivå för kommande år,
 2. senast den 15 juli varje år till regeringen ge in ett underlag som är baserat på prisundersökningar enligt 1 och Statistiska centralbyråns konsumtionsundersökningar, som kan ligga till grund för regeringens beslut om riksnorm enligt 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937),
 3. vara kontaktpunkt för svenska myndigheters samarbete med myndigheter inom EES och med Europeiska gemenskapernas kommission i konsumentrelaterade frågor som rör informationssamhällets tjänster enligt lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,
 4. vara central kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen, och
 5. fullgöra de uppgifter som ankommer på behörig myndighet enligt förordning (EG) nr 2006/2004, i fråga om efterlevnaden av sådana regler som verket har tillsyn över.

[S2]Innan underlag enligt första stycket 2 ges in skall Konsumentverket hämta in synpunkter från Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Socialstyrelsen. Om det finns skilda uppfattningar mellan myndigheterna i väsentliga frågor, skall Konsumentverket redovisa detta för regeringen. I samband med att underlaget ges in skall verket redovisa för regeringen vilka undersökningar och vilket material som använts.

[S3]Konsumentverket bör samråda med de myndigheter som berörs av verkets förslag till åtgärder. Vidare skall Konsumentverket löpande samråda med de myndigheter med vilka verket har ett gemensamt tillsynsansvar. Förordning (2006:1023).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Konsumentverket med undantag av 4 § andra stycket, 17 och 32 §§. Förordning (1996:238).

Myndighetens ledning

5 §  Konsumentverkets generaldirektör är chef för verket. Generaldirek tören är också konsumentombudsman (KO).

6 §  För generaldirektören finns en ställföreträdare.

[S2]Som ersättare för generaldirektören i dennes egenskap av konsumentombudsman finns en ställföreträdande konsumentombudsman.

Styrelsen

7 §  Konsumentverkets styrelse består av högst tio personer, generaldirektören inräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande. Förordning (1996:238).

Organisation

8 §  Inom Konsumentverket skall finnas ett KO-sekretariat. Dess uppgift skall främst vara att biträda Konsumentombudsmannen med dennes uppgifter enligt marknadsföringslagen (1995:450) och lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Ställföreträdande konsumentombudsmannen är chef för KO- sekretariatet.

[S2]Konsumentverket bestämmer i övrigt själv sin organisation. Förordning (2004:474).

9 §  Vid delegering enligt 21 § andra stycket verksförordningen (1995: 1322) får uppdrag att föra talan vid domstol lämnas endast till en tjänsteman som är jurist med domstolserfarenhet. Förordning (1996:238).

Personalfrågor

10 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Konsumentverket.

11 § har upphävts genom förordning (1996:238).

Handläggningen av vissa ärenden

Handläggningen av vissa ärenden m.m.

12 §  Om det framförs klagomål mot en viss marknadsföringsåtgärd och det är fråga om prövning enligt 14, 15, 17 eller 22 § marknadsföringslagen (1995:450) får klagomålen lämnas utan åtgärd, om det med hänsyn till konsumentintresset är av liten betydelse att saken prövas. Förordning (1995:1350).

13 §  Innan Konsumentombudsmannen ansöker hos domstol om förbud, åläggande eller marknadsstörningsavgift, skall den som ansökan gäller få tillfälle att yttra sig.

[S2]I brådskande fall eller om det finns andra särskilda skäl, får dock Konsumentombudsmannen ansöka utan att erbjuda tillfälle till yttrande. Förordning (1996:238).

14 §  Ett föreläggande enligt 21 § marknadsföringslagen (1995:450) eller 7 § lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden skall vara skriftligt och undertecknas av Konsumentombudsmannen.

[S2]Föreläggandet godkänns genom att den som det riktas till skriftligen hos Konsumentombudsmannen förklarar sig godkänna det förbud eller åläggande som anges i föreläggandet.

[S3]Godkännandet bör i regel tecknas på föreläggandet. Om godkännandet tecknas på någon annan handling, gäller det endast om det klart framgår vilket föreläggande som avses. Förordning (2004:474).

14 a §  Konsumentombudsmannen får under de förutsättningar som anges i 1 a § förordningen (1988:1583) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden göra anmälan om grupptalan till nämnden. Förordning (1998:1807).

14 b §  I tvister mellan konsumenter och näringsidkare som rör varor, tjänster eller andra nyttigheter som tillhandahålls huvudsakligen för enskilt bruk får Konsumentombudsmannen väcka offentlig grupptalan enligt lagen (2002:599) om grupprättegång, när ombudsmannen anser att det är motiverat från allmän synpunkt. Förordning (2002:952).

Rapportering

14 c §  Konsumentverket skall i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 2 a § rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs. Förordning (2006:1144).

Anställningar m.m.

15 §  Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen. Andra anställningar beslutas av myndigheten. Förordning (1998:1807).

16 § Har upphävts genom förordning (1996:238).
17 § Har upphävts genom förordning (2001:1019).

Överklagande

18 §  Konsumentombudsmannens beslut i ärenden enligt marknadsföringslagen (1995:450) eller lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden får överklagas endast i den utsträckning som anges i dessa lagar. Förordning (2004:474).

Ändringar

Förordning (1995:868) med instruktion för Konsumentverket

  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1057) om ändring i förordningen (1995:868) med instruktion för Konsumentverket

  Omfattning
  nuvarande 4-17 §§ betecknas 5-18 §§; nya 4 §, rubr. närmast före 4 §; omtryck
  Ikraftträder
  1995-10-01

Förordning (1995:1350) om ändring i förordningen (1995:868) med instruktion för Konsumentverket

  Omfattning
  ändr. 8, 12, 14, 18 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:238) om ändring i förordningen (1995:868) med instruktion för Konsumentverket

  Omfattning
  upph. 11, 16 §§; ändr. 4, 7, 9, 13, 15 §§
  Ikraftträder
  1996-06-01

Förordning (1998:35) om ändring i förordningen (1995:868) med instruktion för Konsumentverket

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1998-03-01

Förordning (1998:802) om ändring i förordningen (1995:868) med instruktion för Konsumentverket

Omfattning
ny 2 a §
Ikraftträder
1998-08-01

Förordning (1998:1807) om ändring i förordningen (1995:868) med instruktion för Konsumentverket

Omfattning
ändr. 3, 15 §§, rubr. närmast före 12 §; nya 3 a, 14 a §§
Ikraftträder
1999-01-15

Förordning (2001:790) om ändring i förordningen (1995:868) med instruktion för Konsumentverket

Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraftträder
2002-02-01

Förordning (2001:939) om ändring i förordningen (1995:868) med instruktion för Konsumentverket

Omfattning
ändr. 3 a §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2001:1019) om ändring i förordningen (1995:868) med instruktion för Konsumentverket

Omfattning
upph. 17 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:566) om ändring i förordningen (1995:868) med instruktion för Konsumentverket

Omfattning
ändr. 1, 3 a §§
CELEX-nr
32000L0031
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:952) om ändring i förordningen (1995:868) med instruktion för Konsumentverket

Omfattning
ny 14 b §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:401) om ändring i förordningen (1995:868) med instruktion för Konsumentverket

Omfattning
ändr. 3 a §
Ikraftträder
2003-07-25

Förordning (2004:270) om ändring i förordningen (1995:868) med instruktion för Konsumentverket

Omfattning
ändr. 3 a §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:474) om ändring i förordningen (1995:868) med instruktion för Konsumentverket

Omfattning
ändr. 8, 14, 18 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2005:32) om ändring i förordningen (1995:868) med instruktion för Konsumentverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2005-03-15

Förordning (2005:1038) om ändring i förordningen (1995:868) med instruktion för Konsumentverket

Omfattning
ändr. 3 a §
CELEX-nr
32004R2006
Ikraftträder
2005-12-29

Förordning (2006:1023) om ändring i förordningen (1995:868) med instruktion för Konsumentverket

Omfattning
ändr. 1, 2, 2 a, 3, 3 a §§
Ikraftträder
2006-08-01

Förordning (2006:1144) om ändring i förordningen (1995:868) med instruktion för Konsumentverket

Omfattning
ändr. 2 a §; ny 14 c §, rubr. närmast före 14 c §
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:1139

Omfattning
upph.