Inaktuell version

Lag (1996:1156) om receptregister

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-11-28
Ändring införd
SFS 1996 i lydelse enligt SFS 2005:259
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  För de ändamål som anges i 3 § får Apoteket Aktiebolag med hjälp av automatisk databehandling föra ett register över förskrivningar av läkemedel och andra varor, som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (receptregister). Lag (2002:162).

2 §  Vad som sägs om landsting i denna lag gäller också kommuner som inte ingår i ett landsting.

Registrets ändamål

3 §  Receptregistret får användas för

 1. registrering av underlaget för tillämpningen av bestämmelserna om läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel m.m.,
 2. debiteringen till landstingen,
 3. ekonomisk uppföljning och framställning av statistik hos Apoteket Aktiebolag,
 4. registrering och redovisning till landstingen av uppgifter för ekonomisk uppföljning och framställning av statistik,
 5. registrering och redovisning till förskrivare, till verksamhetschefer enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och till läkemedelskommittéer enligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer av uppgifter för medicinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården,
 6. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för epidemiologiska undersökningar, forskning och framställning av statistik inom hälso- och sjukvårdsområdet,
 7. registrering av dosrecept och recept för flera uttag, samt
 8. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter om enskild läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läkemedel, för styrelsens tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal enligt lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

[S2]Användning av receptregistret för sådan registrering som avses i första stycket 1 och 7 får inte omfatta annan än den som har lämnat sitt samtycke till registreringen. För ändamål som avses i första stycket 2 får uppgifter som kan hänföras till en enskild person inte omfatta annat än inköpsdag, kostnad, kostnadsreducering och patientens personnummer.

[S3]För ändamål som avses i första stycket 3, 5 och 8 får inga uppgifter redovisas som kan hänföras till en enskild person. Ändamålen enligt första stycket 4 får inte omfatta några åtgärder som innebär att uppgifter som kan hänföras till någon enskild patient redovisas. Dock får uppgifter som kan hänföras till en enskild förskrivare ingå i redovisning enligt första stycket 5 till samma förskrivare och till verksamhetschefen vid den enhet vid vilken förskrivaren tjänstgör samt i redovisning enligt första stycket 8 till Socialstyrelsen.

[S4]Förskrivningsorsak får redovisas endast för de ändamål som avses i första stycket 4 och 5.Lag (2005:259).

Prop. 1999/2000:56: I paragrafens första stycke införs en ny punkt 7 som gör möjliggör att receptregistret kan användas för registrering av dosexpedierade läkemedel.

I paragrafens andra stycke anges att även registrering av dosexpeditioner kräver den enskilde patientens samtycke.

Prop. 2001/02:63: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2.4.

Ändringen föranleds bl.a. av den nya lagen om läkemedelsförmåner m.m. Dessutom görs en ändring i paragrafens andra stycke. Det anges att ändamålen i första stycket 4 inte omfattar några åtgärder som innebär att uppgifter som kan hänföras till någon enskild patient redovisas. Tidigare gjordes hänvisningen till uppgifter som kunde hänföras till någon enskild ...

Prop. 2008/09:145: Paragrafen är ny. I paragrafen anges receptregisterlagens förhållande till personuppgiftslagen (1998:204). Receptregisterlagen föreslås gälla utöver personuppgiftslagen vid behandling av personuppgifter i receptregistret. Om bestämmelserna i receptregisterlagen avviker från bestämmelserna i personuppgiftslagen, ...

Prop. 2001/02:91: I första stycket införs en ny punkt 8 av innebörden att receptregistret får användas även för redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter om enskild läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiska läkemedel. Uppgifterna får användas i Socialstyrelsens tillsynsverksamhet.

Styckeindelningen i andra till fjärde stycket har tillkommit på ...

Prop. 2004/05:70: Paragrafen behandlas i avsnitt 6.2, 6.3 och 7.

Den föreslagna ändringen i första stycket 6 innebär att uppgifter som med stöd av den bestämmelsen redovisas ur receptregistret till Socialstyrelsen enbart skall få användas för epidemiologiska undersökningar, ...

Registerinnehåll

4 §  I den utsträckning det behövs för registerändamålen enligt 3 § får receptregistret innehålla följande uppgifter som kan hänföras till enskilda personer:

 1. inköpsdag, vara, mängd, dosering, kostnad och kostnadsreducering enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,
 2. förskrivningsorsak,
 3. patientens namn, personnummer och folkbokföringsort samt postnumret i patientens bostadsadress,
 4. förskrivarens namn, yrke, specialitet, arbetsplats, arbetsplatskod och, vad avser läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läkemedel, förskrivarkod och
 5. samtycke enligt 3 § andra stycket.

[S2]Förskrivningsorsak skall anges med en kod. Lag (2005:259).

Prop. 2001/02:63: Ändringen i första stycket punkten 4 medför rätt för Apoteket AB att i den utsträckning det behövs för registerändamålen enligt 3 § låta recept-

Prop. 2008/09:145: Paragrafen är ny. I första stycket tydliggörs att en personuppgiftsbehandling som är tillåten enligt receptregisterlagen får utföras även om den enskilde motsätter sig den. I de fall det enligt receptregisterlagen krävs samtycke, är personuppgiftsbehandlingen givetvis inte tillåten om inte samtycke ges.

Prop. 2001/02:91: Ändringen i första stycket punkten 4 ger Apoteket AB rätt att i den utsträckning det behövs för registerändamålen enligt 3 § låta receptregistret innehålla förskrivarkod även utan samtycke från den förskrivande läkaren. Ändringen i första stycket punkten 5 är en följd av den i enlighet med Lagrådets synpunkter ändrade styckeindelningen i 3 §. Se även allmänna överväganden i avsnitt 7.2.

Sambearbetning med andra personregister

5 §  Receptregistret får tillföras

 1. uppgifter om patienters namn, personnummer, folkbokföringsort och postnummer från det statliga person- och adressregistret, och
 2. de uppgifter om förskrivare som anges i 4 § från ett register hos Socialstyrelsen.

Sökbegrepp

6 §  Patienters identitet får användas som sökbegrepp endast för det ändamål som anges i 3 § första stycket 1 och 7. Förskrivares identitet får användas som sökbegrepp endast för de ändamål som anges i 3 § första stycket 5 och 8. Kod för förskrivningsorsak får inte användas som sökbegrepp. Lag (2002:161).

Prop. 1999/2000:56: Genom den nya bestämmelsen i paragrafen får patientens identitet användas som sökbegrepp för registrering av dosexpedierade läkemedel.

Prop. 2017/18:91: 2. registrering av underlaget för tillämpningen av bestämmelserna om läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel m.m.,

Prop. 2001/02:91: Ändringen möjliggör användning av bl.a. läkares namn och förskrivarkod som sökbegrepp vid Socialstyrelsens tillsyn. Se även allmänna överväganden i avsnitt 7.2.

Prop. 2015/16:97: I bestämmelsen anges för vilka ändamål personuppgifter i receptregistret får behandlas. I andra stycket anges att för ändamålet debiteringen till landstingen får uppgifter som kan hänföras till en enskild person inte omfatta annat än inköpsdag, kostnad, kostnadsreducering och patientens personnummer. I bestämmelsen läggs till att även uppgift om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen (2004:168) får omfattas. Detta innebär att ...

Prop. 2009/10:96: I paragrafen regleras för vilka ändamål personuppgifterna i receptregistret får behandlas samt vilka begränsningar som gäller för registeranvändningen. I tredje stycket föreslås det en komplettering så att det för ändamålet registrering och redovisning av uppgifter för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets tillsyn över utbyte av läkemedel enligt 21 § lagen (2002:160) ...

Prop. 2009/10:138: I första stycket, som reglerar för vilka ändamål personuppgifterna i receptregistret får behandlas, har ändamålsbestämmelsen om registrering och redovisning till landstingen av uppgifter för ekonomisk uppföljning och framställning av statistik (punkten 5) utvidgats till att omfatta även uppgifter för medicinsk uppföljning. I 14 § finns en bestämmelse om uppgiftsskyldighet för Apotekens Service Aktiebolag som ansluter till det aktuella ändamålet.

I tredje stycket ...

Prop. 2016/17:145: I paragrafen regleras bl.a. för vilka ändamål personuppgifter i receptregistret får användas.

I första stycket punkten 7 läggs det till att personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdsområdet.

I detta sammanhang avses med uppföljning att fortlöpande och regelbundet mäta och beskriva behov, verksamheter ...

Utlämnande av uppgifter på medium för automatisk databehandling

7 §  Uppgifter ur receptregistret som lämnas ut i enlighet med registerändamålen i 3 § får lämnas på medium för automatisk databehandling.

Gallring

8 §  Uppgifter som kan hänföras till enskilda personer och som bevarats för registerändamålet enligt 3 § första stycket 1 och 7 skall tas bort ur registret under den femtonde månaden efter den under vilken de registrerades. Uppgifter som kan hänföras till enskilda personer skall i övrigt tas bort ur registret under den tredje månaden efter den under vilken de registrerades. Lag (2000:358).

Prop. 1999/2000:56: Även för ändamål som anges i 3 § första stycket 7 skall uppgifter tas bort ur registret under den femtonde månaden efter den då uppgifterna registrerades.

Prop. 2008/09:145: I första stycket har en paragrafhänvisning ändrats. Vidare föreslås att administrativa uppgifter läggs till som tillåtet registerinnehåll. Härmed avses uppgifter som huruvida förskrivningen är med eller utan förmån och – om utbyte enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. skett – vilket läkemedel som bytts ut och mot vilket läkemedel bytet har skett. I begreppet administrativa uppgifter ingår även sådana uppgifter ...

Prop. 2015/16:97: I bestämmelsen anges vilka uppgifter som kan hänföras till enskilda personer som receptregistret får innehålla. I första stycket 1 läggs det till att receptregistret även får innehålla uppgift om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen (2004:168).

Av 2 kap. 6 § lagen (2009:366) ...

Prop. 2009/10:138: Den nuvarande begränsningen i fråga om uppgift om förskrivarkod föreslås tas bort. Det innebär att förskrivarkoden får antecknas i receptregistret, oavsett om förskrivningen avser narkotiska läkemedel eller inte.

Förslaget behandlas i avsnitt 6.7.

Information

9 §  Apoteket Aktiebolag skall på lämpligt sätt lämna patienter och förskrivare information om receptregistret. Informationen skall redovisa ändamålen med registret och vilka uppgifter registret får innehålla samt ge upplysning om

 1. de tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser som gäller för registret,
 2. rätten att få information och rättelse enligt personuppgiftslagen (1998:204),
 3. de bestämmelser om samtycke som gäller enligt 3 § andra stycket, och
 4. de begränsningar i fråga om sambearbetning, sökbegrepp och bevarande av uppgifter som gäller för registret. Lag (2005:259).

Prop. 2001/02:91: Ändringen i punkten 3 är en följd av den i enlighet med Lagrådets synpunkter ändrade styckeindelningen i 3 §.

Prop. 2004/05:70: I paragraferna har konsekvensändringar införts till följd av de ändringar som föreslagits i 3 §.

Bemyndigande

10 §  Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om koder för förskrivningsorsak enligt 4 §.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1996:1156) om receptregister

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:58, Prop. 1996/97:27, Bet. 1996/97:SoU5
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1998:721) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998. Om datalagen (1973:289) även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss behandling av personuppgifter, gäller dock 9 § i dess äldre lydelse för sådan behandling.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:276, Prop. 1997/98:97, Bet. 1997/98:JuU20
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
1998-10-24

Lag (2000:358) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:195, Prop. 1999/2000:56, Bet. 1999/2000:SoU11
Omfattning
ändr. 1, 3, 6, 8 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2002:161) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002 och tillämpas i fråga om förskrivningar som expedieras efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:193, Bet. 2001/02:SoU15
Omfattning
ändr. 3, 4, 6, 9 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2002:162) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2001/02:194, Prop. 2001/02:63, Bet. 2001/02:SoU10
Omfattning
ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraftträder
2002-10-01

Lag (2005:259) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2004/05:217, Prop. 2004/05:70, Bet. 2004/05:SoU13
Omfattning
ändr. 3, 4, 9 §§
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2009:370) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2008/09:226, Prop. 2008/09:145, Bet. 2008/09:SoU21
Omfattning
upph. rubr. närmast före nuvarande 3, 7, 10 §§; nuvarande 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 §§ betecknas 6, 8, 9, 10, 19, 20, 26 §§, rubr. närmast före 4, 6, 8, 9 §§ sätts närmast före de nya 8, 9, 19, 20 §§; ändr. 1, 5, de nya 6, 8, 9, 10, 19, 20, 26 §§, rubr. närmast före 5, de nya 6, 10, 26 §§; nya 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 §§, rubr. närmast före 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25 §§
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2010:269) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2009/10:222, Prop. 2009/10:96, Bet. 2009/10:SoU10
Omfattning
ändr. 6, 18 §§
Ikraftträder
2010-06-01

Lag (2010:411) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2009/10:288, Prop. 2009/10:138, Bet. 2009/10:SoU23
Omfattning
ändr. 6, 8, 14, 21 §§
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2010:669) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2009/10:342, Prop. 2009/10:210, Bet. 2009/10:SoU22
Omfattning
ändr. 6, 17 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2012:942) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2012/13:11, Prop. 2012/13:20, Bet. 2012/13:SoU5
Omfattning
ändr. 6, 17 §§; ny rubr. närmast före 17 §
Ikraftträder
2013-06-01

Lag (2013:619) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2012/13:279, Prop. 2012/13:128, Bet. 2012/13:SoU26
Omfattning
ändr. 1, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25 §§, rubr. närmast före 21 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2013:1021) om ändring i lagen (2013:619) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2013/14:75, Prop. 2013/14:24, Bet. 2013/14:SoU6
Omfattning
ändr. 1, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25 §§ i 2013:619

Lag (2014:464) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2013/14:272, Prop. 2013/14:93, Bet. 2013/14:SoU22
Omfattning
ändr. 6 §; ny 18 a §, rubr. närmast före 18 a §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:465) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2013/14:272, Prop. 2013/14:93, Bet. 2013/14:SoU22
Omfattning
ändr. 8, 18 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2016:522) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2015/16:249, Prop. 2015/16:97, Bet. 2015/16:SoU13
Omfattning
ändr. 6, 8, 14 §§
Ikraftträder
2016-10-01

Lag (2016:531) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2015/16:250, Prop. 2015/16:143, Bet. 2015/16:SoU15
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2017:44) om ändring i lagen (2016:531) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2016/17:141, Prop. 2016/17:43, Bet. 2016/17:SoU5
Omfattning
ändr. 6 § i 2016:531

Lag (2017:908) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2017/18:5, Prop. 2016/17:145, Bet. 2017/18:SoU2
Omfattning
ändr. 6, 16 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:438) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2017/18:261, Prop. 2017/18:171, Bet. 2017/18:SoU33
Omfattning
upph. 24 §, rubr. närmast före 24 §; ändr. 3, 7, 20 §§, rubr. närmast före 3, 7 §§; ny 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ikraftträder
2018-05-25

(2018:486) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2017/18:272, Prop. 2017/18:91, Bet. 2017/18:SoU23
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1105) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förarbeten
Rskr. 2017/18:353, Prop. 2017/18:157, Bet. 2017/18:SoU24
Omfattning
ändr. 6, 18 a §§
Ikraftträder
2019-01-01

Ändring, SFS 2018:1212

Omfattning
upph.