Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

(Bbs-lagen)

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1998-03-12
Ändring införd
SFS 1998:112 i lydelse enligt SFS 2023:320
Ikraft
1998-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-08-01

Tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller elektroniska anslagstavlor. Med elektronisk anslagstavla avses i denna lag en tjänst för elektronisk förmedling av meddelanden.

[S2]I lagen avses med meddelande text, bild, ljud eller information i övrigt.

2 §  Lagen gäller dock inte

 1. tillhandahållande endast av nät eller andra förbindelser för överföring av meddelanden eller av andra anordningar som krävs för att kunna ta i anspråk ett nät eller annan förbindelse,
 2. förmedling av meddelanden inom en myndighet eller mellan myndigheter eller inom ett företag eller en koncern,
 3. tjänster som skyddas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen,
 4. meddelanden som är avsedda bara för en viss mottagare eller en bestämd krets av mottagare (elektronisk post), eller
 5. meddelanden som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/784 av den 29 april 2021 om åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online. Lag (2023:320).

Prop. 2022/23:71: 1. tillhandahållande endast av nät eller andra förbindelser för överföring av meddelanden eller av andra anordningar som krävs för att kunna ta i anspråk ett nät eller annan förbindelse,

2. förmedling av meddelanden inom en myndighet eller mellan myndigheter eller inom ett företag eller en koncern,

Information till användarna

3 §  Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla skall lämna information till var och en som ansluter sig till tjänsten om sin identitet och i vilken utsträckning inkomna meddelanden blir tillgängliga för andra användare.

Uppsikt över tjänsten

4 §  Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla skall, för att kunna fullgöra sin skyldighet enligt 5 §, ha sådan uppsikt över tjänsten som skäligen kan krävas med hänsyn till omfattningen och inriktningen av verksamheten.

 • NJA 2007 s. 805:Fråga om ansvar för hets mot folkgrupp; enligt brottsbalken beträffande den som underlåtit att ta bort meddelanden från en elektronisk anslagstavla (I=B 2673-06) och enligt yttrandefrihetsgrundlagen beträffande utgivaren av en webbplats (II=B 2115-06). Även fråga om underlåtenhet att ta bort meddelanden från en elektronisk anslagstavla kan utgöra medhjälp till hets mot folkgrupp eller brott mot lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor (I=B 2673-06).

Skyldighet att ta bort vissa meddelanden

5 §  Om en användare sänder in ett meddelande till en elektronisk anslagstavla ska den som tillhandahåller tjänsten ta bort meddelandet från tjänsten eller på annat sätt förhindra vidare spridning av meddelandet, om

 1. meddelandets innehåll uppenbart är sådant som avses i bestämmelserna om
  1. olaga hot i 4 kap. 5 § brottsbalken,
  2. olaga integritetsintrång i 4 kap. 6 c § brottsbalken,
  3. uppvigling i 16 kap. 5 § brottsbalken,
  4. hets mot folkgrupp i 16 kap. 8 § brottsbalken,
  5. barnpornografibrott i 16 kap. 10 a § brottsbalken,
  6. olaga våldsskildring i 16 kap. 10 c § brottsbalken, eller
  7. offentlig uppmaning till terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet i 7 § terroristbrottslagen (2022:666), eller
 2. det är uppenbart att användaren har gjort intrång i upphovsrätt eller i rättighet som skyddas genom föreskrift i 5 kap. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk genom att sända in meddelandet.

[S2]För att kunna fullgöra sin skyldighet enligt första stycket har den som tillhandahåller tjänsten rätt att ta del av meddelanden som förekommer i tjänsten.

[S3]Skyldigheten enligt första stycket och rätten enligt andra stycket gäller också den som på tillhandahållarens uppdrag har uppsikt över tjänsten. Lag (2022:670).

Prop. 2017/18:174: g) offentlig uppmaning i 3 § lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet, eller

2. det är uppenbart att användaren har gjort intrång i upphovsrätt eller i rättighet som skyddas genom föreskrift i <a href="https://lagen.nu/1960:729#K5" ...

 • NJA 2007 s. 805:Fråga om ansvar för hets mot folkgrupp; enligt brottsbalken beträffande den som underlåtit att ta bort meddelanden från en elektronisk anslagstavla (I=B 2673-06) och enligt yttrandefrihetsgrundlagen beträffande utgivaren av en webbplats (II=B 2115-06). Även fråga om underlåtenhet att ta bort meddelanden från en elektronisk anslagstavla kan utgöra medhjälp till hets mot folkgrupp eller brott mot lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor (I=B 2673-06).

Straff

6 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 § döms till böter.

7 §  Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 5 § första stycket döms till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst två år. I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

[S2]Första stycket tillämpas inte, om det för gärningen kan dömas till ansvar enligt brottsbalken, lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk eller terroristbrottslagen (2022:666).

[S3]Brott enligt första stycket får i de fall meddelandets innehåll är sådant som avses i bestämmelsen i 4 kap. 6 c § brottsbalken om olaga integritetsintrång åtalas av åklagare endast om målsäganden anger brottet till åtal eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt. Lag (2022:670).

Prop. 2017/18:174: Första stycket tillämpas inte, om det för gärningen kan dömas till ansvar enligt brottsbalken, lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk eller lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt ...

 • NJA 2007 s. 805:Fråga om ansvar för hets mot folkgrupp; enligt brottsbalken beträffande den som underlåtit att ta bort meddelanden från en elektronisk anslagstavla (I=B 2673-06) och enligt yttrandefrihetsgrundlagen beträffande utgivaren av en webbplats (II=B 2115-06). Även fråga om underlåtenhet att ta bort meddelanden från en elektronisk anslagstavla kan utgöra medhjälp till hets mot folkgrupp eller brott mot lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor (I=B 2673-06).

Förverkande

8 §  Datorer och annan egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt 7 § denna lag får förklaras förverkade, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid sådant brott, om brottet har fullbordats. Förverkande får helt eller delvis underlåtas om förverkandet är oskäligt. Lag (2005:315).

Prop. 2004/05:135: Ändringen innebär att möjligheterna till förverkande utvidgas till att även omfatta sådan egendom som, utan att den använts, varit avsedd att användas vid brottet. Det förutsätts emellertid att brottet har fullbordats samt att förverkande behövs för att förebygga brott eller att det annars finns särskilda skäl. Ändringen motiveras i avsnitt 10.2. Vad gäller tilllämpningen hänvisas till författningskommentaren till <a ...

Ändringar

Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Förarbeten
Rskr. 1997/98:149, Prop. 1997/98:15, Bet. 1997/98:JuU11
Ikraftträder
1998-05-01

Lag (2005:315) om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Förarbeten
Rskr. 2004/05:237, Prop. 2004/05:135
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2010:401) om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Förarbeten
Rskr. 2009/10:274, Prop. 2009/10:70, Bet. 2009/10:KU34
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2017:1137) om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Förarbeten
Rskr. 2017/18:36, Prop. 2016/17:222, Bet. 2017/18:KU13
Omfattning
ändr. 5, 7 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:1314) om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Förarbeten
Rskr. 2017/18:390, Prop. 2017/18:174, Bet. 2017/18:JuU35
Omfattning
ändr. 5, 7 §§
Ikraftträder
2018-09-01

Lag (2022:670) om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Förarbeten
Rskr. 2021/22:324, Prop. 2021/22:133, Bet. 2021/22:JuU31
Omfattning
upph. 5 §; ändr. 7 §; ny 5 §
Ikraftträder
2022-07-01

Lag (2023:320) om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Förarbeten
Rskr. 2022/23:195, Prop. 2022/23:71, Bet. 2022/23:JuU24
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2023-07-01