Inaktuell version

Lag (1998:1593) om trossamfund

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1998-11-26
Ändring införd
SFS 1998:1593 i lydelse enligt SFS 2018:721
Ikraft
2000-01-01
Upphäver
Religionsfrihetslag (1951:680)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Allmänna bestämmelser om trossamfund

1 §  Bestämmelser om religionsfrihet finns i regeringsformen och den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

2 §  Med trossamfund avses i denna lag en gemenskap för religiös verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst.

3 §  Ingen är skyldig att tillhöra något trossamfund. Ett avtal eller löfte som strider mot denna bestämmelse är ogiltigt.

4 §  Barn som har fyllt 12 år kan inte inträda i eller utträda ur ett trossamfund utan eget samtycke.

Registrerat trossamfund

5 §  Med registrerat trossamfund avses

 1. Svenska kyrkan, och
 2. trossamfund som har registrerats enligt denna lag.

6 §  Bestämmelser om grunderna för Svenska kyrkan som trossamfund finns i lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan.

[S2]Bestämmelserna i 7-12 §§, 13 § första-tredje stycket och 17 § gäller inte för Svenska kyrkan.

Registrering

7 §  Ett trossamfund skall på egen begäran registreras av den myndighet som regeringen bestämmer, om trossamfundet har

 1. stadgar där det finns bestämmelser om trossamfundets ändamål och om hur det fattas beslut i trossamfundets angelägenheter, och
 2. en styrelse eller motsvarande organ.

[S2]Ett trossamfund får registreras bara om dess namn är ägnat att särskilja trossamfundets verksamhet från andras. Bestämmelserna i 10 § firmalagen (1974:156) om hinder mot registrering av firma skall också tillämpas i fråga om trossamfunds namn.

[S3]Aktiebolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser får inte registreras enligt denna lag.

8 §  Registreringen ska omfatta

 1. trossamfundets namn och postadress,
 2. trossamfundets stadgar,
 3. en kontaktperson som är behörig att företräda trossamfundet i frågor om registrering samt kontaktpersonens namn, postadress och personnummer eller samordningsnummer eller, om sådana nummer saknas, födelsedatum.

[S2]Ändringar i något av dessa förhållanden ska genast anmälas för registrering.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter i registreringsärenden enligt denna lag. Lag (2009:1236).

9 §  Ett trossamfund som har registrerats enligt 7 § får förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter samt föra talan vid domstol och andra myndigheter.

[S2]Trossamfundets rättsliga ställning enligt första stycket upphör när likvidation har avslutats enligt 11 §, när avregistrering sker enligt 12 § och, om trossamfundet har försatts i konkurs, när konkursen avslutas utan överskott.

[S3]I artikel 48.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden finns en särskild bestämmelse om när en juridisk person eller ett företag ska anses upplöst. Lag (2017:482).

10 §  Ansvaret för de skyldigheter som har uppkommit för trossamfundet före registreringen övergår på det registrerade trossamfundet genom registreringsbeslutet, om trossamfundet har utgjort en ideell förening. Genom registreringen övergår även trossamfundets rättigheter till det registrerade trossamfundet.

11 §  Registreringsmyndigheten ska besluta att trossamfundet ska gå i likvidation om

 1. de krav som gäller för registrering enligt 7 § första stycket inte längre är uppfyllda,
 2. likvidationsskyldighet föreligger enligt stadgarna, eller
 3. samfundet har försatts i konkurs som har avslutats med överskott.

[S2]En likvidator förordnas av registreringsmyndigheten. Ett beslut om likvidation och förordnande av likvidator ska registreras. För likvidation gäller i övrigt 17 kap.2932, 35, 36, 41 och 42 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

[S3]Likvidationen är avslutad när likvidatorerna har avgett slutredovisning. Detta förhållande ska genast anmälas för registrering. Lag (2018:721).

Prop. 2017/18:185: Paragrafen reglerar när ett trossamfund ska gå i likvidation. Övervägandena finns i avsnitt 15.

Hänvisningen i andra stycket till vissa bestämmelser i den nya föreningslagen innebär bl.a. att en likvidator ska ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket, se 17 kap. 30 § i den lagen och 4 § lagen (...

12 §  Ett trossamfund som uppfyller kraven i 7 § första stycket kan på egen begäran avregistreras av registreringsmyndigheten utan föregående likvidation.

[S2]Registreringsmyndigheten får också avregistrera ett trossamfund om det, trots påminnelse, inte betalar registerhållningsavgiften. Påminnelsen ska ha innehållit en upplysning om att trossamfundet kan komma att avregistreras.

[S3]Vid avregistrering övergår trossamfundet i en ideell förening, som övertar trossamfundets rättigheter och skyldigheter. Lag (2009:1236).

Organisatoriska delar

13 §  Självständiga organisatoriska delar av ett trossamfund som har registrerats enligt denna lag får också registreras, om de uppfyller kraven i 7 §. För registrerade organisatoriska delar gäller bestämmelserna i 8 §, 9 § andra stycket och 10-12 §§.

[S2]Organisatoriska delar som har registrerats enligt denna lag får var för sig förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter samt föra talan vid domstol och andra myndigheter.

[S3]Förlorar trossamfundet sin rättsliga ställning enligt 9 § andra stycket och begär dess organisatoriska delar inte avregistrering enligt 12 § inom en månad därefter eller avslås en sådan begäran, skall registreringsmyndigheten besluta att de organisatoriska delarna skall träda i likvidation.

[S4]Svenska kyrkans församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift är registrerade organisatoriska delar av Svenska kyrkan.

Registrerade trossamfunds namn

14 §  Ett registrerat trossamfunds namn eller en benämning som är förväxlingsbar med detta namn får inte utan tillstånd offentligen användas av någon annan annat än som benämning på trossamfundet i fråga.

[S2]Vid överträdelse av första stycket tillämpas 15 och 18-20 §§firmalagen (1974:156). Härvid skall vad som sägs om firmaintrång gälla intrång i trossamfundets namn. I fråga om registrerade trossamfunds namn skall även 16 § firmalagen tillämpas.

[S3]Första och andra styckena gäller också för registrerade organisatoriska delars namn.

Registrerade trossamfunds förhållande till tredje man

15 §  För ett registrerat trossamfunds skyldigheter i förhållande till tredje man svarar endast trossamfundets tillgångar.

[S2]För skyldigheter i förhållande till tredje man som ett trossamfunds registrerade organisatoriska delar har ådragit sig svarar endast den organisatoriska delens tillgångar.

Statlig hjälp med avgifter till registrerade trossamfund

16 §  Svenska kyrkan har rätt till hjälp av staten med bestämmande, debitering och redovisning av avgifter från dem som tillhör Svenska kyrkan samt med att ta in avgifterna. Även andra registrerade trossamfund kan beviljas sådan hjälp. Bestämmelser om förfarandet meddelas i särskild lag.

[S2]Regeringen beslutar att ett annat registrerat trossamfund än Svenska kyrkan skall få sådan hjälp. Regeringen får besluta att ett trossamfund som har beviljats hjälp inte längre skall få det.

[S3]Hjälpen får lämnas endast till ett trossamfund som

 1. bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på, och
 2. är stabilt och har egen livskraft. Lag (1999:956).

Prop. 1998/99:124: Bestämmelsen behandlas närmare i avsnitten 4.5.2 och 4.4.2.

I första stycket har begreppet "beräkning" ändrats till "bestämmande". Ändringen görs för att begreppen i lagen om trossamfund skall överensstämma med de begrepp som används i skattebetalningslagen (1997:483). Regleringen i det tidigare andra stycket har placerats som en ny mening i första stycket.

Vem som fattar beslut om avgiftshjälp ...

Överklagande

17 §  Beslut av registreringsmyndigheten får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom två månader från beslutets dag när det gäller

 1. beslut att avskriva en ansökan om registrering eller att vägra registrering enligt 7 eller 13 §,
 2. beslut i frågor om avregistrering enligt 12 §, och
 3. beslut enligt 11 § eller 13 § tredje stycket.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2009:1236).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1998:1593) om trossamfund

Förarbeten
Rskr. 1997/98:284, Prop. 1997/98:116
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:956) om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:45, Prop. 1998/99:124, Bet. 1999/2000:KU5
Omfattning
ändr. 16 §

Lag (2009:1236) om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
 2. De nya bestämmelserna i 12 § andra stycket tillämpas för första gången i fråga om registerhållningsavgift som har förfallit till betalning efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:70, Prop. 2009/10:6, Bet. 2009/10:KU8
Omfattning
ändr. 8, 12, 17 §§
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2017:482) om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund

Förarbeten
Rskr. 2016/17:260, Prop. 2016/17:125, Bet. 2016/17:CU16
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2017-06-26

Lag (2018:721) om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund

Förarbeten
Rskr. 2017/18:306, Prop. 2017/18:185, Bet. 2017/18:CU25
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1675) om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund

Förarbeten
Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5
Omfattning
ändr. 7, 14 §§
Ikraftträder
2019-01-01