Upphävd författning

Religionsfrihetslag (1951:680)

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1951-10-26
Ändring införd
SFS 1951:680 i lydelse enligt SFS 1995:1212
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Om religionsfrihet

1 §  Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse.

2 §  Det står envar fritt att för religiös gemenskap deltaga i sammankomst och sammansluta sig med andra.

3 §  För offentlig gudstjänst gälle ej andra hinder än sådana som i allmänhet äro stadgade för sammankomst, till vilken allmänheten har tillträde.

4 §  Ej må någon vara skyldig tillhöra trossamfund. Åtagande i strid mot denna bestämmelse vare utan verkan.

[S2]Med trossamfund förstås, förutom svenska kyrkan, sammanslutning för religiös verksamhet, vari ingår att anordna gudstjänst.

5 § har upphävts genom lag (1976:1004).
6 § har upphävts genom lag (1995:1212).
7 § har upphävts genom lag (1995:1212).
8 § har upphävts genom lag (1995:1212).
9 § har upphävts genom lag (1995:1212).
10 § har upphävts genom lag (1995:1212).
11 § har upphävts genom lag (1995:1212).
12 § har upphävts genom lag (1995:1212).
13 § har upphävts genom lag (1995:1212).
14 § har upphävts genom lag (1995:1212).
15 § har upphävts genom lag (1995:1212).
16 § har upphävts genom lag (1995:1212).
17 § har upphävts genom lag (1995:1212).
18 § har upphävts genom lag (1995:1212).
19 § har upphävts genom lag (1995:1212).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Religionsfrihetslag (1951:680)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1952.
  Den som vid lagens ikraftträdande tillhör svenska kyrkan skall även därefter anses tillhöra kyrkan, sä länge han fyller de fordringar för tillhörighet till kyrkan, som äro angivna i 6 §, och ej i föreskriven ordning anmält sitt utträde.
  Hava i fall som avses i 7 § andra stycket föräldrarna träffat överenskommelse med den innebörd som där angives och har överenskommelsen, innan denna lag trätt i kraft, blivit skriftligen upprättad och före äktenskapets ingående uppvisad för vigselförrättaren, skall vad i lagrummet sägs om sådan överenskommelse äga tillämpning, även om denna icke skett med vittnen.
  Vad i lag eller författning är stadgat om främmande trossamfund och främmande trosbekännare skall, efter denna lags ikraftträdande, avse annat trossamfund än svenska kyrkan och medlemmar i sådant samfund.
  Genom denna lag upphävas:
  1. förordningen den 30 juni 1838 (nr 28 s. 1) angående mosaiske trosbekännares skyldigheter och rättigheter här i riket;
  2. förordningen den 11 december 1868 (nr 76 s. 1) angående särskilda sammankomster för andaktsövning;
  3. förordningen den 16 november 1869 (nr 60 s. 1) angående ansvar för den, som söker förmå annan till avfall från den evangeliskt lutherska läran;
  4. 1 och 4 §§ förordningen den 31 oktober 1873 (nr 71 s. 1) angående ändring i vissa delar av kyrkolagen med därtill hörande författningar; samt
  5. förordningen den 31 oktober 1873 (nr 71 s. 3) angående främmande trosbekännare och deras religionsövning; dock skall fortfarande gälla vad i 18 § av förordningen är stadgat om ansvar för fel eller försummelse av främmande församlings föreståndare eller präst i avseende på honom åliggande anteckningar i kyrkobok angående borgerliga förhållanden eller meddelande av ämbetsbevis därom.

Ändring, SFS 1963:509

  Omfattning
  ändr. 11 §

Ändring, SFS 1969:170

  Omfattning
  ändr. 5 §

Ändring, SFS 1970:766

Ändring, SFS 1971:606

Ändring, SFS 1974:242

Lag (1976:1004) om ändring i religionsfrihetslagen (1951:680)

Lag (1979:929) om ändring i religionsfrihetslagen (1951:680)

Förordning (1979:930) om ikraftträdande av lagen (1979:929) om ändring i religionsfrihetslagen (1951:680)

  Omfattning
  ikrafttr. av 1979:929

Lag (1991:488) om ändring i religionsfrihetslagen (1951:680)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:153
  Omfattning
  ändr. 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 §§; nya 17, 18, 19 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1995:12) om ändring i religionsfrihetslagen (1951:680)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:1212) om ändring i religionsfrihetslagen (1951:680)

Förarbeten
Rskr. 1995/96:4, Prop. 1994/95:226, Bet. 1995/96:KU2
Omfattning
upph. 6-19 §§, rubr. närmast före 6, 13 §§
Ikraftträder
1996-01-01

Ändring, SFS 1998:1593

Omfattning
upph.