Lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1981-01-29
Ändring införd
SFS 1981:131 i lydelse enligt SFS 2022:977
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-12-01

Inledande bestämmelser

1 §  Om rätt att i vissa fall ansöka om kallelse på okända borgenärer finns bestämmelser i 2 och 3 §§. Bestämmelserna i denna lag gäller också när sådan kallelse sker enligt annan lag eller författning, i den mån inte annat följer av vad som är särskilt föreskrivet.

 • NJA 2008 s. 255:Ideell förening under likvidation har inte medgivits rätt att ansöka om kallelse på okända borgenärer.

2 §  När bouppteckning har skett efter en avliden, får efterlevande make, arvinge, testamentstagare, boutredningsman eller testamentsexekutor ansöka om kallelse på den avlidnes okända borgenärer. Var den avlidne gift, får kallelse sökas även på den efterlevande makens okända borgenärer.

[S2]Bestämmelserna i första stycket om efterlevande make gäller också en sådan efterlevande sambo som avses i sambolagen (2003:376), om denne har begärt att bodelning skall förrättas enligt 8 § samma lag. Lag (2003:381).

 • NJA 2008 s. 255:Ideell förening under likvidation har inte medgivits rätt att ansöka om kallelse på okända borgenärer.

3 §  När ansökan om äktenskapsskillnad eller anmälan enligt 9 kap. 1 § andra stycket äktenskapsbalken har gjorts, får vardera maken ansöka om kallelse på egna eller andra makens okända borgenärer.

[S2]Kallelse på okända borgenärer får också sökas av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken. Lag (1988:1266).

 • NJA 2008 s. 255:Ideell förening under likvidation har inte medgivits rätt att ansöka om kallelse på okända borgenärer.

Förfarandet

4 §  En ansökan om kallelse på okända borgenärer ska göras hos Kronofogdemyndigheten. Om gäldenären är ett aktiebolag, en ekonomisk förening, ett ömsesidigt försäkringsbolag, ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag, en försäkringsförening eller en tjänstepensionsförening, ska dock ansökan göras hos Bolagsverket.

[S2]Sökanden ska bifoga en förteckning över gäldenärens kända borgenärer och, om det är möjligt, ange deras adress. Lag (2020:395).

Prop. 2019/20:138: Sökanden ska bifoga en förteckning över gäldenärens kända borgenärer och, om det är möjligt, ange deras adress.

Paragrafen innehåller bestämmelser om hos vilken myndighet en ansökan om kallelse på okända borgenärer ska göras och om den förteckning som ska bifogas ansökan. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Om gäldenären är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening ska, enligt ...

Prop. 2017/18:185: Paragrafen reglerar till vilken myndighet en ansökan om kallelse på okända borgenärer ska göras. Övervägandena finns i avsnitt 10.5.

En nyhet är att en ansökan ska göras hos Bolagsverket om gäldenären är en ekonomisk förening.

 • NJA 2016 s. 609:Likvidation av aktiebolag. En skuld får i princip anses vara tvistig när någon påstår sig ha en fordran på bolaget och likvidatorn inte accepterar betalningsskyldighet. En likvidator som har skiftat ett bolags tillgångar utan att avsätta pengar till betalning av en sådan skuld har ansetts handla oaktsamt.

5 §  Kallelse på gäldenärens okända borgenärer utfärdas av myndigheten med föreläggande för dem att skriftligen anmäla sina fordringar till myndigheten senast sex månader från dagen för kallelsen.

[S2]Kallelsen ska skyndsamt kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Vidare ska myndigheten senast en månad före anmälningstidens utgång skicka underrättelser om kallelsen till alla borgenärer som har tagits upp i förteckningen över kända borgenärer och som har känd adress. Myndigheten ska även skicka en underrättelse till Skatteverket. Lag (2018:712).

Prop. 2005/06:200: Förslaget om en rikstäckande kronofogdemyndighet innebär bl.a. att det kommer att finnas bara en kronofogdemyndighet i landet. Paragraferna har ändrats i enlighet med detta.

Prop. 2017/18:185: I paragrafen finns regler om hur en kallelse på okända borgenärer ska utfärdas och offentliggöras. Övervägandena finns i avsnitt 16.

I andra stycket görs en ändring i fråga om den utfärdande myndighetens underrättelseskyldighet. Ändringen innebär att den myndighet – Kronofogdemyndigheten eller Bolagsverket – som har utfärdat kallelsen ska skicka en underrättelse om detta till Skatteverket.

5 a §  Vid överklagande av Kronofogdemyndighetens beslut tillämpas 18 kap.utsökningsbalken.

[S2]Ett beslut av Bolagsverket överklagas till tingsrätten på den ort där bolagets eller föreningens styrelse har sitt säte. Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden. Lag (2020:395).

Prop. 2019/20:138: Ett beslut av Bolagsverket överklagas till tingsrätten på den ort där bolagets eller föreningens styrelse har sitt säte. Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Paragrafen behandlar överklagande av beslut enligt lagen om kallelse på okända borgenärer. Övervägandena finns i avsnitt 8.

I 4 § ...

Verkan av att en fordran inte anmäls i tid

6 §  En borgenär, som inte är upptagen i förteckningen över kända borgenärer och som underlåter att anmäla sin fordran inom den föreskrivna tiden, förlorar rätten att kräva ut fordringen, om han eller hon inte visar att gäldenären har känt till den före anmälningstidens utgång. Har kallelsen skett på ansökan av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken, gäller vad som har sagts om gäldenären i stället gode mannen eller förvaltaren. Anmälan behövs inte, om borgenären inom anmälningstiden åberopar sin fordran i gäldenärens konkurs eller i planförhandling under företagsrekonstruktion.

[S2]Förlust av rätten att kräva ut en huvudfordran omfattar även fordran på ränta och annan tilläggsförpliktelse samt fordran på grund av borgen. Lag (2022:977).

 • NJA 2016 s. 981:Preklusion enligt lagen om kallelse på okända borgenärer. Omständigheterna var inte sådana att det var visat att gäldenären känt till att det fanns en fordran. Preklusion hade därför inträtt av en fordran på skatt enligt skatteflyktslagen.
 • NJA 2008 s. 255:Ideell förening under likvidation har inte medgivits rätt att ansöka om kallelse på okända borgenärer.
 • NJA 2014 s. 114:En skattefordran kan prekluderas enligt lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer. Frågan huruvida kännedom föreligger om fordringen ska bedömas på samma sätt som när det gäller andra fordringar.
 • NJA 2016 s. 609:Likvidation av aktiebolag. En skuld får i princip anses vara tvistig när någon påstår sig ha en fordran på bolaget och likvidatorn inte accepterar betalningsskyldighet. En likvidator som har skiftat ett bolags tillgångar utan att avsätta pengar till betalning av en sådan skuld har ansetts handla oaktsamt.

7 §  Förlorar borgenären rätten att kräva ut sin fordran av en av flera gäldenärer som har åtagit sig eller förpliktats att svara solidariskt för samma skuld, tillämpas bestämmelserna i 9 § preskriptionslagen (1981:130).

8 §  Även om borgenären har underlåtit att anmäla sin fordran efter kallelse på okända borgenärer, får fordringen användas till kvittning, om detta eljest är tillåtet och anmälningstiden inte har gått ut vare sig när borgenären förvärvade fordringen eller när han kom i skuld till gäldenären.

9 §  Underlåtenhet att anmäla en fordran efter kallelse på okända borgenärer inskränker inte borgenärens rätt att ta ut sin fordran ur egendom i vilken han har panträtt eller retentionsrätt till säkerhet för fordringen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Lag (1987:810) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.
  2. Har boskillnad beviljats, skall äldre bestämmelser fortfarande tillämpas när det gäller rätten att på grund av boskillnaden ansöka om kallelse på okända borgenärer.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:86
  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1988:396) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Lag (1988:1266) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Lag (1996:259) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. Ansökningar om kallelse på okända borgenärer som har gjorts före ikraftträdandet handläggs enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:193, Prop. 1995/96:115, Bet. 1995/96:JuU17
  Omfattning
  ändr. 4, 5 §§; ny 5 a §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1997:366) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:251, Prop. 1996/97:116, Bet. 1996/97:SkU19
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (2003:381) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
 2. Om ett samboförhållande har upphört före ikraftträdandet, tillämpas äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:211, Prop. 2002/03:80, Bet. 2002/03:LU19
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2004:240) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. Ansökan som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilken verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:172, Prop. 2003/04:34, Bet. 2003/04:NU7
Omfattning
ändr. 4, 5, 5 a §§
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2006:699) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2007:1280) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Förarbeten
Rskr. 2007/08:41, Prop. 2007/08:21, Bet. 2007/08:SkU5
Omfattning
ändr. 5 a §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2018:712) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
 2. En ansökan om kallelse på okända borgenärer vid likvidation enligt den upphävda lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska överlämnas från Kronofogdemyndigheten till Bolagsverket, om någon kallelse på okända borgenärer inte har utfärdats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:306, Prop. 2017/18:185, Bet. 2017/18:CU25
Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2020:395) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
 2. En ansökan om kallelse på okända borgenärer vid likvidation som rör ett ömsesidigt försäkringsbolag, ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag, en försäkringsförening eller en tjänstepensionsförening ska överlämnas från Kronofogdemyndigheten till Bolagsverket, om någon kallelse på okända borgenärer inte har utfärdats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2019/20:248, Prop. 2019/20:138, Bet. 2019/20:FiU40
Omfattning
ändr. 4, 5 a §§
Ikraftträder
2020-07-01

Lag (2022:977) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för åberopande av en fordran i en förhandling om offentligt ackord enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:375, Prop. 2021/22:215, Bet. 2021/22:CU22
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2022-08-01