Inaktuell version

Körkortslag (1998:488)

(KörkL)

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2009:1353
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om

 1. behörighet att köra motorfordon, terrängmotorfordon, traktor och motorredskap,
 2. handlingar som ger sådan behörighet, nämligen körkort, traktorkort och förarbevis,
 3. körkortstillstånd, varmed avses ett beslut om att sökanden uppfyller medicinska och personliga krav för att körkort eller traktorkort ska få utfärdas,
 4. körkortshavare, varmed avses den som har körkortstillstånd eller körkort,
 5. innehavare av förarbevis, varmed avses den som har förarbevis för moped klass II, snöskoter eller terränghjuling.

[S2]Bestämmelser om behörighet att köra vissa fordon i yrkesmässig trafik finns i yrkestrafiklagen (1998:490). Lag (2009:189).

[K1]2 §  Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Lag (2001:571).

[K1]3 §  Med begreppet permanent bosättning avses i denna lag bosättning under minst 185 dagar varje kalenderår

 1. till följd av personlig och yrkesmässig anknytning, eller
 2. om yrkesmässig anknytning saknas, till följd av personlig anknytning som präglas av nära band mellan en person och den plats där han bor.

[S2]En person som har yrkesmässig anknytning till en annan plats än den till vilken han har personlig anknytning och som därför omväxlande bor på olika platser i två eller flera stater skall dock anses vara permanent bosatt i den stat till vilken han har personlig anknytning under förutsättning att han regelbundet återvänder dit. Detta villkor behöver dock inte uppfyllas om personen bor i en stat för att genomföra en tidsbegränsad uppgift.

[S3]Studier vid universitet eller annan utbildningsanstalt medför inte att den permanenta bosättningen ändras. Lag (2001:571).

2 kap. Förarbehörighet

Behörighetskrav

[K2]1 §  Personbil, lastbil, buss, motorcykel, moped klass I, terrängvagn och motorredskap klass I får köras endast av den som har ett gällande körkort för fordonet. Har släpfordon kopplats till en bil ska föraren ha körkortsbehörighet även för släpfordonet. Lag (2009:189).

[S2]För övningskörning gäller bestämmelserna i 4 kap.

[K2]2 §  Traktor med gummihjul och motorredskap klass II får köras på väg endast av den som har ett gällande körkort eller traktorkort, om inte körningen på väg avser en kortare sträcka för färd till eller från en arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål.

[K2]3 §  Moped klass II får köras endast av den som har körkort, traktorkort eller förarbevis för moped klass II.

[S2]Snöskoter får köras endast av den som har förarbevis för snöskoter.

[S3]Terränghjuling får köras endast av den som har förarbevis för terränghjuling. Lag (2009:189).

[K2]4 §  För övningskörning med fordon som avses i 1 och 3 §§ gäller bestämmelserna i 4 kap.Lag (2009:189).

Förarbehörighet för särskilda fordonstyper

[K2]5 §  Förarbehörighet enligt 1 § anges i körkort med beteckningarna

A för motorcykel

A1 för lätt motorcykel

AM för moped klass I

B för
 1. personbil med totalvikt av högst 3,5 ton och lätt lastbil samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådana bilar,
 2. terrängvagn, och
 3. motorredskap klass I C för tung lastbil och personbil med totalvikt över 3,5 ton samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådana bilar D för buss och enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till buss E för släpfordon, oavsett vikt och antal. Lag (2009:189).

[K2]5 a §  Förarbehörigheterna A, A1 och B ger även rätt att köra moped klass I. Lag (2009:189).

[K2]6 §  Behörigheten A ger rätt att köra motorcykel med en högre effekt än 25 kilowatt endast om körkortshavaren har haft ett körkort med behörigheten A under minst två år eller godkänts i körprov på en sådan motorcykel efter att ha fyllt 21 år. Detsamma gäller om motorcykeln har ett förhållande mellan effekt och tjänstevikt som överstiger 0,16 kilowatt/kilogram.

[K2]7 §  Behörigheten B ger rätt att köra tre- och fyrhjuliga motorcyklar. Lag (2003:216).

[K2]8 §  Körkort med behörigheten CE eller DE ger även behörigheten BE.

[K2]9 §  Körkort med behörigheten CE ger även behörigheten DE, om körkortshavaren har behörigheten D.

Undantag

[K2]10 §  Bestämmelserna i 1-4 §§ gäller inte vid färd med fordon inom ett inhägnat järnvägs-, fabriks- eller tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område.

[K2]11 §  Inom garage-, verkstads- eller bensinstationsområde får den som har ett körkort med behörigheten B köra personbil oavsett totalvikt samt lastbil och buss, med eller utan släpfordon men utan last eller passagerare.

[S2]Om ett särskilt medgivande lämnats får den som har fått ett körkort med behörigheten B återkallat, med de begränsningar som anges i första stycket, köra fordon som anges där samt mopeder. Ett medgivande får lämnas för högst tre år. Lag (2009:189).

[K2]12 §  Polis som har ett körkort med behörigheten B får i tjänsteutövning köra varje slag av körkortspliktigt fordon en kortare sträcka.

Särskilt förarbevis

[K2]13 §  Under höjd beredskap eller då regeringen har beslutat om tjänstgöring enligt 4 kap. 8 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt får den som har ett körkort med behörigheten B och har ett särskilt förarbevis köra det slag av fordon som anges i det särskilda förarbeviset.

[S2]I övrigt skall bestämmelserna i denna lag gälla även det särskilda förarbeviset.

[K2]14 §  Ett bevis att körkort eller förarbevis utfärdats gäller som körkort respektive förarbevis till dess körkortet respektive förarbeviset lämnats ut eller rätten att få ut körkortet respektive förarbeviset förfallit. Lag (2009:189).

3 kap. Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis

Förutsättningar för utfärdande av körkort

[K3]1 §  Körkort får utfärdas för den som

 1. har körkortstillstånd,
 2. är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader,
 3. har fyllt
  1. 15 år för behörigheten AM,
  2. 16 år för behörigheten A1,
  3. 18 år för behörigheterna A, B, C och E,
  4. 21 år för behörigheten D, och
 4. har avlagt godkänt förarprov. Körkort får dock inte utfärdas för den som har ett körkort som är utfärdat i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

[S2]Har ett körkort blivit ogiltigt av anledning som avses i 12 § eller 13 § första stycket 1 eller sista stycket får ett nytt körkort utfärdas utan att förarprov avlagts, om den sökande efter det att körkortet blivit ogiltigt har meddelats körkortstillstånd för de behörigheter som upphört att gälla. För utfärdande av körkort efter återkallelse gäller bestämmelserna i 5 kap.Lag (2009:189).

[K3]2 §  Körkortstillstånd får meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon. Körkortstillståndet gäller endast under en viss tid.

[S2]Lämplighet med hänsyn till de personliga förhållandena förutsätter att sökanden inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken.

Lämplighet med hänsyn till de medicinska förhållandena förutsätter att sökanden har tillfredsställande syn för att köra fordon

Ändringar

Körkortslag (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 1997/98:260, Prop. 1997/98:124, Bet. 1997/98:TU11
CELEX-nr
397L0026
Ikraftträder
1998-10-01

Lag (1999:878) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:17, Prop. 1998/99:123, Bet. 1999/2000:TU2
Omfattning
ändr. 2 kap 3, 4 §§, 9 kap 4 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2001:571) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:252, Prop. 2000/01:95, Bet. 2000/01:TU15
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §; ny 1 kap 2, 3 §§
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2003:216) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:161, Prop. 2002/03:55, Bet. 2002/03:TU4
Omfattning
ändr. 2 kap 7, 11 §§, 3 kap 1, 4, 6, 7, 10, 15 §§, 4 kap 1, 2 §§, 5 kap 14, 15 §§, 7 kap 2, 3 §§, 8 kap 2 §, 10 kap 4 §, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 3 kap 2 a, 7 a §§
Ikraftträder
2003-10-01

Lag (2004:524) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:258, Prop. 2003/04:123, Bet. 2003/04:TU14
Omfattning
ändr. 5 kap 3, 9 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:1087) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:63, Prop. 2003/04:160, Bet. 2004/05:TU2
Omfattning
ändr. 4 kap 5 §, 6 kap 1 §, 8 kap 2 §, 10 kap 1 §; nya 4 kap 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 4 kap 1, 5 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2008:327) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:188, Prop. 2007/08:53, Bet. 2007/08:JuU26
Omfattning
ändr. 7 kap 4 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:550) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Prop. 2007/08:128, Bet. 2007/08:TU14
Omfattning
ändr. 8 kap 2 §, rubr. till 4 kap; nya 3 kap 4 a, 4 b §§, 4 kap 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 4 kap 12 §
Ikraftträder
2008-10-01

Lag (2008:1369) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:94, Prop. 2008/09:31, Bet. 2008/09:TU3
Omfattning
ändr. 4 kap 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§, 7 kap 3 §, 8 kap 1, 2 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:189) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:179, Prop. 2008/09:60, Bet. 2008/09:TU8
Omfattning
upph. 9 kap. 1 §; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 3, 4, 5, 11, 14 §§, 3 kap. 1, 4, 5, 17, 18 §§, 4 kap. 1, 2, 5, 6, 7 §§, 5 kap. 2 §, 6 kap. 3, 4 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 2, 3 §§, 9 kap. 2, 3, 4 §§, rubr. till 3 kap., rubr. närmast före 2 kap. 1 §; nya 2 kap. 5 a §, 3 kap. 19, 20, 21 §§, 5 kap. 2 a §, rubr. närmast före 3 kap. 19 §
Ikraftträder
2009-04-01

Lag (2009:1352) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:85, Prop. 2009:10, Bet. 2009/10:TU6
Omfattning
upph. 7 kap. 3 §, 10 kap. 4 §; ändr. 4 kap. 8 §, 5 kap. 15 §, 7 kap. 2, 5, 6, 8, 9 §§, 8 kap. 1, 2, 3 §§, 9 kap. 3 §, 10 kap. 1, 2 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1353) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:85, Prop. 2009/10:20, Bet. 2009/10:TU6
Omfattning
ändr. 8 kap. 3 §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2010:485) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:298, Prop. 2009/10:209, Bet. 2009/10:TU23
Omfattning
ändr. 3 kap. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:799) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Prop. 2009/10:198, Bet. 2009/10:TU22
Omfattning
ändr. 4 kap. 2, 7, 9 §§, 10 kap. 2 §
Ikraftträder
2010-09-01

Lag (2010:1562) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:59, Prop. 2010/11:30, Bet. 2010/11:TU6
Omfattning
ändr. 10 kap. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1914) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:83, Prop. 2010/11:26, Bet. 2010/11:TU7
Omfattning
upph. 5 kap. 12 §; ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 4, 13, 20 §§, 4 kap. 6, 7, 8 §§, 5 kap. 1, 2, 5, 6, 14 §§, 7 kap. 2, 8 §§, rubr. närmast före 5 kap. 13 §; nya 5 kap. 15 a, 15 b, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 §§, 7 kap. 8 a §, rubr. närmast före 5 kap. 16, 26 §§
Ikraftträder
2011-10-01

Lag (2010:1970) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:30, Prop. 2009/10:237, Bet. 2010/11:JuU2
Omfattning
ändr. 7 kap. 7 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:804) om ändring i lagen (2010:1914) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:272, Prop. 2010/11:80, Bet. 2010/11:NU25
Omfattning
ändr. 5 kap. 26 §
CELEX-nr
32008R0765

Lag (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:80, Prop. 2011/12:25, Bet. 2011/12:TU4
Omfattning
upph. 2 kap. 7, 14 §§, 3 kap. 8 §, 4 kap. 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 4 kap. 12 §; nuvarande 2 kap. 5 a § betecknas 2 kap. 7 b §; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 5, 6, nya 7 b, 8 §§, 3 kap. 1, 4, 4 a, 5, 6, 7 a, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 21 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 §§, 5 kap. 2 a, 3, 9, 27 §§, 6 kap. 1, 7 §§, 7 kap. 2 §, 8 kap. 1, 2 §§, 10 kap. 2 §, rubr. närmast före 2 kap. 5 §; nya 2 kap. 7 a §, 3 kap. 1 a, 14 a §§, 4 kap. 2 a §, 5 kap. 25 a, 28 §§, 6 kap. 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 4 kap. 9 §
CELEX-nr
32009L0113
Ikraftträder
2012-02-01

Lag (2012:217) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:195, Prop. 2011/12:80, Bet. 2011/12:TU8
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §
Ikraftträder
2012-06-01

Lag (2012:228) om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:195, Prop. 2011/12:80, Bet. 2011/12:TU8
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 § i 2011:1580

Lag (2012:874) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:54, Prop. 2012/13:23, Bet. 2012/13:TU4
Omfattning
upph. rubr. närmast efter 3 kap. 7 a §; ändr. 2 kap. 11 §, 5 kap. 14, 26 §§, 6 kap. 8 §; nya 3 kap. 14 b, 14 c §§, rubr. närmast före 5 kap. 25 a §
Ikraftträder
2013-01-19

Lag (2012:876) om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:54, Prop. 2012/13:23, Bet. 2012/13:TU4
Omfattning
upph. 6 kap. 7 b §; ändr. 2 kap. 5, 6 §§, 4 kap. 2 §, 6 kap. 7 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 1 §, p 3, 4, 5 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya p 6, 7, 8 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2011:1580

Lag (2014:148) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:182, Prop. 2013/14:64, Bet. 2013/14:TU12
Omfattning
ändr. 10 kap. 1 §
Ikraftträder
2014-05-01

Lag (2014:729) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §, 3 kap. 15 §, 4 kap. 5, 6 §§, 5 kap. 8, 25 a §§, 7 kap. 4 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:1412) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:23, Prop. 2013/14:232, Bet. 2014/15:JuU3
Omfattning
ändr. 5 kap. 25 a §
Ikraftträder
2015-01-02

Lag (2015:791) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:44, Prop. 2015/16:31, Bet. 2015/16:TU5
Omfattning
ändr. 2 kap. 1, 2, 5 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2017:272) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:205, Prop. 2016/17:83, Bet. 2016/17:TU11
Omfattning
nuvarande 10 kap. 2, 3 §§ betecknas 10 kap. 5, 6 §§; ändr. 2 kap. 5 §, 3 kap. 4 b, 14 a §§, 5 kap. 19, 23 §§, 10 kap. 1 §; nya 10 kap. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2017-05-01

Lag (2018:86) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:152, Prop. 2017/18:63, Bet. 2017/18:TU7
Omfattning
upph. 3 kap. 14 c §; ändr. 3 kap. 14 b §, 5 kap. 15 b, 19, 20 §§
Ikraftträder
2018-03-01

Lag (2019:40) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:130, Prop. 2018/19:16, Bet. 2018/19:FöU4
Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder
2019-04-01