Upphävd författning

Lag (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1998-06-17
Ändring införd
SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2003:512
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna lag finns vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndighetens tillämpning av försäkringsrörelse- och redovisningsregler. I lagen finns också bestämmelser om det närmare innehållet i Finansinspektionens tillsyn över myndigheten. De grundläggande bestämmelserna om Premiepensionsmyndighetens uppgifter finns i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

Regler för försäkringsverksamheten

2 §  Följande bestämmelser i 7 kap.försäkringsrörelselagen (1982:713) skall gälla för Premiepensionsmyndighetens försäkringsverksamhet:

 • 1 § om försäkringstekniska avsättningar,
 • 2 § om beräkning av livförsäkringsavsättningar,
 • 3-8 a §§ om försäkringstekniska riktlinjer och beräkningsunderlag,
 • 9-11 och 13 §§ om placering av tillgångar som motsvarar försäkringstekniska avsättningar, och
 • 17 b § om användning av optioner och liknande finansiella instrument.

[S2]Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket skall myndigheten anses som ett livförsäkringsbolag. Vad som sägs om dotterföretag i 7 kap. 10 a § försäkringsrörelselagen skall avse företag i vilka staten har ett sådant inflytande som anges i 1 kap. 9 § första, andra eller tredje stycket samma lag, om myndigheten företräder staten som ägare. Lag (2000:1414).

Prop. 2008/09:202: I paragrafens första mening har ordet försäkringsverksamhet bytts ut mot premiepensionsverksamhet för att snäva in tillämpningsområdet. Vidare har rubriken närmast före denna paragraf ändrats i förtydligande syfte.

Prop. 1998/99:98: I paragrafen görs en uppräkning av de bestämmelser i försäkringsrörelselagen (1982:713) som skall gälla för PPM:s försäkringsverksamhet. Följdändringar görs till de i propositionen 1998/99:87 nyligen föreslagna försäkringsrörelsereglerna.

3 §  Premiepensionsmyndigheten får inte förvärva så många aktier i ett svenskt aktiebolag, vars aktier är noterade, att röstetalet för dem tillsammans med myndighetens övriga aktier i samma bolag överstiger fem procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Med notering avses notering vid en svensk eller utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad.

4 §  Överskott som uppstår i Premiepensionsmyndighetens verksamhet skall tillföras pensionsspararna i form av återbäring. Överskottsmedlen får tas i anspråk endast om det kan ske utan att det äventyrar myndighetens förmåga att betala ut de pensioner som pensionsspararna har rätt till. Överskottsmedlen skall tas i anspråk i en takt som främjar en jämn utveckling av pensionerna över tiden.

[S2]Fördelningen av återbäringen mellan pensionsspararna skall göras med hänsyn tagen till i vilken utsträckning de medel som förvaltas för varje pensionssparares räkning har bidragit till uppkomsten av överskottet.

Redovisning

5 §  Premiepensionsmyndigheten skall för varje kalenderår upprätta en årsredovisning enligt lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. För denna redovisning skall följande bestämmelser i den lagen tillämpas:

[S2]Om myndigheten företräder staten som ägare för ett eller flera företag, i vilka staten har ett sådant inflytande som anges i 1 kap.9 § första, andra eller tredje stycket försäkringsrörelse- lagen (1982:713), skall myndigheten även upprätta en koncern- redovisning med tillämpning av bestämmelserna om sådan redovisning i 7 kap.2-4 §§ lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.

[S3]Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första och andra styckena skall myndigheten anses som ett livförsäkrings- företag. Vad som sägs om intresseföretag skall avse företag i vilka staten har ett sådant inflytande som anges i 1 kap. 5 § årsredovisningslagen, om myndigheten företräder staten som ägare. Vad som sägs om företagets verkställande direktör skall avse myndighetens chef. Lag (2000:199).

Prop. 2008/09:202: I paragrafen har vissa ändringar gjorts i anledning av att den nya myndigheten i första hand kommer att redovisa sin verksamhet enligt reglerna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Uppräkningen av bestämmelser i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag som ska tillämpas har därför fått modifieras för att överensstämma med denna ...

Prop. 2006/07:65: Ändringen i första stycket föranleds av en omnumrering av kapitel i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag och av att hänvisningen rätteligen skall vara till 1 §.

6 §  Årsredovisningen skall ges in till Finansinspektionen så snart det kan ske och senast inom sex månader från kalenderårets utgång.

Prop. 2008/09:202: Ändringen innebär att endast den särskilda redovisningen för premiepensionsverksamheten ska ges in till Finansinspektionen.

Information

7 §  Premiepensionsmyndigheten skall se till att pensionsspararna får tillgång till den information de behöver för att ta till vara sin rätt i premiepensionssystemet.

[S2]Informationen enligt första stycket skall samordnas med Riksförsäkringsverkets och de allmänna försäkringskassornas information till de enskilda enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

Aktuarie

8 §  Bestämmelserna i 8 kap. 18 § försäkringsrörelselagen (1982:713) om aktuarie i försäkringsbolag som meddelar livförsäkring, och föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser, skall gälla för Premiepensionsmyndigheten.

[S2]Vid tillämpningen av de bestämmelser och föreskrifter som anges i första stycket skall vad som sägs om verkställande direktören avse myndighetens chef.

9 § Har upphävts genom lag (2002:1036).

Innehållet i Finansinspektionens tillsyn m.m.

10 §  Följande bestämmelser i försäkringsrörelselagen (1982:713) skall gälla för Finansinspektionens tillsyn över Premiepensionsmyndigheten enligt 15 kap. 2 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension:

 • 19 kap. 3 § om skyldighet för styrelsen och vissa befattningshavare att lämna upplysningar till inspektionen,
 • 19 kap. 8 § om rätt för inspektionen att sammankalla ett försäkringsbolags styrelse,
 • 19 kap. 9 § om skyldighet för styrelsen och verkställande direktören att hålla försäkringsbolagets räkenskapsmaterial m.m. tillgängligt för granskning,
 • 19 kap. 10 § om skyldighet för vissa andra personer att lämna upplysningar m.m. till inspektionen,
 • 19 kap.11 § första, andra och sjätte styckena om rätt för inspektionen att meddela erinringar och förelägganden att vidta rättelser,
 • 19 kap. 13 § om överklagande av inspektionens beslut, och
 • 19 kap. 15 § om avgifter för att bekosta inspektionens verksamhet.

[S2]Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket skall myndigheten anses som ett försäkringsbolag. Vad som sägs om försäkringsbolagets verkställande direktör skall avse myndighetens chef. Lag (2003:512).

Ändringar

Lag (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 1997/98:315, Prop. 1997/98:151, Bet. 1997/98:SfU13
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:393) om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten

Förarbeten
Rskr. 1998/99:247, Prop. 1998/99:98, Bet. 1998/99:SfU12
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1308) om ändring i lagen (1998:710) med vissa betämmelser om Premiepensionsmyndigheten

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:99, Prop. 1999/2000:12, Bet. 1999/2000:SfU6
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:199) om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:181, Prop. 1999/2000:46, Bet. 1999/2000:FiU19
Omfattning
ändr. 2, 5, 10 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1414) om ändring i lagen (2000:199) om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten

Förarbeten
Rskr. 2000/01:93, Prop. 2000/01:16, Bet. 2000/01:SfU6
Omfattning
ändr. 2 § i 2000:199

Lag (2002:1036) om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om premiepensionsmyndigheten

Förarbeten
Rskr. 2002/03:22, Prop. 2001/02:190, Bet. 2002/03:KU12
Omfattning
upph. 9 §, rubr. närmast före 9 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:512) om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten

Förarbeten
Rskr. 2002/03:202, Prop. 2002/03:94, Bet. 2002/03:FiU26
Omfattning
ändr. 10 §
CELEX-nr
32002L0013
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:842) om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2007:370) om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten

Förarbeten
Rskr. 2006/07:187, Prop. 2006/07:65, Bet. 2006/07:FiU17
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:547) om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten

Förarbeten
Rskr. 2006/07:211, Prop. 2006/07:115, Bet. 2006/07:FiU25
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2007-11-01

Lag (2009:999) om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten

Förarbeten
Rskr. 2009/10:4, Prop. 2008/09:202, Bet. 2009/10:SfU3
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:1272) om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1891) om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2010/11:62, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:FiU8
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:2061) om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2010/11:62, Prop. 2009/10:246, Bet. 2010/11:FiU8
Omfattning
ändr. 2, 5, 8, 10 §§
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2015:715) om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2015/16:38, Prop. 2015/16:9, Bet. 2015/16:FiU7
Omfattning
ändr. 2, 8, 10 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2015:820) om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2015/16:36, Prop. 2015/16:3, Bet. 2015/16:CU6
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2016-01-01

Ändring, SFS 2017:230

Omfattning
upph.