Inaktuell version

Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2008:255
Upphäver
Förordning (1997:186) om högsta tillåtna koncentration av vissa tungmetaller i förpackningar
Förordning (1991:1290) om kvicksilver och vissa kvicksilverhaltiga varor
Förordning (1991:1289) om vissa klorerade lösningsmedel
Förordning (1985:840) om vissa hälso- och miljöfarliga produkter m.m.
Förordning (1985:839) om kadmium
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18
Övrigt
Rättelseblad 2006:848 har iakttagits.

1 §  Denna förordning innehåller särskilda bestämmelser om förbud mot eller andra restriktioner för hantering av

 1. kadmiumämnen,
 2. klorerade lösningsmedel,
 3. kvicksilver,
 4. kadmium, kvicksilver, bly, sexvärt krom och andra kemiska produkter i elektriska och elektroniska produkter,
 5. tungmetaller i förpackningar,
 6. ammunition som innehåller bly,
 7. textiltvättmedel som innehåller fosfater, och
 8. vissa andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter och varor.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 3-14 och 14 b-20 §§ och i övrigt med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen.

[S3]Förordningen gäller inte kemiska produkter och biotekniska organismer som omfattas av läkemedelslagen (1992:859), livsmedelslagen (2006:804) eller lagen (2006:805) om foder och animaliska produkter. Förordning (2008:255).

Kadmiumämnen

2 §  Med kadmiumämne avses metallen kadmium eller en kemisk förening vari metallen ingår.

3 §  Kadmiumämne får inte användas för ytbehandling eller som stabilisator eller som färgämne.

[S2]Varor som har ytbehandlats med ett kadmiumämne eller som innehåller ett sådant ämne som stabilisator eller som färgämne får inte yrkesmässigt saluföras eller överlåtas. Varorna får inte yrkesmässigt importeras från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen.

[S3]Gödselmedel hänförliga till tulltaxenummer 25.10, 28.09, 28.35, 31.03 och 31.05 som innehåller högre halt kadmium än 100 gram per ton fosfor får inte saluföras eller överlåtas.

4 §  I fråga om förbuden i 3 § första och andra styckena får Kemikalieinspektionen meddela föreskrifter om sådana undantag och ge sådana dispenser i det enskilda fallet som behövs för en användning av ämnen eller varor som har väsentlig betydelse från allmän synpunkt. I fråga om varor som har tillverkats utomlands, får sådana föreskrifter och dispenser också avse varor

 1. där endast en liten del av varan har behandlats med eller innehåller kadmiumämne, eller
 2. som av särskilda skäl bör undantas från förbuden.

[S2]Kemikalieinspektionen får i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i 3 § tredje stycket, om det finns särskilda skäl.

[S3]Om en vara som avses i 3 § andra stycket omfattas av bestämmelserna om oförtullade varor i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. men inte kan försäljas enligt 4 § den lagen, ska Kemikalieinspektionen i det enskilda fallet besluta hur varan ska hanteras. Förordning (2008:255).

4 a § Har upphävts genom förordning (2008:255).
4 b § Har upphävts genom förordning (2008:255).
4 c § Har upphävts genom förordning (2008:255).

Klorerade lösningsmedel

5 §  Kemiska produkter som helt eller delvis består av metylenklorid, trikloretylen eller tetrakloretylen får inte saluhållas eller överlåtas till konsumenter för enskilt bruk.

[S2]Kemikalieinspektionen får föreskriva att varor som innehåller metylenklorid, trikloretylen eller tetrakloretylen inte får saluhållas eller överlåtas till konsumenter för enskilt bruk.

6 §  Kemiska produkter som helt eller delvis består av metylenklorid eller trikloretylen får inte saluhållas, överlåtas eller användas yrkesmässigt.

7 §  Om det finns särskilda skäl, får Kemikalieinspektionen meddela föreskrifter om undantag från förbud enligt 5 och 6 §§.

[S2]Om det finns synnerliga skäl, får Kemikalieinspektionen i det enskilda fallet medge dispens från förbud enligt 5 eller 6 §.

Kvicksilver

8 §  Kvicksilver samt kemiska föreningar och beredningar där kvicksilver ingår får inte yrkesmässigt föras ut ur Sverige.

 • MÖD 2010:25:Dispens från utförselförbud för kvicksilver ----- Miljööverdomstolen har efter inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen åsidosatt ett i nationell rätt uppställt förbud mot export av kvicksilver. Miljööverdomstolen avslog yrkande om ersättning för rättegångskostnader.

9 §  Följande varor får inte yrkesmässigt tillverkas eller säljas, om varan innehåller kvicksilver:

 1. febertermometrar,
 2. andra kvicksilvertermometrar,
 3. nivåvakter, tryckvakter, termostater, reläer, elektriska brytare och kontakter för kontinuerlig strömöverföring, och
 4. andra mätinstrument än sådana som anges i 1-3.

[S2]Varorna får inte yrkesmässigt föras in från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen. Varorna får inte yrkesmässigt föras ut ur Sverige.

[S3]Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om att förbuden även skall gälla i fråga om utrustning där en vara som anges i första stycket 3 ingår som en beståndsdel.

10 §  Varor som avses i 9 § får användas endast om de var i bruk i Sverige före den 1 januari 1995.

11 §  Om det finns särskilda skäl, får Kemikalieinspektionen meddela föreskrifter om undantag från förbuden enligt 8 eller 9 § första och andra stycket samt 10 §.

[S2]Om det finns synnerliga skäl, får Kemikalieinspektionen medge i det enskilda fallet dispens från förbud enligt 8-10 §§.

 • MÖD 2010:25:Dispens från utförselförbud för kvicksilver ----- Miljööverdomstolen har efter inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen åsidosatt ett i nationell rätt uppställt förbud mot export av kvicksilver. Miljööverdomstolen avslog yrkande om ersättning för rättegångskostnader.

Kemiska produkter i elektriska och elektroniska produkter

11 a §  Oavsett vad som följer av 3, 4, 9 och 11 §§ får kadmium, kvicksilver, bly, sexvärt krom, polybromerade bifenyler eller polybromerade difenyletrar inte ingå i varor som släpps ut på marknaden om varorna är

 1. elektriska eller elektroniska produkter som ingår i någon av produktkategorierna 1–7 eller 10 i bilaga 1 till förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter,
 2. belysningsarmaturer för användning i hushåll, eller
 3. glödlampor. Förordning (2005:217).

11 b §  Förbudet i 11 a § gäller inte

 1. reservdelar avsedda för reparation eller återanvändning av elektriska och elektroniska produkter som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2006,
 2. produkter som ingår eller som tillverkas och säljs enbart för att ingå som en del av en vara som inte omfattas av 11 a §, eller
 3. produkter eller delar till produkter som har samband med skydd av väsentliga säkerhetsintressen hos en medlemsstat i Europeiska unionen, vapen, ammunition eller krigsmateriel, om produkterna tillverkats för ett specifikt militärt ändamål. Förordning (2005:217).

11 c §  Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om maximikoncentrationer och undantag från 11 a §, om sådan föreskrifter är förenliga med Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Förordning (2005:217).

Tungmetaller i förpackningsmaterial

12 §  Förpackningar och förpackningskomponenter får inte tillverkas, saluföras eller överlåtas om summan av koncentrationerna av bly, kadmium, kvicksilver och sexvärt krom överstiger följande värden:

 1. 600 µg/g,
 2. 250 µg/g efter den 30 juni 1999,
 3. 100 µg/g efter den 30 juni 2001.

[S2]Beträffande användning av kadmiumämne för ytbehandling eller som stabilisator eller som färgämne finns särskilda bestämmelser i 3 och 4 §§.

[S3]Första stycket gäller inte förpackningar som varit i bruk före den 31 december 1994.

13 §  Bestämmelserna i 12 § gäller inte förpackningar eller förpackningskomponenter som uteslutande är framställda av sådant blykristallglas som avses i rådets direktiv 69/493/EEG av den 15 december 1969 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kristallglas2, senast ändrat genom rådets beslut av den 1 januari 19733.

14 §  Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet medge dispens från bestämmelserna i 12 och 13 §§, i den utsträckning det behövs för att iaktta de beslut som Europeiska gemenskapernas kommission har fattat enligt artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall.

Ammunition som innehåller bly

14 a §  I denna förordning avses med

[S2]ammunition: patroner laddade med hagel eller med kula,

[S3]våtmark: ett vegetationstäckt område där vattenytan är nära under, i nivå med eller nära över markytan och där vattennivån tillåts variera med de naturliga säsongsvariationerna, och

[S4]jaktstigsskytte: skytte mot målfigurer i terräng. Förordning (2007:988).

14 b §  Patroner som är laddade med blyhagel får inte användas

 1. vid skytte som inte är jakt,
 2. vid jakt på våtmarker, eller
 3. vid jakt över grunda delar av öppet vatten. Förordning (2007:988).

14 c §  Om det med hänsyn till syftet eller säkerheten vid användningen inte finns något godtagbart blyfritt ammunitionsalternativ, får hagel som innehåller bly trots förbudet i 14 b § 1 användas vid

 1. provskjutning,
 2. jaktstigsskytte, och
 3. prov avseende jägarexamen för godkänd provledare. Förordning (2007:988).

14 d §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om

 1. undantag från förbudet i 14 b § 1 för
  1. historiskt skytte, och
  2. skytte i sportskyttegrenarna trap, dubbeltrap och skeet, om Internationella sportskyttefederationens regler inte ger utrymme för användning av blyfri ammunition i dessa grenar,
 2. verkställigheten av 14 b § 3, och
 3. i fråga om andra än Försvarsmakten och Försvarets materielverk, åtgärder som ska vidtas på skjutbanor och skjutfält där ammunition som innehåller bly används så att blyet inte medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Förordning (2007:988).

 • NFS 2010:9: Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt

Textiltvättmedel som innehåller fosfater

14 e §  Textiltvättmedel som innehåller fosfater får inte saluhållas eller överlåtas till konsumenter för enskilt bruk, om den totala fosforhalten i medlet överstiger 0,2 viktprocent. Förordning (2007:1304).

14 f § Ny beteckning 14 d § genom förordning (2008:988).

Vissa andra hälso- och miljöfarliga produkter och varor

15 §  Följande kemiska produkter eller varor får inte saluhållas eller överlåtas:

 1. tändstickor i vars tändmassa ingår vit eller gul fosfor,
 2. varor för rensning av avlopp, om varan innehåller syra till en halt som överstiger tio viktprocent eller bas (lut) i flytande form till en halt som överstiger två viktprocent,
 3. motorkylarvätska, spolarvätska eller andra bilvårdsmedel som innehåller metanol, såvida medlet inte samtidigt innehåller etanol och metanolhalten uppgår till högst fem viktprocent av mängden etanol.

16 §  Varor av följande slag får inte saluhållas eller överlåtas, om de innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt och därigenom kan befaras medföra skada på människor:

 1. sjukvårds- och sanitetsartiklar,
 2. klädesplagg och material till sådana,
 3. hushållsgods. Förordning (1999:620).

16 a § Har upphävts genom förordning (2006:525).

17 §  Om det finns särskilda skäl, får Kemikalieinspektionen i det enskilda fallet medge dispens från 15, 16 eller 16 a §. Förordning (1999:620).

18 §  I fråga om spridning av kalk eller annat ämne för att motverka försurning i sjöar eller vattendrag får länsstyrelsen meddela föreskrifter om

 1. de försiktighetsmått som skall iakttas vid spridningen,
 2. de kontrollåtgärder som i övrigt behövs.

[S2]En kopia av länsstyrelsens beslut skall sändas till den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

19 §  En kemisk produkt som är avsedd för att bekämpa olja som har kommit lös i eller invid ett vattenområde eller för sanering med anledning av sådant utflöde får endast användas enligt föreskrifter som Naturvårdsverket meddelar.

20 §  Avloppsslam för jordbruksändamål får saluhållas och överlåtas endast om metallhalten inte överstiger vad som framgår av följande:

Metallmg/kg torrsubstans
Bly100
Kadmium2
Koppar600
Krom100
Kvicksilver2,5
Nickel50
Zink800

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Naturvårdsverket, med iakttagande av Sveriges av riksdagen godkända åtaganden enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i det enskilda fallet medge dispens från vad som sägs i första och andra stycket.

Verkställighetsföreskrifter

21 §  Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas av Kemikalieinspektionen.

Tillsyn och avgifter

22 §  I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken, förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m. finns bestämmelser om tillsyn och avgifter. Förordning (1998:1431).

Överklagande

23 §  I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande.

Straff och förverkande

24 §  I 29 kap.miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

CELEX-nr
397L0064
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1998:1431) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 22 §

Förordning (1999:620) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1999. Leksaker och barnartiklar som avses i 16 a § första meningen, för vilka avtal om inköp slutits före ikraftträdandet, får saluhållas och överlåtas till och med den 31 mars 2000.
Leksaker och barnartiklar som avses i 16 a § första meningen, för vilka avtal om inköp slutits före den 1 augusti 1999, får saluhållas och överlåtas till och med den 31 mars 2000. Saluhållande och överlåtelse får dock inte ske i fråga om leksaker och barnartiklar som är avsedda att stoppas i munnen av barn under tre år och som är tillverkade av eller delvis tillverkade av mjuk PVC-plast som innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett eller flera av följande ämnen: diisononylftalat (DINP), CAS nr 28553-12-0, EINECS nr 249-079- 5, dietylhexylftalat (DEHP), CAS nr 117-81-7, EINECS nr 204- 211-0, di-n-oktylftalat (DNOP), CAS nr 117-84-0, EINECS nr 204- 214-7, diisodecylftalat (DIDP), CAS nr 26761-40-0, EINECS nr 247-977-1, butylbensylftalat (BBP), CAS nr 85-68-7, EINECS nr 201-622-7 och dibutylftalat (DBP), CAS nr 84-74-2, EINECS nr 201-557-4. Förordning (1999:1392).
Omfattning
ändr. 16, 17 §§; ny 16 a §
Ikraftträder
1999-08-01

Förordning (1999:1392) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. övergångsbest. till 1999:620
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:1319) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:273) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 i fråga om 14 b, 14 d och 14 e §§ och i övrigt den 1 juli 2002. Förordning (2005:635).
 2. Bestämmelsen i 14 c § gäller inte övning och tävling i jaktstigskytte till och med den 31 december 2007 samt övning och tävling i sportskyttegrenarna trap, dubbeltrap, skeet och automattrap till och med den 31 december 2004. Förordning (2005:634).
Omfattning
ändr. 1 §; nya 14 a, 14 b, 14 c, 14 d, 14 e, 14 f §§, rubr. närmast före 14 a §
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2003:1190) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 13 januari 2004. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2004.
Omfattning
ändr. 14 f §, p 2 övergångsbest. till 2002:273
Ikraftträder
2004-01-13

Förordning (2005:217) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 1 §; nya 11 a, 11 b, 11 c §§, rubr. närmast före 11 a §
CELEX-nr
32002L0095
Ikraftträder
2005-08-13

Förordning (2005:634) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 14 c §, övergångsbest. till 2002:273
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2005:635) om ändring i förordningen (2002:273) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. ikrafttr. till 2002:273

Förordning (2006:525) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
upph. 16 a §
Ikraftträder
2007-01-16

Förordning (2006:848) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1075) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 1 §; nya 4 a, 4 b, 4 c §§, rubr. närmast före 4 a §
CELEX-nr
31998L0084
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:987) om ändring i förordningen (2002:273) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 14 b, 14 d, 14 e §§ i 2002:273 utgår

Förordning (2007:988) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
nuvarande 14 c, 14 f §§ betecknas 14 b, 14 d §§; ändr. 14 a, de nya 14 b, 14 d §§; ny 14 c §
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2007:1304) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2008.
 2. Trots förbudet i 14 e § får textiltvättmedel som har tillverkats före den 1 mars 2008 saluhållas eller överlåtas till och med den 31 augusti 2008.
Omfattning
ändr. 1 §; ny 14 e §, rubr. närmast före 14 e §
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2008-03-01

Förordning (2008:255) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
upph. 4 a, 4 b, 4 c §§, rubr. närmast före 4 a §; ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder
2008-06-01

Förordning (2008:837) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
nuvarande 11 a, 11 b, 11 c §§ betecknas 11 b, 11 d, 11 f §§; ändr. 1 §, nya 11 d, 11 f §§, rubr. närmast före 11 a §; nya 11 a, 11 c, 11 e §§
CELEX-nr
32006L0066
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:14) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 8, 9, 10, 11, 11 b, 11 f §§; ny 10 a §
CELEX-nr
32008R1272
Ikraftträder
2009-06-01

Förordning (2009:54) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 11 a §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2008:837
CELEX-nr
32008L0103
Ikraftträder
2009-03-01

Förordning (2009:209) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 1 §; nya 15 a, 15 b, 15 c §§
Ikraftträder
2009-05-01

Förordning (2009:654) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
upph. 2, 4, 10 a §§, rubr. närmast före 2 §; ändr. 1, 3, 10 §§; ny rubr. närmast före 3 §
CELEX-nr
32006R1907
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2010:4) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2010-03-01

Förordning (2010:267) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 1 §, rubr. närmast före 14 e §; ny 14 f §
CELEX-nr
32006L0096
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2010:1145) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 1, 5, 6, 7 §§; ny 20 a §, rubr. närmast före 20 a §
CELEX-nr
32006R1907
Ikraftträder
2010-12-01

Förordning (2010:1146) om ändring i förordningen (2010:267) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 1 § i 2010:267

Förordning (2010:1188) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 10, 14 §§
CELEX-nr
32009R0219
Ikraftträder
2010-12-21

Förordning (2011:27) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2011-03-01

Förordning (2011:1024) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 10 §, p 2 övergångsbest. till 2009:14
Ikraftträder
2011-12-01

Förordning (2012:339) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
upph. 15 a, 15 b, 15 c §§; ändr. 1 §
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2012:370) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 9, 10, 11 §§
CELEX-nr
32008R1102
Ikraftträder
2012-07-16

Förordning (2012:862) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
upph. 11 b, 11 d, 11 f §§; ändr. 1 §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraftträder
2013-01-02

Förordning (2013:503) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
upph. 14 e §
Ikraftträder
2013-06-30

Förordning (2014:231) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2009:14
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2015:459) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 1, 10 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2015:559) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
upph. 11 e §; ändr. 10, 11 a, 11 c §§; nya 11 b, 11 d §§, rubr. närmast före 11 a §
Ikraftträder
2015-10-13

Förordning (2015:560) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 11 d §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2015:561) om ändring i förordningen (2015:459) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 10 § i 2015:459

Förordning (2016:144) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
2016-04-21

Förordning (2016:829) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 1 §; nya 2, 2 a §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraftträder
2016-09-01

Förordning (2018:55) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 1, 5 §§; nya 1 a, 4, 4 a, 4 b §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2019:130) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
upph. rubr. närmast efter 11 §; ny 11 e §
Ikraftträder
2019-04-15

Förordning (2019:173) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 1, 1 a §§, rubr. närmast före 3 §; ny 3 a §
Ikraftträder
2019-05-01