Inaktuell version

Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2012:370
Upphäver
Förordning (1997:186) om högsta tillåtna koncentration av vissa tungmetaller i förpackningar
Förordning (1991:1290) om kvicksilver och vissa kvicksilverhaltiga varor
Förordning (1991:1289) om vissa klorerade lösningsmedel
Förordning (1985:840) om vissa hälso- och miljöfarliga produkter m.m.
Förordning (1985:839) om kadmium
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18
Övrigt
Rättelseblad 2006:848 har iakttagits.

1 §  Denna förordning innehåller särskilda bestämmelser om förbud mot eller andra restriktioner för hantering av

 1. kadmium,
 2. klorerade lösningsmedel,
 3. kvicksilver,
 4. kadmium, kvicksilver, bly, sexvärt krom och andra kemiska produkter i elektriska och elektroniska produkter och i batterier,
 5. tungmetaller i förpackningar,
 6. ammunition som innehåller bly,
 7. rengöringsmedel som innehåller fosfater, och
 8. vissa andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter och varor.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 3, 5–11, 11 b–14 och 14 b–20 a §§ samt i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

[S3]Förordningen gäller inte kemiska produkter och biotekniska organismer som omfattas av läkemedelslagen (1992:859), livsmedelslagen (2006:804) eller lagen (2006:805) om foder och animaliska produkter. Förordning (2012:339).

2 § Har upphävts genom förordning (2009:654).

Kadmium

3 §  Gödselmedel hänförliga till tulltaxenummer 25.10, 28.09, 28.35, 31.03 eller 31.05 som innehåller högre halt kadmium än 100 gram per ton fosfor får inte saluföras eller överlåtas.

[S2]Kemikalieinspektionen får i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i första stycket, om det finns särskilda skäl. Förordning (2009:654).

4 § Har upphävts genom förordning (2009:654).
4 a § Har upphävts genom förordning (2008:255).
4 b § Har upphävts genom förordning (2008:255).
4 c § Har upphävts genom förordning (2008:255).

Klorerade lösningsmedel

5 §  Kemiska produkter som helt eller delvis består av metylenklorid, trikloretylen eller tetrakloretylen får inte saluhållas eller överlåtas till konsumenter för enskilt bruk.

[S2]Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om att varor som innehåller metylenklorid, trikloretylen eller tetrakloretylen inte får saluhållas eller överlåtas till konsumenter för enskilt bruk.

[S3]Förbudet mot metylenklorid gäller endast om ett motsvarande förbud inte redan följer av punkt 59.1 i bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG. Förordning (2010:1145).

6 §  Kemiska produkter som helt eller delvis består av metylenklorid eller trikloretylen får inte saluhållas, överlåtas eller användas yrkesmässigt.

[S2]I fråga om metylenklorid som färgborttagningsmedel

 1. gäller förbudet mot saluhållande och överlåtelse endast om ett motsvarande förbud mot utsläppande på marknaden inte redan följer av punkt 59.1 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006, och
 2. gäller förbudet mot användning inte sådan användning som är tillåten enligt punkt 59.4 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006. Förordning (2010:1145).

7 §  Kemikalieinspektionen får i fråga om förbuden i 5 § första stycket och 6 § första stycket

 1. meddela föreskrifter om sådana undantag som det finns särskilda skäl för, och
 2. i det enskilda fallet ge dispens, om det finns synnerliga skäl.

[S2]Undantag och dispenser får inte avse sådan användning eller sådant utsläppande på marknaden av metylenklorid som färgborttagningsmedel som avses i punkt 59.2 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006. Förordning (2010:1145).

Kvicksilver

8 §  Med kvicksilver avses i denna förordning kvicksilver och kemiska föreningar och beredningar där kvicksilver används eller har tillsatts.

[S2]Med varor som innehåller kvicksilver avses i denna förordning varor och utrustning där kvicksilver används eller har tillsatts. Förordning (2009:14).

 • MÖD 2010:25:Dispens från utförselförbud för kvicksilver ----- Miljööverdomstolen har efter inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen åsidosatt ett i nationell rätt uppställt förbud mot export av kvicksilver. Miljööverdomstolen avslog yrkande om ersättning för rättegångskostnader.

9 §  Kvicksilver får inte släppas ut på den svenska marknaden eller användas i Sverige.

[S2]Varor som innehåller kvicksilver får inte släppas ut på den svenska marknaden.

[S3]I artikel 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar och säker förvaring av metalliskt kvicksilver finns bestämmelser om att export från unionen är förbjuden. Kvicksilver och varor som innehåller kvicksilver får inte heller i andra fall yrkesmässigt föras ut från Sverige. Förordning (2012:370).

10 §  Förbuden i 9 § gäller inte

 1. kvicksilver som förekommer naturligt i kol, malm eller malmkoncentrat,
 2. batterier som omfattas av 11 c §,
 3. förpackningar och förpackningskomponenter som omfattas av 12 och 14 §§,
 4. motorfordon och släpvagnar till dessa fordon som omfattas av bestämmelserna om typgodkännande i fordonsförordningen (2009:21),
 5. lätta lastbilar och andra personbilar än EU-typgodkända personbilar som omfattas av 2 § förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar,
 6. produkter för in vitro-diagnostik som omfattas av lagen (1993:584) om medicintekniska produkter,
 7. yrkesmässig utförsel av amalgam för dentalt bruk som omfattas av lagen (1993:584) om medicintekniska produkter, om utförseln sker till ett annat land i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 8. humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel som omfattas av läkemedelslagen (1992:859) och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet,
 9. inom de användningsområden som avses i bilaga XVII punkterna 18 och 18 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, om det är fråga om användning inom vetenskaplig forskning och utveckling eller utsläppande på marknaden för sådan användning,
 10. yrkesmässig utförsel eller införsel av
  1. varor i samband med reparation eller kalibrering utomlands,
  2. militär utrustning i samband med övning, utbildning eller internationell verksamhet, eller
  3. reservdelar och andra komponenter för reparation och underhåll av utrustning för ett specifikt militärt ändamål, eller
 11. kvicksilverhaltigt avfall som förs ut från Sverige för återvinning eller bortskaffande. Förordning (2012:370).

10 a § Har upphävts genom förordning (2009:654).

11 §  Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 9 §, om undantaget eller dispensen inte innebär något påtagligt bidrag till att människor eller miljön exponeras för kvicksilver och

 1. användningen tillgodoser ett väsentligt allmänt behov och några andra alternativ inte finns tillgängliga på marknaden, eller
 2. det finns särskilda skäl.

[S2]En föreskrift eller dispens enligt första stycket får inte utformas så att den strider mot sådana förbud mot diskriminering som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

[S3]Föreskrifter om undantag och dispenser får inte avse hantering som är förbjuden enligt förordningen (EG) nr 1102/2008. Förordning (2012:370).

 • MÖD 2010:25:Dispens från utförselförbud för kvicksilver ----- Miljööverdomstolen har efter inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen åsidosatt ett i nationell rätt uppställt förbud mot export av kvicksilver. Miljööverdomstolen avslog yrkande om ersättning för rättegångskostnader.

Kemiska produkter i elektriska och elektroniska produkter och i batterier

11 a §  Med elektriska och elektroniska produkter avses i denna förordning detsamma som i förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.

[S2]Med batterier och bärbara batterier avses i denna förordning detsamma som i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier.

[S3]Med batterier av knappcellstyp avses i denna förordning små runda bärbara batterier med större diameter än höjd och som används i hörapparater, i kloc

Ändringar

Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

CELEX-nr
397L0064
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1998:1431) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 22 §

Förordning (1999:620) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 16, 17 §§; ny 16 a §
Ikraftträder
1999-08-01

Förordning (1999:1392) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. övergångsbest. till 1999:620
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:1319) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:273) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 1 §; nya 14 a, 14 b, 14 c, 14 d, 14 e, 14 f §§, rubr. närmast före 14 a §
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2003:1190) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 14 f §, p 2 övergångsbest. till 2002:273
Ikraftträder
2004-01-13

Förordning (2005:217) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 1 §; nya 11 a, 11 b, 11 c §§, rubr. närmast före 11 a §
CELEX-nr
32002L0095
Ikraftträder
2005-08-13

Förordning (2005:634) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 14 c §, övergångsbest. till 2002:273
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2005:635) om ändring i förordningen (2002:273) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. ikrafttr. till 2002:273

Förordning (2006:525) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
upph. 16 a §
Ikraftträder
2007-01-16

Förordning (2006:848) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1075) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 1 §; nya 4 a, 4 b, 4 c §§, rubr. närmast före 4 a §
CELEX-nr
31998L0084
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:987) om ändring i förordningen (2002:273) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 14 b, 14 d, 14 e §§ i 2002:273 utgår

Förordning (2007:988) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
nuvarande 14 c, 14 f §§ betecknas 14 b, 14 d §§; ändr. 14 a, de nya 14 b, 14 d §§; ny 14 c §
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2007:1304) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 1 §; ny 14 e §, rubr. närmast före 14 e §
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2008-03-01

Förordning (2008:255) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
upph. 4 a, 4 b, 4 c §§, rubr. närmast före 4 a §; ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder
2008-06-01

Förordning (2008:837) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
nuvarande 11 a, 11 b, 11 c §§ betecknas 11 b, 11 d, 11 f §§; ändr. 1 §, nya 11 d, 11 f §§, rubr. närmast före 11 a §; nya 11 a, 11 c, 11 e §§
CELEX-nr
32006L0066
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:14) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 8, 9, 10, 11, 11 b, 11 f §§; ny 10 a §
CELEX-nr
32008R1272
Ikraftträder
2009-06-01

Förordning (2009:54) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 11 a §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2008:837
CELEX-nr
32008L0103
Ikraftträder
2009-03-01

Förordning (2009:209) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 1 §; nya 15 a, 15 b, 15 c §§
Ikraftträder
2009-05-01

Förordning (2009:654) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
upph. 2, 4, 10 a §§, rubr. närmast före 2 §; ändr. 1, 3, 10 §§; ny rubr. närmast före 3 §
CELEX-nr
32006R1907
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2010:4) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2010-03-01

Förordning (2010:267) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 1 §, rubr. närmast före 14 e §; ny 14 f §
CELEX-nr
32006L0096
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2010:1145) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 1, 5, 6, 7 §§; ny 20 a §, rubr. närmast före 20 a §
CELEX-nr
32006R1907
Ikraftträder
2010-12-01

Förordning (2010:1146) om ändring i förordningen (2010:267) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 1 § i 2010:267

Förordning (2010:1188) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 10, 14 §§
CELEX-nr
32009R0219
Ikraftträder
2010-12-21

Förordning (2011:27) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2011-03-01

Förordning (2011:1024) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 10 §, p 2 övergångsbest. till 2009:14
Ikraftträder
2011-12-01

Förordning (2012:339) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
upph. 15 a, 15 b, 15 c §§; ändr. 1 §
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2012:370) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 9, 10, 11 §§
CELEX-nr
32008R1102
Ikraftträder
2012-07-16

Förordning (2012:862) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
upph. 11 b, 11 d, 11 f §§; ändr. 1 §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraftträder
2013-01-02

Förordning (2013:503) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
upph. 14 e §
Ikraftträder
2013-06-30

Förordning (2014:231) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2009:14
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2015:459) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 1, 10 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2015:559) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
upph. 11 e §; ändr. 10, 11 a, 11 c §§; nya 11 b, 11 d §§, rubr. närmast före 11 a §
Ikraftträder
2015-10-13

Förordning (2015:560) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 11 d §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2015:561) om ändring i förordningen (2015:459) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 10 § i 2015:459

Förordning (2016:144) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
2016-04-21

Förordning (2016:829) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 1 §; nya 2, 2 a §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraftträder
2016-09-01

Förordning (2018:55) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 1, 5 §§; nya 1 a, 4, 4 a, 4 b §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2019:130) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
upph. rubr. närmast efter 11 §; ny 11 e §
Ikraftträder
2019-04-15

Förordning (2019:173) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 1, 1 a §§, rubr. närmast före 3 §; ny 3 a §
Ikraftträder
2019-05-01