Inaktuell version

Förordning (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpeninggrundande inkomst vid studier eller arbetslöshet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2000-12-14
Ändring införd
SFS 2000 i lydelse enligt SFS 2002:900
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  I denna förordning anges när skyddsbestämmelserna om sjukpenninggrundande inkomst i 3 kap. 5 § tredje stycket 1 och 3 lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tillämpas för en försäkrad som studerar eller är arbetslös.

2 §  Skyddsbestämmelserna skall tillämpas för en försäkrad som

 1. bedriver studier, för vilka han eller hon uppbär studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395), bidrag enligt förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander eller rekryteringsbidrag enligt lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande,
 2. är ledig från sin anställning för studier inom det egna yrkesområdet, eller
 3. bedriver studier inom det egna yrkesområdet i annat fall än som anges i 2, dock för högst ett år. Förordning (2002:900).

3 §  Skyddsbestämmelserna skall tillämpas för en försäkrad som är helt eller delvis arbetslös före ingången av den månad han eller hon fyller 65 år och som är beredd att anta erbjudet arbete i en omfattning som svarar mot den fastställda sjukpenninggrundande inkomsten samt

 1. aktivt söker sådant arbete och är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, eller
 2. söker arbete på det sätt som Riksförsäkringsverket föreskriver.

 • HFD 2012:3:En försäkrad som under pågående arbetslöshet har tagit semester i direkt anslutning till en föräldraledighet har ansetts ha rätt att behålla sin sjukpenninggrundande inkomst.
 • HFD 2014 not 47:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Sjukpenninggrundande inkomst (fråga om fortsatt SGI-skydd när den försäkrade, efter att ha fått avslag på en ansökan om fortsatt sjukersättning, inte omedelbart anmält sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen på grund av att förmedlingens kontor på hemorten var stängt, prejudikatskäl)
 • RÅ 2010:107:En försäkrad som under pågående arbetslöshet har tagit semester i direkt anslutning till en sjukskrivningsperiod har ansetts ha rätt att behålla sin sjukpenninggrundande inkomst.
 • RÅ 2004:145:Avgångsvederlag, som utgått efter det att en anställning upphört, har inte ansetts kunna ligga till grund för beräkning av sjukpenninggrundande inkomst.
 • HFD 2014:11:SGI-skydd har inte gällt för en försäkrad som efter avslutade studier tagit semester och först därefter anmält sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst

Förarbeten
Rskr. 2000/01:92, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:SfU1
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2000:1419) om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst vid studier och arbetslöshet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en försäkrad som bedriver studier för vilka denne uppbär studiehjälp, studiemedel eller särskilt vuxenstudiestöd enligt studiestödslagen (1973:349) eller studiestöd enligt lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa.
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2002:900) om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst vid studier eller arbetslöshet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för särskilt utbildningsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2004:908) om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst vid studier eller arbetslöshet

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:371) om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst vid studier eller arbetslöshet

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §; ny 2 a §
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2006:1451) om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2008:554) om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2010:1714) om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpning av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2015:120) om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst

Omfattning
ny 4 §
Ikraftträder
2015-04-01

Förordning (2016:708) om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-07-15

Förordning (2017:286) om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2017:535) om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-07-02

Förordning (2017:835) om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:671) om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1516) om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-11-01