Inaktuell version

Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2000-06-29
Ändring införd
SFS 2000 i lydelse enligt SFS 2007:1301
Upphäver
Förordning (1998:1784) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter
Förordning (1997:1159) om IT-utbildning
Förordning (1995:712) om kommuners ansvar för ungdomar
Förordning (1997:1278) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2005:632 har iakttagits.

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om de arbetsmarknadspolitiska programmen

 1. arbetsmarknadsutbildning,
 2. arbetspraktik,
 3. stöd till start av näringsverksamhet,
 4. ungdomsinsatser,
 5. förberedande insatser, och
 6. projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning.

[S2]Programmen handhas av Arbetsförmedlingen om inte annat föreskrivs. Förordning (2007:1031).

2 §  I det arbetsmarknadspolitiska programmet ungdomsinsatser ingår insatsen jobbgarantin för ungdomar. I stället för nedanstående bestämmelser gäller för garantin förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar. Förordning (2007:816).

3 §  Bestämmelser om arbetsmarknadspolitiska program finns också i

 1. förordningen (1997:1275) om anställningsstöd, och
 2. förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.

[S2]I förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd finns bestämmelser om att den som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program kan få ersättning. Förordning (2007:415).

3 a § Har upphävts genom förordning (2006:1557).

Gemensamma bestämmelser

4 § Har upphävts genom förordning (2007:415).

Anvisningar till program m.m.

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

5 §  En anvisning till ett program innebär att den som anvisas erbjuds att ta del av programmet.

[S2]Frågor om anvisningar prövas av Arbetsförmedlingen.

[S3]Det som i denna förordning sägs om anvisningar ska tillämpas på

 • beslut av en kommun om att låta någon ta del av arbetsmarknadspolitisk verksamhet som kommunen anordnar, och
 • beslut av Arbetsförmedlingen om ekonomiskt stöd. Förordning (2007:1031).

6 § Har upphävts genom förordning (2007:415).

7 §  En anvisning ska omfatta verksamhet under en bestämd tidsperiod. Tidsperioden får vara längst sex månader.

[S2]Dock ska anvisningar

 • till prova-på-platser gälla under längst tre månader,
 • till arbetsmarknadsutbildning kunna gälla till dess målet med utbildningen uppnåtts, och
 • som gäller stöd till start av näringsverksamhet kunna förlängas, om det behövs på grund av sjukdom eller att myndighets tillstånd som behövs för verksamheten blivit försenat.

[S3]Yrkeskompetensbedömning ska pågå under längst tre veckor. Förordning (2007:816).

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

7 a §  En anvisning ska avse verksamhet på heltid. En anvisning får avse verksamhet på deltid endast om den enskilde

 • samtidigt arbetar eller tar del av en arbetsmarknadspolitisk insats i sådan utsträckning att den sammanlagda tiden motsvarar hans eller hennes arbetsutbud, eller
 • på grund av sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmågan inte kan ta del av verksamhet på heltid.

[S2]Om en anvisning görs till verksamhet på deltid ska skälen för beslutet anges i beslutet. Vidare ska de uppgifter som ligger till grund för beslutet dokumenteras hos Arbetsförmedlingen. Förordning (2007:1031).

Vem som får anvisas program

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

8 §  En anvisning får göras för en person som

 • är minst 25 år,
 • är eller riskerar att bli arbetslös, och
 • söker arbete genom Arbetsförmedlingen.

[S2]Särskilda villkor finns för

9 §  För unga med funktionshinder får anvisning göras även för personer som inte fyllt 25 år.

[S2]Anvisning får även göras för personer som fyllt 20 år, om de uppfyller villkoren för att få

 • särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb enligt förordningen (1997:1275) om anställningsstöd, eller
 • anställningsstöd för långtidssjukskrivna enligt förordningen om anställningsstöd. Förordning (2007:816).

10 § Har upphävts genom förordning (2006:1557).
10 a § Har upphävts genom förordning (2006:1557).

Bestämmelser om de enskilda programmen

Arbetsmarknadsutbildning

11 §  Med arbetsmarknadsutbildning avses yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta för den enskilde att få eller behålla ett arbete och som motverkar att brist på arbetskraft uppstår på arbetsmarknaden.

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

12 §  Arbetsförmedlingen eller andra aktörer upphandlar arbetsmarknadsutbildningen. Förordning (2007:1031).

13 § Har upphävts genom förordning (2006:1557).
13 a § Har upphävts genom förordning (2007:816).
13 b § Har upphävts genom förordning (2007:816).

Arbetspraktik

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

14 §  Med arbetspraktik avses praktik på en arbetsplats.

[S2]Arbetspraktik får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse om arbetspraktik med. När en överenskommelse ingås ska Arbetsförmedlingen särskilt verka för att risken för att reguljära arbetstillfällen undanträngs blir så liten som möjligt. I branscher där arbetet är säsongsbetonat får överenskommelse ingås endast om praktiken är avsedd att omfatta en längre tidsperiod än den normala säsongen.

[S3]Den som anordnar arbetspraktik ska innan den arbetssökande anvisas ha åtagit sig att utfärda ett intyg om praktiken för det fall den arbetssökande inte anställs hos anordnaren efter avslutad praktik. Om det ingår i praktiken att den arbetssökandes yrkeskompetens ska bedömas ska intyget avse även denna bedömning. Förordning (2007:1031).

Prova-på-platser och yrkeskompetensbedömning

14 a §  För arbetssökande utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet får arbetspraktik anordnas i form av prova-på-platser. Den som anvisas en prova-på-plats skall få visa upp sina kunskaper och sin kompetens i ett yrke eller på en arbetsplats där han eller hon kan komma i fråga för en anställning efter avslutad praktik. Anvisningen bör göras i nära anslutning till att den enskilde anmäler sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och förmedlingen gjort en kartläggning av den enskildes bakgrund, erfarenheter och önskemål.

[S2]I en prova-på-plats får ingå att en bedömning görs av den arbetssökandes yrkeskompetens (yrkeskompetensbedömning). Bedömningen får också göras utan att vara en del av en prova- på-plats. Förordning (2006:292).

14 b § Har upphävts genom förordning (2006:1557).
14 c § Har upphävts genom förordning (2006:1557).
14 d § Har upphävts genom förordning (2006:1557).
15 § Har upphävts genom förordning (2006:1004).
16 § Har upphävts genom förordning (2006:1004).

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

17 §  Ekonomiskt stöd får lämnas för merkostnader som föranleds av yrkeskompetensbedömning, oavsett vem som gör bedömningen. Stöd lämnas dock inte till den som anordnar en prova-på-plats där yrkeskompetensbedömning inte ingår.

[S2]När ekonomiskt stöd för merkostnader lämnas till privata arbetsgivare eller offentliga arbetsgivare vid drift av affärsverksamhet ska Arbetsförmedlingen säkerställa att inte vissa företag eller viss produktion gynnas i den bemärkelse som framgår av artikel 87.1 i fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen. Förordning (2007:1031).

Stöd till start av näringsverksamhet

18 §  Med stöd till start av näringsverksamhet avses stöd till en näringsidkares försörjning under inledningsskedet av näringsverksamheten.

[S2]Stöd får lämnas till

 • den som bedöms ha goda förutsättningar att driva näringsverksamheten med tillfredsställande lönsamhet och som genom verksamheten kan få varaktig sysselsättning, och
 • den som är bosatt inom ett sådant stödområde A eller B som avses i 2 § förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd. För den som är bosatt i ett sådant område gäller inte kravet i 8 § på att han eller hon skall vara eller riskera att bli arbetslös för att kunna få stöd.

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

19 §  Arbetsförmedlingen bör inhämta upplysningar om den enskilde och dennes förutsättningar att driva näringsverksamhet innan Arbetsförmedlingen beslutar om stöd till start av näringsverksamhet. Förordning (2007:1031).

19 a §  Stödet skall lämnas i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse och 18-20 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet. Förordning (2007:415).

20 § Har upphävts genom förordning (2007:415).
21 § Har upphävts genom förordning (2007:415).
22 § Har upphävts genom förordning (2007:415).
23 § Har upphävts genom förordning (2007:415).
24 § Har upphävts genom förordning (2007:415).
25 § Har upphävts genom förordning (2007:415).
25 a § Har upphävts genom förordning (2003:625).
25 b § Har upphävts genom förordning (2003:625).
26 § Har upphävts genom förordning (2007:816).

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

26 §  Med ungdomsinsatser avses individuellt anpassade arbetsmarknadspolitiska aktiviteter hos en kommun för

 • ungdomar som inte fyllt 20 år (kommunala ungdomsprogram), och
 • ungdomar som fyllt 20 men inte 25 år (ungdomsgarantin).

[S2]Insatserna ska inledas med vägledning och jobbsökaraktiviteter hos Arbetsförmedlingen.

[S3]Arbetsförmedlingen ska ta initiativ till överenskommelser som innebär att kommuner åtar sig att anordna ungdomsinsatser. Till ungdomar som är bosatta i kommuner som inte åtagit sig att anordna ungdomsinsatser ska Arbetsförmedlingen erbjuda vägledning och jobbsökaraktiviteter inom 90 dagar från den dag då den unge anmälde sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen. Förordning (2007:1031).

27 § Har upphävts genom förordning (2007:816).
28 § Har upphävts genom förordning (2007:816).
29 § Har upphävts genom förordning (2007:816).

Förberedande insatser

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

30 §  Med förberedande insatser avses individuellt anpassade arbetsmarknadspolitiska insatser av vägledande, rehabiliterande eller orienterande karaktär för den som särskilt behöver förbereda sig för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program eller arbete.

[S2]Insatserna kan bestå av

 • aktiviteter inom ramen för vägledning eller platsförmedling,
 • fördjupad kartläggning och vägledning under längst tolv veckor,
 • aktiviteter inom ramen för arbetslivsinriktad rehabilitering,
 • upphandlad utbildning av förberedande eller orienterande karaktär,
 • utbildning i svenska för invandrare (sfi) som en kommun finansierar, dock inte under tid som invandraren deltar i av kommunen anordnat introduktionsprogram som avses i 11 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.,
 • utbildning på grundskole- eller gymnasienivå inom det offentliga skolväsendet eller motsvarande som motsvarar längst sex månaders heltidsstudier för den som är långtidsinskriven invandrare eller har ett funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.

[S3]För den som är långtidsinskriven invandrare eller har ett funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga får utbildningstiden motsvara längre tid än sex månaders heltidsstudier om det finns särskilda skäl. Arbetsförmedlingen ska i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den information som ligger till grund för anvisningen. Förordning (2007:1031).

30 a § Har upphävts genom förordning (2006:1557).

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

31 §  Med projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning avses insatser som

 • sker i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och andra aktörer på arbetsmarknaden, och
 • inte kan anordnas inom ramen för de övriga programmen men inte heller strider mot bestämmelserna om andra program. Förordning (2007:1031).

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

32 §  Arbetsförmedlingen ska ingå en överenskommelse med den som ska samverka om ett projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning. När överenskommelsen ingås ska Arbetsförmedlingen särskilt beakta att projektet är förenligt med de huvuduppgifter för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som anges i 2 och 3 §§ förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen.

[S2]Av överenskommelsen ska följande framgå:

 • projektets syfte, innehåll och omfattning,
 • formerna för Arbetsförmedlingens medverkan i projektet,
 • hur projektet ska finansieras,
 • avtalat projektstöd till den som i samverkan med Arbetsförmedlingen anordnar projektet, och
 • hur projektet ska följas upp och utvärderas.

[S3]Medel som avsatts till ett projekt får inte användas till ersättning som avser försörjning av den som tar del av ett projekt. Förordning (2007:1031).

32 a § Har upphävts genom förordning (2006:1557).

Övriga bestämmelser

Program utanför Sverige

33 §  Ett program eller del därav får förläggas till Sveriges närområde om det finns särskilda skäl till att förlägga verksamheten utanför Sverige. Den som anordnar arbetspraktik utanför Sverige måste dock vara en svensk juridisk person. För att stöd till start av näringsverksamhet skall lämnas måste verksamheten vara registrerad i och till viss del bedrivas i Sverige. Förordning (2006:1557).

Handläggning av stödfrågor m.m.

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

34 §  Arbetsförmedlingen beslutar om och betalar ut stöd och ersättningar som gäller program enligt denna förordning. Stöden betalas ut månadsvis i efterskott eller på det sätt som Arbetsförmedlingen bestämmer. Belopp som understiger femtio kronor betalas inte ut.

[S2]Om ett stöd kan betalas ut till en anordnare först sedan anordnaren lämnat underlag för beräkningen av stödbeloppet ska anordnaren lämna sådant underlag till Arbetsförmedlingen inom 60 dagar efter den period som stödet avser. Lämnas inte underlaget inom denna tid förlorar anordnaren rätten till det stödbeloppet. Om det finns särskilda skäl får Arbetsförmedlingen medge undantag från den fristen. Arbetsförmedlingen ska i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet. Förordning (2007:1031).

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

35 §  Arbetsförmedlingen ska se till att stöd enligt denna förordning används på föreskrivet sätt. Förordning (2007:1031).

Återbetalning av stöd

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

36 §  Om någon har fått stöd eller annan ersättning som anges i denna förordning utan att vara berättigad till det, ska det som mottagaren har fått för mycket betalas tillbaka. Arbetsförmedlingen får i ett sådant fall vid en senare utbetalning dra av ett skäligt belopp. Om det finns särskilda skäl får Arbetsförmedlingen helt eller delvis befria den som tagit emot stödet från återbetalningsskyldighet. Arbetsförmedlingen ska i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet. Förordning (2007:1031).

Återkallelse av anvisningar m.m.

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

37 §  Arbetsförmedlingen ska återkalla en anvisning till ett program om den som anvisats

 • inte inställer sig den dag han eller hon skulle ha påbörjat programmet och inte heller anmäler giltigt förhinder,
 • inte kan tillgodogöra sig programmet på ett tillfredsställande sätt,
 • missköter sig eller stör verksamheten, eller
 • avvisar ett erbjudande om lämpligt arbete utan godtagbart skäl.

[S2]En anvisning ska också återkallas om det i övrigt finns särskilda skäl för återkallelse.

[S3]Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart. Förordning (2007:1031).

37 a § Har upphävts genom förordning (2007:415).
37 b § Har upphävts genom förordning (2007:415).
38 § Har upphävts genom förordning (2007:816).

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

38 a §  Arbetsförmedlingen ska till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen lämna de uppgifter som har betydelse för den myndighetens granskning av handläggningen av och rutiner för handläggningen av ärenden om återkallande av arbetsmarknadspolitiska anvisningar till program. Förordning (2007:1031).

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

Omprövning m.m.

39 §  /Ny beteckning 39 a § U:2008-01-01/ Länsarbetsnämndens beslut att återkalla en anvisning och ett beslut att den som mottagit stöd ska återbetala det helt eller delvis, får överklagas till Arbetsmarknadsstyrelsen av den som beslutet rör. Arbetsmarknadsstyrelsens beslut får inte överklagas.

[S2]Andra beslut av länsarbetsnämnden enligt denna förordning får inte överklagas. Länsarbetsnämnden ska dock ompröva beslut att inte anvisa någon ett program, om den som inte anvisats begär det. Förordning (2007:816).

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

39 a §  Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2007:1031).

Verkställighetsföreskrifter

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

40 §  Arbetsförmedlingen får meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2007:1031).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000. 31 och 32 §§ träder dock i kraft den 1 januari 2001.
 2. Genom förordningen upphävs
  • förordningen (1995:712) om kommuners ansvar för ungdomar,
  • förordningen (1997:1278) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år,
  • förordningen (1998:1784) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter, och
  • förordningen (1997:1159) om IT-utbildning.
 3. De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande för personer som anvisats verksamhet enligt dem.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:230, Prop. 1999/2000:98, Bet. 1999/2000:AU7
Ikraftträder
2000-08-01

Förordning (2000:751) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:230, Bet. 1999/2000:AU7
Omfattning
ändr. 30 §
Ikraftträder
2000-11-01

Förordning (2001:557) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Förarbeten
Rskr. 2000/01:279, Prop. 2000/01:100, Bet. 2000/01:FiU27
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2001-08-01

Förordning (2001:1301) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
upph. 10 §; ändr. 2, 3 §§; nya 3 a, 32 a §§, rubr. närmast före 32 a §
Ikraftträder
2002-02-01

Förordning (2002:236) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2002-06-01

Förordning (2002:289) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 30, 34 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2003:322) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Förarbeten
Rskr. 2002/03:200, Prop. 2002/03:44, Bet. 2002/03:AU8
Omfattning
ändr. 2, 22 §§; nya 10, 10 a §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2003:498) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Förarbeten
Rskr. 2002/03:200, Prop. 2002/03:44, Bet. 2002/03:AU8
Omfattning
ändr. 23, 37 §§; nya 37 a, 37 b §§
Ikraftträder
2003-09-01

Förordning (2003:559) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 1, 2, 8 §§; nya 25 a, 25 b §§, rubr. närmast före 25 a §
Ikraftträder
2003-09-01

Förordning (2003:625) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
upph. 25 a, 25 b §§, rubr. närmast före 25 a §; ändr. 1, 2, 8 §§
Ikraftträder
2003-12-01

Förordning (2003:754) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ny 19 a §
CELEX-nr
32001R0006
Ikraftträder
2003-12-15

Förordning (2004:222) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2004-06-01

Förordning (2004:625) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ny 38 a §
Ikraftträder
2004-08-01

Förordning (2004:1325) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2005 i fråga om 7, 8, 14, 14 a och 26 §§ och i övrigt den 1 januari 2005. Genom förordningen upphävs förordningen (1997:581) om interpraktikstipendier. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för den som beviljats ett interpraktikstipendium enligt den förordningen.
Omfattning
ändr. 5, 7, 8, 14, 16, 17, 26, 32 a, 33, 34 §§; nya 14 a, 14 b, 14 c, 14 d §§, rubr. närmast före 14 a, 14 b §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:605) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för anvisningar och åtaganden om finansieringsbidrag som gjorts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:303, Prop. 2004/05:100, Bet. 2004/05:FiU21
Omfattning
ändr. 2, 7, 15, 16, 30, 34, 36 §§; ny 7 a §
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:632) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ny 30 a §
Ikraftträder
2005-08-15

Förordning (2005:1200) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 2, 8, 21, 23, 30 §§; nya 13 a, 13 b §§, rubr. närmast före 13 a §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:64) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 14 c §
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2006:277) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2006 och tillämpas för första gången i fråga om finansieringsbidrag för maj 2006.
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2006-06-01

Förordning (2006:292) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 7, 14, 14 a, 17 §§, rubr. närmast före 14 a §
Ikraftträder
2006-06-15

Förordning (2006:1004) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2006.
 2. När det gäller överenskommelser enligt den upphävda 15 § är anordnaren betalningsskyldig endast för sådant finansieringsbidrag som avser arbetspraktik fram till och med utgången av juni 2006.
Omfattning
upph. 15, 16 §§; ändr. 37 §
Ikraftträder
2006-08-01

Förordning (2006:1557) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som före ikraftträdandet anvisats friåret, arbetsmarknadsutbildning enligt de upphävda 10, 10 a och 13 §§, plusjobb, datorteksverksamhet eller beviljats ett interpraktikstipendium.
 3. Den äldre lydelsen av 12 § gäller fortfarande för arbetsmarknadsutbildning som påbörjats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:88, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:AU5
Omfattning
upph. 3 a, 10, 10 a, 13, 14 b, 14 c, 14 d, 30 a, 32 a §§, rubr. närmast före 10, 14 b, 32 a §; ändr. 2, 3, 5, 8, 12, 21, 23, 30, 33, 35 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:415) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2007.
 2. /Upphör att gälla U:2008-01-01/ Den som vid ikraftträdandet deltar i aktivitetsgarantin kan ta del av den tills anvisningen till det program eller den insats han eller hon deltar i upphör. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som före ikraftträdandet har anvisats aktivitetsgarantin. Den som vid anvisningstidens slut är arbetslös anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin.
 3. /Träder i kraft I:2008-01-01/ Den som den 2 juli 2007 deltar i aktivitetsgarantin kan ta del av den tills anvisningen till det program eller den insats han eller hon deltar i upphör. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som före ikraftträdandet har anvisats aktivitetsgarantin. Den som vid anvisningstidens slut är arbetslös anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin.
Den som den 2 juli 2007 deltar i aktivitetsgarantin och förvärvsarbetar eller senare börjar förvärvsarbeta, och som senast den 1 april 2008 blir arbetslös och inte har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin. Förordning (2007:1301).
 1. Äldre föreskrifter om ekonomiskt stöd för merkostnader som föranleds av arbetspraktik gäller fortfarande för den som anvisats arbetspraktik före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 2, 4, 6, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 37 a, 37 b §, rubr. närmast före 1, 4, 21 §§; ändr. 1, 3, 5, 7, 8, 17, 19 a, 30, 37 §§
CELEX-nr
32006R1998
Ikraftträder
2007-07-02

Förordning (2007:816) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 3 december 2007.
 2. En person, som vid ikraftträdandet inte fyllt 25 år och deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, får fullfölja deltagandet i insatsen. Äldre föreskrifter gäller då fortfarande. Vid anvisningstidens slut anvisas de personer, som uppfyller villkoren enligt 5 § förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar, till jobbgarantin.
Omfattning
upph. 13 a, 13 b, 26, 27, 28, 29, 38 §§, rubr. närmast före 13 a, 26, 27, 28 §§; ändr. 7, 8, 9, 39 §§; ny 2 §
Ikraftträder
2007-12-03

Förordning (2007:1031) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
nuvarande 39 § betecknas 39 a §; ändr. 1, 5, 7 a, 8, 12, 14, 17, 19, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38 a, den nya 39 a, 40 §§, rubr. närmast före nuvarande 39 §; ny 39 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2007:1301) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och ska tillämpas från och med den 2 juli 2007.
Omfattning
ändr. p 2 övergångsbest. till 2007:415
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2007:1443) om ändring i förordningen (2007:1031) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 26 § i 2007:1031 utgår

Förordning (2008:270) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 7 a, 14 a §§
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:1434) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 7, 8 §§; ny 14 b §, rubr. närmast före 14 b §
Ikraftträder
2009-01-15

Förordning (2009:1601) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 1, 3, 7, 7 a, 8, 9, 14 a, 18 §§; nya 7 b, 7 c, 10, 20, 21, 30 a, 30 b, 30 c §§, rubr. närmast före 20, 30 a §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:45) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2010-03-08

Förordning (2010:62) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 7 a, 7 b §§
Ikraftträder
2010-03-01

Förordning (2010:80) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
nuvarande 17, 20, 21 §§ betecknas 33 a, 14 c, 14 d §§; ändr. den nya 33 a §, rubr. närmast före 20 § sätts närmast före den nya 14 c §; ny rubr. närmast före den nya 33 a §
Ikraftträder
2010-03-09

Förordning (2010:227) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 30 a §; ny 33 b §
Ikraftträder
2010-04-15

Förordning (2010:260) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 7 a, 30 §§
Ikraftträder
2010-06-28

Förordning (2010:395) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Förarbeten
Rskr. 2008/09:27, Prop. 2008/09:3, Bet. 2008/09:AU5
Omfattning
ändr. 5, 33 a, 36, 39, 39 a, 40 §§, rubr. närmast före 5, 36, 39, 40 §§; nya 36 a, 36 b, 36 c, 36 d, 36 e §§
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:1130) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
nuvarande 7 c § betecknas 7 d §; ändr. 7 a, 9, 30 §§; ny 7 c §
Ikraftträder
2010-12-01

Förordning (2010:1463) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
upph. 14 c, 14 d §§, rubr. närmast före 14 c §; ändr. 1, 7, 33 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1712) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 7 b, 30 b §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1910) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 30 §
Ikraftträder
2011-01-15

Förordning (2010:2026) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 7, 9, 30 §§
Ikraftträder
2011-02-01

Förordning (2011:416) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 30 §
Ikraftträder
2011-05-25

Förordning (2011:1607) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2012-02-01

Förordning (2012:170) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 7, 7 a, 9, 30 §§
Ikraftträder
2012-05-15

Förordning (2012:425) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
upph. 2 §; ändr. 1 §
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2012:637) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 30 b §
Ikraftträder
2012-12-01

Förordning (2012:982) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 1, 7, 8, 33 a §§; nya 15, 16 §§, rubr. närmast före 15 §
Ikraftträder
2013-02-01

Förordning (2013:684) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 37 §
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2014:877) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 37 §
Ikraftträder
2015-03-01

Förordning (2015:149) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2015-05-04

Förordning (2015:508) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 9, 30, 34 §§
Ikraftträder
2015-08-03

Förordning (2015:947) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
upph. 14 b, 30 a, 30 b, 30 c, 33 b §§, rubr. närmast före 14 a, 14 b, 30 a §§; ändr. 1, 7, 8, 9, 12, 14, 14 a, 30, 33 a, 39 a §§; ny 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder
2016-02-01

Förordning (2016:465) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Förarbeten
Rskr. 2014/15:246, Prop. 2014/15:85, Bet. 2014/15:UbU13
Omfattning
ändr. 7, 7 a, 16, 30 §§
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2016:817) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 7, 9, 18, 19 a, 30 §§
Ikraftträder
2016-08-15

Förordning (2016:1268) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2017-02-01

Förordning (2017:106) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2017:1163) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
upph. 7 c, 15, 16 §§, rubr. närmast före 15 §; ändr. 1, 3, 7, 8, 9, 30, 33 a §§
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:991) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 39 a §
Ikraftträder
2018-07-01